BibTex RIS Kaynak Göster

Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Destek Algısı Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2017, Cilt: 14 Sayı: 1, 31 - 53, 01.06.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, otantik liderliğin öz-farkındalık, bilginin dengeli kullanılması, ilişkilerde şeffaflık ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı alt boyutlarının çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları ve örgütsel destek algıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu bağlamda otantik liderlik, örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan örgütsel destek ile ilgili kısa bir alanyazın taraması yapıldıktan sonra gerçekleştirilen ampirik çalışmaya ilişkin yöntem, bulgu ve sonuçlara yer verilmiştir. Araştırmanın örneklemini Mersin Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan 73 sağlık çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada “Otantik Liderlik Ölçeği”, “Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği” ve “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” aracılığı ile toplanan verilerin analizinde frekans, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmada otantik liderliğin sadece ilişkilerde şeffaflık alt boyutunun örgütsel vatandaşlık davranışını etkilediği, diğer boyutların ise örgütsel vatandaşlığın yordayıcısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir şekilde otantik liderlik alt boyutlarının örgütsel destek algısını da etkilemediği belirlenmiştir. Ulaşılan bir diğer sonuç ise örgütsel destek algısının örgütsel vatandaşlık davranışını etkilediği yönündedir

Kaynakça

 • Ahmad, Z.A., Yekta, Z.A. (2010). “Relationship between Perceived Organizational Support, Leadership Behavior, and Job Satisfaction: An Empirical Study in Iran”, Intangible Capital, 6(2), 162-184.
 • Alinezhad, M., Abbasian, H., Behrangi, M. R. (2015). “Investigating the Effects of Authentic Leadership of Managers on Organizational Commitment of Teachers with Organizational Justice as the Mediator Variable”, Ciencia e Natura, 37(1), 407-416.
 • Asarkaya Memiş, Ç., Karaçay Aydın, G., Kabasakal, H., Ertenü Saraçer, B. (2009). “Türkiye’de Otantik Liderlik Üzerine Bir Keşif Çalışması”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü, 294-302.
 • Aslan, Ş. (2009). “Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: “Kurumda Çalışma Yılı” ve “Ücret” Değişkenlerinin Rolü”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,6(1), 256-275.
 • Avcı, A. (2015). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Gelişimi ve Eğitim Örgütleri Açısından Etkileri”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2(24), 11-26.
 • Avolio, B. J., Luthans, F., Walumbwa, F. O. (2004). “Authentic Leadership: Theory Building for Veritable and Sustained Performance”. Lincoln, NE: Gallup Leadership Institute.
 • Bambale, A. J., Shamsudin, F. M., Sabramaniam, C. A. L. (2011). “Stimulating Organizational Citizenship Behavior (OCB) Research for Theory Development: Exploration of Leadership Paradigms”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 1, Special Issue, 48-69.
 • Barksdale, K., Werner, J. M. (2001). “Managerial Ratings of in‐Role Behaviors, Organizational Citizenship Behaviors, and Overall Performance: Testing Different Models of Their Relationship”, Journal of Business Research,51, 145‐155.
 • Ceylan, A., Şenyüz, P. B. (2003). “Örgütsel Destek Algısı ve Dâhil Olma- Dışlanmama Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi-Sigorta Sektöründe Bir Araştırma”, Yönetim, 14(44), 57-62.
 • Coxen, L., Van der Vaart, L., Stander, M. W. (2016). “Authentic Leadership and Organizational Citizenship Behaviour in the Public Health Care Sector: The Role of Workplace Trust”, SA Journal of Industrial Psychology, 1-13.
 • Dalgın, T., Taslak, S. (2016). “Liderlik Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İlişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Etkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 359-393.
 • Demirdağ, S. (2015). “Otantik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Karşılaştırılması: Öğretmen Adayları”, Turkish Studies, 10(15), 273-288.
 • Dimitriades, Z. S. (2007). “The Influence of Service Climate and Job Involvement on Customer‐Oriented Organizational Citizenship Behavior in Greek Service Organizations: A Survey”, Employee Relations, 29(5), 469‐491.
 • Dinç Özcan, E., Vardarlıer, P., Erdilek Karabay, M., Konakay, G., Çetin, C. (2012). “Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Rolü”, Öneri, 10(37), 1-13.
 • Eğriboyun, D. (2014). “Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9, 25-52.
 • Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S., Lynch, P. (1997). “Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment, and Job Satisfaction”, Journal of Applied Psychology, 82(5), 812-820.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., Sowa, D. (1986). “Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 71(3), 500- 507.
 • Erkutlu, H., Chafra, J. (2013). “Effects of Trust and Psychological Contract Violation on Authentic Leadership and Organizational Deviance”, Management Research Review, 36(9), 828-848.
 • Erkutlu, H., Chafra, J. (2016). “Yükseköğretimde Otantik Liderlik ve Örgütsel İşe Gömülmüşlük”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOI:10.16986/HUSE.2016018528, 1-14.
 • Farh, J., Earley, P. C., Lin, S. (1997). “Impetus for Action: A Cultural Analysis of Justice and Organizational Citizenship Behavior in Chinese Society”, Administrative Science Quarterly, 42, 412‐444.
 • Fusco, T., O’Riordan, S., Palmer, S. (2015). “Authentic Leaders are…Conscious, Competent, Confident, and Congruent: A Grounded Theory of Group Coaching Authentic Leadership Development”, International Coaching Psychology Review, 10(2), 131-148.
 • Giray, M. D., Şahin, D. N. (2012). “Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.
 • Harter, S. (2002). “Authencity”, Ed. Snyder, C. R., Lopez, S., Handbook of Positive Psychology, UK: Oxford University Press, Oxford, ss. 382- 394.
 • Hsieh, C. C., Wang, D. S. (2015). “Does Supervisor-Perceived Authentic Leadership Influence Employee Work Engagement through Employee- Perceived Authentic Leadership and Employee Trust?”, International Journal of Human Resource Management, 26(8), 2329-2348.
 • İplik, E., İplik, F. N., Efeoğlu, İ. E. (2014). “Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 6(12), 109-122.
 • Kanten, P., Er Ülker, F. (2012). “A Relational Approach among Perceived Organizational Support, Proactive Personality and Voice Bahaviour”, Procedia-Soscial and Behavioral Sciences, 62, 1016-1022.
 • Konovsky, M. A., Organ, D. W. (1996). “Dispositional and Contextual Determinants of Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Organizational Behavior, 17, 253‐266.
 • Malingumu, W., Stouten, J., Euwema, M., Babyegeya, E. (2016). “Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior and Creativity: The Mediating Role of Team-Member Exchange”, Psychologica Belgia, 56(4), 342-356.
 • Nikpay, I., Siadat, S., Hoveida, R., Nilfrooshan, P. (2014). “Developing a Model for Effect of Perception of Authentic Leadership on Individual Oriented and Organizational Oriented Organizational Citizenship Behaviors at Universities”, Educational Research International, 3(2), 64-73.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 117-135.
 • Park, E. M., Seo, J. H. (2016). “The Effect of Authentic Leadership on Organizational Effectiveness The Mediating Effects of Self-Efficacy”, Indian Journal of Science and Technology, 9(26), 1-6.
 • Penger, S., Cerne, M. (2014). “Authentic Leadership, Employees’ Job Satisfaction, and Work Engagement: a Hierarchical Linear Modelling Aproach”, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 27(1), 508- 526.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., Bachrach, D. G. (2000). “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research”, Journal of Management, 26(3), 513-563.
 • Polat, S., Aktop, E. (2010). “Öğretmenlerin Duygusal Zeka ve Örgütsel Destek Algılarının Girişimcilik Davranışlarına Etkisi”, Akademik Bakış Dergisi, 22, 1-20.
 • Rego, P., Lopes, M. P., Nascimento, J. L. (2016). “Authentic Leadership and Organizational Commitment: The Mediating Role of Positive Psychological Capital”, Journal of Industrial Engineering and Management, 9(1), 129-151.
 • Roncesvalles, M. C. T., Sevilla, A. V. (2015). “The Impact of Authentic Leadership on Subordinates’ Trust and Work Performance in Educational Organization: a Structural Equation Modeling”, Journal of Educational and Management Studies, 5(1), 69-79.
 • Sepeng, W. N. (2016). “Authentic Leadership, Organizational Citizenship Behaviour and Intention to Leave: The Role of Psychological Capital”, Vanderbijlpark, April 2016, 1-77.
 • Shapira-Lishchinsky, O., Tsemach, S. (2014). “Psychological Empowerment as a Mediator between Teachers’ Perceptions of Authentic Leadership and Their Withdrawal and Citizenship Behaviors”, Educational Administration Quarterly, 50(4), 675-712.
 • Tabak, A., Bolat, M., Coşar, S., Türköz, T. (2012). “Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması”, “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(4), 89-106.
 • Taştan, S., İşci, E., Arslan, B. (2014). “Örgütsel Destek Algısının İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi: İstanbul Özel Hastanelerinde Bir Çalışma”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 121-138.
 • Terzi, A. R., Çelik, H. (2016). “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ve Algılanan Örgütsel Destek İlişkisi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 87-98.
 • Tibbs, S., Green, M., Wheeler, C., Carmody-Bubb, M. (2015). “The Relationship between a Leader’s Authentic Leadership and Psychological Capital from the Followers’ Perspective”, International Journal of Management Sciences, 6(6), 304-315.
 • Tokgöz, N. (2011). “Örgütsel Sinizm, Örgütsel Destek ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Elektrik Dağıtım İşletmesi Çalışanları Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 363-387.
 • Topaloğlu, T., Süral Özer, P. (2014). “Psikolojik Sermaye ile İş Performansı Arasındaki İlişkiye Otantik Liderliğin Düzenleyici Etkisi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 156-171.
 • Turunç, Ö., Altuntepe, N. (2015). “How Do The Perceived Organizational Support and the Leadership Support Affect Entrepreneurship Behaviours? The Mediating Role of Lmx”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 33-47.
 • Turunç, Ö., Çelik, M. (2010). “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, 17(2), 183-206.
 • Tütüncü, Ö., Akgündüz, Y. (2014). “Seyahat Acentelerinde Otantik Liderliğin Çalışanların Yalakalık Eğilimlerine Etkisi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2), 167-175.
 • Üren, S. G., Çorbacıoğlu, S. (2012). “Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Örneği”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 29-52.
 • Valsania, S. E., Leon, J. A. M., Alonso, F. M., Cantisano, G. T. (2012). “Authentic Leadership and its Effect on Employees’ Organizational Citizenship Behaviours”, Psicothema, 24(4), 561-566.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., Peterson, S. J. (2008). “Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure”, Journal of Management, 34(1), 89-126.
 • Weaver, C. P. Jr. (2015). “Perceived Organizational Support and Job Overload as Moderators on the Relationship between Leadership Effectiveness and Job Satisfaction”, Emerging Leadership Journeys, 8(1), 79-100.
 • Yammarino, F. J., Dionne, S. D., Schriesheim, C. A., Dansereau, F. (2008), “Authentic Leadership and Positive Organizational Behavior: A Meso, Multi-Level Perspective”, The Leadership Quarterly, 19, 693-707.
 • Yener, M., Aykol, S. E. (2009). “Girişimcilik Değerleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 255-271.
 • Yeşilkaya, M., Aydın, P. (2016). “Do Employees’ Perception on Authentic Leadership Affect the Organizational Citizenship Behavior?: Turkish Context”, Journal of International Education and Leadership, 6(1), 1- 13.
 • Zafar, Z., Tariq, A., Masood, R. A. (2016). “The Effect of Authentic Leadership on Employee Voice”, International Journal of Economics, Commerce and Management, IV(5), 246-261.
 • Zhu, Q. S., Feng, Y. M. (2015). “Study on the Relationship between Authentic Leadership and Knowledge Sharing-The Mediating Role of Employees’ Psychological Capital”, 2015 International Conference on Management Science and Engineering (22th), October 19-22, 2015, Dubai, United Arab Emirates, 1099-1106.

A Research on the Effect of Authentic Leadership on the Organizational Citizenship Behviours and Organizational Support Perception

Yıl 2017, Cilt: 14 Sayı: 1, 31 - 53, 01.06.2017

Öz

The aim of tis resarch is to examine the effect of authentic leadership’s sub-dimensions such as the self-awareness, balanced use of knowledge, transparency in relationships, internalized morality on the employees’ organizational citizenship behaviours and on their perception of organizational support.In this context, after making a brief literature research about organizational citizenship behaviour and perceived organizational support, the study includes the findings, methods and results of the empirical study. The sampling is taken from the 73 employees of Mersin Government Hospital. Frequency, correlation and regression analysis are used to analyze the findings which are collected by using ‘’Authentical Leadership Scale’’,’’Organizational Citizenship Scale’’ and ‘’Perceived Organizational Support Scale‘’. It has been found out that only the transparency has an effect on citizenship behaviours, and other subdimensions has no effect on organizational citizenship. The sub-dimensions of authentical leadership have no effect on perception of organizational support. Another result is that the organizational citizenship behaviour is effected by the organizational support perception

Kaynakça

 • Ahmad, Z.A., Yekta, Z.A. (2010). “Relationship between Perceived Organizational Support, Leadership Behavior, and Job Satisfaction: An Empirical Study in Iran”, Intangible Capital, 6(2), 162-184.
 • Alinezhad, M., Abbasian, H., Behrangi, M. R. (2015). “Investigating the Effects of Authentic Leadership of Managers on Organizational Commitment of Teachers with Organizational Justice as the Mediator Variable”, Ciencia e Natura, 37(1), 407-416.
 • Asarkaya Memiş, Ç., Karaçay Aydın, G., Kabasakal, H., Ertenü Saraçer, B. (2009). “Türkiye’de Otantik Liderlik Üzerine Bir Keşif Çalışması”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü, 294-302.
 • Aslan, Ş. (2009). “Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: “Kurumda Çalışma Yılı” ve “Ücret” Değişkenlerinin Rolü”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,6(1), 256-275.
 • Avcı, A. (2015). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Gelişimi ve Eğitim Örgütleri Açısından Etkileri”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-2(24), 11-26.
 • Avolio, B. J., Luthans, F., Walumbwa, F. O. (2004). “Authentic Leadership: Theory Building for Veritable and Sustained Performance”. Lincoln, NE: Gallup Leadership Institute.
 • Bambale, A. J., Shamsudin, F. M., Sabramaniam, C. A. L. (2011). “Stimulating Organizational Citizenship Behavior (OCB) Research for Theory Development: Exploration of Leadership Paradigms”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 1, Special Issue, 48-69.
 • Barksdale, K., Werner, J. M. (2001). “Managerial Ratings of in‐Role Behaviors, Organizational Citizenship Behaviors, and Overall Performance: Testing Different Models of Their Relationship”, Journal of Business Research,51, 145‐155.
 • Ceylan, A., Şenyüz, P. B. (2003). “Örgütsel Destek Algısı ve Dâhil Olma- Dışlanmama Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi-Sigorta Sektöründe Bir Araştırma”, Yönetim, 14(44), 57-62.
 • Coxen, L., Van der Vaart, L., Stander, M. W. (2016). “Authentic Leadership and Organizational Citizenship Behaviour in the Public Health Care Sector: The Role of Workplace Trust”, SA Journal of Industrial Psychology, 1-13.
 • Dalgın, T., Taslak, S. (2016). “Liderlik Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İlişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Etkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 359-393.
 • Demirdağ, S. (2015). “Otantik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Karşılaştırılması: Öğretmen Adayları”, Turkish Studies, 10(15), 273-288.
 • Dimitriades, Z. S. (2007). “The Influence of Service Climate and Job Involvement on Customer‐Oriented Organizational Citizenship Behavior in Greek Service Organizations: A Survey”, Employee Relations, 29(5), 469‐491.
 • Dinç Özcan, E., Vardarlıer, P., Erdilek Karabay, M., Konakay, G., Çetin, C. (2012). “Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Rolü”, Öneri, 10(37), 1-13.
 • Eğriboyun, D. (2014). “Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9, 25-52.
 • Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S., Lynch, P. (1997). “Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment, and Job Satisfaction”, Journal of Applied Psychology, 82(5), 812-820.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., Sowa, D. (1986). “Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 71(3), 500- 507.
 • Erkutlu, H., Chafra, J. (2013). “Effects of Trust and Psychological Contract Violation on Authentic Leadership and Organizational Deviance”, Management Research Review, 36(9), 828-848.
 • Erkutlu, H., Chafra, J. (2016). “Yükseköğretimde Otantik Liderlik ve Örgütsel İşe Gömülmüşlük”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOI:10.16986/HUSE.2016018528, 1-14.
 • Farh, J., Earley, P. C., Lin, S. (1997). “Impetus for Action: A Cultural Analysis of Justice and Organizational Citizenship Behavior in Chinese Society”, Administrative Science Quarterly, 42, 412‐444.
 • Fusco, T., O’Riordan, S., Palmer, S. (2015). “Authentic Leaders are…Conscious, Competent, Confident, and Congruent: A Grounded Theory of Group Coaching Authentic Leadership Development”, International Coaching Psychology Review, 10(2), 131-148.
 • Giray, M. D., Şahin, D. N. (2012). “Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.
 • Harter, S. (2002). “Authencity”, Ed. Snyder, C. R., Lopez, S., Handbook of Positive Psychology, UK: Oxford University Press, Oxford, ss. 382- 394.
 • Hsieh, C. C., Wang, D. S. (2015). “Does Supervisor-Perceived Authentic Leadership Influence Employee Work Engagement through Employee- Perceived Authentic Leadership and Employee Trust?”, International Journal of Human Resource Management, 26(8), 2329-2348.
 • İplik, E., İplik, F. N., Efeoğlu, İ. E. (2014). “Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 6(12), 109-122.
 • Kanten, P., Er Ülker, F. (2012). “A Relational Approach among Perceived Organizational Support, Proactive Personality and Voice Bahaviour”, Procedia-Soscial and Behavioral Sciences, 62, 1016-1022.
 • Konovsky, M. A., Organ, D. W. (1996). “Dispositional and Contextual Determinants of Organizational Citizenship Behavior”, Journal of Organizational Behavior, 17, 253‐266.
 • Malingumu, W., Stouten, J., Euwema, M., Babyegeya, E. (2016). “Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior and Creativity: The Mediating Role of Team-Member Exchange”, Psychologica Belgia, 56(4), 342-356.
 • Nikpay, I., Siadat, S., Hoveida, R., Nilfrooshan, P. (2014). “Developing a Model for Effect of Perception of Authentic Leadership on Individual Oriented and Organizational Oriented Organizational Citizenship Behaviors at Universities”, Educational Research International, 3(2), 64-73.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 117-135.
 • Park, E. M., Seo, J. H. (2016). “The Effect of Authentic Leadership on Organizational Effectiveness The Mediating Effects of Self-Efficacy”, Indian Journal of Science and Technology, 9(26), 1-6.
 • Penger, S., Cerne, M. (2014). “Authentic Leadership, Employees’ Job Satisfaction, and Work Engagement: a Hierarchical Linear Modelling Aproach”, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 27(1), 508- 526.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., Bachrach, D. G. (2000). “Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research”, Journal of Management, 26(3), 513-563.
 • Polat, S., Aktop, E. (2010). “Öğretmenlerin Duygusal Zeka ve Örgütsel Destek Algılarının Girişimcilik Davranışlarına Etkisi”, Akademik Bakış Dergisi, 22, 1-20.
 • Rego, P., Lopes, M. P., Nascimento, J. L. (2016). “Authentic Leadership and Organizational Commitment: The Mediating Role of Positive Psychological Capital”, Journal of Industrial Engineering and Management, 9(1), 129-151.
 • Roncesvalles, M. C. T., Sevilla, A. V. (2015). “The Impact of Authentic Leadership on Subordinates’ Trust and Work Performance in Educational Organization: a Structural Equation Modeling”, Journal of Educational and Management Studies, 5(1), 69-79.
 • Sepeng, W. N. (2016). “Authentic Leadership, Organizational Citizenship Behaviour and Intention to Leave: The Role of Psychological Capital”, Vanderbijlpark, April 2016, 1-77.
 • Shapira-Lishchinsky, O., Tsemach, S. (2014). “Psychological Empowerment as a Mediator between Teachers’ Perceptions of Authentic Leadership and Their Withdrawal and Citizenship Behaviors”, Educational Administration Quarterly, 50(4), 675-712.
 • Tabak, A., Bolat, M., Coşar, S., Türköz, T. (2012). “Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması”, “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(4), 89-106.
 • Taştan, S., İşci, E., Arslan, B. (2014). “Örgütsel Destek Algısının İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi: İstanbul Özel Hastanelerinde Bir Çalışma”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 121-138.
 • Terzi, A. R., Çelik, H. (2016). “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ve Algılanan Örgütsel Destek İlişkisi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 87-98.
 • Tibbs, S., Green, M., Wheeler, C., Carmody-Bubb, M. (2015). “The Relationship between a Leader’s Authentic Leadership and Psychological Capital from the Followers’ Perspective”, International Journal of Management Sciences, 6(6), 304-315.
 • Tokgöz, N. (2011). “Örgütsel Sinizm, Örgütsel Destek ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Elektrik Dağıtım İşletmesi Çalışanları Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 363-387.
 • Topaloğlu, T., Süral Özer, P. (2014). “Psikolojik Sermaye ile İş Performansı Arasındaki İlişkiye Otantik Liderliğin Düzenleyici Etkisi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 156-171.
 • Turunç, Ö., Altuntepe, N. (2015). “How Do The Perceived Organizational Support and the Leadership Support Affect Entrepreneurship Behaviours? The Mediating Role of Lmx”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 33-47.
 • Turunç, Ö., Çelik, M. (2010). “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi, 17(2), 183-206.
 • Tütüncü, Ö., Akgündüz, Y. (2014). “Seyahat Acentelerinde Otantik Liderliğin Çalışanların Yalakalık Eğilimlerine Etkisi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2), 167-175.
 • Üren, S. G., Çorbacıoğlu, S. (2012). “Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Örneği”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 29-52.
 • Valsania, S. E., Leon, J. A. M., Alonso, F. M., Cantisano, G. T. (2012). “Authentic Leadership and its Effect on Employees’ Organizational Citizenship Behaviours”, Psicothema, 24(4), 561-566.
 • Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., Peterson, S. J. (2008). “Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure”, Journal of Management, 34(1), 89-126.
 • Weaver, C. P. Jr. (2015). “Perceived Organizational Support and Job Overload as Moderators on the Relationship between Leadership Effectiveness and Job Satisfaction”, Emerging Leadership Journeys, 8(1), 79-100.
 • Yammarino, F. J., Dionne, S. D., Schriesheim, C. A., Dansereau, F. (2008), “Authentic Leadership and Positive Organizational Behavior: A Meso, Multi-Level Perspective”, The Leadership Quarterly, 19, 693-707.
 • Yener, M., Aykol, S. E. (2009). “Girişimcilik Değerleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 255-271.
 • Yeşilkaya, M., Aydın, P. (2016). “Do Employees’ Perception on Authentic Leadership Affect the Organizational Citizenship Behavior?: Turkish Context”, Journal of International Education and Leadership, 6(1), 1- 13.
 • Zafar, Z., Tariq, A., Masood, R. A. (2016). “The Effect of Authentic Leadership on Employee Voice”, International Journal of Economics, Commerce and Management, IV(5), 246-261.
 • Zhu, Q. S., Feng, Y. M. (2015). “Study on the Relationship between Authentic Leadership and Knowledge Sharing-The Mediating Role of Employees’ Psychological Capital”, 2015 International Conference on Management Science and Engineering (22th), October 19-22, 2015, Dubai, United Arab Emirates, 1099-1106.
Toplam 56 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA27CF43BC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hasan Gül

Mehmet İnce Bu kişi benim

Hakan Candan

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gül, H., İnce, M., & Candan, H. (2017). Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Destek Algısı Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 31-53.