PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME UYGULAMALARINDAN JİGSAW(II) TEKNİĞİNİN SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Yıl 2012, Cilt 7, Sayı 1, 129 - 140, 01.03.2012

Öz

Çalışma 2010–2011 öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nın birinci sınıflarının iki farklı şubesinde öğrenim gören toplam 70 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Sözlü Anlatım dersinde öğrencilerin derse karşı tutumları üzerine farklı iki öğretim yönteminin (geleneksel ve iş birliğine dayalı öğrenme yöntemlerinden jigsaw(II) tekniğinin etkisini tespit etmekle birlikte; jigsaw(II) tekniğinin uygulandığı gruptaki öğrencilerin bu yöntem hakkındaki tutumlarının belirlenmesidir. Çalışmanın amacına uygun olarak deney ve kontrol grupları oluşturulmuş; deney grubuna, İş birliğine dayalı Öğrenme Yöntemlerinden Jigsaw(II) Tekniği, kontrol grubuna ise Öğretmen Merkezli Geleneksel Öğretim Yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Sözlü Anlatım Tutum Ölçeği(SATÖ) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre iş birliğine dayalı öğrenme yönteminin Sözlü Anlatım dersinin öğretimi sürecinde kullanılmasının öğrencilerin konuşma becerilerini, akademik başarılarını ve derse karşı tutumlarını geleneksel yönteme göre daha olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ağca, H. (1999).Sözlü anlatım. Ankara: Gündüz Yayınevi. Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Avcıoğlu, H. (2003).Okulöncesi dönemdeki çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi.Omep Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası, 5-11 Ekim.
 • Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Sosyal Beceri Kazandırmada İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Drama Yöntemlerinin Etkililiği. Eğitim ve Bilim, 37(163), 110-125.
 • Buluç, B. ve Gümüş, O. (2007). İş birliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Dersinde Akademik Başarıya Etkisi ve Öğrencilerin Derse İlgisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim YönetimiDergisi, 49, 7-30.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem-A. Çörek, D. (2006). İşbirlikliöğrenmenin Türkçe dersine ilişkin başarı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir: Yüksek Lisans Tezi.
 • Demirel, Ö. (2003). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi.Ankara: PegemA, s. 90,96-98
 • Dökmen, Ü. ve Dökmen Yaşın, Z. (1998). İlkokul kitaplarında dilin ve Türkçeyi kullanma becerisinin psikolojik bir yaklaşımla değerlendirilmesi, Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 53-70.
 • Güngör, A. ve AçıkgözÜn, K. (2006). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı ve Okumaya Yönelik Tutum Üzerindeki Etkiler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 48, 481-502.
 • Kayıran Kuşdemir, B. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutum ve okuduğunu anlamaya yönelik akademik başarı üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Koç, S. & Müftüoğlu, G. (1998). Dinleme ve okuma öğretimi [Listeningandreadingteaching]. Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi yayınları. Nas, R. (2006). Metinlerle ilkokuma-yazma öğretimi. (4. Baskı). Bursa: Ezgi.
 • Polloway, Edward A. andSmith,Tom E. C. (1992). Language instructionforstudentswith disabilities.Denver Colorado: Love Publishing Company.
 • Susar Kırmızı, F. (2006). İlköğretim 4.sınıf türkçe öğretiminde çoklu zekâ kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zekâ alanları üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şahin, A. (2010). Effects of jigsawııtechnique on academicachievement. EducationalResearchandReviews (ERR), 5(12), 777-787. Şahin, A. (2011). İş birlikli öğrenme teknikleri ve Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Tekin, H. (1980). Okuduğunu anlama gücü ile yazılı anlatım becerisi geliştirme yönünden okullarımızdaki Türkçe öğretimi.Ankara: Mars Yayıncılık.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayıncılık.
 • Yağmur Şahin, E. & Zorlu Kana, H. (2013). Türk eğitim programlarında konuşma eğitimi. Konuşma eğitimi (2. Baskı) içinde (29-58). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yelok, V. S., ve Sallabaş, M. E. (2009).Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatım Dersine ve Sözlü Anlatıma Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7(3), 581–606.

THE EFFECT OF COLLABORATIVE LEARNING METHOD ON PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES' SPEAKING SKILLS

Yıl 2012, Cilt 7, Sayı 1, 129 - 140, 01.03.2012

Öz

The purpose of this study is to determine attitudes towards verbal lecture students who are taking the course of the Verbal Lecture. It is also intended to find out the views of the students in the group to which the Jigsaw (II) technique has been applied about this technique. This research was conducted on a total of 70 students having an education in two different branches of the first year at the Department of Preschool Teachership of the Faculty of Education at Ağrı İbrahim Çeçen University in 2010-2011 training year. In line with the purpose of the study, the experiment and control groups were formed. To the experiment group, Jigsaw (II) technique was applied, while the control group received the traditional teacher-centred teaching method. In the study Verbal Lecture Attitude Scale (VLAS) have been used. The data gathered from the study have been analysed statistically and according to the results obtained, it has been determined that the cooperative learning technique affects the attitudes of the students to the course of Verbal Lecture, their academic achievements and their speaking abilities more positively than the traditional teaching method.

Kaynakça

 • Ağca, H. (1999).Sözlü anlatım. Ankara: Gündüz Yayınevi. Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Avcıoğlu, H. (2003).Okulöncesi dönemdeki çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi.Omep Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası, 5-11 Ekim.
 • Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Sosyal Beceri Kazandırmada İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Drama Yöntemlerinin Etkililiği. Eğitim ve Bilim, 37(163), 110-125.
 • Buluç, B. ve Gümüş, O. (2007). İş birliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Dersinde Akademik Başarıya Etkisi ve Öğrencilerin Derse İlgisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim YönetimiDergisi, 49, 7-30.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem-A. Çörek, D. (2006). İşbirlikliöğrenmenin Türkçe dersine ilişkin başarı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir: Yüksek Lisans Tezi.
 • Demirel, Ö. (2003). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi.Ankara: PegemA, s. 90,96-98
 • Dökmen, Ü. ve Dökmen Yaşın, Z. (1998). İlkokul kitaplarında dilin ve Türkçeyi kullanma becerisinin psikolojik bir yaklaşımla değerlendirilmesi, Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 53-70.
 • Güngör, A. ve AçıkgözÜn, K. (2006). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Kullanımı ve Okumaya Yönelik Tutum Üzerindeki Etkiler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 48, 481-502.
 • Kayıran Kuşdemir, B. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutum ve okuduğunu anlamaya yönelik akademik başarı üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Koç, S. & Müftüoğlu, G. (1998). Dinleme ve okuma öğretimi [Listeningandreadingteaching]. Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi yayınları. Nas, R. (2006). Metinlerle ilkokuma-yazma öğretimi. (4. Baskı). Bursa: Ezgi.
 • Polloway, Edward A. andSmith,Tom E. C. (1992). Language instructionforstudentswith disabilities.Denver Colorado: Love Publishing Company.
 • Susar Kırmızı, F. (2006). İlköğretim 4.sınıf türkçe öğretiminde çoklu zekâ kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zekâ alanları üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şahin, A. (2010). Effects of jigsawııtechnique on academicachievement. EducationalResearchandReviews (ERR), 5(12), 777-787. Şahin, A. (2011). İş birlikli öğrenme teknikleri ve Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Tekin, H. (1980). Okuduğunu anlama gücü ile yazılı anlatım becerisi geliştirme yönünden okullarımızdaki Türkçe öğretimi.Ankara: Mars Yayıncılık.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yayıncılık.
 • Yağmur Şahin, E. & Zorlu Kana, H. (2013). Türk eğitim programlarında konuşma eğitimi. Konuşma eğitimi (2. Baskı) içinde (29-58). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yelok, V. S., ve Sallabaş, M. E. (2009).Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatım Dersine ve Sözlü Anlatıma Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7(3), 581–606.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55CB75TB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rabia YILAR Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yılar, R. (2012). İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME UYGULAMALARINDAN JİGSAW(II) TEKNİĞİNİN SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 129-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23151/247290