Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul öğretmenlerinin COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 74 - 109, 27.01.2021

Öz

Türkiye’de 15 Mart 2020 tarihinde COVID-19 salgını nedeni ile yüz yüze eğitim faaliyetleri durdurulmuş ve uzaktan eğitim süreci başlamıştır. Bu araştırmada amaç, ortaokul öğretmenlerinin gerçekleştirdikleri acil uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin edindikleri deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Fenomenolojik yaklaşım ile desenlenen bu araştırma, COVID-19 salgını sürecinde öğretmenlerin temel eğitim kademlerinde uzaktan eğitim ile ilgili ilk kez yaşadıkları bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırmanın çalışma grubunu ilk defa canlı ders deneyimi yaşayan farklı branşlardaki 8 ortaokul öğretmeni oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yaklaşımıyla çözümlenmiş bulgular başlığında paylaşılmıştır. Araştırma verilerinde inandırıcılığı arttırmak için uzman incelemesi metodundan yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında öğretmenler, uzaktan eğitim faaliyetlerini olumlu karşılamakla birlikte öğrenci katılımının çeşitli sebeplerle yeterli düzeyde olmaması nedeniyle verimli geçmediğini dile getirmişlerdir.

Kaynakça

 • Adnan, M., ve Boz-Yaman, B. (2017). Profile of Engineering Undergraduates on Readiness and Satisfaction for E-Learning. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 8(2), 218-243. DOI: 10.16949/turkbilmat.280165 (20.04.2020).
 • Akbaba, B., Kaymakcı, S., Birbudak, T. S. ve Kılcan, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Journal of Theoretical Educational Science), 9 (2), s. 285-309. doi.org/10.5578/keg.8238.
 • Akçay, S., ve Gökçearslan, A. (2016). Grafik tasarım dersinde uzaktan eğitim yönteminin kullanımına yönelik bir uygulama ve öğrenci algıları: Gazi Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1983-2004. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27734/327772 (20.04.2020).
 • Allen, M., Bourhis, J., Burrell, N., ve Mabry, E. (2002). Comparing Student Satisfaction With Distance Education To Traditional Classrooms İn Higher Education: A Meta-Analysis. American Journal of Distance Education, 16(2), 83-97, DOI: 10.1207/ S15389286AJDE1602_3
 • Bircan, H., Eleroğlu, H., Arslan, R., ve Ersoy, M. (2018). Cumhuriyet üniversitesi öğrencilerinin uzaktan eğitimde sunulan derslere yönelik bakış açısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (12), 91-100. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41905/505237 (20.04.2020).
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (3), 112-142.
 • Bozkurt, A., ve Sharma, R. C. (2020a). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020b). Education in normal, new normal, and next normal: Observations from the past, insights from the present and projections for the future. Asian Journal of Distance Education, 15(2), i-x.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572
 • Canpolat, U. ve Nari̇n, Z. (2020). Uzaktan eğitim bağlamında e-hazır olma kavramının irdelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 79-91
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Eğiten Kitap.
 • Çakmak Karapınar, D., Güler, M., Kurşun, E., ve Karaman, S. (2018). Atatürk Üniversitesi kampüs tabanlı dersler modeli bileşenlerine yönelik öğrenci görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4 (2) , 90-111. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/36759/419604 (20.04.2020).
 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.
 • Duman, S. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 95-112. DOI: 10.37669/milliegitim.768887
 • Eken, Ö , Tosun, N , Tuzcu Eken, D . (2020). COVID-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 113-128 . DOI: 10.37669/milliegitim.780722
 • Erişti, S. D., Şişman, E., ve Yıldırım, Y. (2008). Examining opinions of elementary school subject teachers on the web-assisted teaching, Elementary Education Online, 7 (2), 384-400.
 • Erol Şahin, A. N. (2019). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (1) , 477-502 . DOI: 10.17152/gefad.429656
 • Fırat, M., Altınpulluk, H., ve Kılınç, H. (2020). Methodological Evaluation of the Use of ICTs in Mixed Method Research in Education. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(4), 1365-1376. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.13m
 • Günlük, M., Özer, G., ve Özcan, M. (2019). Muhasebe akademisyenlerinin muhasebe eğitiminde uzaktan eğitim uygulamaları kullanımına yönelik algılarının teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (1), 65-90 . DOI: 10.29067/muvu.415133
 • Gürer, M. D, Tekinarslan, E., ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 7(1). 47-78. http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/199894 (20.04.2020).
 • Hodges, C. B., Moore, S., Locke, B., Trust. T. ve Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Educause Review, 27. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning#fn8 (Erişim tarihi: 10.11.2020)
 • Huang, J., ve Zhou, L. (2018). Timing of web personalization in mobile shopping: A perspective from Uses and Gratifications Theory. Computers in Human Behavior, 88, 103–113. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.06.035 (20.04.2020).
 • Ilgaz, H. (2008). Uzaktan eğitimde teknoloji kabulünün ve topluluk hissinin öğrenen memnuniyetine katkısı. (Yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Karataş, S. (2003). Yüz yüze ve uzaktan eğitimde öğrenme deneyimlerinin eşitliği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 94-104.
 • Katz, E., Blumler, J.G., ve Gurevitch, M., (1973). Uses and gratifications research. Public Opinion Quarterly, 37 (4), 509–523. https://doi.org/10.1086/268109 (20.04.2020).
 • Kılınç, H. (2020). Çevrimiçi Grup Tartışmalarının Öğrenenler Üzerindeki Etkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koç, E. (2021). İlkokul Öğretim Programlarının COVID-19 Sonrası Yaygınlaşan Uzaktan Eğitime Uygunluğunun İncelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7 (1), 24-36.
 • Ozmen, B., Tepe, T., ve Tuzun, H.. (2018). Adapting a Residential Course to Web-Based Blended Learning. Eurasian Journal of Educational Research, 18 (75) , 115-136. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejer/issue/42536/512548 (20.04.2020).
 • Özer, N., ve Kır, Ş. (2018). Halk eğitim merkezinde görev yapan öğretmenlerin yetişkin eğitiminde uzaktan eğitimin uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4 (4), 69-86. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/42908/519039 (20.04.2020).
 • Öztürk, P., ve Kert, S. (2017). Bir çevrimiçi öğrenme ortamının, yetişkinlerin çevrimiçi öz-yeterlik algısı ve akademik başarılarına etkisi. Acta Infologica, 1(1), 39-54. https://dergipark.org.tr/tr/pub/acin/issue/28069/301656 (20.04.2020).
 • Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N., ve Özkan, İ. (2016). Uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci bakış açısına göre değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2) , 595-605. https://dergipark.org.tr/tr/pub/joiss/issue/30780/323661
 • Pepeler, E., Özbek, R., ve Adanır, Y. (2018). Uzaktan eğitim ile verilen İngilizce dersine yönelik öğrenci görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (3) , 421-429 . DOI: 10.18506/anemon.345152
 • Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. New York: Free Press
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1(3), 1-8.
 • Şenyuva, E., Kaya, H., ve Bodur, G. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin web tabanlı bir derse ilişkin görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(3), 62-77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/33737/311187 (20.04.2020).
 • Tosuntaş, Ş. B., ve Çubukçu, Z. (2019). Yeniliklerin yayılması teorisi bağlamında öğretmen adaylarının bulut teknolojisi kullanımlarını etkileyen faktörler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 0–2. https://doi.org/10.17494/ogusbd.555091 (20.04.2020).
 • Venkatesh, V., ve Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186-204.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Examining the distance education experiences of secondary school teachers in the COVID-19 outbreak process

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 74 - 109, 27.01.2021

Öz

Face to face education in Turkey was ceased and distance education process began on March 15 because of the COVID-19 outbreak. The aim of this study is to reveal the experiences of secondary school teachers regarding emergency remote teaching activities. This research, designed with a phenomenological approach, is important in terms of revealing how teachers make sense of these experiences about distance education for the first time in basic education levels during the COVID-19 outbreak. The study group of the research consists of 8 secondary school teachers from different branches who experience live lessons for the first time. An interview form with semi-structured open-ended questions was used as a data collection tool in the study. The data obtained in the study were analyzed with content analysis approach and shared under the heading of findings. In order to increase the credibility of the research data, the expert review method was used. Considering the results of the research, although the teachers welcomed the distance education activities, they stated that the student participation was not efficient due to various reasons.

Kaynakça

 • Adnan, M., ve Boz-Yaman, B. (2017). Profile of Engineering Undergraduates on Readiness and Satisfaction for E-Learning. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 8(2), 218-243. DOI: 10.16949/turkbilmat.280165 (20.04.2020).
 • Akbaba, B., Kaymakcı, S., Birbudak, T. S. ve Kılcan, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Journal of Theoretical Educational Science), 9 (2), s. 285-309. doi.org/10.5578/keg.8238.
 • Akçay, S., ve Gökçearslan, A. (2016). Grafik tasarım dersinde uzaktan eğitim yönteminin kullanımına yönelik bir uygulama ve öğrenci algıları: Gazi Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1983-2004. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27734/327772 (20.04.2020).
 • Allen, M., Bourhis, J., Burrell, N., ve Mabry, E. (2002). Comparing Student Satisfaction With Distance Education To Traditional Classrooms İn Higher Education: A Meta-Analysis. American Journal of Distance Education, 16(2), 83-97, DOI: 10.1207/ S15389286AJDE1602_3
 • Bircan, H., Eleroğlu, H., Arslan, R., ve Ersoy, M. (2018). Cumhuriyet üniversitesi öğrencilerinin uzaktan eğitimde sunulan derslere yönelik bakış açısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5 (12), 91-100. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/41905/505237 (20.04.2020).
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (3), 112-142.
 • Bozkurt, A., ve Sharma, R. C. (2020a). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020b). Education in normal, new normal, and next normal: Observations from the past, insights from the present and projections for the future. Asian Journal of Distance Education, 15(2), i-x.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572
 • Canpolat, U. ve Nari̇n, Z. (2020). Uzaktan eğitim bağlamında e-hazır olma kavramının irdelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 79-91
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Eğiten Kitap.
 • Çakmak Karapınar, D., Güler, M., Kurşun, E., ve Karaman, S. (2018). Atatürk Üniversitesi kampüs tabanlı dersler modeli bileşenlerine yönelik öğrenci görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4 (2) , 90-111. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/36759/419604 (20.04.2020).
 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.
 • Duman, S. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 95-112. DOI: 10.37669/milliegitim.768887
 • Eken, Ö , Tosun, N , Tuzcu Eken, D . (2020). COVID-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 113-128 . DOI: 10.37669/milliegitim.780722
 • Erişti, S. D., Şişman, E., ve Yıldırım, Y. (2008). Examining opinions of elementary school subject teachers on the web-assisted teaching, Elementary Education Online, 7 (2), 384-400.
 • Erol Şahin, A. N. (2019). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Yoluyla Öğretilmesi Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (1) , 477-502 . DOI: 10.17152/gefad.429656
 • Fırat, M., Altınpulluk, H., ve Kılınç, H. (2020). Methodological Evaluation of the Use of ICTs in Mixed Method Research in Education. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(4), 1365-1376. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.13m
 • Günlük, M., Özer, G., ve Özcan, M. (2019). Muhasebe akademisyenlerinin muhasebe eğitiminde uzaktan eğitim uygulamaları kullanımına yönelik algılarının teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12 (1), 65-90 . DOI: 10.29067/muvu.415133
 • Gürer, M. D, Tekinarslan, E., ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 7(1). 47-78. http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/199894 (20.04.2020).
 • Hodges, C. B., Moore, S., Locke, B., Trust. T. ve Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Educause Review, 27. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning#fn8 (Erişim tarihi: 10.11.2020)
 • Huang, J., ve Zhou, L. (2018). Timing of web personalization in mobile shopping: A perspective from Uses and Gratifications Theory. Computers in Human Behavior, 88, 103–113. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.06.035 (20.04.2020).
 • Ilgaz, H. (2008). Uzaktan eğitimde teknoloji kabulünün ve topluluk hissinin öğrenen memnuniyetine katkısı. (Yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Karataş, S. (2003). Yüz yüze ve uzaktan eğitimde öğrenme deneyimlerinin eşitliği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 94-104.
 • Katz, E., Blumler, J.G., ve Gurevitch, M., (1973). Uses and gratifications research. Public Opinion Quarterly, 37 (4), 509–523. https://doi.org/10.1086/268109 (20.04.2020).
 • Kılınç, H. (2020). Çevrimiçi Grup Tartışmalarının Öğrenenler Üzerindeki Etkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koç, E. (2021). İlkokul Öğretim Programlarının COVID-19 Sonrası Yaygınlaşan Uzaktan Eğitime Uygunluğunun İncelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 7 (1), 24-36.
 • Ozmen, B., Tepe, T., ve Tuzun, H.. (2018). Adapting a Residential Course to Web-Based Blended Learning. Eurasian Journal of Educational Research, 18 (75) , 115-136. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejer/issue/42536/512548 (20.04.2020).
 • Özer, N., ve Kır, Ş. (2018). Halk eğitim merkezinde görev yapan öğretmenlerin yetişkin eğitiminde uzaktan eğitimin uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4 (4), 69-86. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/42908/519039 (20.04.2020).
 • Öztürk, P., ve Kert, S. (2017). Bir çevrimiçi öğrenme ortamının, yetişkinlerin çevrimiçi öz-yeterlik algısı ve akademik başarılarına etkisi. Acta Infologica, 1(1), 39-54. https://dergipark.org.tr/tr/pub/acin/issue/28069/301656 (20.04.2020).
 • Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N., ve Özkan, İ. (2016). Uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci bakış açısına göre değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2) , 595-605. https://dergipark.org.tr/tr/pub/joiss/issue/30780/323661
 • Pepeler, E., Özbek, R., ve Adanır, Y. (2018). Uzaktan eğitim ile verilen İngilizce dersine yönelik öğrenci görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (3) , 421-429 . DOI: 10.18506/anemon.345152
 • Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. New York: Free Press
 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, 1(3), 1-8.
 • Şenyuva, E., Kaya, H., ve Bodur, G. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin web tabanlı bir derse ilişkin görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(3), 62-77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/33737/311187 (20.04.2020).
 • Tosuntaş, Ş. B., ve Çubukçu, Z. (2019). Yeniliklerin yayılması teorisi bağlamında öğretmen adaylarının bulut teknolojisi kullanımlarını etkileyen faktörler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 0–2. https://doi.org/10.17494/ogusbd.555091 (20.04.2020).
 • Venkatesh, V., ve Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186-204.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Uğur CANPOLAT> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-8861-4765
Türkiye


Yusuf YILDIRIM>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-4475-4923
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Canpolat, U. & Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 74-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/60075/840233