Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 0 - 0 2016-06-15

ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ

Ahmet SARITAŞ [1] , Samet GÜRSOY [2] , Sema SARI [3]


Aile şirketlerinin profesyonelleşmesi yolundaki en büyük adım olan kurumsallaşma, şirketlerin faaliyetlerini yürütebilmesi ve gelişmesi açısından büyük avantaj yaratmaktadır. Fakat aile şirketleri genel olarak “tek patronlu yönetimi” benimsedikleri için kurumsallaşmaya olumlu bakmamaktadırlar. Bu durum ise profesyonelleşme yolunda gecikmelere sebep olmaktadır. Şirketlerin devamlılığını sürdürebilmesi için kurumsallaşması gereklidir. Şirketlerin ihracatı, ülke ekonomisinin büyümesi için büyük bir etkendir. Bu nedenle aile şirketlerinin kurumsallaşması daha çok önemlidir.  Kurumsallaşan şirketlerin büyümek ve kar oranlarını artırmak amacıyla dış pazarlara açılıp ürünlerini ihraç etmesi gerekmektedir. Dış pazarlarda pazar payına ortak olduktan sonra paylarını arttırmalıdırlar. Bu arttırmada en büyük etken kurumsallaşmadır ve kurumsallaşmanın firmaların ihracat oranlarını artırması konusunda olumlu etkileri vardır.

Bu çalışmada anket yöntemiyle Burdur ve Bucak OSB’de bulunan aile şirketlerinden elde edilen veriler istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda aile şirketlerinin kurumsallaşması ile birlikte ihracatlarının da arttığı tespit edilmiştir.

 

 • Akbulut, A., (2013), Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirliğin Kurumsallaşma Bağlamında İncelenmesi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Akdoğan, H.ve Seyrek, İ. (2004), Aile İşletmelerinde Profesyonel Yöneticilik ve Çorum Örneği, 1. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Altınkaynak, S. K. (2007), Küçük ve Orta Ölçekli Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Altıntaş, H. ve Özdemir, E. (2006), “İhracat İşletmelerinin Uluslararasılaşması: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kobilere Yönelik Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1, 183-204.
 • Arslan, E. T. (2006), Aile Şirketlerinde Profesyonel Yöneticilerin İkilemleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Astrachan, J.H. (2003), “Commentary on The Special Issue: The Emergence of A Field”, Journal of Business Venturing, 18:5, 567-572.
 • Asunakutlu, T. ve Avcı, U. (2010), “ Aile İşletmelerinde Nepotizm Algısı ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 93-109.
 • Bilgin, N. (2007), Aile Şirketleri Kurumsallaşma Eğilimleri: Ankara Kobi Örneği, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Büte, M. (2011), “Kayırmacılığın Çalışanlar Üzerine Etkileri İle İnsan Kaynakları Uygulamalı İlişkisi: Türk Kamu Bankalarına Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.1. S.15. 383-404.
 • Carney, M. (2005). “Corparate Governance and Compettive in family Controlled Firms”, Entepreneurship Theory and Practice, 249-265.
 • Craig, J.B.L ve Moores, K. (2006): “A 10 Years Longitudinal Inversigation of Strategy Systemsand Environment on Innovation in Family Firms” Family Business Review, Vol 19 no:1.
 • Çağlayan, Z. (2005), Aile Şirketleri: Değişim ve Süreklilik, Ankara Sanayi Odası, Ankara.
 • Doğan, Özlem İpekgil, Marangoz, Mehmet ve Topoyan, Mert (2003), “İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 114-139.
 • Doğan, R. (2014), “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sorunları ve Bir Model Önerisi: Adıyaman İlinde Bir Araştırma”, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Ekonomi Bakanlığı, “İhracat Yönetmeliği”, www.Ekonomi.Gov.Tr, (25.12.2015).
 • Greif, A., (2005), Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade.Forthcoming, Cambridge University Press,.
 • Kıran, C. (2007), Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sendromu ve İstanbul İosbe’deki Aile Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Kiracı, M. Ve Alkara, İ. (2009), “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmaya Verilen Önem ve Turizm Sektöründeki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C:11, S:1, 167-197.
 • Mercan, D. (2004), Kobilerde Dışsal Danışmanlık ve İletişim Hizmetlerinin Rolü: İhracatçı Kobilere Yönelik Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Muter Şengül, C. ve Onay Özkaya, M. (2006), “Aile Şirketlerindeki Kurumsallaşma ve İkinci Kuşağın ‘Kurumsallaşma’ Konusuna Bakış Açısı”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 109-126.
 • Sadrı, S. (2013), Aile Şirketlerin Yönetimi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Sökmen, G.A. (2006), Firma Kaynakları, İhracat Stratejileri ve Uluslararasılaşma Derecesi: Küçük ve Orta Boy İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Şanal, M. (2011), Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Adana.
 • Şengün, Halil İ. (2011), Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Bir Araştırma, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Taşkın, G. (2014), Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması Sürecinde İnsan Kaynaklarının Değişimi- Bir Alan Çalışması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul.
 • Van Den Heuvel, J. (2006), Governance and Boards in Small and Mediumsized Family Businesses, Doctoraatsproefschrift, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen.
 • Yıldırım, Ahmet F. (2007), Türk Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmayı Engelleyen Aile Değerleri Üzerine Isparta İlinde Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ahmet SARITAŞ

Yazar: Samet GÜRSOY

Yazar: Sema SARI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2016

Bibtex @ { bitlissos258076, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {SARITAŞ, Ahmet and GÜRSOY, Samet and SARI, Sema} }
APA SARITAŞ, A , GÜRSOY, S , SARI, S . (2016). ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/24348/258076
MLA SARITAŞ, A , GÜRSOY, S , SARI, S . "ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/24348/258076>
Chicago SARITAŞ, A , GÜRSOY, S , SARI, S . "ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ AU - Ahmet SARITAŞ , Samet GÜRSOY , Sema SARI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ %A Ahmet SARITAŞ , Samet GÜRSOY , Sema SARI %T ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ %D 2016 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD SARITAŞ, Ahmet , GÜRSOY, Samet , SARI, Sema . "ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Haziran 2016): 0-0 .
AMA SARITAŞ A , GÜRSOY S , SARI S . ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 5(1): 0-0.
Vancouver SARITAŞ A , GÜRSOY S , SARI S . ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 5(1): 0-0.