Amaç ve Kapsam

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları (BALTED), alanındaki akademik süreli yayın ihtiyacını gidermek amacıyla bir ihtisas dergisi olarak, Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı konulu akademik çalışmaları, ilgili alanın akademisyenlerinin değerlendirmesine sunmak ve yine bu alanda çalışan diğer bilim insanları ile söz konusu yayımları buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu ana amaç doğrultusunda derginin orta ve uzun vadeli amaçlarını şu maddelerde özetleyebiliriz:

1. E-dergi formatıyla başlayan yayınları ilerleyen süreçte basılı hâlde yayımlamak.
2. 3-6 yıl gibi aralıklarla ortak konu alanlarındaki makalelerden derleme kitap yayınları yapmak.
3. Belli sayıların ‘özel sayı’ olarak Balkanlarda Türk edebiyatları alanında değerli çalışmaları olan önemli isimlere ithaf ile yayımlanmasını sağlamak.
4. Balkan ülkelerinde Türk dili ve edebiyatı alanında yapılan akademik çalışmaları tanıtıcı yazıları yayımlamak.
5. Balkanlarda gerçekleştirilen Türk dili ve edebiyatı çalışmalarını izlemek.
6. “Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı” alanının kuramsal ve yöntemsel gelişmesine katkı sağlayacak her türlü bilimsel çalışmayı Türkçe (bütün Türk lehçeleri) veya uluslararası dillerde yayımlamak.
7. Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı alanında bir köprü görevi görecek çalışmaların ve araştırmaların yayımlanmasına, tanıtılmasına, yaygınlaşmasına ve hedef okur zümreleriyle buluşmasına katkı sağlamak.

Balkan Türklerinin (Batı Trakya, Bulgaristan, Gagauzya, Kosova, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan vb.) ve Bosna Hersek, Arnavutluk ve diğer bölgelerdeki toplulukların Türk dili ve edebiyatı faaliyetlerini konu alan çalışmalar derginin inceleme ve değerlendirme alanındadır. Osmanlı öncesi, Osmanlı dönemi ve Osmanlı sonrası sürecinde Balkan topraklarının kendi dillerinden Türk dili ve onun ürün sahası Türk edebiyatı çalışmaları dergide yer alacak çalışmaların kapsam alanındadır. Söz konusu edebî çalışmalar; halk edebiyatı, klasik edebiyat ve çağdaş edebiyat alanında olabilecektir.

Balkan Türkleri, onların dil ve edebiyatları Türk Dünyasının diğer bölgelerindeki Türk edebiyatlarından farklı olarak belli bir devlet ve akademi desteğinden yoksundur. Bu noktada Balkan topraklarıyla zengin tarihî ve kültürel bağları olan Türkiye önemli bir rol üstlenmiştir. Son yıllarda özellikle Balkan Türkleri hakkındaki araştırmalarda görülen artış; bu çalışmaların belli bir akademik seviyede ve bilimsel çerçevede yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. BALTED (Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları), Balkan Türklerinin Türk dili faaliyetleri ve edebî üretimleri alanında faaliyet göstermektedir. BALTED söz konusu sahadaki çalışmaların desteklenmesi ve bilimsel bir nitelik kazanması amacıyla kurulmuş, hakemli, bilimsel bir yayındır.