Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Biyoloji Öğretmenlerinin Görüşleriyle 12. Sınıf Biyoloji Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 14 Sayı: 2, 1293 - 1324, 28.12.2023
https://doi.org/10.51460/baebd.1231000

Öz

Bu araştırmanın amacı güncel 12. Sınıf biyoloji öğretim programının öğrencilere kazandırmayı hedeflediği araştırmacı-sorgulayıcı olma, eleştirel düşünme, karar verme becerisine sahip olma, problem çözebilme, yaşam boyu öğrenme gibi özelliklere sahip olma, kendisini ve çevresini tanıma ve anlama gibi özellikleri kazandırmada ne derece yeterli olduğunun yanı sıra öğrenenlerin biyoloji ile ilgili, bilgi, beceri, tutum, değer ile anlayışları kazandırmada ne derecede yeterli olduğunu 12. Sınıf biyoloji öğretmenlerinin görüşleriyle incelenmesidir. Araştırmanın modeli olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case study) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan katılımcıların ortak özelliği daha önce uygulanmakta olan ve şuan uygulanan 12. sınıf biyoloji öğretim programı dersini vermiş biyoloji öğretmenleri olmalarıdır. Buna göre araştırmanın çalışma grubu 72 biyoloji öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak katılımcıların demografik özelliklerini (cinsiyet, mesleki kıdem) 2 soru ve 12. Sınıf biyoloji öğretim programı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesine yönelik 12 yarı yapılandırılmış açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular MAXQDA 2022 Programı kullanılarak içerik analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; güncel 12. Sınıf biyoloji öğretimi programı biyoloji öğretmenlerinin çoğunluğu tarafından kazanım, öğretim etkinlikleri, ders içeriği açısından olumlu görüş bildirildiği söylenebilir.

Kaynakça

 • Akkaya Ercan, S., Tezcan, F., Karaca, İ. & Seylim, E. (2011, 5-8 October). Biyoloji dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi[Conference presentation]. 1. Uluslarasrası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Altunoğlu, B.D., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87709
 • Aslan Efe, H., & Efe, R. (2018). The relationship between academic procrastination behaviors of preservice science teachers and their attitudes toward social media. Journal of Education and e-Learning Research, 5(2), 102-109.doi: 10.20448/journal.509.2018.52.102.109
 • Aslan, K., & Kurt, M. (2021). Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan biyoloji öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4(1), 1-13.
 • Atik, A.D. (2015). 9. ve 10. sınıf biyoloji dersi öğretim programının farklı değişkenler açısından öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi[Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Atlı, K. (2019). Biyoloji dersi öğretim programının 21. yüzyıl becerilerinden yaratıcılık becerisi açısından değerlendirilmesi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(1), 85-104.
 • Aydın, F., & Aslan, M. (2021). Dokuzuncu sınıf biyoloji öğretim programının farklı lise türlerindeki etkililiğinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 38-70.
 • Ayvacı, H. Ş., & Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25.https://www.researchgate.net/publication/298116862_Yeniden_Yapilandirilan_bloom_taksonomisine_gore_fen_ve_teknoloji_dersi_yazili_sorularinin_Incelenmesi
 • Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Foundations of qualitative research in education: An introduction to theory and methods. Allyn and Bacon
 • Bozkurt, F. (2020). 21. yüzyıl becerileri açısından sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 34-64.

Evaluation of the 12th Grade Biology Curriculum with the Opinions of Biology Teachers

Yıl 2023, Cilt: 14 Sayı: 2, 1293 - 1324, 28.12.2023
https://doi.org/10.51460/baebd.1231000

Öz

The aim of this research is to examine how adequate the learners are in gaining knowledge, skills, attitudes, values, and understandings about biology, with the views of 12. grade biology teachers. The research model was a case study, a qualitative research method. The study group was determined using homogeneous sampling, a purposive sample method. The research study group consisted of all biology teachers who have previously or currently taught the 12th grade biology curriculum. So the research study group includes 72 biology teachers. An interview form with 12 semi-structured open-ended questions was used to collect data on participants' demographics (gender, professional seniority), 2 questions, and their thoughts on the 12th-grade biology curriculum. The MAXQDA 2022 program was used to analyze the research findings. According to the research, the majority of current 12th-grade biology teachers had good attitudes about learning outcomes, teaching activities, and course content.It is considered that this research will contribute to the field of educational sciences and biology education by shedding light on the applications that should be included in an effective curriculum that can criticize, question, and direct research in this age where technology is rapidly developing.

Kaynakça

 • Akkaya Ercan, S., Tezcan, F., Karaca, İ. & Seylim, E. (2011, 5-8 October). Biyoloji dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi[Conference presentation]. 1. Uluslarasrası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Altunoğlu, B.D., & Atav, E. (2005). Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 19-28.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87709
 • Aslan Efe, H., & Efe, R. (2018). The relationship between academic procrastination behaviors of preservice science teachers and their attitudes toward social media. Journal of Education and e-Learning Research, 5(2), 102-109.doi: 10.20448/journal.509.2018.52.102.109
 • Aslan, K., & Kurt, M. (2021). Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan biyoloji öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4(1), 1-13.
 • Atik, A.D. (2015). 9. ve 10. sınıf biyoloji dersi öğretim programının farklı değişkenler açısından öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi[Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Atlı, K. (2019). Biyoloji dersi öğretim programının 21. yüzyıl becerilerinden yaratıcılık becerisi açısından değerlendirilmesi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(1), 85-104.
 • Aydın, F., & Aslan, M. (2021). Dokuzuncu sınıf biyoloji öğretim programının farklı lise türlerindeki etkililiğinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (37), 38-70.
 • Ayvacı, H. Ş., & Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25.https://www.researchgate.net/publication/298116862_Yeniden_Yapilandirilan_bloom_taksonomisine_gore_fen_ve_teknoloji_dersi_yazili_sorularinin_Incelenmesi
 • Bilen, M. (2002). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Foundations of qualitative research in education: An introduction to theory and methods. Allyn and Bacon
 • Bozkurt, F. (2020). 21. yüzyıl becerileri açısından sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 34-64.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hülya Pehlivan 0000-0001-6772-8125

Gamze Mercan 0000-0001-5515-999X

Erken Görünüm Tarihi 23 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 7 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Pehlivan, H., & Mercan, G. (2023). Evaluation of the 12th Grade Biology Curriculum with the Opinions of Biology Teachers. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(2), 1293-1324. https://doi.org/10.51460/baebd.1231000