Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 52 - 67 2018-06-30

Matematik Öğretmenlerinin 9. ve 10. Sınıf Programını Uygularken Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sulhiye ULUSOY [1]


Bu araştırmanın amacı 2013 yılında değiştirilen ve şu anda 9. ve 10. sınıflarda uygulanan matematik programının uygulanması sırasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunları ortaya çıkarmak ve çözüm önerileri getirmektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; insan ve grup davranışlarında “niçin” sorusuna cevap arar. Bu araştırmada öğretmenlerin yeni matematik programını uygularken karşılaştıkları durumları incelediğinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yönteminden kritik durum örneklemesi kullanılmıştır. Sınıf mevcutlarının kalabalık olmasından dolayı öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenme imkanı bulamadıkları için kazanımlara ulaşmada sorunlar yaşadıkları bu araştırmanın sonuçlarından biridir.

Matematik öğretmeni, 9. ve 10. Sınıf programı, sorunlar
 • Akpınar, B. (2012). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: Data Yayınları.
 • Çay, E. (2012). Yeni 9. Sınıf Geometri Öğretim Programının Uygulamasında Matematik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3a2299a654f557131d791ce0fdb2135c5e502efdfeca4584123569f89f37ea144 adresinden 10/10/2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Çiftçi, Z., Akgün, L. ve Deniz, D. (2013). Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri. http://www.ajesi.anadolu.edu.tr/articles/AJESI_3_1/AJESI_3_1_Article_1.pdf adresinden 25/10/2014 tarihinde alınmıştır.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzel, İ. (2010). Türkiye, Almanya, Kanada Ortaöğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3f0be111c8ea89664eea8b530a0846685c3c634114989fdef5fb1f255478f5f39 adresinden 22/11/2014 tarihinde indirilmiştir.
 • İşleyen, T ve Işık, A. (2005). Alt Vektör Uzayı Kavramının Kavramsal Öğrenilmesi Üzerine. Tevfik Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2005 Sayı: 11. https://www.google.com.tr/?gws_rd=ssl#q=ALTVEKT%C3%96RUZAYIKAV~nrrNKAVRAMSAL adresinden 29/10/2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Karakaya Ş. (2004). Eğitimde Program Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Yönelimler. Ankara: Asil Yayın.
 • Konur, K. (2012). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının İçerik Öğesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd307a257b743fb32ffb3171794c9a6193fd4757efc9521e897ece24d570616bef1 adresinden 10/10/2014 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB, (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. Pısa 2003 Nihai Değerlendirme Raporu. (2005). http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/PISA-2003-Ulusal-Nihai-Rapor.pdf adresinden 10/10/2014 tarihinde alınmıştır.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul. Milli Eğitim Basımevi.
 • TDK. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları.
 • TTKB. Ortaöğretim Matematik Programı. (2014).
 • Uşun, S. (2012). Eğitimde Program Değerlendirme Süreçler Yaklaşımlar Ve Modeller. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sulhiye ULUSOY
Kurum: Bursa Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Matematik Öğretmeni
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

APA Ulusoy, S . (2018). Matematik Öğretmenlerinin 9. ve 10. Sınıf Programını Uygularken Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 52-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujer/issue/37190/368514