Yazım Kuralları

Öz

Bu kısımda, mevcut çalışmanın amacını, ana bulgularını, sonuç ve yenilikçi yönlerini gösteren kısa bir özet verilmelidir. Özet metni iki yana yaslanmalı ve Times New Roman yazı tipinde 8 punto yazı boyutunda yazılmalıdır. Özet yaklaşık olarak 100-250 kelime içermeli ve içerisinde kısaltma ve alıntı kullanılmamalıdır. Anahtar kelime sayısı 3 ile 7 arasında olmalıdır.

 

Giriş

Giriş kısmında; çalışmanın amacı ve ilgili literatür çalışmaları kapsamlı bir şekilde verilmelidir. Kısaltmalar ilk olarak parantez içerisinde tanımlanmalı ve devamında kısaltma halinde kullanılmalıdır. Mevcut çalışmada kullanılan yöntemlerin ve sonuçların diğer çalışmalardaki yöntem ve sonuçlar ile farklılıkları ve/veya benzerlikleri vurgulanmalıdır.

Giriş metni çift sütun halinde, Times New Roman yazı tipi ve 10 punto yazı boyutu kullanılarak yazılmalıdır. Giriş metni 1 satır aralıklı yazılmalı ve arasında ise yine 1 satır boşluğu bırakılmalıdır, her sayfa numaralandırılmalıdır. Gerekli görülen vurgulamalar için italik yazı karakteri kullanılmalıdır.

 

Yazı Boyutu ve Düzeni

Makale sayfaları, A4 (210 x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.

Yazarların isimlerinin ve soy isimlerinin sadece ilk harfleri büyük olarak Times New Roman yazı tipinde ve 10 punto yazı büyüklüğünde yazılmalıdır. Yazarların adres bilgileri belirtilen sıra ile her bir farklı adres bir satırda olacak şekilde verilmelidir. Yazışmadan sorumlu yazara (Corresponding author) ait e-posta adresi, yazarların adres bilgilerinin altında verilmelidir. Son verilen e-posta adresi ile makale tarihi bilgilerini içeren satır arasında 8 punto boşluk bırakılması gerekir.

 

Başlıklar

Makalenin ana başlığı Times New Roman yazı tipinde ve 15 punto yazı büyüklüğünde, kalın yazı karakterinde olmalıdır. Makale başlığının ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Tüm başlıklarda Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Birinci seviye bölüm başlıkları kalın yazı karakterinde, sola hizalanmış ve 10 punto büyüklüğünde olmalı, başlıktaki kelimelerin baş harfi büyük yazılmalıdır. İkinci, üçüncü ve dördüncü seviye alt başlıklar, ana başlıklarla aynı formatta ve yazı büyüklüğünde ve sola hizalı yazılmalıdır.

 

Yazı Tipi

Ana metin için düz ve iki yana yaslanmış 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Vurgu gerektiren haller gibi özel durumlarda kalın yazı karakteri kullanılmalıdır.

 

Denklemler

Denklemler ayrı satırlar halinde ve/veya gerektiğinde metin içerisinde de verilebilir. Metin içerisinde verilecek olan denklemlerin veya denklemde kullanılan değişkenlerin yazımında MS-Word® denklem düzenleyicisi kullanılmalı ve denklemler mümkün olduğunca tek satırda ifade edilmelidir. Metin içerisinde kullanılan sayılar ve birimleri aynı satırda olmalı ve ondalıklı sayı ayıracı olarak nokta kullanılmalıdır. Denklemlerin her birinin ayrı satıra yazılmasıyla verilmesi durumunda her bir denklem ayrı ayrı parantezler içerisinde numaralandırılmalıdır. Denklemler, şablonda da belirtildiği üzere ayrı ayrı hücreler içerisinde verilmeli; birinci hücre içerisindeki formül ortalanmış, ikinci hücre içerisindeki denklem numarası sağa hizalanmış olmalıdır. Hücrelerin sol ve sağ kenar boşlukları sıfırlanmalıdır. Tek satıra sığmayan denklemler iki veya daha fazla satırda ifade edilebilir.

 

Şekiller

Bütün şekiller (grafikler, fotoğraflar vb. Dahil) metindeki ilgili yazının sağ tarafına yerleştirilmeli ve metindeki görünümlerine göre sırayla numaralandırılmalıdır. Aynı numaralı Şekil başlığına ait Şekil parçaları küçük harflerle (a, b, c, vb.) gösterilmelidir. Sunulan şekil eğer tek sütuna sığmayacak kadar büyük ise iki sütunu kaplayacak halde verilebilir. Ancak tüm sayfa genişliğini kaplayan şekil, sayfanın başında veya sonunda verilmelidir. Makaledeki her şekil, “Şekil Başlığı” içermeli ve Şekil Başlıkları her şeklin altına yazılmalıdır. Daha önce yayınlanmış olan herhangi bir şekle dair alıntı yapılmış ise mutlaka kaynak gösterilmelidir.

 

Tablolar

Bütün tablolar; resim, excel veya pdf olarak değil, şablonda belirtildiği formatıyla birlikte düzenlenebilir metin olarak Word dosyası halinde eklenmelidir. Tablolar, yazıdaki ilgili metnin yanına yerleştirilmelidir. Tüm tablolar, metindeki görünümlerine göre art arda numaralandırılmalıdır. “Tablo Başlığı”, tabloların üstüne yazılmalıdır. Tablolara ilişkin dipnotlar, üst indislerin açıklamaları ve diğer istatistiksel veriler için verilen yıldız işaretleri tablonun altına yerleştirilmelidir. Daha önce yayınlanmış herhangi bir tablonun yeniden alıntı yapılması durumunda Tablo başlığının sonunda, orijinal kaynağı referans olarak verilmelidir.

 

Teşekkür

Teşekkür yazısı Times New Roman yazı tipi ve 10 punto yazı büyüklüğünde yazılmalıdır.

Yazarlar teknik yardım, çalışmanın gerçekleştirilmesi esnasında kullandıkları maddi desteği sağlayan kurum ve/veya kuruluşları ve teşekkürlerini bu kısımda belirtebilirler. Maddi destek sağlayan kurum ve/veya kuruluşlarının adları tam olarak yazılmalıdır. Makalelerin değerlendirilmesi Kör Hakem sürecine dayandığı için, “Teşekkür” metni makalenin yayımlanmasının Dergimizce kabul edilmesinden sonra eklenmelidir.

 

Kaynakça

(Times New Roman, 8 puan)

Kaynaklar bölümü Times New Roman yazı tipinde ve 8 punto yazı büyüklüğünde yazılmalıdır. Dergilerin adları tam ve italik olarak belirtilmelidir. Metinde belirtilen yayınlanmış veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş çalışmalara ait atıflar  köşeli parantez içinde gösterilmelidir. Metinde yazarların isimleri ile birlikte yapılan atıflarda; atıfın numarası da köşeli parantez içinde mutlaka verilmelidir. Örneğin; Barnaby ve Jones [8] farklı bir sonuç elde ettiler. "ve diğerleri" sadece iki yazardan sonra kullanılmalıdır. Metinde köşeli parantez içinde verilen atıflar, Kaynaklar bölümünde metinde göründükleri sırayla listelenmelidir. Araştırma yazıları, en az 20, en fazla 30 adet kaynak içermelidir.

                                                                                            Instructions for Authors and Article Template (WORD)