Cilt: 4 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Yasin SÖYLER Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0002-8833-9230
İdare Hukuku
Dr. Erman EROĞLU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1371-3240
Hukuk (Diğer), Yasa Çatışmaları
Arş. Gör. Mustafa Cemre CAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0003-2397-1769
Hukuk, Bilim ve Teknoloji, Uluslararası Tahkim, Yasa Çatışmaları
Arş. Gör. Sümeyye ŞİMŞEK ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9528-1543
İdare Hukuku

ASBÜ Bilişim Hukuku Dergisi (ASBÜ BHD), bilişim hukuku alanı ile ilgili hazırlanan özgün ve bilimsel çalışmaların yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanması suretiyle literatüre katkı sağlama amacındadır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin hukuki düzenlemelere konu edilmesinden kaynaklanan meselelerin tartışıldığı akademik bir yayın ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.

ASBÜ Bilişim Hukuku Dergisi'nde, bilişim hukuku alanında akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe ve diğer yabancı dillerde hazırlanan makale, karar incelemesi, çeviri, kitap incelemesi gibi bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. 

ASBÜ BHD'de yayımlanacak makaleler, çift kör hakemlik esasına göre hakem incelemesinden geçirilmektedir.

YAZIM KURALLARI

Başlangıç

1. Makale başlığı: Amerigo Md BT, 15 pt., Tüm harfler büyük, Kalın, Ortalanmış.

2. Yazar adı: Amerigo Md BT, 13 pt., Kalın, Sağa yaslı, İlk harfler büyük, yıldız ile dipnotta yazarın mesleği,

3. Öz, Abstract ve Anahtar Kelimeler: Kalın, İlk harfler büyük

Metin

1. Metin içi başlıklar: Amerigo Md BT, 12 pt.

2. Başlık başındaki işaretler için yeni liste stili tanımlanması (Word’de Giriş sekmesinde paragraf kutucuğunun içinde üst sıradaki liste işareti/numaralandırma işaretlerinden çok düzeyli liste başlığı altında yeni liste stili tanımla daha sonra sol alttan biçimden numaralandırma seçeneği seçilecek) sıralaması:

1. Seviye: Numaralandırma stili: I, II, III… Kalın, Tümü büyük harfler

2. Seviye: Numaralandırma stili: A, B, C… Kalın, İlk harfler büyük

3. Seviye: Numaralandırma stili: 1, 2, 3... Kalın, İlk harfler büyük

4. Seviye: Numaralandırma stili: a, b, c… Kalın, İlk harfler büyük

5. Seviye: Numaralandırma stili: i, ii, iii... Normal, İlk harfler büyük, İtalik

3. Ana metin: Palatino Linotype, 11 pt.

4. Metin paragrafları: İlk satır 0,75 cm içeride, her iki tarafa yaslanmış, sağ ve sol girinti 0, paragraf öncesi 5nk paragraf sonrası 0 nk aralık, satır aralığı 1.

Dipnotlar

1. Dipnot: Palatino Linotype, 9 pt.

2. Dipnot paragrafları: Asılı 0,5 cm içeride, her iki tarafa yaslanmış, sağ ve sol girinti 0, paragraf öncesi 2 nk paragraf sonrası 0 nk aralık, Aynı stildeki paragraflar arasına boşluk ekleme seçeneği seçilmemiş, satır aralığı 1. Ancak aynı dipnotta birden çok paragraf verilecekse bu durumda söz konusu iki paragraf arasında aralık 0 olmalıdır (üstteki paragrafın paragraf ayarlarından “sonra” kısmı 0 nk, alttaki paragrafın ise “önce” kısmı 0 nk yapılmalıdır).

3. Dipnottaki cümle ile dipnotta sol baştaki numara arasında 1 boşluk bırakılmalıdır.

4. Dipnotta sonu nokta ile biten bir ifade varsa tekrar nokta konulmasına gerek yoktur, bunun haricinde herhangi bir işaretten sonra mutlaka nokta konulmalıdır.

5. Metin içerisinde gösterilen dipnot numaraları şayet bir noktalama işareti varsa onun hemen ardından boşluk bırakılmaksızın belirtilecektir. 

Ø    Yanlış: verilecektir1.          Doğru: verilecektir.

Kaynakça

1. Kaynakça ayrı sayfada başlayacaktır.

2. Alfabetik sıralı, Palatino Linotype, 11 pt.

3. Kaynakça paragrafları: 0,75 cm asılı (ilk satırdan sonraki satırlar 0,75 cm içeride), her iki tarafa yaslanmış, sağ ve sol girinti 0, paragraf öncesi aralık 3 nk paragraf sonrası aralık 0 nk, Aynı stildeki paragraflar arasına boşluk ekleme seçeneği seçilmemiş, satır aralığı 1.

Aşağıda yazım şekline ilişkin kurallara uygun olarak hazırlanmış örnek word formu bulunmaktadır. Makalenizi bu belgeye aktararak şekil gerekliliklerini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Form için bkz.

http://dergipark.org.tr/download/journal-file/14917 

Yazım-İmla Kuralları ve Atıf Usulü

1. Derginin yazım ve imla kurallarında Türk Dil Kurumunun yayınları ve kararları esas alınmaktadır.

2. Dipnot ve kaynakçalarda "The Chicago Manual of Style" atıf sistemi benimsenmiştir. Atıf sistemine ilişkin detaylı bilgi için bkz. 

https://librarybestbets.fairfield.edu/citationguides/chicagonotes-bibliography#BookwithTwoorThreeAuthors

https://www.chicagomanualofstyle.org/book/ed17/frontmatter/toc.html

3. Eserin yayın dilinin Türkçe olması halinde atıf yapılırken;

§   “and” yerine “ve”

§   “unpublished” yerine “yayımlanmamış” veya "yayınlanmamış"

§   “Anonymous” yerine “Anonim”

§   birden fazla ciltten oluşan eserlerde “volume/vol.” yerine “Cilt.”

§   “see” yerine “bkz.”

§   “in” yerine “iç.”

§   “accessed” yerine “erişim tarihi”

§   “trans.” yerine “çev.”

§   “edited by” yerine “editör”

§   “translated by” yerine “çeviren”

§   “interview by” ifadesi yerine “röportajı yapan”

§   “PhD diss.” yerine “doktora tezi”

§   “thesis” yerine “tez”

§   “last modified” yerine “son değiştirilme”

§   “filmed” yerine “çekim” ifadeleri kullanılmalıdır.

§   Tarih belirtirken kullanılan ay isimleri Türkçeleştirilmiştir ancak yazım formatı korunmuştur. Örneğin; Mayıs 8, 2019 şeklinde yazılmalıdır.

§   Dergi sayısını ifade eden “no.” ifadesi korunmuştur. Keza “ed.” ifadesi aynen korunmuştur.

§   Sayfa numarasında “vd.” kullanılmamalıdır. Bunun yerine ilgili numara ile arasına boşluk konulmaksızın “ff.” İfadesi konulmalıdır. Eğer “ff.”dan sonra “.” gelecekse kullanılmaz ancak “;”, “?” vb. gelecekse onlar “ff.”deki noktaya bitişik yazılır.

4. Metin içerisinde dipnotta gösterilen mevzuat veya mahkeme kararı kaynakçada gösterilmeyecektir. Yargı kararlarına yapılan atıflarda aşağıdaki kural ve kısaltmalar dikkate alınmalıdır:

§   Mahkemenin/kurumun adı varsa dairesi, E. esas numarası K. karar numarası tarih[gün.ay.yıl formatında], (kararın ulaşıldığı kaynak, varsa ulaşıldığı kaynaktaki sayfa numarası veya URL veya DOI numarası).

§   Yabancı kararlarda ilgili mahkemenin veya kurumun kendisinin benimsemiş olduğu karar atıf usulü kullanılabilir. Eğer tercih edilirse Türk kararları için kullanılan sistem de uygun düştüğü ölçüde uygulanabilir. Ancak, bir eserde aynı mahkemenin veya kurumun bir kararı için hangi sistematik kullanılmışsa diğer kararlarında aynı sistematiğin kullanılması gerekir.

 

Anayasa Mahkemesi

AYM

Bireysel Başvuru

BB

Bölge Adliye Mahkemesi

BAM

Ceza Dairesi

CD

Ceza Genel Kurulu

CGK

Daire

D

Danıştay

Dan.

Esas

E.

Hukuk Bölümü

HukukB

Hukuk Dairesi

HD

Hukuk Genel Kurulu

HGK

İçtihadı Birleştirme Kurulu

İBK

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu

İBK

İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı

İDDK

Karar

K.

Uyuşmazlık Mahkemesi

UM

Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

VDDK

Yargıtay

Yar.

Örnekler:

AYM, E.2017/172, K.2018/32, 28.03.2018.

Yar. 1. HD, E.2015/1456, K.2017/7086, 05.12.2017, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası).

Ankara BAM 2. HD, E.2016/113, K.2017/21, 23.01.2017, (https://legalbank.net/belge/ankara-bolge-adliye-mahkemesi-2-hd-e-2016-113-k-2017-21-t-23-01-2017-bosanmadan-kaynaklanan-tazminat/3040600).

Rekabet Kurulu, K.19-12/136-60, 13.3.2019, (https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=c4268558-edce-48b5-996d-152defb6a7e4).

5. Resmi Gazeteye yapılacak atıflar şu şekilde belirtilmelidir: RG. 02.01.2019, S. 30643.

 

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

1. Araştırma ve Yayın Etiği Standartları

Bilişim Hukuku Dergisi, yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlere bağlıdır. Etik ilke ve değerlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Bu kapsamda, COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen standartlar ve YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslar dikkate alınmaktadır. Makale değerlendirme sürecinde kabul edilen araştırma ve yayın etiği standartlarına aykırılığı tespit edilen eserlerin yayın talebi reddedilir. Eserin yayınlanmasından sonra söz konusu aykırılığın tespit edilmesi halinde eser yayından kaldırılır.

*Aşağıda belirtilen esaslar, COPE ve YÖK tarafından belirtilen standartlar esas alınarak hazırlanmıştır.

2. Yazarların Sorumluluğu

Yazar, eserini Dergiye göndermeden önce, Derginin benimsediği etik standartlara, yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ve teyit eder.

Eserin araştırma ve yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanması yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Yazar, eseri göndermekle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna, YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine, COPE tarafından açıklanan araştırma ve yayın etiği standartlarına uygun olarak eserin hazırlandığını taahhüt eder.

3. Hakemlerin Sorumluluğu

Hakem kendisine gönderilen eseri COPE tarafından açıklanan linkteki (https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf) esasları dikkate alarak değerlendirmesini tamamlar ve kendisine tanınan süre içinde editör kuruluna iletir.

4. Editör ve Editör Kurulunun Sorumluluğu

Editör;

a) Tarafsızlık: Eser sahibinin dininden, cinsiyetinden, uyruğundan ve siyasi görüşünden bağımsız olarak eserlerin değerlendirme sürecini yürütür.

b) Gizlilik: Yayın sürecinde kör hakemlik esasının korunmasını sağlar. Ayrıca yazar ile hakem arasında çıkar çatışmasının oluşmasını engelleyecek tedbirleri alır.

c) Adil süreç yönetimi: Hakem sürecinin etik standartlara uygunluğu açısından COPE rehberini (https://publicationethics.org/files/What_To_Do_If_Suspect_Peer_Review_Manipulation.pdf) dikkate alır.

d) İşbirliği ve koordinasyon: Editör, eserlerin değerlendirme sürecinin öngörülen sürede tamamlanması için gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

e) Bilgi paylaşımı: Kurulda görevli diğer kişilerle derginin yayın süreci ve makale değerlendirme süreçleri hakkında bilgi paylaşımında COPE tarafından belirlenen linkteki (https://publicationethics.org/files/Sharing%20_of_Information_Among_EiCs_guidelines_web_version_0.pdf) esasları gözetir.

f) Etik ihlalleri: Dergiye yayınlanması için gönderilen veya Derginin önceki sayılarında yayınlanmış bir esere ilişkin olarak,

Mükerrer yayın, dilimleme, intihal, uydurma veri, çıkar çatışması ve haksız yazarlık şüphesi oluştuğunda;
Yazarlık değişiklikliği talepleri hakkında
COPE tarafından belirtilen linkte (https://publicationethics.org/files/Full_set_of_flowcharts_Turkey_2017%20%281%29.pdf) yer alan standartlara riayet eder. Ayrıca COPE tarafından yayınlanan mükerrer yayın ve dilimleme açısından (https://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf) linkinde; haksız yazarlığa ilişkin (https://publicationethics.org/files/Recognise_Potential_Authorship_Problems.pdf) linkinde açıklanan hususlara dikkat eder.


YAYIN İLKELERİ

1. Yazarların eserlerini bu dergiye göndermeleri, Bilişim Hukuku Dergisi yayın ilkelerini kabul ettikleri anlamına gelir.

2. Bilişim Hukuku Dergisi yılda iki kez yayımlanır.

3. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

4. Dergide yayımlanan çalışmalardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.

5. Dergiye gönderilen çalışma yazara iade edilmez; sadece değerlendirme sonucu yazara bildirilir.

6. Eserler, “Microsoft Office Word” programında yazılmış olmalıdır. Telif Hakkı formunun imzalanması ve pdf formatında gönderilmesi gerekmektedir.

7. Dergide yayımlanacak eserler Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak kaleme alınabilir. Dergiye gönderilen eserlerin yazım ve atıf kurallarına uygun olması gerekmektedir. Dergiye gönderilen eserlerde, en az 100 kelimelik öz bölümü bulunmalıdır. Eser dilinin Türkçe olması halinde; öz bölümü Türkçe olmalı ve çalışmada bu kısmın İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde bir çevirisine yer verilmelidir. Eser dilinin Türkçe dışında bir dil olması halinde, bu dilde bir öz ve bu özün Türkçe veya İngilizce çevirisi çalışmaya eklenmelidir. Öz başlığında her iki dilde olmak üzere en az beşer adet anahtar kelimeye ve eserin başlığına yer verilmelidir.

8. Yazarlar, eserde adlarını belirttikten sonra dipnot düşerek, unvanlarını, iletişim bilgilerini, çalıştıkları kuruluşun adını ve ORCID numaralarını belirtmelidirler.

9. Yazarlar, eserlerinin dergiye gönderdikleri haliyle “basıma” hazır olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Editörler tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uymadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışı içerdiği tespit edilen yazılar geri çevrilir. Ön değerlendirmeyi geçen yazılar iThenticate intihal tarama programından geçirilir.

10. Eserler, ön inceleme aşamasından sonra kör hakemlik sistemine uygun olarak hakem değerlendirmesine tâbi tutulur. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakemin önerdiği düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra, raporda belirtilmesi halinde eser tekrar hakem denetimine gönderilir. Hakem raporlarının biri olumlu diğeri olumsuz ise üçüncü bir hakem değerlendirmesine başvurulur.

11. Dergide sadece hakem denetiminden geçen eserler yayımlanır.

12. Eserler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda yayınlamak da dâhil olmak üzere eserlerin tüm yayın/yayım hakları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir. Bu hususta yazarlara telif ücreti ödenmez.

13. 01.01.2021 tarihinden itibaren, yazar çeşitliliğinin sağlanması amacıyla, bir yazarın aynı tür eserler yönünden aynı sayıda veya ardışık iki sayıda birden fazla eseri yayınlanmaz. Ayrıca, aynı kuruma mensup yazarların bir yılda yayınlanan eser sayısı, bu yıla ait ciltteki eserlerin yüzde ellisinden fazla olamaz.

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.