Yazım Kuralları

Baberti Dergisi Yayın İlkeleri
1. Baberti Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlamak suretiyle ilahiyat ve sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı hedefler.
2. Baberti Dergisi, yılda iki kez (iki sayı) yayımlanan hakemli bir dergidir.
3. Derginin yayın dili Türkçedir, ancak Türkçe özet ve kaynakça verilerek yabancı dildeki bilimsel makaleler de yayımlanabilir. Dergi tüm dillerde Baberti şeklinde yazılmalıdır.
4. Makalenin toplam 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe özeti metnin başına eklenmeli, İngilizce özet verilirken makalenin İngilizce tam başlığı da özetin üstünde belirtilmelidir. Ayrıca 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler hem İngilizce hem de Türkçe olarak ifade edilmelidir.
5. Dergiye makale müracaatında yabancı dildeki makalelerin mutlaka Türkçe isimleri ile giriş yapılmalıdır.
6. Makale isimleri bağlaçlar hariç ilk harfleri büyük gerisi küçük harfle yazılmalıdır.
7. Dergiye gönderilen yazıların yayınlanma hakkı, Baberti Dergisi Yayın Kurulu’na aittir.
8. Dergide yer alan yazıların telif hakkı saklı olup, yazılar kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen iktibas edilemez. Yazarlar telif haklarını Baberti Dergisi’ne devrederler.
9. Dergide yayımlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir.
10. Yayımlanması istenen yazılar, sistem (dergiPark) üzerinden “Ekli Word Belgesi” şeklinde gönderilmelidir.
11. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.
12. Gönderilen yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 8.000 kelimeyi aşmamalıdır.
13. Yayınlanması talebiyle Dergi’ye gönderilen yazıların şekil ve içerik yönünden ön incelemesi, Baberti Dergisi Yayın Kurulu tarafından yapılır. Bu inceleme sonucunda Kurul, yazıların hakemlenip hakemlenmeyeceği konusunda karar verir. Şekil ve içerik yönünden uygun görülmeyen yazılar, Kurul tarafından reddedilir. Hakemlenmesi yönünde karar verilen yazılar ise ilk aşamada iki hakem görüşüne arz edilir (Çeviriler, orijinal metinleriyle birlikte hakemlere gönderilir). Dergimizde “kör hakemlik” sistemi uygulanmaktadır. Hakemler yazarı, yazar da hakemleri görmez. Hakem değerlendirmesi sonucunda;
a. Her iki hakem de “yayınlanamaz” raporu verirse, makale yayınlanmaz.
b. İki hakemden biri “yayınlanır” raporu verirse veya Yayın Kurulu hakem raporlarını yeterli görmezse, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurur. Gelen rapora göre kararı Yayın Kurulu verir (Gerekli görüldüğü takdirde Baberti Dergisi Yayın Kurulu üçüncü hakeme başvurmaksızın nihai kararı verme hakkına sahiptir).
c. Hakemlerden bir veya ikisi “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” raporu verirse, makale gerekli düzeltmeleri yapması için yazara geri gönderilir ve düzeltmelerden sonra gelen haliyle makale, gerekirse, nihai değerlendirmeyi almak için tekrar ilgili hakemin/hakemlerin görüşüne sunulur.
d. Onaylanan makaleler Baberti Dergisi formatına uygun hale getirilmesi için yazara gönderilir.
e. Yayın Kurulu Dergi’nin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla yazılarda imla vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
f. Nihai versiyonlar son okumaya tabi tutulur ve yayına hazırlanır.
14. Yazarlar Dergiye gönderilen makalelerinin durumu hakkında en geç üç ay içerisinde bilgilendirilir.
15. Bir sayıda aynı yazara ait (telif/çeviri) en fazla 1 (bir) çalışma yayımlanabilir.
16. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Yayımlanan çalışmanın dil, üslup ve muhteva yönünden bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına ait olup Yayın Kurulu’nun sorumluluğunda değildir.
17. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Baberti Dergisi Yayın Kurulu’na aittir.

Yazım İlkeleri
1. Dergimize ilke ve kuralları uygun olarak gönderilen yazılar, PC Microsoft Word (en az Office 2007 sürüm) programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Gönderilen yazılar bütün ekleriyle birlikte dergi formatında 8.000 kelimeyi geçmemelidir.
2. Dergimize gönderilen makaleler İSNAD2 atıf sistemi yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. www.isnadsistemi.org adresinde ilgili kılavuzlar mevcuttur. Ayrıca dergimizin ana sayfasında link verilmiştir. Çalışmalarda kullanılan referansların İSNAD2 atıf sistemine uygun, doğru ve aktif bir şekilde uyarlanabilmesi için ZOTERO uygulamasının kullanımı zorunludur.
3. Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlendirmelerine kitap kapak resmi JPEG formatında eklenmelidir.
4. Sayfa düzeni: A4 boyutunda, kenar boşlukları soldan 4,5 cm, sağdan 4,5 cm, üstten 5 cm, alttan 5 cm şeklinde ayarlanmalıdır.
5. Yazı biçimi: Palatino Linotype (ana metin: 10, dipnot, öz ve abstract: 8 punto); satır aralığı: tam, değer: 14 nk; paragraf aralığı: önce: 0 nk; sonra: 3 nk; Arapça metinlerde aynı ölçülerle Traditional Arabic yazı tipi kullanılmalıdır. Paragraf başlıklarındaki ilk satır girintisi 1 (bir) cm olmalıdır. Öz ve Abstract bölümünde paragraf başlarındaki ilk satır girintisi 0 (sıfır) olmalı ve tek paragraftan oluşmalıdır. Kaynakça paragraf girinti ayarı özel-asılı biçiminde ve girintisi 1 cm olmalıdır.
6. Varsa yazıdaki tablo, grafik, resim vb. nesnelerin sayfa düzeni genişliği olan 12 cm ebadını aşmamalıdır.
7. Kaynakça yazarın soyadına göre İSNAD2’ye uygun alfabetik olarak düzenlenmelidir.
8. Metinde kesinlikle yazar bilgileri yer almamalıdır.
9. Dipnotlar ve Kaynakça kesinlikle ZOTERO kullanılarak hazırlanmalıdır.
10. Tüm dini terimler ve müellif isimleri mutlaka TDV İslam Ansiklopedisindeki (DİA) yazıma uygun olmalı ve tüm metin boyunca tutarlı şekilde yazılmalıdır. Türkçede yaygın diğer kelimeler için ise TDK esas alınmalıdır. Özellikle kelimelerdeki şapka ve kelime sonlarındaki harflerin yazımı konusunda mutlaka TDK esas alınmalıdır. Dükkân, nikâh, siyasi, içtimai, hukuki, merkezî, itimat, isnat, itikat vs.
11. İngilizce başlık, özet ve keywordda yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında Encyclopaedia of Islam’ın 3. edisyonu dikkate alınmalıdır. Bk.
https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3
12. Dergimize gönderilecek yazıların, aşağıdaki bilgileri muhtevi ek bir WORD belgesinin yazı ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir:
Ø Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce)
Ø Lisansüstü tezlerden üretilmişse, tezin künye bilgisi, tebliğ metnine dayanıyorsa bilimsel toplantının künye bilgisi
Ø Yazarın Adı, SOYADI (Örn. Ahmet ÖZKAN)
Ø Kurum bilgisi (Yazar akademisyense ana bilim dalı dahil üniversitesi, öğrenci ise enstitüsü ve ana bilim dalı mutlaka yazılmalı)
Ø Telefon numaraları (iş ve cep telefonu)
Ø Yazışma adresi (lütfen posta kodunu belirtiniz)
Ø E-posta adresi
Ø ORCID Kimlik numarası