Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 405 - 418 2019-12-27

İdealist Öğretmen Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Developing an Idealist Teacher Scale: Validity and Reliability Study

Niyazi Can [1] , Nail Yıldırım [2] , Gülay Bedir [3] , Erkan Hasan Atalmış [4]


Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin idealistlik düzeylerini belirlemek için idealist öğretmen ölçeğini geliştirmektir. Çalışmanın örneklemi Kahramanmaraş ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan basit seçkisiz olarak belirlenmiş 455 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini ölçmek için çapraz geçerleme prosedürü uygulanmıştır. Diğer bir ifade ile çalışma grubunun ilk kısmına (n = 228) açımlayıcı faktör analizi, diğer kısmına da (n = 227) doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda KMO değerinin .93 ve Barnett Test (p < .05)’nin ise anlamlı olduğu ortaya çıkmış, bu durumun mevcut verinin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğu görülmüştür.  Tek faktörlü olarak bulunan ölçeğin açıklanan varyansı %61.82 olarak bulunmuştur. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi bu durumu destekler niteliktedir (χ²/sd = 1.95; CFI = .91; TLI = .91; RMSEA = .05; SRMR = .06). Cronbach Alfa ile hesaplanan ölçek  güvenirliği ise .88 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar geliştirilen bu ölçeğin hem geçerliğini hem de güvenirliğini desteklemektedir.

The aim of this study is to develop idealist teacher scale in order to determine the idealistic teachers' level of idealism. The sample of the study consists of 455 teachers who were randomly selected from the schools affiliated to National Education Ministry in Kahramanmaraş. Cross-validation procedure was applied to measure the construct validity of the scale. In other words, exploratory factor analysis was applied to the first part of the study group (n = 228) and confirmatory factor analysis was applied to the other part (n = 227). As a result of exploratory factor analysis, it was found that KMO value was .93 and Barnett Test (p < .05) was significant, and this situation was found to be compatible with exploratory factor analysis. The explained variance of the scale, unidimensioal, was found to be 61.82%. Confirmatory factor analysis supports this situation (χ² / sd = 1.95; CFI = .91; TLI = .91; RMSEA = .05; SRMR = .06). The reliability of the scale calculated by Cronbach Alpha was found to be .88. These findings show both validity and reliability of the developed scale.

 • Akın, U., Yıldırım, N. (2015). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ölçeği (ÖEİDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. e-International Journal of Educational Research, 6(1), 70-83.
 • Aydın, A. (2015). Eğitim Sevgidir. Ankara: Pegem.
 • Aydın, A. (2016). Mutluluk. Ankara: Pegem.
 • Ayvazoğlu, B. (2013). Aşk Estetiği. 4. Baskı, İstanbul, Kapı.
 • Balcı, Y. (2002), Türk Romanında Aydın Sorunu. Hece Dergisi, Türk Romanı Özel Sayısı, 65-67.
 • Baltaş, A. (2013). Türk Kültüründe Yönetmek. 6. Baskı. İstanbul: Remzi.
 • Batı, U. (2016). Kendine İyi Bak. İstanbul: Alfa.
 • Beck, J.S. (1972). Bilişsel Davranışçı Terapi. Çeviren, Muzaffer Şahin (2014). Ankara: Nobel.
 • Bilhan, S. (1991). Eğitim Felsefesi (I. Cilt). Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cüceloğlu, D. ve Erdoğan, İ. (2015). Öğretmen Olmak. Ankara: Pegem.
 • Çiftçi, N. (1991). Danışmanların ideal özellikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Duymaz, R. (2008). İdealist Öğretmenin Eğitim Anlayışı. 84-89. https://core.ac.uk/download/pdf/153447392.pdf. Erişim tarihi: 22.05.2019.
 • Ergün, M. (1996). Eğitim Felsefesi. Ankara: Ocak.
 • Ersoy, M.A. (2011). Safahat. MEB dizisi, Ankara: İnkılap
 • https://www.theguardian.com/teacher-network/2015.
 • Kline, R. BH. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford press.
 • Özcan, M. (2017). İdealist öğretmenin özellikleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans notları (2017).
 • Özden, B. A. (2015). Erken Cumhuriyet Döneminde Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Kimliği. Kebikeç. 40 (7-20).
 • Petrov, G. (2017). İdealist Öğretmen. Çev. Ali Ayser. Kitapyurdu.com.
 • Petrov, G., (1961), Ak Zambaklar Ulkesinde, Cev. Ali Haydar, İstanbul, MEB Yayınları.
 • Sevinç, C. (2012). Aydının halkla imtihanı: Ziya Gökalp’in “halka doğru” düsturu bağlamında Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde Türk romanında idealist öğretmen tipleri. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1 (10), 127-163.
 • TDK (2018). http://tdk.gov.tr/. Erişim tarihi: 24.11.2017; 14.00
 • Topçu, N. (2016). Türkiye’nin Maarif Davası. 18. Baskı. İstanbul: Dergah.
 • Tozlu, N. (2014), Eğitimden felsefeye- 1: Eğitim felsefesi eğitim üzerine düşünceler ve insandan devlete eğitim. Bayburt: Bayburt Üniversitesi Yayınları.
 • Wiles, J.and Bondi, J. (1993) Curriculum Development. U.S.A: Macmillan Publishing Company.
 • Yazıcı, E., (2016). Olan-olması gereken perspektifinden bir medeniyet inşacısı ve eğitim emekçisi olarak öğretmen. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama. 7 (13), 147-162.
 • Yıldırım N., Akın, U. (2017). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 213-227., Doi: 10.17860/mersinefd.305948.
 • Yıldırım, N. (2018). Geleceğin dünyasında idealist öğretmenlik. 22.Yüzyılda Eğitim kitabı içerisinde. Editör: dr. Emel Tüzel. Ankara: Pegem.
 • Yıldız, A. (2014). Öğretmenliğin Dönüşümü (İdealist Öğretmenden Sınava Hazırlayıcı Teknisyene). İstanbul: Kalkedon.
 • Yücel, C., Şengil, A. Ş.,Binici, U., Karataş, E., Demirhan, G. (2012). Sınıf Yönetimini Etkileyen Etkenler. Sınıf Yönetimi kitabı içerisinde. Editör, Sarpkaya, R. Ankara: Anı.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4373-0719
Yazar: Niyazi Can
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3697-8783
Yazar: Nail Yıldırım (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-3488-6340
Yazar: Gülay Bedir
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-9610-491X
Yazar: Erkan Hasan Atalmış
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Can, N , Yıldırım, N , Bedir, G , Atalmış, E . (2019). İdealist Öğretmen Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (4) , 405-418 . DOI: 10.18026/cbayarsos.628634