Yazarlar için Bilgiler

Bu sayfa, makale gönderiminden itibaren işleyen sürece ilişkin yazarları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Makalenizi göndermeden önce aşağıdaki hususlara uygunluğunu kontrol ediniz:

Bucak İşletme Fakültesi Dergisi ifade özgürlüğünü her koşulda savunur ve gözetir. Buna ek olarak Dergi; ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı her tür içeriği nefret söylemi içinde değerlendirir ve bu içerikteki yazıları sürece sokmadan reddetme hakkını kullanır.

Makalenin son hali tüm makale yazarları tarafından okumuş ve onaylamış olması gereklidir.

Makalenin özgün olduğu kabul edilmelidir.

Makale Yazım kuralları: Dergimizin yazım kuralları belirlenmiş olup dergi sayfamızda yayınlanmaktadır. Makalenin bu yazım kurallarına uygun hazırlanması gerekmektedir. Şablona ulaşmak için tıklayınız.

Makalenin atıf ve kaynakça yazımını eksiksiz yaptığı beyan edilir.

Kör hakemlik kurallarına uygun olması amacıyla, ilk sayfada yazar ile ilgili bilgiler bulunmamalıdır. Yazar bilgileri ayrı bir Word dosyasında hazırlanır ve bu dosyada yazarların unvanları, üniversite, fakülte, bölüm adları ve orcid numaraları yer alır. Ek olarak eğer makaleniz bir tezden üretilmişse ya da daha önce bir kongrede, konferansta vb. sunulmuşsa bu sayfada belirtilmelidir.

Makalede intihal olmadığı kabul edilmelidir. Dergimizde benzerlik oranının tespitinde iThenticate programı kullanılmaktadır ve %20'nin üzerindeki intihal raporlu çalışmalar RED edilmektedir. İntihalin sorumlusu tamamen yazar/yazarlar kabul edilir.

Telif hakkı formu doldurularak her yazar tarafından imzalanmalıdır. Telif hakkı formuna ulaşmak için tıklayınız.  

Telif Hakkı: Bucak İşletme Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Dergi Editörlüğü'ne devredilmiş sayılır. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi’ne çalışma gönderecek yazar(lar), "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini başvuru sürecinde online olarak doldurur ve imzalar.

Aşağıda belirtilen kriterleri karşılamayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır:

Gönderilen makalenin derginin konu kapsamına girmemesi.
Gönderilen makalenin özgün olmaması ve ilgili alana katkısının düşük olması.
Saha çalışmasına dayalı olmayan teorik/derleme yazıların, özgün bir araştırma problemine sahip olmaması ve bu probleme yönelik çözüm geliştirmemesi.
Gönderilen makalenin dergi yazım kurallarına/yazım şablonuna uygun olmaması.

Yazarın Sorumlulukları
• Yazarlar, gönderecekleri yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına dâhil edilmemiş ya da başka bir mecrada yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olduğunu taahhüt ederler.
• Yazarlar, imzaladıkları lisans ve telif hakkı devir sözleşmesine uymakla yükümlüdürler.
• Yazarlar yayımlanması talebiyle teslim ettikleri çalışmalarındaki fikir ve ifadelerin daha önce yayımlanmış diğer çalışmalarında kullanılmamış olmasından sorumludur. Bu fikir ve ifadelerin daha önce kullanılmış olması durumunda, gerekli yerlerde, kendilerine atıf yoluyla belirtilmeleri gereklidir. Aksi durumda yazarlar, editörün isteği üzerine, çakışma olan kısımları düzeltmekle veya makale yayımlanmışsa, yeni bir düzelti yayınlanması için üstlerine düşenleri yapmakla yükümlüdürler.
• Araştırmacılar, gönderilen çalışmanın orijinal olması, intihal içermemesi, gibi yayın şartlarına uymalıdır.
• Yazarlar, çalışmanın her kısmı için, geçerlilik ve etik konularında hesap verebilir olmalıdırlar.
• Çalışmada sadece aktif katkısı olan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmesi, aktif katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmemesi, yazar sıralaması bireylerin çalışmaya ve raporlamaya katkısını yansıtması, yazar sıralamasının veya yazıya ilişkin değerlendirme süreci devam ederken yazar sıralamasındaki herhangi bir değişiklik talebinin uygun bir biçimde gerekçelendirilmesi, yazarın sorumluluğundadır. Yazar, dergi editörü tarafından gerekli görülmesi durumunda, tüm bu konulara ilişkin açıklama yapabilmelidir.
• Ortak yayınlı yazarlarda gönderilen ve yayınlanan çalışmalar için ortak sorumluluk almalıdır.
• Yazarlar makalelerinin yayınlanmasından sonra hatalar ve yanlışlıklar tespit ederlerse, uygun işlemlerin yapılabilmesi için dergi editörüne derhal bildirmelilerdir.
• Rapor edilen araştırma etik kurallarına, sorumluluk bilincine ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak hazırlanmalıdır.
• Çalışmanın sonuçları uydurma, tahrifat veya uygunsuz veri manipülasyonu olmadan açık ve dürüstçe sunulmalıdır.
• Araştırmacılar, çalışmalarında kullandıkları yöntemleri, belirsizliğe yer vermeden ve açık bir şekilde ortaya koymaya çalışmalıdır. Böylelikle araştırma bulguları diğer araştırmacılar tarafından doğrulanabilecektir.
• Çalışmada kullanılan finansman kaynakları varsa ya da çalışma belli bir proje tarafından destekleniyorsa, bu durum yazar tarafından çalışmada belirtilmelidir.

Makale gönderim süreci
DergiPark sistemi ile makale gönderme aşaması aşağıdaki şekilde yürütülür.
Makale gönderim süreci 6 aşamalıdır.

Dergi sayfasında yer alan Makale Gönder butonu kullanılarak makale gönderim işlemleri başlatılır.
1. Makale Üst Verileri
Makalenin aynı anda değerlendirmek üzere başka bir dergiye gönderilmediği beyan edilir.
Makale türü (araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, kısa bildiri, görüntü sunumu, teknik not, tez özeti, konferans bildirisi, editöre mektup, kitap incelemesi, düzeltme, editoryal, biyografi, bibliyografi, haber, rapor, diğer) seçilir.
Konular bölümünde makalenizin hangi konu altında sınıflandırılması gerektiği tercih edilir.
Birincil dil Türkçe veya İngilizce olarak seçilir.
Makalenizin Başlık, Anahtar kelimeler ve Öz bölümleri hem Türkçe hem İngilizce olarak doldurulur.
Makale kaynakçası birer satır boşlukla girilir. Kaynakça yazım kuralları dergi panelinde mevcuttur.
2. Yazarlar
Makaleyi gönderen kişi sorumlu yazar olarak otomatik eklenir.
Diğer yazarların da mutlaka eklenmesi gerekmektedir. Diğer yazarları eklerken e-posta adresinden yararlanılır. Ekleyeceğiniz e-posta sistemde kayıtlı ise yazar ekranı size açılacaktır. Kayıtlı değilse sizin ekleyeceğiniz e-posta adresine onay bildirimi gidecek, yazar kabul ettiğinde makale dergiye gönderilecektir.
• Yazarların. ORCID numarasının girilmesi zorunludur.
3. Dosyalar
Makale dosyaları bu adımda yüklenmelidir.
Başlarken hazırlanan tam metin, yazar bilgileri ve telif hakkı formu dosyalarının yüklenmesi zorunludur.
“Ek Dosya Yükle” butonuna tıklayarak ek dosyalarınızı yükleyebilirsiniz.
Dosya boyutu 100MB geçmemelidir.
4. Ek Bilgiler
Eğer varsa destekleyen kurum, proje numarası ve teşekkür yazısı bu kısımda eklenir.
Yazarlar talep ettiği takdirle önerme nedenini belirterek hakem önerisinde bulunabilir.
5. Ön İzleme
Makalenize dair vermiş olduğunuz bilgilerin kontrolünü bu kısımda gerçekleştirebilirsiniz. Vermiş olduğunuz bilgilerde bir hata gördüğünüz takdirde önceki adım seçeneği yardımıyla düzeltebilirsiniz.
Makale gönderiminin tüm makale yazarları tarafından onaylandığı, makalenizin dergi yazım kurallarına dikkat edilerek yazıldığı, makalenizin ilk sayfasında yazar ile ilgili bilgilerin bulunmadığı ve yazar bilgilerinin ayrı bir sayfada ek şeklinde sisteme yüklendiği kabul edilmelidir.
Talep edildiği takdirde editöre not eklenebilir. Eğer makaleniz bir tezden üretilmişse ya da daha önce bir kongrede, konferansta vb. sunulmuşsa editöre not kısmında belirtilebilir.
Makalenizin dergi kurallarına uygun ve istediğiniz şekilde olduğundan emin olduğunuzda Gönder seçeneğine tıklanır ve makale dergi sistemine düşerek işlem süreci başlatılır.

Makale İşlem Süreci
Makalenin işlem süreci aşağıdaki gibi işlemektedir.
Gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme süreci yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanmaktadır.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler "Ön İnceleme", "Değerlendirme" ve "Düzenleme" olmak üzere üç aşamalı bir süreçte incelenir. Bu süreçler editör kurulu tarafından planlanır ve uygulanır.
1. Ön İnceleme Süreci
Yazar tarafından makalenin gönderilmesinin ardından editör kurulu tarafından yapılan genel değerlendirmedir. Bu kapsamda makalenin kapsam uygunluğu, benzerlik oranının uygunluğu, doldurulması istenilen belgelerin eksiksiz tamamlanması, makalenin yazım kurallarına uygunluğu, atıfların uygunluğu ve güncelliği incelenir. Sorunlu araştırmalarda çıkarılması, tamamlanması, düzeltilmesi/düzenlenmesi gereken maddeler ve esasların, yazar tarafından tamamlanması istenir. Düzeltilmiş incelemeler ile problemsiz makaleler değerlendirme aşamasına aktarılır.
2. Değerlendirme Süreci
Bu süreçte çalışmalar, çalışmanın niteliğine göre editör kurulu tarafından belirlenecek alanında uzman 2 hakeme iletilir. Değerlendirme sürecinde "Kör Hakemlik Yöntemi" uygulanır. Hakemler, makale kendilerine gönderildikten sonra en geç 15 gün içinde çalışmayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna bildirir. Eğer hakem belirtilen sürede bildirimde bulunmazsa ya da değerlendiremeyeceğini iletirse çalışmaya yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 30 gündür. Bu süreç sonunda hakemler olduğu gibi yayınlanmasını isteyebilir, küçük ya da büyük düzeltme verebilir ya da yayımlanamayacağına karar verebilir. Hakemler bu kararı verirken makalenin bilimsel niteliği, ilgili bilim dalına orijinal katkısı, hazırlama sistematiğine uygunluğu, bilimsel yazım kurallarına uygunluğu, başlığı ile içeriğinin tutarlılığı, literatürden yararlanma derecesi, sorunun ve çalışma amacının ortaya konulması, hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanmış özetin yeterliliği, dilin kolay anlaşılabilirliği, alan araştırmalarında kullanılan araştırma yönteminin yeterliliği, araştırmaya eklenen tablo ve şekillerin anlaşılabilirliği ve bulgulardan yeterli sonuçların çıkarılması gibi kriterleri incelerler. Hakemin düzeltme talep ettiği durumlarda, yazarın en kısa zamanda hakem görüşleri doğrultusunda çalışmasında değişiklik yapması ve çalışmasını aynı sisteme yüklemesi beklenir. Hakemler yazarın yapmış olduğu düzeltmeleri inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilirler. Düzeltilmiş olan çalışma, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir. Çalışmaların yayımlanmasına, alınan hakem görüşleri doğrultusunda editör kurulunca karar verilir. Hakem görüşlerinde uyumsuzluk olması durumunda editör kurulu çalışmayı farklı bir hakeme daha gönderir. İki hakemin yayınlanabilir görüşü alındığı takdirde makaleler düzeltme aşamasına geçirilir. Öte yandan, iki hakemin yayınlanamaz görüşünün alınması çalışmanın reddedilmesine neden olmaktadır.
3. Düzenleme Süreci
Düzenleme sürecinde makalenin dizgi ve düzenlemesi yapılır.

Makale geri çekme
Hakem değerlendirme süreci başlatılmış bir çalışma yazar tarafından geri çekilemez. Dergi Yayın Politikamız gereği geri çekme işlemi ancak her bir yazar tarafından imzalanmış gerekçeli dilekçe gönderilmesi durumunda editör kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda gerçekleştirilir. Yayım kurulu tarafından geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.