Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğrenci Bağlılığı Araştırmalarındaki Güncel Eğilimlerin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 1, 252 - 273, 28.06.2022
https://doi.org/10.51460/baebd.823021

Öz

Bu araştırma, öğrenci bağlılığı kapsamında alanyazında mevcut durum değerlendirmesi yapmak amacıyla sistematik derleme ile desenlenmiştir. Web of Science veri tabanında Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SSCI) yapılan tarama sonuçlarında, 2010-2019 yılları arasında öğrenci bağlılığı alanında yayınlanmış makaleler, araştırma soruları ile belirlenmiş ölçütler çerçevesinde betimsel içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada, başlığında öğrenci bağlılığı alanında yayınlanmış 80 makale üzerinden veri toplanmıştır. Öğrenci bağlılığı ile ilgili makalelerin yayınlandıkları yıllara göre, dergilere göre, çalışılan konulara ve kuramsal altyapılarına göre dağılımı belirlenmiştir. Ayrıca, makalelerde kullanılan yöntemlerin, çalışma gruplarının, veri toplama araçlarının, veri analiz tekniklerinin ve anahtar kelimelerin dağılımı ortaya konmuştur. Öğrenci bağlılığı kapsamında araştırma konusu olarak en fazla öğrenci bağlılığını belirlemeye yönelik araştırmalar ve öğrenci bağlılığına yönelik etki araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Araştırmaların kuramsal altyapısı bağlamında, en çok kullanılan kuramın aktif öğrenme kuramı olduğu görülmektedir. Ayrıca, gerçekleştirilen çalışmalarda en fazla nicel yöntemin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Araştırmalarda kullanılan diğer yöntemler ise nitel, kuramsal, karma ve tarama yöntemi kullanılan araştırmalar olarak sıralanmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular alanyazından ulaşılan diğer araştırma bulguları ile ilişkilendirilerek tartışılmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, öğrenci bağlılığı kapsamında yapılacak çalışmaların bulgularının yorumlanmasında kullanılacak kuramsal temeller ile araştırma probleminin gerekçelendirilmesinde kullanılacak kavramsal çerçevelerin daha zengin olması gerektiği önerilebilir.

Kaynakça

 • BMC (2020). BMC Medical Education – About. https://bmcmededuc.biomedcentral.com/about
 • Bolliger, D. U., & Martin, F. (2018). Instructor and student perceptions of online student engagement strategies. Distance Education, 39(4), 568-583.
 • Bond, M. (2020). Facilitating student engagement through the flipped classroom approach in K-12: A systematic review. Computers & Education, 151. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103819.
 • Ergün, E. (2014). Ağsal öğrenme ortamlarında sosyal ağ yapısı ve sosyal olabilmenin öğrenci bağlılığı üzerindeki etkisi. Yayınlamamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergün, E., Usluel, Y. K. (2015). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenci bağlılık ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 18-33.
 • Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C. ve Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74, 59 – 109.
 • Gray, J. A., & DiLoreto, M. (2016). The effects of student engagement, student satisfaction, and perceived learning in online learning environments. International Journal of Educational Leadership Preparation, 11(1).
 • Günüç, S. (2013). Teknolojinin öğrenci bağlılığındaki rolü ve derste teknoloji kullanımı ile öğrenci bağlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlamamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Henrie, C. R., Halverson, L. R., Graham, C. R. (2015). Measuring student engagement in technology-mediated learning: A review. Computers & Education, 90, 36-53.
 • Hew, K. F., Qiao, C., & Tang, Y. (2018). Understanding student engagement in large-scale open online courses: A machine learning facilitated analysis of student’s reflections in 18 highly rated MOOCs. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(3).
 • Karakoç, M. (2019). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bağlılık düzeylerinin akıllı telefon bağımlılıkları, öz-düzenleme ve öz-yeterlik becerileri ile ilişkisinin modellenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Lei, H., Cui, Y., Zhou, W. (2018). Relationships between student engagement and academic achievement: A meta-analysis. Social Behavior and Personality, 46(3), 517-528.
 • Ma, J., Han, X., Yang, J., Cheng, J. (2015). Examining the necessary condition for engagement in an online learning environment based on learning analytics approach: The role of the instructor. The Internet and Higher Education, 24, 26–34. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2014.09.005.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expande sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Montgomery, C. (2019). Surfacing “Southern” perspectives on student engagement with internationalization: Doctoral theses as alternative forms of knowledge. Journal of Studies in International Education, 23(1), 123-138.
 • Schindler, L. A., Burkholder, G. J., Morad, O. A., Marsh, C. (2017). Computer-based technology and student engagement: a critical review of the literature. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(1), 1-28.
 • Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & health sciences, 15(3), 398-405.
 • Web of Science (2020). Web of science. 5 Temmuz 2020 tarihinde https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-ssci/ adresinden erişilmiştir.
 • Wimpenny, K., Savin-Baden, M. (2013). Alienation, agency and authenticity: A synthesis of the literature on student engagement. Teaching in Higher Education, 18(3), 311-326.
 • Yıldırım, A., ve Şimsek, H. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Zhang, Z. V., Hyland, K. (2018). Student engagement with teacher and automated feedback on L2 writing. Assessing Writing, 36(36), 90-102.

Examining Current Trends in Student Engagement Studies

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 1, 252 - 273, 28.06.2022
https://doi.org/10.51460/baebd.823021

Öz

This study was designed as a systematic review in order to examine the recent research on student engagement. The studies published in the field of student engagement between 2010 and 2019 in the search results of the Social Sciences Citation Index (SSCI) on the Web of Science database were analyzed through descriptive content analysis according to the criteria determined with the research questions. In the research, data was collected from 80 studies previously published in the field of student engagement. The distribution of the studies on student engagement was analyzed according to the years they were published, the journals in which they were published, their subjects, and their theoretical backgrounds. In addition, the methods of the studies, samples, data collection tools, data analysis methods, and keywords were also revealed. The research subject most frequently tackled within the scope of student engagement was found to be studies aimed at identifying the level of student engagement and impact studies on student engagement. In terms of the theoretical backgrounds of the studies, it was observed that active learning theory was the most frequently used theory. In addition, it was seen that the quantitative method was the most frequently used method in these studies. Other methods used in these studies include qualitative, theoretical, mixed, and review methods. The findings of the research were discussed in relation to other research findings in the literature. In the light of the findings of this study, it can be suggested that theoretical foundations used in the interpretation of study findings and conceptual frameworks used in the justification of research problems within the scope of student engagement in future research be more substantial.

Kaynakça

 • BMC (2020). BMC Medical Education – About. https://bmcmededuc.biomedcentral.com/about
 • Bolliger, D. U., & Martin, F. (2018). Instructor and student perceptions of online student engagement strategies. Distance Education, 39(4), 568-583.
 • Bond, M. (2020). Facilitating student engagement through the flipped classroom approach in K-12: A systematic review. Computers & Education, 151. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103819.
 • Ergün, E. (2014). Ağsal öğrenme ortamlarında sosyal ağ yapısı ve sosyal olabilmenin öğrenci bağlılığı üzerindeki etkisi. Yayınlamamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergün, E., Usluel, Y. K. (2015). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenci bağlılık ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 18-33.
 • Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C. ve Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74, 59 – 109.
 • Gray, J. A., & DiLoreto, M. (2016). The effects of student engagement, student satisfaction, and perceived learning in online learning environments. International Journal of Educational Leadership Preparation, 11(1).
 • Günüç, S. (2013). Teknolojinin öğrenci bağlılığındaki rolü ve derste teknoloji kullanımı ile öğrenci bağlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlamamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Henrie, C. R., Halverson, L. R., Graham, C. R. (2015). Measuring student engagement in technology-mediated learning: A review. Computers & Education, 90, 36-53.
 • Hew, K. F., Qiao, C., & Tang, Y. (2018). Understanding student engagement in large-scale open online courses: A machine learning facilitated analysis of student’s reflections in 18 highly rated MOOCs. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(3).
 • Karakoç, M. (2019). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bağlılık düzeylerinin akıllı telefon bağımlılıkları, öz-düzenleme ve öz-yeterlik becerileri ile ilişkisinin modellenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Lei, H., Cui, Y., Zhou, W. (2018). Relationships between student engagement and academic achievement: A meta-analysis. Social Behavior and Personality, 46(3), 517-528.
 • Ma, J., Han, X., Yang, J., Cheng, J. (2015). Examining the necessary condition for engagement in an online learning environment based on learning analytics approach: The role of the instructor. The Internet and Higher Education, 24, 26–34. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2014.09.005.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expande sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Montgomery, C. (2019). Surfacing “Southern” perspectives on student engagement with internationalization: Doctoral theses as alternative forms of knowledge. Journal of Studies in International Education, 23(1), 123-138.
 • Schindler, L. A., Burkholder, G. J., Morad, O. A., Marsh, C. (2017). Computer-based technology and student engagement: a critical review of the literature. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(1), 1-28.
 • Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing & health sciences, 15(3), 398-405.
 • Web of Science (2020). Web of science. 5 Temmuz 2020 tarihinde https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-ssci/ adresinden erişilmiştir.
 • Wimpenny, K., Savin-Baden, M. (2013). Alienation, agency and authenticity: A synthesis of the literature on student engagement. Teaching in Higher Education, 18(3), 311-326.
 • Yıldırım, A., ve Şimsek, H. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Zhang, Z. V., Hyland, K. (2018). Student engagement with teacher and automated feedback on L2 writing. Assessing Writing, 36(36), 90-102.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf YILDIRIM>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-4475-4923
Türkiye


Hakan ALTINPULLUK> (Sorumlu Yazar)
Anadolu Üniversitesi
0000-0003-4701-1949
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 7 Kasım 2020
Kabul Tarihi 18 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yıldırım, Y. & Altınpulluk, H. (2022). Öğrenci Bağlılığı Araştırmalarındaki Güncel Eğilimlerin İncelenmesi . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 13 (1) , 252-273 . DOI: 10.51460/baebd.823021