PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TASARLANAN HİZMET-İÇİ EĞİTİM KURSUNUN TEKNOLOJİ DONANIMLI ORTAMLARDA ÖĞRETMENE BİÇİLEN ROLLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 144 - 169, 01.12.2014

Öz

Kaynakça

 • Açıkgöz Ü. K. (2005). Etkili öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Aktürk, N. (2007). Açılış Konuşması. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Baki, A. (2002). Bilgisayar Destekli Matematik. İstanbul: Ceren Yayın Dağıtım.
 • Bauer, J. & Kenton, J. (2005). Toward technology integration in the schools why it isn’t happening. Journal of Technology and Teacher Education, 13 (4), 519-547.
 • Becker, H.J. (2001). How are teachers using computers in instruction. http:// www.crito.uci.edu/tlc/findings/conferencespdf/how_are_teachers_ using.pdf.(Erişim tarihi: 05.06.2012).
 • Bek, Y. (2007). Öğretmenin toplumsal/mesleki rolleri ve statüsü. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Bozkurt, A. (2011). A classroom observation-based evaluation of elementary teachers’ use of technology in the classrooms in Turkey. Educational Research and Reviews, 6(4), 367-373.
 • Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1993). The case for constructivist classrooms. Virginia: ASCD Alexandria.
 • Bütün, M. (2005). İlköğretim matematik öğretmenlerinin alan eğitimi bilgilerinin nitelikleri üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bütün, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının önerilen entegre program sürecinde matematiği öğretme bilgilerinin gelişimi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Cuban, L. (2001). Over sold and under used: computers in the classroom. Cambridge: Harvard University Press.
 • Cuban, L., Kirkpatrick, H. & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 38(4), 813–834.
 • Çakır, R. ve Yıldırım, S. (2009). What do computer teachers think about the factors affecting technology ıntegration in schools? Elementary Education Online, 8(3), 952-964.
 • Çakıroğlu, Ü., Güven, B. ve Akkan, Y. (2008). Matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 38-52.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık (Genişletilmiş Üçüncü Baskı).
 • Demir, S., Özmantar, M. F., Bingölbali, E. ve Bozkurt, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımlarının irdelenmesi. 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium (22-24 September 2011), 922-928.
 • Demirel, Ö. (2008). Yapılandırmacı Eğitim. Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu (03-04 Nisan 2008). İstanbul: Harp Akademileri Basımevi
 • Erden, M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Ernest, P. (1989). The impact of beliefs on the teaching of mathematics. In P. Ernest (Ed.), Mathematics Teaching: The State of the Art (pp: 249-254). The Falmer Press: London.
 • Ernest, P. (1991). The philosophy of mathematics education. Hampshire: The Falmer Press.
 • Ertmer, P. A. (1999). Addressing first and second order barriers to change: strategies for technology integration. Educational Technology Researchand Development, 47(4), 47-61.
 • Ertmer, P. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration. Educational Technology Research and Development, 53, 25-39.
 • Fairman, J. (2004). Trading roles: Teachers and students learn with technology. The annual conference of the new england educational research organization, Portsmouth, New Hampshire.
 • Forsyth, I. (1996). Teaching and learning materials and the internet. London: Kogan Page.
 • Hadley, M. & Sheingold, K. (1993). How exemplary computer-using teachers differ from other teachers: ımplications for realizing the potential of computers in school. Journal of Research on Computing in Education, 26, 291-321.
 • Hesapçıoğlu, M. (1998). Modernizmden postmodernizme eğitim anlayışları ve okulun geleceği. Yeni Türkiye Dergisi, 21. Yüzyıl Özel Sayısı, 19, 818-819.
 • Hooper, S. & Rieber, L. P. (1995). Teaching with technology. In A.C. Ornstein (Ed.), Teaching: Theory into Practice, Needham Heights,154-170.
 • Kaleli Yılmaz, G. (2012). Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Tasarlanan HİE Kursunun Etkililiğinin İncelenmesi: Bayburt İli Örneği. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kaleli Yılmaz, G. (2014). Durum çalışması. Metin, M. (Edt.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (s. 261-285). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karaman, K. ve Kurfallı, H. (2008). Sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretim amaçlı kullanım düzeyleri. A.K.U. Eğitim Fakültesi E-Dergisi, 1(2), 43-56.
 • Koç, G. (2000). Öğrenme faaliyetlerini planlarken öğrenciyi merkeze alma konusunda karşılaşılan güçlükler. Mesleki Eğitim Dergisi, 2(1), 17-30.
 • Koç, G. (2006). Yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşim sistemi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 56-64.
 • Korkmaz H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Marcinkiewicz, H. R. (1994). Computers and Teachers: Factors Influencing Computer Use in the Classroom. Journal of Research in Computing Education, 26(2), 220-237.
 • Marcinkiewicz, H. R. & Welliver, P. W. (1993). Procedures for Assessing Teachers’ Computerusebased on Instructional Transformations. 15th National Convention of the Association of Educational Communications and Technology, New Orlean, 7.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education., San Francisco, USA: Jossey-Bass Publications.
 • Monaghan, J. (2004). Teachers’ activities in technology based mathematics lessons. International Journal of Computersfor Mathematical Learning, 9, 327–357.
 • MEB (2005). İlköğretim matematik dersi (6-7-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • NCTM (1991). Professional standards for teaching mathematics. http:// standards.nctm.org. (Erişim Tarihi: 25.06.2009).
 • NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. http:// standards.nctm.org. (Erişim Tarihi: 25.06.2009).
 • Niess, M. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509–523.
 • Office of Technology Assessment (OTA) (1995). Teachers and technology: making the connection. Report OTA-EHR-616, Washington.
 • Özyurt, S. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. Adapazarı: Değisim Yayınları
 • Özyurt, T. (2010). İlköğretim programlarında (1-5. sınıflar) öğretmenlerin değişen sınıf içi rollerine ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, T. ve Güven, B. (2012). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (27-30 Haziran), Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the Integration of ICT in Education: Results from A Worldwide Educational Assessment. Computers and Education, 37, 163–178.
 • Rieber, L. P. & Welliver, P. W. (1989). Infusing Educational Technology into Mainstream Educational Computing. International Journal of Instructional Media, 16(1), 21-32.
 • Sugar, W. A. (2002). Applying human-centered design to technology integration, Journal of Computing in Teacher Education, 19(1), 12-17.
 • Tezcan, M. (1996). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Feryal Matbaacılık.
 • Thompson, A. G. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: a synthesis of the research, handbook of research on mathematics teaching and learning. New York: D.A. Grouws, 127-147.
 • UNESCO (2011). ICT competency framework for teachers. http://unesdoc. unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf. 20.05.2011) (Erişim Tarihi:
 • Usluel, K. Y. ve Haşlaman, T. (2003). Öğretmenlerin bilgisayar kullanıma karşılaştırmalı bir yaklaşım: varolan ve tercih ettikleri bilgisayar kullanma durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 204-213.
 • Uşun, S. (2003). Eğitim ve öğretimde bilgisayarların yararları ve bilgisayarlardan yararlanmada önemli rol oynayan etkenlere ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 367-378.
 • Vighnarajah Luan, W. S. & Bakar, K. A. (2008). The shift in the role of teacher in the learning process. European Journal of Social Sciences. 7, 2.
 • Yang, C. (2002). Integration of laptops into a K-12 learning environment: A case study of a science teacher in the middle school. World Conference on Educational Multimedia, Colorado: Denver.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TASARLANAN HİZMET-İÇİ EĞİTİM KURSUNUN TEKNOLOJİ DONANIMLI ORTAMLARDA ÖĞRETMENE BİÇİLEN ROLLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 144 - 169, 01.12.2014

Öz

Bu çalışma ile matematik öğretiminde bilgisayar teknolojisinin kullanımına yönelik tasarlanan hizmet-içi eğitim kursunun, teknoloji donanımlı ortamlarda öğretmene biçilen roller üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde tasarlanan kurs programı Bayburt merkez ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 13 ilköğretim matematik öğretmenine 15 haftalık bir süreçte uygulanmıştır. Rieber ve Welliver’in (1989) teknoloji entegrasyon modeline göre yapılandırılan kurs programında teorik bilgilerin yanı sıra, matematik öğretimi için geliştirilmiş bazı yazılımlar ve öğrenme nesneleri tanıtılmış, öğretim programına uygun olarak hazırlanmış çalışma yaprakları ve etkinlik örnekleri ile öğretmenlere kurs boyunca uygulamalar yaptırılmıştır. Özel durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler Ernest’ın (1991) öğretmeye yönelik inanç modelleri temel alınarak, nitel veri analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde hizmet içi eğitim kursunun öğretmene biçilen rolleri öğreticiden kolaylaştırıcıya doğru değiştirmede etkili olduğu görülmüştür. Bu bağlamda tasarlanan hizmet-içi eğitim kursunun etkili olduğu sonucuna varılmıştır

Kaynakça

 • Açıkgöz Ü. K. (2005). Etkili öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Aktürk, N. (2007). Açılış Konuşması. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Baki, A. (2002). Bilgisayar Destekli Matematik. İstanbul: Ceren Yayın Dağıtım.
 • Bauer, J. & Kenton, J. (2005). Toward technology integration in the schools why it isn’t happening. Journal of Technology and Teacher Education, 13 (4), 519-547.
 • Becker, H.J. (2001). How are teachers using computers in instruction. http:// www.crito.uci.edu/tlc/findings/conferencespdf/how_are_teachers_ using.pdf.(Erişim tarihi: 05.06.2012).
 • Bek, Y. (2007). Öğretmenin toplumsal/mesleki rolleri ve statüsü. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Bozkurt, A. (2011). A classroom observation-based evaluation of elementary teachers’ use of technology in the classrooms in Turkey. Educational Research and Reviews, 6(4), 367-373.
 • Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1993). The case for constructivist classrooms. Virginia: ASCD Alexandria.
 • Bütün, M. (2005). İlköğretim matematik öğretmenlerinin alan eğitimi bilgilerinin nitelikleri üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Bütün, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının önerilen entegre program sürecinde matematiği öğretme bilgilerinin gelişimi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Cuban, L. (2001). Over sold and under used: computers in the classroom. Cambridge: Harvard University Press.
 • Cuban, L., Kirkpatrick, H. & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 38(4), 813–834.
 • Çakır, R. ve Yıldırım, S. (2009). What do computer teachers think about the factors affecting technology ıntegration in schools? Elementary Education Online, 8(3), 952-964.
 • Çakıroğlu, Ü., Güven, B. ve Akkan, Y. (2008). Matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 38-52.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık (Genişletilmiş Üçüncü Baskı).
 • Demir, S., Özmantar, M. F., Bingölbali, E. ve Bozkurt, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımlarının irdelenmesi. 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium (22-24 September 2011), 922-928.
 • Demirel, Ö. (2008). Yapılandırmacı Eğitim. Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu (03-04 Nisan 2008). İstanbul: Harp Akademileri Basımevi
 • Erden, M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Ernest, P. (1989). The impact of beliefs on the teaching of mathematics. In P. Ernest (Ed.), Mathematics Teaching: The State of the Art (pp: 249-254). The Falmer Press: London.
 • Ernest, P. (1991). The philosophy of mathematics education. Hampshire: The Falmer Press.
 • Ertmer, P. A. (1999). Addressing first and second order barriers to change: strategies for technology integration. Educational Technology Researchand Development, 47(4), 47-61.
 • Ertmer, P. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration. Educational Technology Research and Development, 53, 25-39.
 • Fairman, J. (2004). Trading roles: Teachers and students learn with technology. The annual conference of the new england educational research organization, Portsmouth, New Hampshire.
 • Forsyth, I. (1996). Teaching and learning materials and the internet. London: Kogan Page.
 • Hadley, M. & Sheingold, K. (1993). How exemplary computer-using teachers differ from other teachers: ımplications for realizing the potential of computers in school. Journal of Research on Computing in Education, 26, 291-321.
 • Hesapçıoğlu, M. (1998). Modernizmden postmodernizme eğitim anlayışları ve okulun geleceği. Yeni Türkiye Dergisi, 21. Yüzyıl Özel Sayısı, 19, 818-819.
 • Hooper, S. & Rieber, L. P. (1995). Teaching with technology. In A.C. Ornstein (Ed.), Teaching: Theory into Practice, Needham Heights,154-170.
 • Kaleli Yılmaz, G. (2012). Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Tasarlanan HİE Kursunun Etkililiğinin İncelenmesi: Bayburt İli Örneği. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Kaleli Yılmaz, G. (2014). Durum çalışması. Metin, M. (Edt.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (s. 261-285). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karaman, K. ve Kurfallı, H. (2008). Sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretim amaçlı kullanım düzeyleri. A.K.U. Eğitim Fakültesi E-Dergisi, 1(2), 43-56.
 • Koç, G. (2000). Öğrenme faaliyetlerini planlarken öğrenciyi merkeze alma konusunda karşılaşılan güçlükler. Mesleki Eğitim Dergisi, 2(1), 17-30.
 • Koç, G. (2006). Yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşim sistemi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 56-64.
 • Korkmaz H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Marcinkiewicz, H. R. (1994). Computers and Teachers: Factors Influencing Computer Use in the Classroom. Journal of Research in Computing Education, 26(2), 220-237.
 • Marcinkiewicz, H. R. & Welliver, P. W. (1993). Procedures for Assessing Teachers’ Computerusebased on Instructional Transformations. 15th National Convention of the Association of Educational Communications and Technology, New Orlean, 7.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education., San Francisco, USA: Jossey-Bass Publications.
 • Monaghan, J. (2004). Teachers’ activities in technology based mathematics lessons. International Journal of Computersfor Mathematical Learning, 9, 327–357.
 • MEB (2005). İlköğretim matematik dersi (6-7-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • NCTM (1991). Professional standards for teaching mathematics. http:// standards.nctm.org. (Erişim Tarihi: 25.06.2009).
 • NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. http:// standards.nctm.org. (Erişim Tarihi: 25.06.2009).
 • Niess, M. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509–523.
 • Office of Technology Assessment (OTA) (1995). Teachers and technology: making the connection. Report OTA-EHR-616, Washington.
 • Özyurt, S. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. Adapazarı: Değisim Yayınları
 • Özyurt, T. (2010). İlköğretim programlarında (1-5. sınıflar) öğretmenlerin değişen sınıf içi rollerine ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, T. ve Güven, B. (2012). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi (27-30 Haziran), Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the Integration of ICT in Education: Results from A Worldwide Educational Assessment. Computers and Education, 37, 163–178.
 • Rieber, L. P. & Welliver, P. W. (1989). Infusing Educational Technology into Mainstream Educational Computing. International Journal of Instructional Media, 16(1), 21-32.
 • Sugar, W. A. (2002). Applying human-centered design to technology integration, Journal of Computing in Teacher Education, 19(1), 12-17.
 • Tezcan, M. (1996). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Feryal Matbaacılık.
 • Thompson, A. G. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: a synthesis of the research, handbook of research on mathematics teaching and learning. New York: D.A. Grouws, 127-147.
 • UNESCO (2011). ICT competency framework for teachers. http://unesdoc. unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf. 20.05.2011) (Erişim Tarihi:
 • Usluel, K. Y. ve Haşlaman, T. (2003). Öğretmenlerin bilgisayar kullanıma karşılaştırmalı bir yaklaşım: varolan ve tercih ettikleri bilgisayar kullanma durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 204-213.
 • Uşun, S. (2003). Eğitim ve öğretimde bilgisayarların yararları ve bilgisayarlardan yararlanmada önemli rol oynayan etkenlere ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 367-378.
 • Vighnarajah Luan, W. S. & Bakar, K. A. (2008). The shift in the role of teacher in the learning process. European Journal of Social Sciences. 7, 2.
 • Yang, C. (2002). Integration of laptops into a K-12 learning environment: A case study of a science teacher in the middle school. World Conference on Educational Multimedia, Colorado: Denver.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gül Kaleli YILMAZ Bu kişi benim


Bülent GÜVEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yılmaz, G. K. & Güven, B. (2014). TASARLANAN HİZMET-İÇİ EĞİTİM KURSUNUN TEKNOLOJİ DONANIMLI ORTAMLARDA ÖĞRETMENE BİÇİLEN ROLLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 144-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15929/167522