Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler

Yazarlar için:

• Rapor edilen araştırma etik kurallarına, sorumluluk bilincine ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Çalışmanın sonuçları uydurma, tahrifat veya uygunsuz veri manipülasyonu olmadan açık ve dürüstçe sunulmalıdır.

• Araştırmacılar, çalışmalarında kullandıkları yöntemleri, belirsizliğe yer vermeden ve açık bir şekilde ortaya koymaya çalışmalıdır. Böylelikle araştırma bulguları diğer araştırmacılar tarafından doğrulanabilecektir. 

• Araştırmacılar, gönderilen çalışmanın orijinal olması, intihal içermemesi, ve başka bir yerde yayınlanmaması gibi yayın şartlarına uymalıdır.
• Ortak yayınlı yazarlarda gönderilen ve yayınlanan çalışmalar için ortak sorumluluk almalıdır.
• Yazar sıralaması bireylerin çalışmaya ve raporlamaya katkısını yansıtmalıdır.
• Çalışmada kullanılan finansman kaynakları varsa ya da çalışma belli bir proje tarafından destekleniyorsa, bu durum yazar tarafından çalışmada belirtilmelidir.

Hakemler için:
• Hakemler, yazarların çalışmalarını dürüst, tarafsız ve bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmelidir.
• Hakemler, yazarların çalışmaları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla sorumludur.
• Hakemler, herhangi bir çalışmada etik kurallara ve bilimsel bakış açısına uymayan durumlarla karşılaştıklarında, editör kurulunu bilgilendirmelidir.


Editörler için:
• Editörler, ticari düşünce ve değerlendirmelerden bağımsız olarak adil ve tarafsız kararlar almalı, makale yayın süreçlerini adil ve tarafsız bir şekilde sağlamalıdır.
• Editörler, şeffaf, eksiksiz ve dürüst raporlamayı teşvik eden yayım ilkeleri benimsemelidir.
• Editörler yayınların bütünlüğünü korumak için, gerektiğinde düzeltme verebilir, yayının geri çekilmesini isteyebilir ve şüpheli ya da sözde yayınları ve yayın suistimalini takip eder.
• Editörler hakemleri ve yayım suistimali takip etmelidir.
• Editörler, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların etik kurallara uygunluğu eleştirel ve tarafsız bir bakış açısıyla incelemelidir.
• Yazarlardan ve hakemlerden istenilen koşullar açıkça belirtilmelidir.
• Editörler, çıkar çatışmalarını yönetebilecek uygun ilkeleri belirlemeli ve benimsemelidir.


Yayın Politikası

Yayın Değerlendirme Süresi
Gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme süreci yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanmaktadır.


Yayın Dili

Türkçe ve İngilizce dilleridir.


Ücret
Dergimizde yayımlanan çalışmalar için herhangi bir ücret alınmamaktadır.


İntihal Programı ve Oranı
Dergimizde benzerlik oranının tespitinde iThenticate programı kullanılmaktadır ve %20'nin üzerindeki intihal raporlu çalışmalar RED edilmektedir.


Açık Erişim Politikası

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi (MAKU BİFD) bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, açık erişim sağlamaktadır.


Yayın Süreci
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler "Ön İnceleme", "Değerlendirme" ve "Düzenleme" olmak üzere üç aşamalı bir süreçte incelenir. Bu süreçler editör kurulu tarafından planlanır ve uygulanır.
1- Ön İnceleme Süreci
Yazar tarafından makalenin gönderilmesinin ardından editör kurulu tarafından yapılan genel değerlendirmedir. Bu kapsamda makalenin kapsam uygunluğu, benzerlik oranının uygunluğu, doldurulması istenilen belgelerin eksiksiz tamamlanması, makalenin yazım kurallarına uygunluğu, atıfların uygunluğu ve güncelliği incelenir. Sorunlu araştırmalarda çıkarılması, tamamlanması, düzeltilmesi/düzenlenmesi gereken maddeler ve esasların, yazar tarafından tamamlanması istenir. Düzeltilmiş incelemeler ile problemsiz makaleler değerlendirme aşamasına aktarılır.
2- Değerlendirme Süreci
Bu süreçte çalışmalar, çalışmanın niteliğine göre editör kurulu tarafından belirlenecek alanında uzman 2 hakeme iletilir. Değerlendirme sürecinde "Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Hakemler, makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa ya da değerlendiremeyeceğini iletirse çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 30 gündür. Bu süreç sonunda hakemler olduğu gibi yayınlanmasını isteyebilir, küçük ya da büyük düzeltme verebilir ya da yayımlanamayacağına karar verebilir. Hakemler bu kararı verirken makalenin bilimsel niteliği, ilgili bilim dalına orijinal katkısı, hazırlama sistematiğine uygunluğu, bilimsel yazım kurallarına uygunluğu, başlığı ile içeriğinin tutarlılığı, literatürden yararlanma derecesi, sorunun ve çalışma amacının ortaya konulması, hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanmış özetin yeterliliği, dilin kolay anlaşılabilirliği, alan araştırmalarında kullanılan araştırma yönteminin yeterliliği, araştırmaya eklenen tablo ve şekillerin anlaşılabilirliği ve bulgulardan yeterli sonuçların çıkarılması gibi kriterleri incelerler. Hakemin düzeltme talep ettiği durumlarda, yazarın en kısa zamanda hakem görüşleri doğrultusunda çalışmasında değişiklik yapması ve çalışmasını aynı sisteme yüklemesi beklenir. Hakemler yazarın yapmış olduğu düzeltmeleri inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda editör kurulunca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda editör kurulu çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderir. İki hakemin yayınlanabilir görüşü alındığı takdirde makaleler düzeltme aşamasına geçirilir. Öte yandan, iki hakemin yayınlanamaz görüşünün alınması çalışmanın reddedilmesine neden olmaktadır.

3- Düzenleme Süreci
Düzenleme sürecinde makalenin dizgi ve düzenlemesi yapılır.


Makale geri çekme
Hakem değerlendirme süreci başlatılmış bir çalışma yazar tarafından geri çekilemez. Dergi Yayın Politikamız gereği geri çekme işlemi ancak her bir yazar tarafından imzalanmış gerekçeli dilekçe gönderilmesi durumunda editör kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda gerçekleştirilir. Yayım kurulu tarafından geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.