BibTex RIS Kaynak Göster

HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Bu araştırmanın amacı, hazırlık sınıfında İngilizce öğrenen öğrencilerin,

tercih ettikleri baskın öğrenme stillerini belirlemek ve ders içi etkinliklerinin planlanmasına 
yönelik öneriler geliştirmektir. Bu amaçla, öğrenme stillerinin dağılımı, cinsiyete ve yaşa göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği, baskın öğrenme stili ile bilgisayar sahibi olup olmama 
ve bilgisayar kullanma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, 
2008–2009 öğretim yılında,  hazırlık sınıflarına  devam eden 149 öğrenci  üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Kolb tarafından geliştirilen Öğrenme Stilleri 
Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS for Windows 15.0 paket programı kullanılmıştır. 
Araştırmanın sonucunda, öğrenciler arasında en baskın öğrenme stilinin “ayrıştıran” öğrenme stili 
olduğu ve öğrencilerin öğrenme stillerinin cinsiyet, yaş, bilgisayar sahibi olma ve bilgisayar 
kullanma sıklığı gibi değişkenlerle ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar  Sözcükler:  Öğrenme  stilleri,  Kolb  öğrenme  stilleri envanteri, yabancı dil olarak 
İngilizce öğretimiThis study was designed to determine students’ preferred learning styles

and to suggest ways to plan in-class activities for the students studying English at preparatory 
classes. For this purpose, learning style frequencies of the students and the  relationship  
between  preferred  learning  styles  and  some  variables  such  as 

gender, age, owning a computer and the frequency of using the computer were

investigated. The sample consisted of 149 students who enrolled in Preparatory School of Inonu 
University in 2008-2009 academic year. The instrument used in this study was Kolb’s Learning Style 
Inventory. SPSS for Windows version 15.0 was administered to the data. Findings showed that 
approximately half of the students preferred converging learning style and there was no significant 
difference between preferred learning style and the variables such as gender, age, owning a 
computer and the frequency of using the computer.
Key Words: Learning styles, Kolb’s learning style Inventory, teaching English as a foreign language


Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Gülten Genç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Genç, D. G. (2013). HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).