Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yansıtıcı Düşünme Becerileri Eğitiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin Gelişimine Etkisi

Yıl 2019, Cilt 14, Sayı 27, 122 - 146, 27.06.2019
https://doi.org/10.35675/befdergi.503252

Öz

Bu araştırmanın temel amacı yabancı dil olarak Türkçe öğreten bir öğretmenin yansıtıcı düşünmeyi öğretip yansıtıcı düşünme becerilerini arttırmak ve bu yolla ölçme-değerlendirme sürecindeki gelişimine katkı sağlamaktır. Araştırmanın deseni, nitel araştırma desenlerinden aksiyon/eylem araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden bir (1) öğreten oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örneklem yöntemi kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme yöntemlerinden ise ölçüt örneklem yaklaşımı tercih edilmiştir. Uygulama süreci sekiz haftadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, yansıtıcı günlük (6 soru), öz-değerlendirme formu (1 soru), yarı-yapılandırılmış görüşme formu (7 soru), akran değerlendirme formu ( 6 soru), Veri analizinde ise nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada geçerlik ve güvenirliği uzman görüşleri ve kodlayıcılar arası uyum ile sağlanmıştır. Kodlayıcılar arası uyum, %82 olarak saptanmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu bazı önemli sonuçlar ise şöyledir: Çalışma grubunda yer alan öğretmen sekiz hafta sonunda farklı düzeylerde yansıtıcı düşünme becerilerini ve bu yolla mesleki gelişimlerine geliştirmiştir. 

Kaynakça

 • Alp, S. ve Taşkın, Ş. Ç. (2007). Eğitimde yansıtıcı düşüncenin önemi ve yansıtıcı düşünceyi geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 178, 311-320.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnekler çalışmalar (3.b.), Ankara: Siyasal.
 • Dervent, F. (2012). Yansıtıcı düşünmenin beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki uygulamalarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Dolapçıoğlu, S. D. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik analizi kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları (Çev. Ed. S.B. Demir), Ankara: Eğiten Kitap.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma-desen ve uygulama için bir rehber-Oualitative research a guide to desing and inplementation. (Selahattin Turan, Çev. Ed.), Ankara: Nobel.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. S. Akbaba Altun ve A. Ersoy) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2010). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve bu alan için öğretmen yetiştirmenin önemi ve gereği. Marmaris: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı Kitabı.
 • Rodgers, C. (2002). Definingreflection: anotherlook at johndewey ve reflectivethinking. Teacher College Record. 104(4), 842–886.
 • Taggart, G.L., ve Wilson, A.P. (2005). Promoting reflective thinking in teachers: 50 action strategies. California: Corwin Press.
 • Yeşilbursa, A. (2011). Reflection at theinterface of theoryandpractice: An analysis of preservice English languageteachers’ writtenreflections. AustralianJournal of TeacherEducation, 36, 104-116.
 • YÖK, (2007). www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/aciklama_programlar/aa7bd091-9328-4df7-aafa 2b99edb6872f adresinden 17.02.2016 tarihinde edinilmiştir.

The Effect of Reflective Thinking Skills Training on Measurement and Assessment Processess of Turkish as a Foreign Language Teachers

Yıl 2019, Cilt 14, Sayı 27, 122 - 146, 27.06.2019
https://doi.org/10.35675/befdergi.503252

Öz

The overall aim of this research is teaching reflective thinking skills to a teacher who teaches Turkish as a foreign language and to contribute development of measurement and evaluation skills of teacher. The study has a qualitative action research design. The study group consist of one (1) instructor from Istanbul Aydın University.  The criterion sampling approach was preferred from the purposeful sampling methods. The implementation is eight weeks. Reflective diary (6 question), self-evaluation form (1question), semi-structured interview form (7 questions), peer evaluation form (6 question) were used as data collection tool. In the data analysis, descriptive analysis and content analysis were used. The validity and reliability of the study was provided by field-expert’s opinions and inter-rater reliability.  The inter-coder agreement was 0,82.  Some important results of the research are as follows: The teacher in the study group developed reflective thinking skills at different levels after eight weeks. 

Kaynakça

 • Alp, S. ve Taşkın, Ş. Ç. (2007). Eğitimde yansıtıcı düşüncenin önemi ve yansıtıcı düşünceyi geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 178, 311-320.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: Teknikler ve örnekler çalışmalar (3.b.), Ankara: Siyasal.
 • Dervent, F. (2012). Yansıtıcı düşünmenin beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki uygulamalarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Dolapçıoğlu, S. D. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik analizi kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları (Çev. Ed. S.B. Demir), Ankara: Eğiten Kitap.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma-desen ve uygulama için bir rehber-Oualitative research a guide to desing and inplementation. (Selahattin Turan, Çev. Ed.), Ankara: Nobel.
 • Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2015). Nitel veri analizi. (Çev. S. Akbaba Altun ve A. Ersoy) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2010). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve bu alan için öğretmen yetiştirmenin önemi ve gereği. Marmaris: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştayı Kitabı.
 • Rodgers, C. (2002). Definingreflection: anotherlook at johndewey ve reflectivethinking. Teacher College Record. 104(4), 842–886.
 • Taggart, G.L., ve Wilson, A.P. (2005). Promoting reflective thinking in teachers: 50 action strategies. California: Corwin Press.
 • Yeşilbursa, A. (2011). Reflection at theinterface of theoryandpractice: An analysis of preservice English languageteachers’ writtenreflections. AustralianJournal of TeacherEducation, 36, 104-116.
 • YÖK, (2007). www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/aciklama_programlar/aa7bd091-9328-4df7-aafa 2b99edb6872f adresinden 17.02.2016 tarihinde edinilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mete Yusuf USTABULUT> (Sorumlu Yazar)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8864-645X
Türkiye


Mehmet KARA>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 14, Sayı 27

Kaynak Göster

APA Ustabulut, M. Y. & Kara, M. (2019). Yansıtıcı Düşünme Becerileri Eğitiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin Gelişimine Etkisi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (27) , 122-146 . DOI: 10.35675/befdergi.503252