Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 321 - 334 2019-09-30

Kamu Çalışanlarında Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma: Bursa ve Afyonkarahisar İli Örneği

Mutlu TOKMAK [1]


Kurumların çalışanlarına yönelik adil olması ve uyguladığı politikalarda personeline eşit davranması örgütsel adalet olarak ifade edilmektedir.  Çalışanların örgüt amaç ve hedeflerini benimsemeleri ve bu hedeflere ulaşma konusunda var güçleri ile çaba göstermeleri ise örgütsel bağlılık olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, kurum çalışanlarının örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, çalışanların kurumlarının bulundukları ile göre örgütsel adalet algıları ve örgütsel bağlılık düzeylerindeki farklılıklarda araştırılmaktadır. Bu amaçla alan araştırması gerçekleştirilmiş, Afyonkarahisar ve Bursa illerinde faaliyet gösteren kamu kurum çalışanlarına anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma ile elde edilen veriler korelasyon analizi ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde, örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bursa ilindeki kamu kurumlarında çalışan personelin örgütsel adalet algıları ve örgütsel bağlılık düzeylerinin Afyonkarahisar ilinde çalışanlara göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Örgütsel Adalet Algısı, Örgütsel Bağlılık Düzeyi, Kamu Çalışanları
 • Allen, N. J., Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.
 • Arslan, E. (2017). Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerine Etkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslantürk G., Şahan S. (2012), Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Örnekleminde İncelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 14(1),135-159.
 • Atalay, D. D. (2007). Denklik Duyarlılığı Açısından Algılanan Örgütsel Adalet - Örgütsel Bağlanma İlişkisi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bağcı, Z. (2013). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 163-184.
 • Bal, V. (2014). Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Manisa’daki Eğitim Kurumlarında bir Araştırma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-9.
 • Beugre, C. D. (2002). Understanding Organizational Justice and Its Impact on Managing Employees: An African Perspective. International Journal of Human Resource Management, 13(7), 1091-1104.
 • Brewer, A. M. (1996). Developing Commitment between Managers and Employees. Journal Of Managerial Psychology, 11(4), 24-34.
 • Burgess, R., Turner, S. (2000). Seven Key Features for Creating and Sustaining Commitment. International Journal of Project Management, 18(4), 225-233.
 • Çetinkaya, M., Çimenci, S. (2014). Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 237- 278.
 • Çırpan, H. (1999). Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgüte Bağlılık İlişkisi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. ve Ng, K. Y. (2001). Justice at The Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research. Journal of Applied Psychology, 86(3), 425-445.
 • Colquitt, J. A., Greenberg J. ve Zapata-Phelan C. P. (2005). What is Organizational Justice? A Historical Overview in (Ed. Greenberg, G. ve J. A Colquitt), Handbook of Organizational Justice, USA: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E. ve Wesson, M. J. (2013). Justice at The Millennium, A Decade Later: A Meta-Analytic Test of Social Exchange and Affect-Based Perspectives. Journal of Applied Psychology, 98(2), 199-236.
 • Cüce, H., Güney, S. ve Tayfur, Ö. (2013). Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-30.
 • Dağlı, M. (2016). Psikolojik Sözleşme İhlalleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet Algısı İlişkisine Yönelik Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi), Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • De Cremer, D. (2005). Procedural and Distributive Justice Effects Moderated By Organizational Identification. Journal of Managerial Psychology, 20(1), 4-13.
 • Dick, G. ve Metcalfe, B. (2001). Managerial Factors and Organisational Commitment-A Comparative Study of Police Officers and Civilian Staff. International Journal of Public Sector Management, 14(2), 111-128.
 • Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi.(12. Baskı), İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Ferris, K. R., Aranya, N. (1983). A Comparison of Two Organizational Commitment Scales 1. Personnel Psychology, 36(1), 87-98.
 • Gautam, T., Van Dick, R. ve Wagner, U. (2001). Organizational Commitment in Nepalese Settings. Asian Journal of Social Psychology, 4(3), 239-248.
 • Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399-432.
 • Grusky, O. (1966). Career Mobility and Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly, 10(4), 488-503.
 • Gül, H. (2003). Davranışsal Bağlılık Yaklaşımı ve Değerlendirmesi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(1), 73-83.
 • Günsal, E. (2010). Algılanan Örgütsel Adalet İle Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İnce, M., ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Işık, O., Uğurluoğlu, Ö., ve Akbolat, M. (2012). Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13, 254-265
 • Jandaghi, G., Borghei, R., Matin, H. Z. ve Dastani, N. (2010). An Examination of The Relationship between Empowerment and Organizational Commitment. Journal of Human Sciences, 7(2), 1155-1172.
 • Kalaycı, Ş., (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (3.Baskı), Ankara: Asil.
 • Karaman, P. (2009). Örgütsel Adalet Algısı ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kıray A. (2011). Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma (Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Marchiori, D. M., Henkin, A. B. (2004). Organizational Commitment of A Health Profession Faculty: Dimensions, Correlates and Conditions. Medical Teacher, 26(4), 353-358.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 • Mowday, R. T., Steers, R. M. ve Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2), 224-247.
 • Nabatchi, T., Blomgren Bingham, L. ve Good, D. H. (2007). Organizational Justice and Workplace Mediation: A Six-Factor Model. International Journal of Conflict Management, 18(2), 148-174.
 • Nasurdin, A. M. (2005). The Role of Noninstrumental Justice and Again Predicting Organizational Commitment Evidence from Malaysia. Gadjah Mada International Journal of Business, 7(1). 1-14
 • O'Reilly, C. A. ve Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification, and Internalization on Prosocial Behavior. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492.
 • Pillai, R., Schriesheim, C. A. ve Williams, E. S. (1999). Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two-Sample Study. Journal of Management, 25(6), 897-933.
 • Ramamoorthy, N. ve Flood, P. C. (2004). Gender and Employee Attitudes: The Role of Organizational Justice Perceptions. British Journal of Management, 15(3), 247-258.
 • Tekingündüz, S. (2012). Örgütsel Bağlılık Üzerinde Örgütsel Güven ve İş Tatmininin Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Wang, X., Liao, J., Xia, D. ve Chang, T. (2010). The Impact of Organizational Justice on Work Performance: Mediating Effects of Organizational Commitment and Leader-Member Exchange. International Journal of Manpower, 31(6), 660-677.
 • Wasti, S. A. (2001). Örgütsel Adalet Kavramı ve Tercüme Bir Ölçeğin Türkçede Güvenirlik ve Geçerlik Analizi, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1, 33-50.
 • Zapata, C. P., Olsen, J. E. ve Martins, L. L. (2013). Social Exchange from The Supervisor’s Perspective: Employee Trustworthiness as A Predictor of Interpersonal and Informational Justice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 121(1), 1-12.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mutlu TOKMAK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

APA Tokmak, M . (2019). Kamu Çalışanlarında Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma: Bursa ve Afyonkarahisar İli Örneği . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (3) , 321-334 . DOI: 10.18037/ausbd.632110