Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İngilizce öğretmenlerinin ters yüz öğrenme modeline ilişkin görüşleri

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 2, 77 - 114, 28.07.2023
https://doi.org/10.51948/auad.1307048

Öz

Bu çalışmanın amacı İngilizce Öğretmenlerinin yabancı dil eğitiminde ters yüz öğrenme modelinin uygulanmasının etkisine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Ters Yüz Öğrenme Modeli geleneksel öğrenmenin aksine, öğrencilerin edinecekleri bilgiyi evlerinde daha önceden sağlanan video ve benzeri kaynaklardan edinmesi ve sınıf ortamında geçirilecek zamanı daha verimli bir hale getirmek adına edindikleri bu bilgileri grup içinde tartışmaları ve değerlendirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine göre yapılmış araştırmanın örneklemini İstanbul ili Sarıyer ilçesindeki özel bir okulda görev alan toplam 20 İngilizce Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yapılandırılmış görüşme ile elde edilmiştir. İngilizce Öğretmenlerinin yabancı dil eğitiminde ters yüz öğrenme modelinin etkisine ilişkin görüşlerini belirlemek için oluşturulan 14 sorudan oluşan yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler temalar haline getirilerek farklı kodlar ışığında sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, katılımcıların ters yüz öğrenme modelinin avantajları, dezavantajları, ders planlanmasında yaşanan zorluklar, sınıf içinde ve sınıf dışında sağlanan kaynaklar ve ölçme ve değerlendirme bağlamında çeşitli görüşlere ve tecrübelere sahip olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Ağırman N. ve Ercoşkun, M. H. (2022). History of the flipped classroom model and uses of the flipped classroom concept, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 12(1),71-8.
 • Arslanhan, A., Bakırcı, H., ve Altunova, N. (2022). Fen bilgisi öğretmenlerinin ters yüz öğretim modeli hakkındaki görüşleri. Journal of Computer and Education Research. 10(19), 26-49.
 • Astri, U., Syarif, H. ve Ningsih, K. (2019). The effect of flipped classroom strategy on listening comprehension of undergraduate students at English Department in IAIN Batusangkar, 1st International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 355, 316-321.
 • Avşar, G. ve Mete, F. (2018). Türkçe öğretim programlarında kullanılan fiillerin yenilenmiş bloom taksonomisine göre sınıflandırılması, Karaelmas Journal of Educational Sciences, 6, 75-87.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1). 23-28.
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington: International Society for Technology in Education.
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2014). Flipped learning: Gateway to student engagement. Washington: International Society for Technology in Education.
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2015) Flipped learning for English Language instruction. Washington: International Society for Technology in Education.
 • Bhatnaga, M. ve Bhatnagar, P. (2020). Flipped classroom-an innovative approach. Journal of Xi'an University of Architecture & Technology.12(2), 403-413.
 • Bond, M. (2020). Facilitating student engagement through the flipped learning approach in K-12: a systematic review. Computers & Education 151:103819. Doi: 10.1016/j.compedu.2020.103819
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Örnekleme yöntemleri bilimsel araştırma yöntemleri kitabı sunusu, http://msbay.files.wordpress.com/2009/10/9-hafta-arastirmalarda-ornekleme.pdf adresinden erişildi.
 • Bygate, M., ve Samuda, V. (2009). Creating pressure in task pedagogy: the joint roles of field, purpose, and engagement within the interaction approaches, in Multiple Perspectives on Interaction: Second Language Research in Honour of Susan M. Gass, eds A. Mackey and C. Polio (New York: Routledge), 90–116.
 • Demirel, C. (2016). Exploring the Flipped Classroom: Possibilities and Limitations. (Yüksek lisans tezi). Repositório da Universidade de Lisboa, İspanya.
 • Durmuşçelebi, M. ve Suna, Y. (2013). Türkiye’de yabancı dil öğrenme-öğretme problemine ilişkin yapılan çalışmaların derlemesi. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 3(5), 9-24.
 • Fahmi, R., Friatin, L. ve Irianti L. (2020). The use of flipped classroom model in reading comprehensıon, Jall (Journal of Applied Linguistics and Literacy),4(1), 78-94.
 • Gündoğdu, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kelime hazinesi üzerine bir durum tespiti. (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Gökçen, Ş. ve Kadıoğlu, H. (2020). İlköğretim matematik öğretmenlerinin ters yüz sınıf modeline ilişkin görüşlerinin incelenmesi. FSM Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan bildiri. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İstanbul.
 • Hayırsever, F. ve Orhan, A. (2018). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 572-596. Doi: https://doi.org/10.17860/mersinefd.431745
 • Haznedar, B. (2004). Türkiye’de yabancı dil öğretimi: ilköğretim yabancı dil programı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 21(2), 15-29. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje/issue/3821/51404
 • Hiver, P., Zhou, S., Tahmouresi, S., Sang, Y., and Papi, M. (2020). Why stories matter: exploring learner engagement and metacognition through narratives of the L2 learning experience. System, 91, 1–12. Doi: 10.1016/j.system.2020.102260
 • Hung, H. T. (2015). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning, 28(1), 81-96. Doi:https://doi.org/10.1080/09588221.2014.967701
 • Hung, H. T. (2017). Design‐based research: redesign of an english language course using a flipped classroom approach. TESOL Quarterly, 51(1), 180-192. Doi: https://doi.org/10.1002/tesq.328
 • İnal, E. (2020). Yabancı dil öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesi ve ölçme değerlendirme süreçlerine yönelik düşünceler: öğretici yeterlikleri, Aydın Tömer Dil Dergisi, 5(2), 189-204.
 • İşçi, T. ve Yazıcı, K. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının gözünden ters yüz edilmiş öğrenme modeli: bir durum çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences, 12(46). 1159-1173. Doi: 10.35826/ijoess.3050.
 • Liman-Kaban, A. (2021). Var mısınız Eğitimi Ters Yüz Etmeye?, Eğitim ve Kültürün Işığında Haymana Dergisi, 10-12.
 • Liman-Kaban, A. (2022). The effect of gamified flipped classroom on vocabulary learning of primary school students in a private school in Turkey: Students and teachers’ experiences. In: Väljataga, T., Laanpere, M. (eds) Shaping the Digital Transformation of the Education Ecosystem in Europe. EDEN 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1639. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20518-7_7
 • Lo, C. K., and Hew, K. F. (2021). Student engagement in mathematics flipped classrooms: implications of journal publications from 2011 to 2020. Front. Psychol. 12:672610. Doi: 10.3389/fpsyg.2021.672610
 • Kanimozhi, K. ve Rabi, R. (2019). Comparison of flipped classroom approach with traditional classroom environment for undergraduate engineering students. International Journal of Scientific Research and Engineering Development, 2(1). 258-262.
 • Kaya, D. (2018). Matematik öğretiminde ters yüz öğrenme modelinin ortaokul öğrencilerin derse katılımına etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8 (4) (Ek Sayı) , 232-249 . Doi: 10.19126/suje.453729
 • Kong, A. (2005). Prior knowledge, vocabulary and comprehension: One ESL reader’s sense-making strategies. Pennsylvania Reads, Journal of the Keystone StateReading Association, 6(1), 26-39.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Sapmaz, S. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe konuşma öğretimine dair öğretmen bilişleri, Journal of World of Turks, 8(3), 85-102.
 • Lee, G., ve Wallace, A. (2018). Flipped learning in English as a foreign language classroom: outcomes and perceptions. TESOL Quart. 52, 62–84. Doi: https://doi.org/10.1002/tesq.372
 • Li, Z. Y., ve Li, J. Y. (2022). Using the flipped classroom to promote learner engagement for the sustainable development of language skills: a mixed-methods study. Sustainability 14:5983. Doi: 10.3390/su1410598
 • Lockwood, R. (2014). Flip it! Strategies for the ESL classroom. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
 • Mazur, E. (1997). Peer instruction: A user’s manual. Upper saddle river, NJ: Prentice-Hall. (2009). Farewell Lecture Science, 323(5910), 50–51.
 • Memiş, M. ve Erdem, M. (2013). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, kullanım özellikleri ve eleştiriler, Journal of Turkish Studies, 8(9), 297-318. Doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5089
 • Miles, M, B.,ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moran, C. M. (2015). Changing paradigms: A mixed methods study of flipping the English Language Arts classroom (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest LLC. UMI Number 3710658.
 • Mutlu, O. ve Aydın, G. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin ters yüz sınıf modeline ilişkin görüşleri. 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Nunan, D. (1999). Second language teaching and learning. Boston: Heinle and Heinle Publishers.
 • Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research 15. 171–193. Doi: https://doi.org/10.1007/s10984-012-9108-4
 • O’Flaherty, J., ve Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. Internet and Higher Education, 25, 85-95. Doi: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.02.002
 • Özer, B. ve Korkmaz, C. (2016). Yabancı dil öğretiminde öğrenci başarısını etkileyen unsurlar. Ekev Akademi Dergisi, 20(67). 59-84. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosekev/issue/71351/1147027
 • Sharom, M. (2022). The effects of the flipped classroom on primary school students’ writing performance in English. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching, 12(1). 1-4. Doi: http://doi.org/10.4018/IJCALLT.301195
 • Snowden, K. E. (2012). Teacher perceptions of the flipped classroom: Using video lecture to replace traditional in-class lectures (Master’s thesis). Retrieved from ProQuest LLC. (Accession No. 1522443).
 • Subaşı, M. ve Okumuş K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/34503/424695 Talbert, R. (2012). Inverted classroom. Colleagues, 9(1), 1-3.
 • Tavşancıl, E., ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul.
 • Topal, A. ve Akhisar, Ü. (2018). Ters yüz öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: mikroişlemci /mikrodenetleyiciler II dersinin uygulaması. Kocaeli University Journal of Education. 1(2), 135-148. Doi: https://doi.org/10.33400/kuje.461041
 • Tran, Q. T. T., ve Nguyen, L. V. E. F. L. (2020). Student engagement in an english for specific purposes tourism class: flipped the class with facebook,” in Technology and the Psychology of Second Language Learners and Users, eds M. R. Freiermuth and N. Zarrinabadi (Cham, Switzerland: The Palgrave Macmillan), 175–202. Doi: 10.1007/978-3-030-34212-8_7
 • Turan, Z., ve Akdag-Cimen, B. (2019). Flipped classroom in English language teaching: a systematic review. Computer Assisted Language Learning. 33, 590–606. Doi: 10.1080/09588221.2019.1584117
 • Ünsal, H. (2010). Yeni bir öğrenme yaklaşımı: Harmanlanmış öğrenme. Milli Eğitim Dergisi,185, 130-137.
 • Vitta, J. P., ve Al-Hoorie, A. H. (2020). The flipped classroom in second language learning: a meta-analysis. Lang. Teach. Res. 1–26. Doi: 10.1177/1362168820981403.
 • Widjaja, M., Sablan, B., Surjandy, S. ve Hidayanto, A. (2021). Flipped learning effect on classroom engagement and outcomes in university information systems class. Education and Information Technologies 27(6). 1-19. Doi: 10.1007/s10639-021-10723-9
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları
 • Yuvita, Y., Sulistyaningsih, E. ve Ulhaq, N. (2021). The effect of flipped classroom model towards students’ reading comprehension. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 629. 165-172. Doi: 10.2991/assehr.k.220101.025

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep KARAMUK-ESKİKÖY Bu kişi benim
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0009-0003-8919-5704
Türkiye


Aysegul LİMAN KABAN
BAHCESEHIR UNIVERSITY
0000-0003-3813-2888
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 28 Temmuz 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karamuk-eskiköy, Z. & Liman Kaban, A. (2023). İngilizce öğretmenlerinin ters yüz öğrenme modeline ilişkin görüşleri . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 77-114 . DOI: 10.51948/auad.1307048