Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 859 - 878 2019-12-31

The Science Teaching Candidates’ Opinions Related To The Hydroelectric Plant
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri

Zeynep AKSAN [1] , Dilek ÇELİKLER [2]


The energy enterprises which are based on sustainable development are possible with the societies which consist of the individuals with the environmental awareness and responsibility. Thus, it is considered that it is important to determine the individuals’ opinions, knowledge, awareness and attitude related to the hydroelectric plants. It is aimed with this research that the science teaching candidates’ opinions related to the hydroelectric plants are determined. The study was conducted with a total of 72 fourth-year science teacher candidates attending the education faculty of a public university in Turkey. The data in the research which has been conducted with the general survey model has been obtained with 5 open-ended questions related to the hydroelectric plants’ environmental, biological, economical, security and social aspects. The obtained data has been analyzed with the descriptive analysis method. The research results reveal that the teaching candidates have the opinion that it is necessary to plan the hydroelectric plants in a way of damaging at the environment and social life at least as they support the establishment of hydroelectric plants and in consideration with all the factors to select the place where the hydroelectric plants will be established. Moreover, the results show that the teaching candidates are aware of the hydroelectric plants, advantages and disadvantages with their environmental, biological, economical, security and social aspects.
Sürdürülebilir kalkınmayı temel alan enerji atılımları, çevresel duyarlılığa ve sorumluluğa sahip bireylerden oluşan toplumlarla mümkündür. Bu nedenle hidroelektrik santrallere yönelik bireylerin görüşlerinin, bilgilerinin, farkındalıklarının ve tutumlarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma ile Fen Bilgisi öğretmen adaylarının hidroelektrik santraller ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi dördüncü sınıfında öğrenim gören 72 Fen Bilgisi öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Genel tarama modeli ile yürütülen araştırmada veriler, hidroelektrik santrallerin çevresel, biyolojik, ekonomik, güvenlik ve sosyal boyutlarına yönelik 5 açık uçlu soru ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının hidroelektrik santrallerinin kurulmasını desteklemekle birlikte hidroelektrik santrallerinin kurulacağı yerin seçiminde tüm faktörler göz önünde bulundurularak çevreye ve sosyal hayata en az zarar verecek şekilde planlanması gerektiği görüşünde olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca sonuçlar öğretmen adaylarının hidroelektrik santrallerin çevresel, biyolojik, ekonomik, güvenlik ve sosyal boyutları ile avantaj ve dezavantajlarının farkında olduklarını göstermektedir.
 • Aksan, Z., & Çelikler, D. (2018). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının nükleer ve termik santraller ile ilgili görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 363-372.
 • Atılgan, İ. (2000). Türkiye’nin enerji potansiyeline bakış. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1), 31-47.
 • Bilen, K., Özel, M., & Sürücü, A. (2013). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 101-112.
 • Bodur, G., & Şenyuva, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin hidroelektrik enerji santrallerine (HES) ilişkin görüşleri ile çevreye yönelik tutumları arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 2(4), 27-38.
 • Burger, J. (2012). Rating of worry about energy sources with respect to public health, environmental health and workers. Journal of Risk Research, 15(9), 1159-1169.
 • Christensen, L.B., Johnson, R.B., & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Research methods design and analysis). (Çeviri Editorü: Ahmet Alpay). Ankara: Anı.
 • Çelikler, D., Yılmaz, A., & Aksan, Z. (2016). Determining the attitudes towards renewable energy sources of twelfth grade students attending different types of high schools. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6, Special Issue 1, 103-113.
 • Çelikler, D., Aksan, Z., & Yılmaz, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalıkları. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER) Bildiri Kitabı, 67-72.
 • Çolakoğlu, T. (2000). Sporun topluma yaygınlaştırılmasında medyanın etkisi (Güreş örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Fidan, T., & Öztürk, İ. (2015). Perspectives and expectations of union member and non- union member teachers on teacher unions. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (Journal of Educational Sciences Research), 5(2), 191-220.
 • Greenberg, M., & Truelove, H.B. (2011). Energy choices and risk beliefs: Is it just global warming and fear of a nuclear power plant accident? Risk Analysis, 31(5), 9+819-831.
 • Karagöz, C. (2007). Kimya öğretmen adaylarının nükleer enerjiye karşı ilgi ve tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • MEB (2012). Yenilenebilir enerji teknolojileri, Yenilenebilir enerji kaynakları ve önemi. Ankara. http://www.solar-academy.com/menuis/Yenilenebilir-Enerji-Teknolojileri-Kaynaklari-Onemi.164622.pdf
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mutlu, A. (2002). Nükleer Demodelik mi, Sürdürülebilir Enerji mi?. Standart, Temmuz, 66.
 • Poggenpoel, M., & Myburgh, C. (2003). The researcher as research instrument in educational research: A: Research instrument. Education, 124, 418-421.
 • Sever, R., & Kalın, Ö.U. (2011). Artvin ilinde yapılan/yapılmakta olan barajlar hakkında Artvin halkının bazı görüşleri. Doğu Coğrafya Dergisi, 23, 65-80.
 • Tuğrul, A.B. (2003). Türkiye’de yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji politikaları içindeki yeri. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, TMMOB, 3-4 Ekim, Kayseri, 319-324.
 • Yangın, S., & Geçit, Y. (2012).Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki bilişsel anlayışları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(4), 29-39.
 • Yangın, S., Geçit, Y., & Delihasan, S. (2012). Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 26, 124-146.
 • Yavuz Topaloğlu, M., & Balkan Kıyıcı, F. (2017). Ortaokul öğrencilerin hidroelektrik santrali hakkındaki görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18 (Özel Sayı), 159-179.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4401-6253
Yazar: Zeynep AKSAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9945-7195
Yazar: Dilek ÇELİKLER
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef541641, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {859 - 878}, doi = {10.17522/balikesirnef.541641}, title = {Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri}, key = {cite}, author = {AKSAN, Zeynep and ÇELİKLER, Dilek} }
APA AKSAN, Z , ÇELİKLER, D . (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 859-878 . DOI: 10.17522/balikesirnef.541641
MLA AKSAN, Z , ÇELİKLER, D . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 859-878 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/541641>
Chicago AKSAN, Z , ÇELİKLER, D . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 859-878
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri AU - Zeynep AKSAN , Dilek ÇELİKLER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.541641 DO - 10.17522/balikesirnef.541641 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 859 EP - 878 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.541641 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.541641 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri %A Zeynep AKSAN , Dilek ÇELİKLER %T Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.541641 %U 10.17522/balikesirnef.541641
ISNAD AKSAN, Zeynep , ÇELİKLER, Dilek . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 859-878 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.541641
AMA AKSAN Z , ÇELİKLER D . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 859-878.
Vancouver AKSAN Z , ÇELİKLER D . Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 878-859.