Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

An Analysis on the Preschool Piano Methods in terms of Early Childhood Development Stages

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 47, 338 - 361, 28.10.2021
https://doi.org/10.32547/ataunigsed.933149

Öz

This research aims to examine preschool piano methods in terms of early childhood developmental stages. The research aims to determine how the selected methods fit the determined visual, technical, musical, theoretical, and developmental characteristics. Preschool piano methods selected by the researcher were evaluated by the document analysis method. The examination criteria prepared to examine the methods in terms of visual, technical, musical, theoretical, and developmental aspects were presented to the expert opinion and rearranged and took their final form. The methods in the research, Bastiens' Invitation to Music by Jane Smisor Bastien, Lisa Bastien and Lori Bastien, My First Piano Adventure by Nancy Faber and Randall Faber, Preschool Piano Education by Nail Yavuzoğlu, Piano Method for Preschool Children by Yalçın Iman, which were chosen by purposeful sampling method among non-random sampling methods were examined by five experts in the field. Content analysis was used in the analysis of the data obtained. The data obtained in line with the answers given by the experts were presented in tables with frequency and percentage numbers. As a result of the research, it was seen that there is no complete, well-prepared, and perfect method among the examined pre-school piano methods. It was concluded that methods other than Iman's method, among the examined methods, were more suitable for the pre-school period. Although the methods examined in the study have some shortcomings, their use in pre-school piano education has been found appropriate and recommended.

Kaynakça

 • Arslan, A. (2005). Müziğe başlarken. Morpa Kültür.
 • Aydoğan, Y., Özyürek, A., & Akduman, G. (2015). Erken çocukluk döneminde gelişim. Vize.
 • Banet, B. (1990). Okulöncesi çocuklar için temeller: High/scope yaklaşımı. UNICEF.
 • Bastien, J. S., Bastien, L., & Bastien, L. (1993). Invitation to music, piano party A-B, performance party A-B. General Words & Music.
 • Bayhan, P., & Artan, İ. (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Morpa Kültür.
 • Çağlak, T., & Ercan, N. (2017). Başlangıç piyano metotlarının incelenmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(6), 123-136. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11369
 • Ertem, A. (2019). Okul öncesi piyano metotlarının erken çocukluk dönemi gelişim basamakları açısından incelenmesi (Tez No. 658585) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Faber, N., & Faber, R. (2006). My first piano adventure lesson book A-B-C, writing book A-B-C. The FJH Music.
 • Güven, D. E., Çevik, D. B., Canbey, E. G., & Snapper, E. K. (2012). Çocuklara yönelik piyano eğitimi başlangıç metotları üzerine bir değerlendirme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 158-164. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/17.guven.pdf
 • Işıkdemir, B. (2017). 6-11 yaş çocuklara yönelik başlangıç piyano metotlarının incelenmesi ve piyano eğitimcilerinin görüşleri (Tez No. 481783) [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • İman, Y. (2016). Okul öncesi çocuklar için piyano metodu. Arkadaş.
 • Kartal, H. (2007). Erken çocukluk eğitimi programlarından anne-çocuk eğitimi programının altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerine etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 234-248. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/91011
 • Kaynak, T. (2004). Okul öncesi çocuklara yönelik piyano metotlarının incelenerek kullanılma durumlarının saptanması (Tez No. 145031) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Öztopalan. R., Gürgen, E. T., & Özkan, B. U. (2015). Başlangıç piyano kitaplarının müziksel, görsel ve tipografik bütünselliği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 764-780. https://doi.org/10.17860/efd.23095
 • Uszler, M., Gordon, S., Mach, E., & Watts, A. (1991). The well-tempered keyboard teacher. Schirmer Books.
 • Yaşar, Ş. (2009). Okul öncesi eğitime giriş. Anadolu Üniversitesi.
 • Yavuzoğlu, N. (2017). Okul öncesi piyano eğitimi. İnkılap.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.

Okul Öncesi Piyano Metotlarının Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Basamakları Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 47, 338 - 361, 28.10.2021
https://doi.org/10.32547/ataunigsed.933149

Öz

Bu araştırma okul öncesi piyano metotlarının erken çocukluk dönemi gelişim basamakları açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmadaki amaç, seçilen metotların belirlenen görsel, teknik, müzikal, teorik ve gelişimsel özelliklere ne kadar uyduğunu belirlemektir. Araştırmacı tarafından seçilen okul öncesi piyano metotları doküman inceleme yöntemiyle değerlendirilmiştir. Görsel, teknik, müzikal, teorik ve gelişimsel yönden metotları incelemek amacıyla hazırlanan inceleme kriterleri uzman görüşüne sunulmuş ve yeniden düzenlenerek son halini almıştır. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen Jane Smisor Bastien, Lisa Bastien ve Lori Bastien’a ait Bastiens’ Invitation to Music, Nancy Faber ve Randall Faber’ın My First Piano Adventure, Nail Yavuzoğlu’nun Okul Öncesi Piyano Eğitimi, Yalçın İman’ın Okul Öncesi Çocuklar İçin Piyano Metodu inceleme kriterleri doğrultusunda piyano alanında uzman beş kişi tarafından incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Uzmanların verdikleri cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler frekans ve yüzde sayıları ile tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda, incelenen okul öncesi piyano metotları arasında eksiksiz, her anlamda çok iyi hazırlanmış, mükemmel bir metodun olmadığı görülmüştür. İncelenen metotlardan İman’ın metodu dışındaki metotların okul öncesi döneme daha uygun planlanmış olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmada incelenen metotların bazı eksiklikleri olmasına rağmen okul öncesi piyano eğitiminde kullanılmaları uygun bulunmuş ve önerilmiştir.

Kaynakça

 • Arslan, A. (2005). Müziğe başlarken. Morpa Kültür.
 • Aydoğan, Y., Özyürek, A., & Akduman, G. (2015). Erken çocukluk döneminde gelişim. Vize.
 • Banet, B. (1990). Okulöncesi çocuklar için temeller: High/scope yaklaşımı. UNICEF.
 • Bastien, J. S., Bastien, L., & Bastien, L. (1993). Invitation to music, piano party A-B, performance party A-B. General Words & Music.
 • Bayhan, P., & Artan, İ. (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Morpa Kültür.
 • Çağlak, T., & Ercan, N. (2017). Başlangıç piyano metotlarının incelenmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(6), 123-136. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11369
 • Ertem, A. (2019). Okul öncesi piyano metotlarının erken çocukluk dönemi gelişim basamakları açısından incelenmesi (Tez No. 658585) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Faber, N., & Faber, R. (2006). My first piano adventure lesson book A-B-C, writing book A-B-C. The FJH Music.
 • Güven, D. E., Çevik, D. B., Canbey, E. G., & Snapper, E. K. (2012). Çocuklara yönelik piyano eğitimi başlangıç metotları üzerine bir değerlendirme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 158-164. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/17.guven.pdf
 • Işıkdemir, B. (2017). 6-11 yaş çocuklara yönelik başlangıç piyano metotlarının incelenmesi ve piyano eğitimcilerinin görüşleri (Tez No. 481783) [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • İman, Y. (2016). Okul öncesi çocuklar için piyano metodu. Arkadaş.
 • Kartal, H. (2007). Erken çocukluk eğitimi programlarından anne-çocuk eğitimi programının altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerine etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 234-248. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/91011
 • Kaynak, T. (2004). Okul öncesi çocuklara yönelik piyano metotlarının incelenerek kullanılma durumlarının saptanması (Tez No. 145031) [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Öztopalan. R., Gürgen, E. T., & Özkan, B. U. (2015). Başlangıç piyano kitaplarının müziksel, görsel ve tipografik bütünselliği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 764-780. https://doi.org/10.17860/efd.23095
 • Uszler, M., Gordon, S., Mach, E., & Watts, A. (1991). The well-tempered keyboard teacher. Schirmer Books.
 • Yaşar, Ş. (2009). Okul öncesi eğitime giriş. Anadolu Üniversitesi.
 • Yavuzoğlu, N. (2017). Okul öncesi piyano eğitimi. İnkılap.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atakan ERTEM (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1483-3148
Türkiye


Belir TECİMER
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6485-4409
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 5 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 24 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 47

Kaynak Göster

APA Ertem, A. & Tecimer, B. (2021). Okul Öncesi Piyano Metotlarının Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Basamakları Açısından İncelenmesi . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (47) , 338-361 . DOI: 10.32547/ataunigsed.933149

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.