Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 113 - 128, 14.01.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik algılarını inceleyip ortaya koymaktır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Bingöl il merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 75 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın temel dayanağı olan veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Yaşaroğlu (2014) tarafından geliştirilen 22 maddeden oluşan “Değerler Eğitimi Tutum Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Yapılan bu çalışma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik taşımaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerin değerler eğitimine yönelik görüşleri genel olarak olumlu, değerler eğitimini çocukların gelecekleri için önemli buldukları sonucunu ortaya koymaktadır. Değerler eğitimi tutum ölçeğinden aldıkları puanlar cinsiyete, yaşa, mesleki kıdeme, eğitim durumlarına ve değerler eğitimi dersi alıp almama durumlarına göre farklılaşmamaktadır. Değerler eğitimi tutum ölçeğinden aldıkları puanlar sınıflarında değerler eğitimine yer verme durumlarına göre farklılaşmaktadır. Bu duruma göre sınıflarında değerler eğitimine yönelik eğitim-öğretim faaliyetini uygulayan öğretmenler, bu değerlere yer vermeyen öğretmenlere göre, değerlere daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aslan, B. - Görgen, İ., (2015). “Ortaokul ve Lise Branş Öğretmenlerinin Öğretim Teknoloji ve Materyallerine Farkındalık Düzeyleri”, Electronic Turkish Studies, 10(11).
 • Balat, G. U. - Dağal, A. B. (2009). Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlikler, Ankara, Kök Yayıncılık.
 • Baloğlu, M. - Balgamış, E. (2005). “The Description of Self-Values Among Primary- And-High School Administrators”, Journal Of Values Education, 3(10):19- 31.
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitime Giriş. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Bayar, A. (2014). “The Components of Effective Professional Development Activities in Terms of Teachers’ Perspective”. International Online Journal of Educational Sciences, 6(2), 319-327.
 • Bayar, A. (2014). “Satisfaction of Teachers With Mentoring Programs in Turkey”, The Anthropologist, 18 (2), 299-308.
 • Bayar, A. v.dğr., (2016).” Öğretmenlerin İnformal Yolla Öğrenmeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Electronic Turkish Studies, 11 (14), 61-74.
 • Çağdaş, A. - Seçer, Z. (2005). Çocuk ve Ergende Sosyal ve Ahlaki Gelişim. (Ed: Ramazan Arı) Yayın No: 1 Konya, S.Ü M.E.F. Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları.
 • Ergin, A. (2004). I. Baskı Sunuşu. Gözütok, D (2004). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum (S.V). Siyasal Kitabevi: Ankara.
 • Erkuş, S. - Yazar, T. (2013). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 196-211.
 • Feather, N. T. (1988) “Moral JudgmentAnd Human Values”, British Journal Of Social Psychology, 27: 239 –246.
 • Kurtdede Fidan, N. (2009). “Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri”. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 1-18.
 • Kurtdede Fidan, N. (2013). “Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi: Nitel Bir Araştırma”, International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 3, p. 361-388, March 2013.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using Spss, Third Edition. London: Sage Publication
 • Katılmış, A. (2010). Sosyal Bilgiler Derslerindeki Bazı Değerlerin Kazandırılmasına Yönelik Bir Karakter Eğitimi Programının Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kolaç, E. (2010). “Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Felsefesiyle Türkçe Derslerinde Değerler ve Hoşgörü Eğitimi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 55, 193-208.
 • Mcmillan, J. W. - Schumacher, S. (2014). Research in Education: Evidence-Based İnquiry, Seventh Edition. Boston: Pearson
 • Neslitürk, S. (2013). Anne Değerler Eğitimi Programının 5–6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values, New York, The Free Press.
 • Oğuz, E. (2012). “Öğretmen Adaylarının Değerler ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), 1309-1325.
 • Pekdoğan, S. - Bayar, A. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Bilimsel Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Electronic Turkish Studies, 11(9), 669-682.
 • Sarı, M. (2007). Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşük ve Yüksek “Okul Yaşam Kalitesi”ne Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Şahin, T. - Katılmış, A. (2016). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimi Öz-Yeterlilikleri”, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), Cilt 2 Sayı 1.
 • Şirin, N. v.dğr., (2016). “Değerler Eğitimi Programının 6 Yaş Çocuklarına Etkisinin İncelenmesi ve Öğretmen Görüşleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Billimler Enstitüsü Dergisi, (35): 261-274.
 • Tarkoçin, S. v.dğr., (2013). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkinliklerde Çocuklarla Olan İletişimlerinde Kullandıkları Değerlerin İncelenmesi”, Pegem Journal of Education & Instruction, 3(2), 37-49.
 • Tekin, S. - Üstün, A. (2008). “Amasya Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihlerinin Tespiti”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145 -158.
 • Thornberg, R. (2008). “The Lack of Professional Knowledge in Values Education”, Teaching And Teacher Education, 24: 1791– 1798.
 • Türk, N. - Nalçacı, A. (2011). “İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programında Verilen Değerleri Edinme Düzeyleri (Erzincan Örneği)”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 39-56.
 • Ulusoy, K. - Arslan, A., (2014). “Değerli Bir Kavram Olarak “Değer ve Değerler Eğitimi”, Farklı Yönleri ile Değerler Eğitimi, (Ed. R. Turan ve K.Ulusoy), Ankara: Pegem Akademi, s:1-16.
 • Üner, E. (2011). Okul Öncesi Eğitim Programındaki 36-72 Aylık Çocuklara Farklılıklara Saygı Eğitimi Kazandırmanın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Üstün, A. (2007). “Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 339(32), 20–27.
 • Üstün, A - Yılmaz, Ö. K. (2016). Edebi Eserlerde Eğitimin İzleri, Muğla: Esin Basımevi. Yağan Güder, S. - Yıldırım, A. (2014). “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Demokrasiye İlişkin Metaforları”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 151-170.
 • Yaşaroğlu, C. (2014). “Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 503-515.
 • Yıldırım, A. - Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, K. (2009). “Türk Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Deneyimleri: Fenemolojik Bir Yaklaşım”, Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 35,165-184.
 • Yuvacı, Z. v.dğr., (2013). “Okul Öncesi Çocuklarına Değerler Eğitimi Verirken Davranış Geliştirme Merkezli Öğrenme Yöntemi Uygulayan Öğretmenlerin Görüşleri”, Middle Eastern and African Journal of Educational Research, 5, 122-135.
 • Witt, S. D. - Kimple, K. P. (2008). “‘How Does Your Garden Grow?’ Teaching Preschool Children About the Environment”, Early Child Development and Care, 178(1), 41-48.

INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHERS TOWARDS THE VALUES EDUCATION (SAMPLE OF BINGOL)

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 113 - 128, 14.01.2017

Öz

The purpose of this research is to investigate and demonstrate the attitudes of preschool teachers towards the values education. The study group of this research consists of 75 preschool teachers who are working either stateor private preschools (which are part of national education directorate) in Bingöl. Underlying data of there search has been collected by researchers using their own ‘personal information form’ and Yaşaroğlu’s ‘Values Education attitude scale’ (2014) which consists of 25 items. This study is a screening model and of a descriptive nature. According to the results of the study, attitudes of preschool teachers towards values education were ‘positive’. These results reveal that preschool teachers find values education as ‘important’ for children’s future. The scores of attitude from ‘Values Education attitude scale’ have not differentiated neither by preschool teacher’s gender, age, seniority in work life, education level nor by their status of taking ‘values education course’. However, scores of attitude from ‘Values Education attitude scale’ have differentiated depending on whether preschool teachers have lectured on ‘values education’ in their classes or not. According to this, the results say that the preschool teachers who have lectured on ‘values education’ in their classes gave more importance to the values than the preschool teachers who have not lectured on ‘values education’ in their classes.

Kaynakça

 • Aslan, B. - Görgen, İ., (2015). “Ortaokul ve Lise Branş Öğretmenlerinin Öğretim Teknoloji ve Materyallerine Farkındalık Düzeyleri”, Electronic Turkish Studies, 10(11).
 • Balat, G. U. - Dağal, A. B. (2009). Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlikler, Ankara, Kök Yayıncılık.
 • Baloğlu, M. - Balgamış, E. (2005). “The Description of Self-Values Among Primary- And-High School Administrators”, Journal Of Values Education, 3(10):19- 31.
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitime Giriş. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Bayar, A. (2014). “The Components of Effective Professional Development Activities in Terms of Teachers’ Perspective”. International Online Journal of Educational Sciences, 6(2), 319-327.
 • Bayar, A. (2014). “Satisfaction of Teachers With Mentoring Programs in Turkey”, The Anthropologist, 18 (2), 299-308.
 • Bayar, A. v.dğr., (2016).” Öğretmenlerin İnformal Yolla Öğrenmeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Electronic Turkish Studies, 11 (14), 61-74.
 • Çağdaş, A. - Seçer, Z. (2005). Çocuk ve Ergende Sosyal ve Ahlaki Gelişim. (Ed: Ramazan Arı) Yayın No: 1 Konya, S.Ü M.E.F. Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları.
 • Ergin, A. (2004). I. Baskı Sunuşu. Gözütok, D (2004). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum (S.V). Siyasal Kitabevi: Ankara.
 • Erkuş, S. - Yazar, T. (2013). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 196-211.
 • Feather, N. T. (1988) “Moral JudgmentAnd Human Values”, British Journal Of Social Psychology, 27: 239 –246.
 • Kurtdede Fidan, N. (2009). “Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri”. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 1-18.
 • Kurtdede Fidan, N. (2013). “Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi: Nitel Bir Araştırma”, International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 3, p. 361-388, March 2013.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using Spss, Third Edition. London: Sage Publication
 • Katılmış, A. (2010). Sosyal Bilgiler Derslerindeki Bazı Değerlerin Kazandırılmasına Yönelik Bir Karakter Eğitimi Programının Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kolaç, E. (2010). “Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Felsefesiyle Türkçe Derslerinde Değerler ve Hoşgörü Eğitimi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 55, 193-208.
 • Mcmillan, J. W. - Schumacher, S. (2014). Research in Education: Evidence-Based İnquiry, Seventh Edition. Boston: Pearson
 • Neslitürk, S. (2013). Anne Değerler Eğitimi Programının 5–6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values, New York, The Free Press.
 • Oğuz, E. (2012). “Öğretmen Adaylarının Değerler ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), 1309-1325.
 • Pekdoğan, S. - Bayar, A. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Bilimsel Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Electronic Turkish Studies, 11(9), 669-682.
 • Sarı, M. (2007). Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşük ve Yüksek “Okul Yaşam Kalitesi”ne Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Şahin, T. - Katılmış, A. (2016). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimi Öz-Yeterlilikleri”, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), Cilt 2 Sayı 1.
 • Şirin, N. v.dğr., (2016). “Değerler Eğitimi Programının 6 Yaş Çocuklarına Etkisinin İncelenmesi ve Öğretmen Görüşleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Billimler Enstitüsü Dergisi, (35): 261-274.
 • Tarkoçin, S. v.dğr., (2013). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkinliklerde Çocuklarla Olan İletişimlerinde Kullandıkları Değerlerin İncelenmesi”, Pegem Journal of Education & Instruction, 3(2), 37-49.
 • Tekin, S. - Üstün, A. (2008). “Amasya Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihlerinin Tespiti”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145 -158.
 • Thornberg, R. (2008). “The Lack of Professional Knowledge in Values Education”, Teaching And Teacher Education, 24: 1791– 1798.
 • Türk, N. - Nalçacı, A. (2011). “İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programında Verilen Değerleri Edinme Düzeyleri (Erzincan Örneği)”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 39-56.
 • Ulusoy, K. - Arslan, A., (2014). “Değerli Bir Kavram Olarak “Değer ve Değerler Eğitimi”, Farklı Yönleri ile Değerler Eğitimi, (Ed. R. Turan ve K.Ulusoy), Ankara: Pegem Akademi, s:1-16.
 • Üner, E. (2011). Okul Öncesi Eğitim Programındaki 36-72 Aylık Çocuklara Farklılıklara Saygı Eğitimi Kazandırmanın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Üstün, A. (2007). “Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 339(32), 20–27.
 • Üstün, A - Yılmaz, Ö. K. (2016). Edebi Eserlerde Eğitimin İzleri, Muğla: Esin Basımevi. Yağan Güder, S. - Yıldırım, A. (2014). “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Demokrasiye İlişkin Metaforları”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 151-170.
 • Yaşaroğlu, C. (2014). “Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, The Journal of Academic Social Science Studies, 27, 503-515.
 • Yıldırım, A. - Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, K. (2009). “Türk Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Deneyimleri: Fenemolojik Bir Yaklaşım”, Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 35,165-184.
 • Yuvacı, Z. v.dğr., (2013). “Okul Öncesi Çocuklarına Değerler Eğitimi Verirken Davranış Geliştirme Merkezli Öğrenme Yöntemi Uygulayan Öğretmenlerin Görüşleri”, Middle Eastern and African Journal of Educational Research, 5, 122-135.
 • Witt, S. D. - Kimple, K. P. (2008). “‘How Does Your Garden Grow?’ Teaching Preschool Children About the Environment”, Early Child Development and Care, 178(1), 41-48.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Besime BİLMEZ> (Sorumlu Yazar)


Suna TARKOÇİN>

Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2017
Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bad467924, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2017}, volume = {3}, number = {2}, pages = {113 - 128}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Bilmez, Besime and Tarkoçin, Suna} }
APA Bilmez, B. & Tarkoçin, S. (2017). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ) . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 113-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39577/467924
MLA Bilmez, B. , Tarkoçin, S. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ)" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 113-128 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bad/issue/39577/467924>
Chicago Bilmez, B. , Tarkoçin, S. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ)". Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 113-128
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ) AU - Besime Bilmez , Suna Tarkoçin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 128 VL - 3 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bingöl Araştırmaları Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ) %A Besime Bilmez , Suna Tarkoçin %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ) %D 2017 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Bilmez, Besime , Tarkoçin, Suna . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ)". Bingöl Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Ocak 2017): 113-128 .
AMA Bilmez B. , Tarkoçin S. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ). BAD. 2017; 3(2): 113-128.
Vancouver Bilmez B. , Tarkoçin S. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ). Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(2): 113-128.
IEEE B. Bilmez ve S. Tarkoçin , "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ)", Bingöl Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 113-128, Oca. 2017

17434