Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

CORRELATION BETWEEN THE READING ALOUD SPEED AND THE READING ALOUD PROSODY OF THE SIXTH GRADE

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 3, 173 - 185, 27.09.2019
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.515621

Öz

The aim of this research is to investigate the relationship between the reading speed and prosodic readings of the sixth grade students in the secondary school. The research is of correlational design of quantitative research methods. The population of the research consists of the sixth grade students in the secondary school in the city center of Yozgat in the academic year 2018-2019. There are a total of 418 students in the sample. In order to determine the reading speed of the sixth grade students in the secondary school, a text from the sixth grade Turkish textbook was read. In addition, prosodic reading scale was used. The average reading speed of the students was determined as x̄=104.94. In other words, the number of words that the middle school sixth grade students read aloud in one minute is 105. Audition reading scores of the sixth grade students in the secondary school x̄=2.53; S= .69. In other words, it is understood that the reading aloud processes of the sixth grade students in the middle school are at an intermediate level. A moderate, positive and significant relationship was found between the reading aloud speed of the middle school students and the reading aloud prosody (r=0.433; p<0.01).

Kaynakça

 • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S. Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. V. (2014). Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: Pegem Akademi.
 • Armut, M. ve Türkyılmaz, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin okuma becerileri üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20(1), 217-236. doi: 10.17556/erziefd.330587
 • Ashby, J. (2006). Prosody in skilled silent reading: evidence from eye movements. Journal of Research in Reading, 29(3), 318–333, doi: 10.1111/j.1467-9817.2006.00311.x
 • Ateş, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin prozodik okuma becerileri ile okuma kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 4(3), 207-216.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2012). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 5(4), 394-411.
 • Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2015). Yazılı ve sözlü anlatım (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri analizi el kitabı (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, S., Duru, K., Erkek G. ve Pastutmaz, M. (2018). Türkçe 6 ders kitabı. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd Edition). London: Sage Publications.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın dağıtım.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B. ve Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how. The Reading Teacher, 58(8), 702-714. Doi: 10.1598/RT58.8.1
 • Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi kuram ve uygulama (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1998). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kaya, D. ve Doğan, B. (2016). Birinci sınıf öğrencilerinin akıcı okumalarının değerlendirilmesi, Turkish Studies, 11(3), 1435-1456, doi: 10.7827/TurkishStudies.9283
 • Keskin, H. K., Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2013). Sesli okuma ve konuşma prozodisi: ilişkisel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 168-180.
 • Keskin, H. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • Koriat, A., Greenberg, S. N., Kreiner, H. (2002). The extraction of structure during reading: Evidence from reading prosody. Memory & Cognition, 30(2), 270-280.
 • Korkmaz, B. (2008). Okuma eğitimi. S. Çelenk ve A. Tazebay (Ed.), Türkçe öğretimi (ss. 70-127). Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.
 • Lane, H. B., & Wright, T. L. (2007). Maximizing the effectiveness of reading aloud. The Reading Teacher, 60(7), 668-675. doi:10.1598/RT.60.7.7
 • McMillan J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence-based inguiry (6th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Öz, M. F. (2011). Uygulamalı Türkçe öğretimi (4. Baskı). Ankara: Anı yayıncılık.
 • Rasinski, T. V. (2004). Assessing reading fluency. Honolulu: Pacific Resources for Education and Learning.
 • Rasinski, T. V., Rikli, A. ve Johnston, S. (2009) Reading fluency: more than automaticity? more than a concern for the primary grades?, Literacy Research and Instruction, 48(4), 350-361, DOI: 10.1080/19388070802468715.
 • Rasisnski T. V. (2012). Why reading fluency should be hot! The Reading Teacher, 65(8), 516-522.
 • Türk Dil Kurumu (2018). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/
 • Whalley, K. ve Hansen, J. (2006). The role of prosodic sensitivity in children's reading development. Journal of Research in Reading, 29(3), 288-303.
 • Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2011). Prozodi: anlamayı etkileyen yükselen bir değer mi?, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 1-27.
 • Yılmaz, M. (2018). Okuma eğitimi. M. Yılmaz (Ed.). Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi. (ss. 81-112).
 • Zutell, J. ve Rasinski, T. V. (1991). Training teachers to attend to their students' oral reading fluency. Theory Into Practice, 30(3), 211-217, doi: 10.1080/00405849109543502

ORTAOKUL ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SESLİ OKUMA HIZLARI İLE SESLİ OKUMA PROZODİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 3, 173 - 185, 27.09.2019
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.515621

Öz

Bu araştırmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sesli okuma hızları ile prozodik okumaları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama türündedir. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Yozgat il merkezindeki ortaokul altıncı sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemde toplamda 418 öğrenci yer almaktadır. Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sesli okuma hızlarını belirlemek amacıyla, ortaokul altıncı sınıf Türkçe ders kitabından bir metin sesli olarak okutulmuştur. Bunun yanı sıra prozodik okuma ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin sesli okuma hızı ortalamasının x̄=104,94 olduğu belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin bir dakikada sesli okudukları kelime sayısı 105’tir. Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sesli okuma prozodi puanları x̄=2,53; S=,69’dur. Bir başka ifadeyle ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sesli okuma prozodilerinin orta düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin sesli okuma hızı ile sesli okuma prozodileri arasında (r=0,433; p<0,01) orta düzeyde, pozitif yönlü, anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.


Kaynakça

 • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S. Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. V. (2014). Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: Pegem Akademi.
 • Armut, M. ve Türkyılmaz, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin okuma becerileri üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20(1), 217-236. doi: 10.17556/erziefd.330587
 • Ashby, J. (2006). Prosody in skilled silent reading: evidence from eye movements. Journal of Research in Reading, 29(3), 318–333, doi: 10.1111/j.1467-9817.2006.00311.x
 • Ateş, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin prozodik okuma becerileri ile okuma kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 4(3), 207-216.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2012). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 5(4), 394-411.
 • Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2015). Yazılı ve sözlü anlatım (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri analizi el kitabı (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, S., Duru, K., Erkek G. ve Pastutmaz, M. (2018). Türkçe 6 ders kitabı. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd Edition). London: Sage Publications.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın dağıtım.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B. ve Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how. The Reading Teacher, 58(8), 702-714. Doi: 10.1598/RT58.8.1
 • Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi kuram ve uygulama (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1998). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kaya, D. ve Doğan, B. (2016). Birinci sınıf öğrencilerinin akıcı okumalarının değerlendirilmesi, Turkish Studies, 11(3), 1435-1456, doi: 10.7827/TurkishStudies.9283
 • Keskin, H. K., Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2013). Sesli okuma ve konuşma prozodisi: ilişkisel bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 168-180.
 • Keskin, H. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • Koriat, A., Greenberg, S. N., Kreiner, H. (2002). The extraction of structure during reading: Evidence from reading prosody. Memory & Cognition, 30(2), 270-280.
 • Korkmaz, B. (2008). Okuma eğitimi. S. Çelenk ve A. Tazebay (Ed.), Türkçe öğretimi (ss. 70-127). Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.
 • Lane, H. B., & Wright, T. L. (2007). Maximizing the effectiveness of reading aloud. The Reading Teacher, 60(7), 668-675. doi:10.1598/RT.60.7.7
 • McMillan J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education: evidence-based inguiry (6th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Öz, M. F. (2011). Uygulamalı Türkçe öğretimi (4. Baskı). Ankara: Anı yayıncılık.
 • Rasinski, T. V. (2004). Assessing reading fluency. Honolulu: Pacific Resources for Education and Learning.
 • Rasinski, T. V., Rikli, A. ve Johnston, S. (2009) Reading fluency: more than automaticity? more than a concern for the primary grades?, Literacy Research and Instruction, 48(4), 350-361, DOI: 10.1080/19388070802468715.
 • Rasisnski T. V. (2012). Why reading fluency should be hot! The Reading Teacher, 65(8), 516-522.
 • Türk Dil Kurumu (2018). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/
 • Whalley, K. ve Hansen, J. (2006). The role of prosodic sensitivity in children's reading development. Journal of Research in Reading, 29(3), 288-303.
 • Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2011). Prozodi: anlamayı etkileyen yükselen bir değer mi?, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 1-27.
 • Yılmaz, M. (2018). Okuma eğitimi. M. Yılmaz (Ed.). Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi. (ss. 81-112).
 • Zutell, J. ve Rasinski, T. V. (1991). Training teachers to attend to their students' oral reading fluency. Theory Into Practice, 30(3), 211-217, doi: 10.1080/00405849109543502

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Eylül
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT>
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6123-0609
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Babayiğit, Ö. (2019). ORTAOKUL ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SESLİ OKUMA HIZLARI İLE SESLİ OKUMA PROZODİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (3) , 173-185 . DOI: 10.18026/cbayarsos.515621