Etik İlkeler ve Yayın Politikası

YAYIN ETİĞİ VE DERGİ POLİTİKASI

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (CBUJOS: Celal Bayar University Journal of Science) fen ve mühendislik bilimleri alanlarına yönelik nitelikli bilimsel çalışmaları yayınlamayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, Dergimiz; Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE: Committee on Publication Ethics) web sayfasında açıklanan ilkeler ve kılavuzlarda yer alan kurallara uygun olan makaleleri yayınlamaktadır.
Yazarlar tarafından makalelerde oluşturulan verilerin yanlış aktarılması, çarpıtılması, bilimsel verilere yer verilmeksizin çalışmanın aktarılması ve Türkçe tam metin olarak yayınlanan bildiri çevirisinin Dergimize gönderilmesi gibi durumların tespit edilmesi sonucunda makale yazarlarına bu durum bildirilerek, çalışmaları red edilecektir. Dergimiz bünyesinde bilimsel çalışmanın yayınlanmasına katkı sağlayan bütün paydaşlardan (Editör, Yazar, Hakem, Yayıncı ve Okuyucu) Yayın Etiği ve Dergi Politikasına uyum sağlamaları beklenmektedir. Bu beklentiler doğrultusunda paydaşlara ait görev ve sorumluluklar aşağıda sıralanmaktadır:

Editör Kurulunun Görevleri

Editör Kurulu Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin bilimsel niteliğinin artırılması ve çeşitli bilimsel platformlarda taranmasına ve endekslenmesine gayret göstermekle yükümlüdür.
Editör Kurulu Dergiye gönderilen makalerin gizliliğine önem verilmekte olup, bu makalelere ilişkin herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmamaktadır, makalelerde adı geçen yazarlar hakkında bir bilgi vermemektedir, yazarlarla hakemlere dair bir bilgi paylaşmamaktadır.
Dergiye başvurusu yapılan her makaleden Editör Kurulu sorumlu olup, yayınlanacak olan makalenin gözden geçirilmesi, hakemlerin çalışma konuları göz önünde bulundurularak şeffaf bir biçimde seçilmesi ve hakemlere gönderilmesi, kabul/red durumlarının belirlenmesi Editör Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır.
Editör Kurulu makalelerin Dergide basılması ile ilgili olumlu veya olumsuz karar verirken; makalenin alana katkısına, ilgili alana yönelik yapılan diğer çalışmalardan ayırt edilebilir olmasına, araştırma yöntemlerinin geçerliliğine, anlatımın açıklığına ve yeterli sayıda referans verilmesine dikkat etmektedir.
Editör Kurulu; yazım kurallarında yer alan makale taslağına uygun hazırlanan çalışmaları ön kontrol aşamasına alır, ön kontolde uygun görülen çalışmalar değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmektedir. Makaleler yazar adı belirtilmeksizin, kör hakemlik inceleme sürecine uygun olarak değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirmeler ve öneriler, hakem bilgileri paylaşılmaksızın, yazarlara gönderilmektedir. Gerekli görülen düzeltmeler sonrasında makalenin dergide yayınlanmasına ilişkin nihai karar Editör Kurulu tarafından verilmektedir.


Hakemlerin Görevleri

Hakemler, taraflarına gönderilen makaleleri değerlendirmeyi kabul ederken, bu makalelerin uzmanlık alanlarına yönelik olduğunu beyan ederler.
Hakemler, makaleleri değerlendirme tekliflerine kendilerine tanınan süre içerisinde olumlu/olumsuz cevap vermek durumundadır.
Makaleyi değerlendirmeyi kabul eden hakem(ler), kendilerine tanınan süre içerisinde makaleyi değerlendirmekle sorumludur.
Etik Kurallar çerçevesinde, hakemler çıkar çatışmalarından uzak durmalı, herhangi bir çalışmanın çıkar çatışmasına dayalı olduğunu fark etmeleri durumunda Editör Kuruluna bilgi vermeli ve çalışmayı değerlendirmeyi red etmelidir.
Hakemler, değerlendirme süreci ve sonrasında gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranmalı, Yayın Değerlendirme Formunu doldurmakla birlikte, akademik görgü kurallarına uygun biçimde, değerlendirdiği makaleye ilişkin olumlu/olumsuz yorumlarda bulunmalıdır.

Yazarların Görevleri

Yazarlar, başka bir dergide değerlendirme aşamasında olan çalışmayı Dergimize göndermemelidir.
Yazarlar, Etik İlkelere ve Kurallara bağlı olarak çalışmalarını Dergimize göndermelidir. Bu bağlamda, gerekiyorsa Etik Kurul Onayı Yazısını da başvuru esnasında Dergimize göndermelidir.
Makalede içeriğinde “Referanslar” başlığının üzerinde Etik Kurul Kararının gerektiği/gerekmediği bütün durumlar bir paragraf ile açıklanmalıdır.
Yazarlar, gönderdikleri makalelerin içeriğinden, anlatımından, dilinden ve özgünlüğünden sorumludur. İntihal araştırması için iThenticate adlı program kullanılmakta olup, benzerlik oranı %27’yi aşmamalıdır. Bu oranın üzerinde olan çalışmalar ön kontrol aşamasında reddeilmektedir.
Yazarların, makalelerinde kullandıkları verilerin, kurum/kuruluşlardan alındığı durumlarda ilgili kurum/kuruluşların onayını gösteren belgeyi de Dergimize sunmaları gerekmektedir.
Kabul edilen makaleler, Dergimizde basılmadan önce, redaksiyon (ön onay) için yazarlar tarafından incelenip belirtilen süre içerisinde gerekli görülen düzeltmeler yapılıp, basım onayı verilmelidir. Makale basıldıktan sonra, herhangi bir değişiklik talebinde bulunan yazarlar basım tarihinden sonraki ilk 3 gün içerisinde Editör Kurulu ile iletişime geçmelidir.
Yazarlar, makale ile ilgili her türlü yazışmada Dergipark Web Sayfasında bulunan iletişim butonunu kullanmalıdır. Editörlerin kişisel e-posta adreslerine gönderilen yazışmalar, Etik Kurallar çerçevesince, dikkate alınmamaktadır.


Dergi Politikası

Makalelerini Dergimiz tarafından değerlendirilmesi, basılması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizin değerlendirme süreci aşağıda verilmektedir:
Ön kontrol işlemi: 15 gün
Hakemlerin değerlendirme davetini kabul etme süresi: 20 gün (+10 gün ek süre)
Hakemlerin çalışmayı değerlendirmeleri için verilen süre: 30 gün (+15 gün ek süre)
Yazarların düzeltmeleri gerçekleştirmesi için verilen süre: 15 gün
Karar verme süreci: 5 gün


TELİF HAKKI DEVRİ

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne devredilmesi adına, yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formu / Copyright Release Form