Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI; ORDU VE GİRESUN ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 48 - 58, 31.12.2018

Öz

Turizmin ekonomiye katkısı ve oluşturduğu çarpan etkisi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Turizm sektöründe, özelikle konaklama işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, Turizm alanlarının tanıtımı, konaklayan kişi ve gün sayısının artmasıyla ve işletme maliyetlerinin azaltılması mümkündür. Son yıllarda, Ordu ve Giresun illeri, turizm sektörüne yönelmiş ve bu sektörden il ekonomisine sağlanan girdiyi artırmak üzere bir taraftan turizm alanlarını tanıtma, diğer taraftan ise yatırımcıları teşvik etmek için çeşitli farkındalık çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarla birlikte konaklama işletmelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum yakın gelecek te 7/24 hizmet sunma durumunda olan konaklama işletmelerinin rekabet gücü ve sürdürülebilirliğini koruma sorununu ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Bu çalışma konaklama işletmelerinin giderlerinin azaltmasına katkı sunmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden bireysel görüşme modeline dayalı, yarı yapılandırılmış görüşme formu karakterli bir araştırma olan bu çalışmada, amaca ulaşmak için, Ordu ve Giresun illerindeki konaklama işletmelerinin, alternatif enerji kaynaklarına ilişkin tutum ve davranışları ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda; her iki ildeki konaklama işletmelerinin yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki tutum ve davranışlarına ilişkin fikir haritası ortaya çıkarılmıştır.

Kaynakça

  • KaynakçaAnonim, (2018a). http://bolgesel.kalkinma.gov.tr/bolge-planlari/. Erişim Tarihi: 25.07.2018 Anonim, (2018b). http://www.enerji.gov.tr/File/Tabii%20Kaynaklar/Sayi_15.pdf. Erişim Tarihi: 25.07.2018Anonim, (2018c). http://www.kultur.gov.tr/TR,96695/istatistikler.html. Erişim Tarihi: 28.07.2018Atabey, S. ve Gürdoğan, A. (2015). Doğu Karadeniz Eko-Turizm ve HES Potansiyelinin, Çevreye ve Yerel Halka Etkilerinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi, IJSES Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2):59-61.Engin, B., (2014). Türkiye Doğalgaz Arz Güvenliği ve Gelecek Projeksiyonu ile İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul.Ertaş, M., Kırlar Can, B., Yeşilyurt, H., ve Koçak, N. (2018). Konaklama İşletmelerinin Yeşil Yıldız Uygulamaları Kapsamında Çevre Duyarlılığının Değerlendirilmesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(1):102-119.Gümüş, İ. ve Örgev, C.( 2018). Konaklama Sektöründe Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilirlik Açısından Turizme Olan Ekonomik Etkileri, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1):76-80.Güneş, G., ve Aslan, E. (2015-14-15 Kasım), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilir Turizme Olan Etkileri-Türkiye Örneği, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, 221-234 . Karaman, (2015). Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Doğalgaz ve Rüzgâr Kaynaklı Enerji Çevrim Santralleri; Yatırımlar Üzerine Stratejik Bir Analiz, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı, Ordu.Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi (1. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Dağıtım.Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği, 16. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık.Yıldırım, A. Ve Şimşek, H, (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara, Seçkin YayıncılıkTopaloğlu, C. ve Gümüş, F, (2012). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Muğla İli’ndeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya.Turhan, S. (2010). Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Marmaris Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.Tutar, H. (2015). İşletme Yönetimi, 3. Baskı, Ankara, Seçkin YayıncılıkTürkmenoğlu, H., (2016). Orta ve Doğu Karadeniz’deki KOBİ’lerde Yenilenebilir Enerji Eğilimi Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı, Ordu

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 48 - 58, 31.12.2018

Öz

Kaynakça

  • KaynakçaAnonim, (2018a). http://bolgesel.kalkinma.gov.tr/bolge-planlari/. Erişim Tarihi: 25.07.2018 Anonim, (2018b). http://www.enerji.gov.tr/File/Tabii%20Kaynaklar/Sayi_15.pdf. Erişim Tarihi: 25.07.2018Anonim, (2018c). http://www.kultur.gov.tr/TR,96695/istatistikler.html. Erişim Tarihi: 28.07.2018Atabey, S. ve Gürdoğan, A. (2015). Doğu Karadeniz Eko-Turizm ve HES Potansiyelinin, Çevreye ve Yerel Halka Etkilerinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi, IJSES Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2):59-61.Engin, B., (2014). Türkiye Doğalgaz Arz Güvenliği ve Gelecek Projeksiyonu ile İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul.Ertaş, M., Kırlar Can, B., Yeşilyurt, H., ve Koçak, N. (2018). Konaklama İşletmelerinin Yeşil Yıldız Uygulamaları Kapsamında Çevre Duyarlılığının Değerlendirilmesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(1):102-119.Gümüş, İ. ve Örgev, C.( 2018). Konaklama Sektöründe Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilirlik Açısından Turizme Olan Ekonomik Etkileri, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1):76-80.Güneş, G., ve Aslan, E. (2015-14-15 Kasım), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilir Turizme Olan Etkileri-Türkiye Örneği, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, 221-234 . Karaman, (2015). Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Doğalgaz ve Rüzgâr Kaynaklı Enerji Çevrim Santralleri; Yatırımlar Üzerine Stratejik Bir Analiz, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı, Ordu.Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi (1. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Dağıtım.Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği, 16. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık.Yıldırım, A. Ve Şimşek, H, (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara, Seçkin YayıncılıkTopaloğlu, C. ve Gümüş, F, (2012). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Muğla İli’ndeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya.Turhan, S. (2010). Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Marmaris Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.Tutar, H. (2015). İşletme Yönetimi, 3. Baskı, Ankara, Seçkin YayıncılıkTürkmenoğlu, H., (2016). Orta ve Doğu Karadeniz’deki KOBİ’lerde Yenilenebilir Enerji Eğilimi Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı, Ordu

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Mehmet Ozan CİNEL> (Sorumlu Yazar)
Giresun üniversitesi
0000-0003-4606-8097
Türkiye


Cemile BAHTİYAR KARADENİZ>
Ordu Üniversitesi
Türkiye


Güven KARAMAN>
Ordu Üniversitesi
Türkiye


Mehmet KABACIK>
Ordu Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Cinel, M. O. , Bahtiyar Karadeniz, C. , Karaman, G. & Kabacık, M. (2018). KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI; ORDU VE GİRESUN ÖRNEĞİ . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (2) , 48-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad/issue/42499/462497