PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Yıl 2009, Cilt 3, Sayı 2, 74 - 93, 01.12.2009

Öz

Bu çalışma, Fen konularına yönelik web sayfası hazırlamanın öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojisini kullanabilme becerilerine nasıl bir etkisinin olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 20062007 güz dönemi Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 25 üçüncü sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma dört aşamada tamamlanmıştır: İlk aşamada, adaylara web tasarımı yapabilmeleri için gerekli program ve birtakım kodlamalar anlatılmıştır. İkinci aşamada, adaylara İlköğretim 5. sınıf Fen Bilgisi Öğretim Programında bulunan konuların kazanımlarına uygun web sayfaları hazırlamaları istenmiştir. Üçüncü aşamada, adaylardan hazırlamış oldukları web sayfalarını sınıf ortamında sunmaları istenmiştir. Son aşamada, adaylara web sayfası hazırlamalarının teknolojiyi kullanabilme becerilerini nasıl etkilediğini belirlemek için yarı yapılandırılmış mülakat uygulanmıştır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının; web sayfası hazırlayabilme, arama motorlarını kullanarak bilgiye ulaşabilme, uygulama programlarını etkili kullanabilme, web sayfalarında kullanılan teknolojilere eleştirel bakabilme becerileri kazandıkları belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akın, M., & Baştuğ, A. (2005). Erzincan Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ön Araştırma, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 47-58.
 • Akın, M. (2007). Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden Yararlanmanın Uygulama Alan Bilgisi Oluşturma Yönünde Etkisi (Erzincan Eğtim Fakültesi Örneği), Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 49-70.
 • Akkoyunlu, B. (1999), İnternet’in Öğretim Sürecinde Kullanımı, Ankara: O.D.T.Ü Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildiriler Kitabı, 82-85.
 • Arıkan, Y. D. (2006). Web Destekli Etkin Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Derse Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri, Ege Eğitim Dergisi, 7 (1), 23-41.
 • Börü, D. (2001). Öğrencilerin Bilgisayar ve Internet Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (4), 4-16.
 • Çağıltay, K., Yıldırım, S., Aslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., Saltan, F., Uzun, E., Ülgen, E., & Yıldız, İ. (2007). Öğretim Teknolojilerinin Üniversitede Kullanımına Yönelik Alışkanlıklar ve Beklentiler: Betimleyici Bir Çalışma, Akademik Bilişim ’07 Konferansı , Kütahya.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (2. Baskı), Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
 • Çetin, İ. (2008). Hemşirelik Öğrencileri İçin Yeni Bir Ders: Hemşirelikte Bilgiye Ulaşım, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3 (7), 107-124.
 • Demirel, Ö., Yağcı, E., & Seferoğlu, S. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (5.Baskı), Ankara: Pegema Yayın Dağıtım.
 • Demirli, C. (2002). Web Tabanlı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 20. Kuruluş Yılı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir.
 • Deniz, L. (1994). Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)'nin Geçerlik, Güvenirlik, Norm Çalışması ve Örnek Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and Interpreting Qualitative Materials, London: Sage Publication.
 • Göktaş, Y. (2006). The Current Status of Information and Communication Technologies Integration Into Schools of Teacher Education and K-12 in Turkey, PhD Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Gündüz, Ş., & Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1), 43-48.
 • Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Pegema Yayın Dağıtım.
 • Karahan, M., & İzci, E. (2001). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 150, 16.01.2009 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/karahan_izci.htm adresinden erişilmiştir.
 • Lin, T., Cheng, Y., Hsu, Y., Huang, F., & Jhuang, F. (2006). The Development Of A Technology-Enhanced Teacher Education Curriculum To İmprove Pre-Service Teachers' E-Teaching. In T. Reeves & S. Yamashita (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2006, (pp. 105-109). Chesapeake, VA.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, CA: Sage Publication.
 • Molebash, P. (2004). Preservice Teacher Perceptions of A Technology-Enriched Methods Course, Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 3 (4), 412–432.
 • Pehlivan, H. (2006). İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanat Eğitiminde İnternet Sitesi Oluşturmaları ve Görüşleri, İlköğretim Online, 5 (2), 35-47.
 • Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research (2nd ed.), Newbury Park, CA: Sage Publication.
 • Ünlü E. (2002). Araştırma Derslerinde İnternet'ten Yararlanma Ve İnternet'e Dayalı Uzaktan Araştırma Eğitimi İçin Öneriler. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. 23- 25 Mayıs, 05.01.2009 tarihinde http://aof20.anadolu.edu.tr/bildiriler/Erden_Unlu.doc adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, N., Alev N., Altun T., Özmen H., & Akyıldız, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Trabzon: Derya Kitap Evi.
 • Weis, A. H., Mandich, M., Seidenberg, I., Odom, R. D., Conn, C., Pfeiffer, E., Fortune, R., Rollins, K. B., Hendricks, J., Marks, M., Rush, S., Crane, T., Stundley, J. J., Nevens, T. M., Cameron, D., Bryant, A. L., Banks, D. F., House, D., Hayes, J., & Spoon, A. G. (1999). Professional Development: A Link to Beter Learning. 22.12.2008 tarihinde http://www.ceoforum.org/downloads/99report.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Zhao, Y., & Braynt, F. L. (2006). Can Teacher Technology Integration Training Alone Lead to High Levels of Technology Integration? A Qualitative Look at Teachers’ Technology Integration After State Mandated Technology Training, Electronic Journal for the Integration Technology in Education, 5, 28.12.2008 tarihinde http://ejite.isu.edu/Volume5/Zhao.pdf adresinden erişilmiştir.

Yıl 2009, Cilt 3, Sayı 2, 74 - 93, 01.12.2009

Öz

Kaynakça

 • Akın, M., & Baştuğ, A. (2005). Erzincan Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ön Araştırma, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 47-58.
 • Akın, M. (2007). Bilgisayar ve İnternet Teknolojilerinden Yararlanmanın Uygulama Alan Bilgisi Oluşturma Yönünde Etkisi (Erzincan Eğtim Fakültesi Örneği), Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 49-70.
 • Akkoyunlu, B. (1999), İnternet’in Öğretim Sürecinde Kullanımı, Ankara: O.D.T.Ü Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildiriler Kitabı, 82-85.
 • Arıkan, Y. D. (2006). Web Destekli Etkin Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Derse Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri, Ege Eğitim Dergisi, 7 (1), 23-41.
 • Börü, D. (2001). Öğrencilerin Bilgisayar ve Internet Kullanımına İlişkin Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (4), 4-16.
 • Çağıltay, K., Yıldırım, S., Aslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., Saltan, F., Uzun, E., Ülgen, E., & Yıldız, İ. (2007). Öğretim Teknolojilerinin Üniversitede Kullanımına Yönelik Alışkanlıklar ve Beklentiler: Betimleyici Bir Çalışma, Akademik Bilişim ’07 Konferansı , Kütahya.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (2. Baskı), Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
 • Çetin, İ. (2008). Hemşirelik Öğrencileri İçin Yeni Bir Ders: Hemşirelikte Bilgiye Ulaşım, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3 (7), 107-124.
 • Demirel, Ö., Yağcı, E., & Seferoğlu, S. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (5.Baskı), Ankara: Pegema Yayın Dağıtım.
 • Demirli, C. (2002). Web Tabanlı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 20. Kuruluş Yılı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir.
 • Deniz, L. (1994). Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)'nin Geçerlik, Güvenirlik, Norm Çalışması ve Örnek Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1998). Collecting and Interpreting Qualitative Materials, London: Sage Publication.
 • Göktaş, Y. (2006). The Current Status of Information and Communication Technologies Integration Into Schools of Teacher Education and K-12 in Turkey, PhD Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Gündüz, Ş., & Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1), 43-48.
 • Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • İşman, A. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Pegema Yayın Dağıtım.
 • Karahan, M., & İzci, E. (2001). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 150, 16.01.2009 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/karahan_izci.htm adresinden erişilmiştir.
 • Lin, T., Cheng, Y., Hsu, Y., Huang, F., & Jhuang, F. (2006). The Development Of A Technology-Enhanced Teacher Education Curriculum To İmprove Pre-Service Teachers' E-Teaching. In T. Reeves & S. Yamashita (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2006, (pp. 105-109). Chesapeake, VA.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, CA: Sage Publication.
 • Molebash, P. (2004). Preservice Teacher Perceptions of A Technology-Enriched Methods Course, Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 3 (4), 412–432.
 • Pehlivan, H. (2006). İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanat Eğitiminde İnternet Sitesi Oluşturmaları ve Görüşleri, İlköğretim Online, 5 (2), 35-47.
 • Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research (2nd ed.), Newbury Park, CA: Sage Publication.
 • Ünlü E. (2002). Araştırma Derslerinde İnternet'ten Yararlanma Ve İnternet'e Dayalı Uzaktan Araştırma Eğitimi İçin Öneriler. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. 23- 25 Mayıs, 05.01.2009 tarihinde http://aof20.anadolu.edu.tr/bildiriler/Erden_Unlu.doc adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, N., Alev N., Altun T., Özmen H., & Akyıldız, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Trabzon: Derya Kitap Evi.
 • Weis, A. H., Mandich, M., Seidenberg, I., Odom, R. D., Conn, C., Pfeiffer, E., Fortune, R., Rollins, K. B., Hendricks, J., Marks, M., Rush, S., Crane, T., Stundley, J. J., Nevens, T. M., Cameron, D., Bryant, A. L., Banks, D. F., House, D., Hayes, J., & Spoon, A. G. (1999). Professional Development: A Link to Beter Learning. 22.12.2008 tarihinde http://www.ceoforum.org/downloads/99report.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Zhao, Y., & Braynt, F. L. (2006). Can Teacher Technology Integration Training Alone Lead to High Levels of Technology Integration? A Qualitative Look at Teachers’ Technology Integration After State Mandated Technology Training, Electronic Journal for the Integration Technology in Education, 5, 28.12.2008 tarihinde http://ejite.isu.edu/Volume5/Zhao.pdf adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Salih Birişçi Bu kişi benim


Salih BİRİŞÇİ Bu kişi benim


Mustafa METİN
0000-0002-6936-510X

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { balikesirnef46506, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {3}, pages = {74 - 93}, doi = {}, title = {Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?}, key = {cite}, author = {Birişçi, Salih and Metin, Mustafa} }
APA Birişçi, S. , Birişçi, S. & Metin, M. (2009). Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 3 (2) , 74-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/3369/46506
MLA Birişçi, S. , Birişçi, S. , Metin, M. "Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2009 ): 74-93 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/3369/46506>
Chicago Birişçi, S. , Birişçi, S. , Metin, M. "Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2009 ): 74-93
RIS TY - JOUR T1 - Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? AU - Salih Birişçi , Salih Birişçi , Mustafa Metin Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 93 VL - 3 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? %A Salih Birişçi , Salih Birişçi , Mustafa Metin %T Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? %D 2009 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Birişçi, Salih , Birişçi, Salih , Metin, Mustafa . "Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 / 2 (Aralık 2009): 74-93 .
AMA Birişçi S. , Birişçi S. , Metin M. Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(2): 74-93.
Vancouver Birişçi S. , Birişçi S. , Metin M. Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(2): 74-93.
IEEE S. Birişçi , S. Birişçi ve M. Metin , "Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 74-93, Ara. 2009