Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Makale Kategorileri

Araştırma Makaleleri: Daha önce yayınlanmış çalışmaların onayını basitçe temsil etmenin ötesinde, yeni bulguları da içeren ve yeni bilgileri bildiren çalışmalardır. Tablolar ve şekiller dahil olmak üzere 20 makale sayfasını geçmemelidir.
Kısa Makaleler: Önemli bir bulguyu veya keşfi temsil eden sonuçları yayınlamak için kullanılır, ilk kayıtlar, raporlar ve gözlemler kabul edilir. Kısa Makaleler, araştırmanın güvenilir ve önemli sonuçlar elde ettiğini kanıtlamak için yeterli veri içermelidir.
Teknik Notlar: Araştırma metodolojisi için yeni yöntemleri ve / veya prosedürleri bildirmelidir. Kısa ama önemli çalışmaların sonuçlarını sunan kısa makaleler ve teknik notlar tablolar ve şekiller dahil olmak üzere 10 makale sayfasını geçmemelidir.
Derleme Makaleler: Tablolar ve şekiller dahil 30 makale sayfasını geçmemelidir.


Makale Taslağının Gönderilmek Üzere Hazırlanması
Bee Studies dergisine gönderilen yayınların veya sonuçların başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Bu husus tüm yazarlar tarafından onaylanmış olmalıdır. Ayrıca tüm yazarlardan olası bir çıkar çatışmasını açıkça ifade etmesi beklenir.

Ana Doküman: Bu kısımda yazarlar ve kurumları ile ilgili bilgi olmamalıdır. Ana doküman genellikle aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:
• Başlık
• Sayfa sayısı
• Tablo Sayısı
• Şekil Sayısı
• Anahtar kelimeler ve özet
• Giriş
• Materyal & Metot
• Bulgular
• Tartışma ve Sonuç
• Teşekkür
• Referanslar
• Tablolar
• Rakamlar

Özet kısmı yalnızca İngilizce olmalı ve 250 kelimeyi aşmamalıdır. Ayrıca anahtar kelimeler seçilirken başlıkta yer almayan kelimeler (3-5 adet) seçilmelidir.

Referanslar:
Referanslar ve atıflar için APA 6 sitili kullanılmalıdır. Referans biçimlendirme için aşağıdaki kılavuzu kullanabilirsiniz: Bu Bağlantıya Tıklayın

Teşekkürler
Yazarlardan sunulan araştırma için tüm mali destek kaynaklarını tanımlamaları istenmektedir.

Başlık Sayfası
🗸 Yazarların tam adları, ilgili yazarın adından sonra bir yıldız işareti (*) ile belirtilmelidir
🗸 Yazarların kurumları ve posta adresleri, ayrıca sorumlu yazarın e-posta adresi de yazılmalıdır.
🗸 Yazarların ORCID Linkleri yazılmalıdır.
🗸 Sorumlu yazarın telefon numaraları mutlaka olmalıdır.

Tablolar
Tablolar mutlaka 1, 2, 3, ... şeklinde numaralandırılmalı ve her tablo ayrı bir sayfada gösterilmelidir. Tablonun başlığı tablonun üstüne yazılmalıdır. Tablo öğeleriyle ilgili açıklamalar tablonun altına yerleştirilmeli ve bir yıldız işareti ile işaretlenmelidir. Tablolar normal MS Word formatında hazırlanmalıdır. Şekil olarak gönderilen veya elle yazılmış tablolar kabul edilmeyecektir.

Şekiller
Her bir şekil ayrı bir sayfada gösterilecek şekilde ardışık olarak (1, 2, 3, ...) numaralandırılmalıdır. Şeklin başlığı ve şekil öğeleriyle ilgili açıklamalar şeklin altına yazılmalıdır.
🗸 Tablo ve şekillere metinde arka arkaya atıf yapılabilir.
🗸 Tablo ve Şekiller makale içerisinde yer almalı ve belgenin sonunda verilmelidir.
🗸 Şekiller minimum 300 dpi çözünürlüğe sahip olmalıdır.

Telif Hakkı İzin Formu
Tüm yazarlar tarafından "Telif Hakkı İzin Formu" nun doldurulup imzalanması gerekir.

Yazar(lar) şunları kabul eder:
🗸 Gönderilen makale yazar(lar)ın orijinal eseridir;
🗸 Tüm yazarlar çalışmaya önemli ölçüde katıldılar ve çalışmanın sorumluluğunu almaya hazırlar;
🗸 Tüm yazarlar makaleyi sunulduğu şekliyle görmüş ve onaylamıştır;
🗸 Gönderilen çalışma herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiştir.
🗸 Makalede yer alan metinler, resimler ve diğer materyaller, herhangi bir kimsenin mevcut telif hakkını veya diğer haklarını ihlal etmez.
🗸 Bee Studies, şu anda bilinen veya ileride geliştirilebilecek herhangi bir formatta veya ortamda, sınırsız, dünya çapında, geri alınamaz, telifsiz yayınlama, kullanma, dağıtma, lisans verme, iletme, sergileme, kaydetme, saklama, tercüme etme, sayısallaştırma, yayınlama, çoğaltma ve arşivleme hakkına sahiptir.
🗸 Yazarlar, yaptıkları değişiklikleri ve hakem yorumlarına verdikleri cevapları ayrıntılı olarak açıklamalılar.
🗸 Her tür yazının Bee Studies'e gönderilmesi tamamen çevrimiçi olarak, Online Gönderi Sistemi aracılığıyla yapılır. Gönderim sürecinde, yazarlar gerekli tüm belge ve bilgileri yüklerken adım adım yönlendirilecektir.

Makale Gönderimi
Gönderilecek makalelerin yazarlarının son 12 ay içerisinde Bee Studies dergisinde başka makaleleri yayınlanmamış olmalıdır.
Yazarların aynı anda iki veya daha fazla makale göndermesine izin verilmez. Bir makalenin değerlendirme süreci devam ederken aynı yazarın süreç bitene kadar yeni bir makale göndermesine izin verilmez.

Reddedilen makalelerin yeniden gönderilmesi durumunda:
Yazarlar, yaptıkları değişiklikleri ve hakemlerin yorumlarına verdikleri cevapları ayrıntılı olarak bildirmelidir. Aksi takdirde makale doğrudan reddedilecektir.
Bee Studies'e her tür yazının gönderilmesi tamamen çevrimiçi olarak, Online Gönderi Sistemi aracılığıyla yönetilir. Gönderim sürecinde, yazarlar gerekli tüm belge ve bilgileri yüklerken adım adım yönlendirilecektir. Bee Studies'e makale gönderen yazarlardan gelecekte hakem olmaları istenebilir.

Hakem Değerlendirmesi
Yayınlanmak üzere makaleleri değerlendirmek için en az iki hakemden oluşan çift kör hakemlik sistemi kullanılır. Editörler, makale aşağıdaki durumlarda hakem değerlendirmesi olmaksızın reddetme hakkına sahiptir:
a) Dergi kapsamı dışında kalan bir konu hakkında olması,
b) Teknik değerden yoksun,
c) Dar bölgesel kapsam ve önem sergileyen,
d) Çelişkili sonuçlar ortaya koyarsa,
e) Kötü yazılmış,
f) Bir bilimsel suistimal vakası var ise,
g) Dergi çok fazla gönderi ile aşırı yüklendiğinde, editörler, hakem değerlendirmesi olmaksızın makaleleri reddetme hakkına sahiptir.

Etik ve intihal sorunları
🗸 Tüm çalışmalar etik kurallara uygun olarak hazırlanmalı ve alıntılar metinde belirtilmelidir.
🗸 Yazarlar makaleyi intihal programları ile kontrol etmeli ve sunum sistemi üzerinden bir benzerlik raporu göndermelidir.
🗸 Etik raporlar gerektiğinde yazar tarafından sunulmalıdır.

Gönderim kontrol listesi
Lütfen zamanınızı kaybetmemek için bu listeyi dikkatlice kontrol edin:
🗸  Birinci ve / veya ilgili yazarın son 12 ay içinde Bee Studies’ de kabul edilmiş herhangi bir makalesi bulunmamaktadır.
🗸 Bee Studies’ de reddedilen makalelerin yeniden gönderilmesi durumunda, yazarların yaptıkları değişiklikleri ve hakemlerin yorumlarına verdikleri cevaplar ayrıntılı olarak verilmiştir.
🗸 Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından eklenmiş, doldurulmuş ve imzalanmıştır (pdf veya jpeg formatında)
🗸 İngilizce Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler verilmiştir
🗸 Özet 250 kelimeyi geçmez
🗸 Üç ila beş anahtar kelime (başlık kısmında yer almayan kelimeler) özetin altında listelenmiştir.
🗸 Yazım ve dilbilgisi kontrolleri tamamlandı
🗸 Ana doküman; Özet, Giriş, Materyaller ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Referanslar dahil 25 mm'lik kenar boşluklarıyla 1,5 aralıklıdır.
🗸 Yazı tipi ve yazı tipi boyutu 12 pt Times New Roman'dır ve yazı boyunca 1,5 aralıkla yazılmıştır.
🗸 Tüm kısaltmalar ilk bahsedildiği anda tanımlanmıştır
🗸 Ana dokümanda isimler ve kurumlar yer almıyor (çift kör hakemlik sistemi doğrultusunda)
🗸 Başlık sayfası, yazarların adlarının tamamını içerir (kısaltılmamış)
🗸 Başlık sayfası, İngilizce olarak yazar adreslerini içerir
🗸 ORCID bağlantıları başlık sayfasına eklenir.
🗸 Teşekkür kısmı başlık sayfasında verilmiştir
🗸 Yüzde işareti sayıdan sonra boşluk olmadan yazılır (ör.53% şeklinde yazılır) (ör.% 53 DEĞİL)
🗸 Ondalık sayılar virgülle değil ondalık noktalarla gösterilir (ör. 10.24 şeklinde yazılır) (10,24 DEĞİL)
🗸 Türlerin adları gibi Latince terimler italik yazılmıştır (ör. Apis mellifera)
🗸 Derece semboller (°), Semboller menüsünden eklenir ve üst simge 'o' veya '0' rakamı olarak eklenmez.
🗸 Çarpma simgesi (×) kullanılır ve küçük "x" harfleri kullanılmaz.
🗸 Sayılar ve birimler arasına (ör. 3 kg) ve sayılar ile matematiksel simgeler arasına (+,?, ×, =, <,>) boşluk bırakılır ancak sayılar ve yüzde simgeleri arasına boşluk (ör.45%) eklenmez.
🗸 Önemli seviye sembolü; "P < veya P>" italik ve büyük harflidir
🗸 Yüksek kaliteli şekiller eklenmiştir (varsa)
🗸 Şekiller (varsa) art arda belirtilmiştir.
🗸 Tablolara (varsa) arka arkaya atıfta bulunulur
🗸 Yayınlanmamış referanslara (proje raporları vb.) atıfta bulunulmaz veya alıntı yapılmaz
🗸 Referanslar, talimatlarda gösterilen tarzda alfabetik sırayla listelenmiştir.
🗸 Referanslar, APA-6'ya göre metinde yer almaktadır.
🗸 DOI Referans bağlantıları belirtilir (varsa)
🗸 Dergi başlıklarının tam adları referans listesinde verilmiştir (kısaltılmamıştır)
🗸 Tüm sayfalar ve satırlar numaralandırılmıştır.
🗸 Bölümler numaralandırılmamıştır.
🗸 Varsa, tablolar ve şekiller ana dokümana dahil edilmelidir.

🗸 Yazarlardan etik kuralları okumaları ve tüm çalışmaları etik kurallara uygun olarak hazırlamaları beklenir.
🗸 Yazarlar, makaleyi intihal programları ile kontrol etmeli ve başvuru sistemi üzerinden bir benzerlik raporu sunmalıdır.
🗸 Etik raporlar gerektiğinde yazar tarafından sunulmalıdır.

Yazarlıkta değişiklikler
Yazarlardan, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice değerlendirmeleri ve orijinal gönderim sırasında yazarların kesin listesini vermeleri beklenir. Yazarlık listesine yazar adlarının eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi, yalnızca makale kabul edilmeden önce ve yalnızca dergi Editörü tarafından onaylanırsa yapılmalıdır. Böyle bir değişikliği talep etmek için, Editör, ilgili yazardan aşağıdakileri almalıdır: (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi, çıkarmayı veya sıra değişikliğini kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta, mektup). Yazarların eklenmesi veya çıkarılması durumunda bu, eklenen veya kaldırılan yazarın onayını gerektir.

Kabul Sonrası
Makale Bee Studies'te yayınlanmak üzere kabul edildiğinde, yazarlar, yayın sürecindeki diğer adımlar hakkında gerekli tüm bilgileri içeren bir e-posta bildirimi alacaklardır.