Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effects of Song Teaching with Piano Accompaniment on Student Acquisition in 7th Grade Music Courses: A Case of Denizli Province

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 47, 309 - 321, 28.10.2021
https://doi.org/10.32547/ataunigsed.880869

Öz

The purpose of this study is to determine the effects of teaching school songs by piano accompaniment on student achievement. The two methods have been employed for this study as descriptive and experimental. In the descriptive part, the following have been done by literature review:
1. To collect the information related to music courses in elementary school
2. To examine the curriculum of elementary school music courses
3. To review related literatüre about the importance of piano accompaniment.
In the experimental part, the post-test model with a control group has been used. The observation and control checklists were developed by taking the opinions of two educational sciences and six music education experts. The observation checklist was composed of 24 items and eight evaluation criteria were identified for each song. The Likert type measurement scale was used for the observation checklist including “everybody”, “majority”, “many”, “a few”, “nobody”. The population includes all students attending MDDEIO during the 2010-2011 academic year. The sample of the study was composed of 33 students of 7/A and 7/B classes. To determine sample groups, a test developed depending on the opinions of experts was given to students and two groups were determined as equal. The experimental and control groups were selected randomly. Three songs including Ata’ya Saygı, Notaların Şarkısı, and Türk’üm were selected to be used during experimental procedures. The data obtained from the experimental procedures were analyzed by employing Mann-Whitney U and Kruskall Wallis techniques. The findings of this research showed that piano accompaniment has affected the students positively and there have been significant differences between experiment and control groups in terms of 8 criteria that need to be gained.

Kaynakça

 • Atterbury, B. W., & Silcox, L. (1993). The effect of piano accompaniment on kindergartners' developmental singing ability. Journal of Research in Music Education, 41(1), 40-47. https://doi.org/10.2307/3345478
 • Aydınlı, D. (2007). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki şarkı öğretme durumu (Tez No. 207089) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Bilgin, S. (1998). İlköğretim okullarının ikinci kademesinde müzik eğitiminde kullanılan şarkıların Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi müzik eğitimi çıkışlı müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi (Tez No. 76391) [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Bilgin, S. (2006, 26-28 Nisan). Müzik eğitiminde kullanılan şarkıların müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi [Konferans Sunumu]. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/pamukkale/S-Bilgin.pdf
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri analizi el kitabı. Pegem A Yayınları.
 • Demirci, E. Ö. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şarkı kullanımı seviye A1 (Tez No. 582833) [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Gülhan, N. (1990). Orta dereceli okullardaki müzik eğitiminde piyanonun bir eşlik çalgısı olarak kullanılabilirliği. (Tez No. 19434) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Kalay, A. (2013). Ritme dayalı müzik öğretim programının, öğrencilerin akış deneyimleri, müzik dersi başarıları ve müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri (Tez No. 333889) [Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Kocabaş, A. (2007). Müzik öğretiminin temelleri. Kanyılmaz Matbaası.
 • Koenig, L. J. (2002). Smart dicipline. Harper Collins E-books.
 • Milli, M. S. (1999). İlköğretim okullarında piyano ve klavyeli çalgıların müzik öğretmenleri tarafından kullanımı ve eğitime katkıları (Tez No. 81373) [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Nişancı, İ. (2013). Türkçe şarkıların dil öğreniminde kullanımı. Balaban, A., & Çağlayan, B. (Eds.), Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı Bildiri Kitabı I (s. 172-189) içinde. Universiteti “Hëna e Plotë” (BEDËR) Press. https://www.academia.edu/7681548
 • Raphael, C. (2001). A probabilistic expert system for automatic musical accompaniment. Journal of Computational and Graphical Statistics, 10(3), 487-512. https://www.jstor.org/stable/1391101
 • Selanik, C. (1996). Müzik sanatının tarihsel serüveni. Doruk Yayımcılık.
 • Senemoğlu, N. (1992). İngiltere'de ilköğretime öğretmen yetiştirme ve Türkiye ile karşılaştırılması Türkiye'de ilköğretime öğretmen yetiştirmenin geliştirilmesi için bazı öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 143-156. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7830/103004
 • Sheldon, D. A., Reese, S., & Grashel, J. (1999). The effects of live accompaniment, intellegent digital accompaniment and no accompaniment on musicians performance quality. Journal of Research in Music Education, 47(3), 251-265. https://doi.org/10.2307/3345783
 • Sözer, V. (1996). Müzik ansiklopedik sözlük. Remzi Kitabevi.
 • Sun, M. (2001). Okul öncesi müzik öğretiminin öğeleri (A. Öztürk, Ed.). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Sun, M., & Seyrek, H. (1998). Okul öncesi eğitimde müzik. Müzik Eserleri Yayınları.
 • Tunç, T., & Albuz, A. (2010). Müzik öğretmenliği anabilim dallarında uygulanan armoni-kontrpuan-eşlik derslerinde piyanonun kullanım durumunun incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 47-58. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181724

İlköğretim 7. Sınıf Müzik Dersinde Şarkıların Piyano Eşlikli Öğretilmesinin Öğrenci Kazanımlarına Etkileri: Denizli İli Örneği

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 47, 309 - 321, 28.10.2021
https://doi.org/10.32547/ataunigsed.880869

Öz

Bu çalışma, İlköğretim 7. sınıf müzik dersinde okul şarkılarının piyano eşliği kullanılarak öğretilmesinin, öğrenci kazanımların etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel ve deneysel olmak üzere iki yöntem kullanılmıştır.
Araştırmanın betimsel kısmında, kaynak tarama yöntemi ile:
1- İlköğretim müzik derslerine ilişkin bilgilerin toplanması
2- İlköğretim müzik dersi programının incelenmesi
3- Piyano eşliğinin önemine ilişkin kaynak taraması
Deneysel kısmında ise kontrol gruplu son-test modelinden faydalanılmıştır. İki eğitim bilimleri, altı müzik eğitimi uzmanından görüş alınıp, gözlem aracının ve kontrol listesinin hazırlanma aşaması gerçekleştirilmiştir. Gözlem aracı toplam 24 ifadeden oluşmuştur ve her bir şarkı için 8 değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Gözlem aracında “herkes”, “çoğunluk”, “birçok kişi”, “birkaç kişi”, “hiç kimse” seçeneklerinden oluşan beşli Likert tipi ölçme kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Merkez Doğan Demircioğlu Emsan İlköğretim Okulu’ nda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2010-2011 eğitim- öğretim yılında Denizli ili Merkez Doğan Demircioğlu Emsan İlköğretim Okulu’nda öğrenim görmekte olan 7/A ve 7/F şubeleri öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan grupların belirlenmesi aşamasında, uzman görüşü alınarak oluşturulan sorularla bir sınav yapılmış olup, iki grubun birbirleri ile eşit olduğu saptanmış ve deney-kontrol grupları rastgele seçilmiştir. Denel işlemde kullanılmak üzere: Ata’ya Saygı, Notaların şarkısı, Türk’üm isimli parçalar belirlenmiştir. Denel işlem ile elde edilen veriler istatistik programında işlenmiş, verilerin analizinde, Mann Whitney U ve Kruskall Waliss testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, piyano eşliğinin öğrenciler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ve kazandırılmak istenilen 8 kriter ile ilgili olarak, deney- kontrol grupları arasında anlamlı farklar oluşturduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Atterbury, B. W., & Silcox, L. (1993). The effect of piano accompaniment on kindergartners' developmental singing ability. Journal of Research in Music Education, 41(1), 40-47. https://doi.org/10.2307/3345478
 • Aydınlı, D. (2007). Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki şarkı öğretme durumu (Tez No. 207089) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Bilgin, S. (1998). İlköğretim okullarının ikinci kademesinde müzik eğitiminde kullanılan şarkıların Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi müzik eğitimi çıkışlı müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi (Tez No. 76391) [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Bilgin, S. (2006, 26-28 Nisan). Müzik eğitiminde kullanılan şarkıların müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi [Konferans Sunumu]. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/pamukkale/S-Bilgin.pdf
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri analizi el kitabı. Pegem A Yayınları.
 • Demirci, E. Ö. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şarkı kullanımı seviye A1 (Tez No. 582833) [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Gülhan, N. (1990). Orta dereceli okullardaki müzik eğitiminde piyanonun bir eşlik çalgısı olarak kullanılabilirliği. (Tez No. 19434) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Kalay, A. (2013). Ritme dayalı müzik öğretim programının, öğrencilerin akış deneyimleri, müzik dersi başarıları ve müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri (Tez No. 333889) [Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Kocabaş, A. (2007). Müzik öğretiminin temelleri. Kanyılmaz Matbaası.
 • Koenig, L. J. (2002). Smart dicipline. Harper Collins E-books.
 • Milli, M. S. (1999). İlköğretim okullarında piyano ve klavyeli çalgıların müzik öğretmenleri tarafından kullanımı ve eğitime katkıları (Tez No. 81373) [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Nişancı, İ. (2013). Türkçe şarkıların dil öğreniminde kullanımı. Balaban, A., & Çağlayan, B. (Eds.), Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı Bildiri Kitabı I (s. 172-189) içinde. Universiteti “Hëna e Plotë” (BEDËR) Press. https://www.academia.edu/7681548
 • Raphael, C. (2001). A probabilistic expert system for automatic musical accompaniment. Journal of Computational and Graphical Statistics, 10(3), 487-512. https://www.jstor.org/stable/1391101
 • Selanik, C. (1996). Müzik sanatının tarihsel serüveni. Doruk Yayımcılık.
 • Senemoğlu, N. (1992). İngiltere'de ilköğretime öğretmen yetiştirme ve Türkiye ile karşılaştırılması Türkiye'de ilköğretime öğretmen yetiştirmenin geliştirilmesi için bazı öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 143-156. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7830/103004
 • Sheldon, D. A., Reese, S., & Grashel, J. (1999). The effects of live accompaniment, intellegent digital accompaniment and no accompaniment on musicians performance quality. Journal of Research in Music Education, 47(3), 251-265. https://doi.org/10.2307/3345783
 • Sözer, V. (1996). Müzik ansiklopedik sözlük. Remzi Kitabevi.
 • Sun, M. (2001). Okul öncesi müzik öğretiminin öğeleri (A. Öztürk, Ed.). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Sun, M., & Seyrek, H. (1998). Okul öncesi eğitimde müzik. Müzik Eserleri Yayınları.
 • Tunç, T., & Albuz, A. (2010). Müzik öğretmenliği anabilim dallarında uygulanan armoni-kontrpuan-eşlik derslerinde piyanonun kullanım durumunun incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 47-58. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181724

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan DEMİRTAŞ (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3357-6666
Türkiye


Özlem AKIN ŞİŞMAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9275-8633
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 15 Şubat 2021
Kabul Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 47

Kaynak Göster

APA Demirtaş, S. & Akın Şişman, Ö. (2021). İlköğretim 7. Sınıf Müzik Dersinde Şarkıların Piyano Eşlikli Öğretilmesinin Öğrenci Kazanımlarına Etkileri: Denizli İli Örneği . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (47) , 309-321 . DOI: 10.32547/ataunigsed.880869

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.