Son Sayı

Cilt: 23 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Makaleler

Kitap Tanıtımı

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. M. Kemal AYDIN Sakarya Üniversitesi
İktisat
Ekonometri, Uygulamalı Mikro Ekonometri, İktisat Tarihi, Politik İktisat
Dr. Ayla AKDOĞAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler, Avrupa ve Bölge Çalışmaları, Bölgesel Çalışmalar, Türk Dünyası Çalışmaları, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Siyaset, Uyuşmazlık Çözümü
Davranışsal İktisat, Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Davranışsal İktisat, Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi’nin amacı, sosyal bilimler alanında farklı ve güncel fikirleri, yöntemleri ve verileri bir araya getirip sunumunu yaparak; en anlaşılır şekilde kamuoyu ile paylaşmaktır. Ayrıca, sosyal bilimlerin pek çok alanında hazırlanmış bilimsel çalışmaların yayımlayabileceği bir platform oluşturarak açık makale erişim politikası ile sosyal bilimlerin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkı sağlamaktır.  Bu bağlamda, dergi bir eğitim vasıtası olarak da akademi veya akademi dışındaki topluma katkı sunmak hedefindedir. Son olarak, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce olarak yazılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek üzere kabul etmektedir.


Yirmi yıla yakın bir süredir yayımlanan Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, hakemli bir dergi olup sosyal bilimlerin birçok alanını kapsamaktadır. Makaleler en az iki kör hakem tarafından değerlendirilmektedir. Teorik, tarihsel ve politika odaklı yazılara ağırlık veren dergide şu alanlardaki yazılar yayımlanmaktadır: İşletme ve Finans, Ekonomi, Politik Ekonomi, Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi. Bilgi Dergisi yılda iki sayı olarak (Mayıs ve Kasım) yayımlanmakta, teorik ve ampirik, özgün bilimsel araştırmalar ile bu alanlarda yazılmış kitaplara yönelik kitap incelemelerini kabul etmektedir.


Dergide:

- Teorik ve ampirik yöntemlere dayanan araştırma makaleleri,
- Araştırma notu, yorum, öncül sonuçlarla değerlendirme gibi çalışmalar kısa ve uzun metin uzunlukları ile yayınlanır,
- Yazılar İngilizce veya Türkçe olarak yazılabilir. 


1. Makale Gönderme Kılavuzu

"Makaleyi dergiye göndermeden önce bilgileri lütfen okuyun ve aşağıdakilerin eksik olmadığından emin olunuz";
            
     1. Makalenin türü (Özgün araştırma, Araştırma Notu, Yorum, Öncül Sonuçlar, Kitap Değerlendirme ve Eleştiri, Veri Tabanı Eleştirisi),

     2. Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi,

     3. Kelime veya sayfa sayısı sınır uygunluk incelemesi (En fazla 10,000 kelime veya 20-25 sayfa),

     4. Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz),

     5. Kaynakça ve metin içi referans sisteminin APA6’ya uygun oluşturulduğu,

     6. Türkçe/İngilizce dil bilgisi yönünden kontrolünün yapıldığı,

     7. Dergi politikalarının ve istatistiklerinin incelenmesi,

     8. İntihal raporu sağlanmalıdır. Bu minvalde yazarların intihal tetkikinde örnek olarak şu programlar kullanılabilir;

İntihalnet ve ithendicate

(Bilgi, intihal oranı maksimum %15 olan çalışmaları kabul etmektedir. Ayrıca tek bir kaynaktan %3’ten fazla bir benzerlik oranına sahip bir çalışmanın kabulü mümkün değildir.)

     9. Etik kurulu raporu gerekiyorsa, makale ile yüklenmelidir.

2. Ayrı Ayrı Yüklenmesi gereken dosyalar

      1. Bilgi Dergisi Başlık Sayfası (Yazar Bilgisi) Şablon Dosyası (Makale Başlığı, Yazar ismi, Kurum Bilgisi, Adres ve İletişim Detayları),

       2. Bilgi Dergisi Tam Metin Şablon Dosyası (Makale Başlığı, Özet, Metin, Tablolar, Şekiller, Kaynakça),

       3. İntihal (Benzerlik) Raporu (Oran gösterir sayfa ve ekler),

       4. Etik Kurul Raporu (Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda yüklenmelidir.).

        5. Kapak Yazısı (Beyan Mektubu)

3. Başvuruda (Ayrı Ayrı) Yüklenmesi Gereken Dosya Detayları

      Yazar Bilgisi Şablon Dosyası aşağıdaki unsurları içermelidir;

      1. Yazar/lar adı soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte/enstitü bilgisinden sonra bölüm bilgisi yer almalıdır),

      2. Yazar/lar E-posta adresi,

      3. Sorumlu yazarın açık yazışma adresi, iş veya GSM iletişim numarası,

      4. Yazar/lar ORCID numarası.

      Makale Ana Metni Dosyası aşağıdaki unsurları içermelidir;

      1. Makale dilinde ve İngilizce başlık,

      2. Özetler 150-250 kelime aralığında (Türkçe- İngilizce), 

      3. Anahtar Kelimeler: En az 3, en fazla 5 adet (Türkçe-İngilizce),

      4. Teşekkür (varsa belirtiniz),

      5. Kaynaklar,

      6. Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla).

4. Dergiye başvuru, değerlendirme, yayın süreci ve bilgilendirmeler TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemindeki https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilgisosyal adresi üzerinden yapılır. Başvuru sürecinde yüklenecek çalışma, Makale Yazım Kuralları’nda belirtilen ilkelere, şekil şartlarına, atıf usullerine ve yazıldığı dilin yazım kurallarına uygun olmalıdır. 

5. DergiPark'ın güncel makale gönderimi için hazırlamış olduğu eğitim videosuna ulaşmak için lütfen tıklayın. Makale gönderim süreci ile ilgili bilgi için bkz. https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilgisosyal/page/11071 

2. Yazım Kuralları

1. Yayınlanmak üzere gönderilen metinlerin iktisat, siyaset, sosyoloji, tarih ve felsefe öncelikli olmak üzere genel olarak sosyal bilimler alanında Türkçe veya İngilizce yapılmış bilimsel ve özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

2. Yaptığınız çalışma, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Gelen metin, editörler tarafından yapılan ilk değerlendirmenin ardından, hakem incelemesine sunulmaktadır. Hakem raporlarına göre gerekiyorsa düzeltmeler yapıldıktan sonra yayın kurulu, çalışmaların yayınlanıp yayımlanmayacağına karar vermektedir. Bu karar, yazara / yazarlara bilahare bildirilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmalar, Araştırma ve Yayın Etiğine uygun olmalıdır. Bilgi Dergisi, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlar metnini dikkate almaktadır.

3. Düzeltme gerektiren çalışmaların en geç bir ay içinde düzeltilerek gönderilmeleri gerekmektedir. Geciken çalışmalar derginin bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere bekletilir.

4. Yayınlanması uygun görülen veya görülmeyen tüm çalışmalar iade edilmez. Sadece çalışmanın yazarına / yazarlarına bilgi verilir. Çalışmalar için yazarına / yazarlarına telif hakkı ödenmez.

5. Bilimsel kongrelere ve sempozyumlara bildiri olarak sunulmuş çalışmalar ve çeviriler yayımlanabilir.

6. Yazar / yazarlar çalışma ile birlikte, unvanını, görev yaptığı kurumu, haberleşme adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini bildirmelidir.

7. Çalışma metni, A5 formatında, 1,2 satır aralığı ve Times New Roman 12 punto fontu dipnotlarda Times New Roman 10 punto, kaynakçada Times New Roman 11 punto kullanılarak oluşturulmalıdır.

Sayfa biçimlendirmesi şu şekilde olmalıdır:

Üstten 1,75
Alttan 0,50
Soldan 1,50
Sağdan 1,50

8. Atıflar, metin içinde parantez açılarak yapılmalıdır:

................ (Wallerstein, 2000: 195).

Polanyi (2000: 142) ................. ileri sürmektedir.

▪ Atıf yapılan kaynak makale ise sayfa numarası belirtmeye gerek yoktur:

..................... (İnsel, 1991).

▪ Aynı bağlamda birden fazla kaynağa atıf yapılmış ise:

................ (Sönmez, 1998: 518; Kazgan, 1997: 122).

▪ Atıf yapılan çalışma iki yazarlı ise:

................ (Weis ve Hobson, 1999: 185)

▪ Atıf yapılan çalışma ikiden fazla yazar tarafından gerçekleştirilmiş ise:

................ (Amin ve diğerleri, 1994: 272).

9. Atıf yapılan bütün çalışmalar, metnin sonunda Kaynakça başlığı altında alfabetik sıraya göre dizilmelidir.

Kitap için:

Âmin, Samir ve diğerleri (1994), Düşük Yoğunluklu Demokrasi: Yeni Dünya Düzeni ve Politik Güçler Çeviri: Ahmet Fethi, İstanbul: Alan Yayıncılık.

Kazgan, Gülten (1997), Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul: Altın Kitaplar.

Sönmez, Sinan (1998), Dünya Ekonomisinde Dönüşüm: Sömürgecilikten Küreselleşmeye, Ankara: İmge.

Wallerstein, Immanuel (2000), Bildiğimiz Dünyanın Sonu Çeviri: Tuncay Birkan, İstanbul: Metis.

Weis L. ve J. M. Hobson (1999), Devletler ve Ekonomik Kalkınma: Karşılaştırmalı Bir Tarihsel Analiz Çeviri: Kıvanç Dündar, Ankara: Dost.

Derleme / edite edilmiş bir kitaptaki makale ya da bölüm için:

Archer, M. (1990), “Human Agency and Social Structure: A Critique of Giddens” in (eds.) D. Held and J. B. Thompson (1990), Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and his Critiques, Cambridge: Cambridge University Press, pp.73-84.

Öniş, Ziya (2003), “Neo-liberal Küreselleşmenin Sınırları: Türkiye Açısından Arjantin Krizi ve IMF’ye Karşılaştırmalı Bir Bakış” [(eds.) A. H. Köse ve diğerleri (2003), İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, İstanbul: İletişim] içinde: 505-532.

Dergide yayımlanmış bir makale için:

İnsel, Ahmet (1991), “Siyasal Süreç Olarak İktisâdi Kalkınma”, Birikim (Ocak 1991), 21: 12-23.

Yılancı, Veli ve Şeref Bozoklu (2014), “Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi”, Ege Akademik Bakış, 14 (2): 211-220.

Aydın, M. Kemal ve Sinem Gözde Beşballı (2018), “Türkiye’nin Cari Açık Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme”, Bilgi (2018 Yaz), 20 (1): 1-14.

Yayımlanmamış tezler için:

Yumuşak, İbrahim Güran (2000), Beşeri Sermaye Teorisi ve Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı.

Aksoy, Özlem (2010), 1990 Sonrası Dönemde Yaşanan Finansal Krizlerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengeleri Üzerindeki Etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı.

10. Çalışmanın ‘özet’i ve ‘anahtar kelimeler’i, İngilizce ve Türkçe olarak, ayrı ayrı yazılmalıdır.

11. Dipnot bilgileri, metin içinde numara sırasıyla verilmelidir.

12. Yazı 20-25 sayfayı geçmemelidir.

Yazarlar için;

Gönderilen makalenin akademik alanlara katkı sunacak nitelikte olması yazarın sorumluluğundadır.
Çalışmaların özgün olması ve araştırmaya dayalı olması gerekmektedir.
Her ne kadar intihal taraması dergi tarafından yapılacaksa da akademik onursuzluk olan intihalin sonuçları tamamen yazara yönelecektir.
Makale aynı anda farklı dergilere gönderilmemelidir ve daha önce başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır.
Makalede ismi yazılacak olan diğer yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilimdışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.
Dergiye makale gönderen yazarların derginin yayım ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır ve yazarlar bu ilkelerde kendinden beklenenleri taahhüt etmiş sayılmaktadır.
Atıflar ve kaynakça gösterimi eksiksiz olmalıdır.
Yazarlar, Yükseköğretim Kurulu’nca da belirtilen Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ni dikkate almalıdır.

Hakemler için; 

Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.
Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları, kör hakemlik gizliliğine riayet edebilecekleri ve makaleye dair detayları her şekilde gizli tutabilecekleri makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler.
Makale inceleme süreci sonrasında da incelenen makaleye dair herhangi bir bilgi hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
Hakem raporları objektif ve ölçülü olmalıdır. Hakaret içeren, küçümseyici ve itham edici ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.
Hakemler, değerlendirme raporlarında yüzeysel ve muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde gösterilmelidir.
Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde makaleleri değerlendirmelidir. Şayet değerlendirme yapmayacaklarsa, makul bir süre içerisinde dergiye bildirmelidirler.

Editörler için;

Editörler, dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak makaleleri değerlendirme sürecine kabul etmelidir.
Editörler, kabul veya ret edilen makaleler ile herhangi bir çıkar çatışması/ilişkisi içinde olmamalıdır.
Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.
Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal taraması ve böylece akademik onursuzluğun önüne geçilmesi için editörler gerekli çabayı göstermelidir.
Dergiye gönderilen makalelerin ön inceleme, hakemlik, düzenleme ve yayınlama süreçlerinin vaktinde ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması editörlerin görevidir.
Editörler dergiye makale kabul ederken akademik kaygı ve ölçütleri öncelemelidir.

Yayın Politikası

1) Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi,  sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında yapılan çalışmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir.
2) Akademik İncelemeler Dergisi, yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayımlanan çift taraflı kör hakemlik uygulayan bir dergidir.
3) Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
4) Dergide yayımlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir.
5) Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, benzerlik kontrol yazılımı olan İntihalnet ve i-thenticate raporları ile birlikte gönderilmelidir. Benzerlik oranı %15' ten yüksek ve tek bir kaynaktan %3 'den fazla benzerlik oranına sahip çalışmalar hakem sürecine dâhil edilmemektedir.
6) Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.
7) Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” gerekmektedir. 01.02.2021 tarihinden itibaren gönderilen yazılarda aşağıda belirtilen durumlar için etik kurul izni alınmalı ve makaleye eklenmelidir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
8) Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.
9) Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi yapıldıktan sonra yayın kurulu tarafından belirlenen konunun uzmanı hakemlere gönderilir. İki olumlu hakem raporu ile yazının yayımlanmasına karar verilir ve hangi sayıda yayımlanacağı çalışma sahibine bildirilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz. Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.
10) Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir. Yazar düzeltmeleri farklı bir renkle yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı kontrol edilerek yazı yeniden değerlendirilir.
11) Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir
12) Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla bir çalışma yayımlanabilir.
13) Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.
14) Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına ya da yazarlarına aittir.
15) Yayımlanacak makalelerde ve kurullarda kurum, üye ve yazar çeşitliliğine özen gösterilecektir.
16) Dergininin tüm içeriği "Açık erişimli" şekilde kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ayrıca başvuru ücreti bulunmamakta ve hiçbir süreçten ücret alınmamaktadır.

Bilgi'ye başvuru ücreti bulunmamakta ve hiçbir süreçten ücret alınmamaktadır.

Twitter            Google Akademik              Academia.edu                                             

 21476                        21475                                22079

@DergisiBilgi        Bilgi Dergisi Google Akademik Hesabı           Bilgi Dergisi Academia.edu Hesabı             

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.