Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı Özel Sayı, Sayfalar 321 - 338 2020-04-28

Nomofobi, Netlessfobi ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: Sporcu Genç Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma
Nomophobia, Netlessphobia and the Fear of Missing Developments: A Research on Young Adult Athletes

Kadir YILDIZ [1] , Dilara KURNAZ [2] , Ali Murat KIRIK [3]


Bu araştırmada, lisanslı sporcuların akıllı telefon, internet bağımlılığı ve gelişmeleri kaçırma korkuları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışmaya, üniversitelerin spor eğitim kurumlarında öğrenim gören toplam 548 gönüllü lisanslı sporcu dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Nomofobi, İnternet bağımlılık ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Independent T testi, One-Way Anova ve Çoklu doğrusal regresyon testi kullanılmıştır. Korelasyon analiz sonuçlarında ise gelişmeleri kaçırma korkusu, nomofobi ve internet bağımlılığı alt boyutları arasında orta düzeyde pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca gelişmeleri kaçırma korkusu ve nomofobinin internet bağımlığının önemli bir yordayıcısı olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak, yaşadığımız dijital çağ, dijital bağımlılık ve benzeri bağımlılıkların ortaya çıkmasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu bağımlılıklardan çözüm noktasında dijital detoks oldukça önemlidir. Dijital medya aracılığıyla yayılan metinleri, mesajları görselleri doğru okumak ve anlamlandırmak da son derece mühimdir.

In this study, it is aimed to analyze the correlation among the addiction of smart phone, the internet addiction and the fear of missing developments of the licensed athletes. The study was designed in the descriptive and correlational survey models of the quantitative research method. 548 voluntary licensed athletes in total studying at sports education institutes of the universities. As data collection tool, Nomophobia, Internet addiction and Fear of Missing Developments Scale were used. Independent T test, One-way Anova and Multiple Linear Regression tests were used in the analysis of the data. The Correlation results revealed a medium and positive correlation between fear of missing developments, nomophobia and internet addiction subscales. Also it can be said that fear of missing development and nomofobia are an important estimators of internet addiction. As a result, the digital age that we live in has a significant effect on emergence of digital addiction and related addictions. It is also important that users should read and make sense of the texts, messages and images spread through digital media.
 • Aktüel Psikoloji. (2013). Nomofobi Nedir? Belirtileri Nelerdir?. [Erişim adresi: http://www.aktuelpsikoloji.com/haber.php?haber_id=11388, erişim tarihi: 31.08.2019.]
 • Arpaci, I. (2016). Understanding and predicting students’ intention to use mobile cloud storage services. Computers in Human Behavior 58, 150–157. Doi: 10.1016/j.chb.2015.12.067.
 • Arpaci, I. (2017). Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management. Computers in Human Behavior 70, 382–390. Doi: 10.1016/j.chb.2017.01.024.
 • Asongu, S., Nwachukwu, J.C. (2017). Mobile phones in the diffusion of knowledge and persistence in inclusive human development in Sub-Saharan Africa. Information Development 33(3): 289–302. Doi: 10.1177/0266666916655189.
 • Bashir, H., Bhat, S.A. (2017). Effects of Social Media on Mental Health: A Review. International Journal of Indian Psychology, 4(3),125-131. Doi:10.25215/0403.134.
 • Bedir, D., Erhan, S.E., Akkuş, Y. (2019). Bilgisayar oyun bağımlılığı sporcuların psikolojik becerilerini etkiler mi?. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 21(1-A) , 40-49.
 • Bimber, B., & Copeland, L. (2013). Digital media and traditional political participation over time in the US. Journal of Information Technology & Politics, 10(2), 125-137.
 • Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. Information, Communication ve Society, 18(5), 524-538.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17, 187–195.
 • Davis, R. A., Flett, G. L., & Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic internet use: implications for pre-employment screening. Cyberpsychology Behavior, 5(4), 331–345.
 • Eryılmaz, İ. (2018). Bilgi Toplumunun yeni korkuları: Nomofobi ve Netlessfobi. H. Yıldız (Ed.,) Sosyal medyanın iş yaşamındaki yeri (1-24) İçinde. İstanbul: Beta.
 • Gökler, M. E., Aydın, R., Ünal, E., & Metintaş, S. (2016). Sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(1), 52-59.
 • Hahn A., Jerusalem M. (2001). Internetsucht — Reliabilität und Validität in der Online-Forschung. Theobald A., Dreyer M., Starsetzki T. (eds) In Online-Marktforschung. Gabler Verlag, Wiesbaden
 • Hiremath, C. (2019). Impact of sports on mental health. International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education, 2019; SP1: 14-18.
 • Holden, C. (2001). Behavioral addictions: do they exist? Science, 294(5544), 980–982.
 • Holt, N. L., Kingsley, B. C., Tink, L. N., & Scherer, J. (2011). Benefits and challenges associated with sport participation by children and parents from low-income families. Psychology of sport and exercise, 12(5), 490-499.
 • Jones, M. J., Dawson, B., Eastwood, P. R., Halson, S. L., Miller, J., Murray, K., ... & Peeling, P. (2019). Influence of Electronic Devices on Sleep and Cognitive Performance During Athlete Training Camps. Journal of strength and conditioning research, 1-9. doi:10.1519/jsc.0000000000002991.
 • Kemp, S. (2019). Global Digital 2019 reports. [Erişim Adresi: https://wearesocial.com.]
 • King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho, M. R., & Nardi, A. E. (2013). Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia? Computers in Human Behavior, 29(1), 140–144.doi:10.1016/j.chb.2012.07.025.
 • Kocabaş, D., & Korucu, K. S. Dijital Çağın Hastalığı Nomofobi Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(11), 254-268.
 • Nicolaci-da-Costa, A. M. (2006). Digital heads: The daily life in the era of information. Rio de Janeiro. Puc-Rio: Loyola.
 • Orzech, K. M., Grandner, M. A., Roane, B. M., & Carskadon, M. A. (2016). Digital media use in the 2 h before bedtime is associated with sleep variables in university students. Computers in Human Behavior, 55, 43–50. doi:10.1016/j.chb.2015.08.049
 • Öztürk, U. C. (2015). Bağlantıda kalmak ya da kalmamak işte tüm korku bu: İnternetsiz kalma korkusu ve örgütsel yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37);629-638.
 • Pea, R., Nass, C., Meheula, L., Rance, M., Kumar, A., Bamford, H., ... & Zhou, M. (2012). Media use, faceto-face communication, media multitasking, and social well-being among 8-to 12-year-old girls. Developmental Psychology, 48(2), 327-336.
 • Przybylski AK, Murayama K, DeHaan CR. Motivational, emotional, and behavioral correlates of Fear of Missing Out. Comput Human Behav 2013; 29(4):1841-1848.
 • Shotton, M. (1991). The costs and benefits of “computer addiction.” Behaviour and Information Technology, 10(3), 219-230.
 • Tang, G. & Lee, F. L. F. (2013). Facebook use and political participation: The impact of exposure to shared political information, connections with public political actors, and network structural heterogeneity. Social Science Computer Review, 31(6), 763–773. doi:10.1177/0894439313490625.
 • Tran, D. (2016). Classifying nomophobia as smart-phone addiction disorder. UC Merced Undergraduate Research Journal, 9(1).1-22. Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/0pq332g4.
 • Yıldırım, C., & Correia, A. P. (2015). Exploring The Dimensions of Nomophobia: Development and Validation of a Self-Reported Questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130- 137.
 • Yıldız, H., ve Yıldız, B. (2016). Sanal kaytarma yapmak kötü bir şey değildir. Ama?. Harvard Business Review Türkiye, Eylül, 108-115.
 • Yıldız, K. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojileri boyutuyla spor ve iletişim. Ankara: Nobel Akademik.
 • Yıldız, K., Polat, E., ve Güzel, P. (2018). Espor oyuncularının internet bağımlılık düzeyleri ve oyun motivasyonları üzerine bir araştırma. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Tam Metin Kitabı, 31 Ekim-3 Kasım 2018, Antalya.
 • Yildirim, C. & Correia A-P. (2015). Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130–137.
 • Yildirim, C., Sumuer, E., Adnan, M., & Yildirim, S. (2015). A Growing Fear: Prevalence Of Nomophobia Among Turkish College Students. Information Development, 32(5), 1322- 1331.
 • Young, K. S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Paper presented at the 104th Annual Meeting of the American Psychological Association, Toronto, Ontario, Canada.
 • Young, K. S. (1998a). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology and Behavior, 1(3), 237–244.
 • Young, K. S. (1998b). Caught in the Net: How to recognize the signs of Internet addiction and a winning strategy for recovery. New York: John Wiley & Sons.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3347-0319
Yazar: Kadir YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5616-4555
Yazar: Dilara KURNAZ
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5771-4843
Yazar: Ali Murat KIRIK
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2020

APA YILDIZ, K , KURNAZ, D , KIRIK, A . (2020). Nomofobi, Netlessfobi ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: Sporcu Genç Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (Özel Sayı) , 321-338 . DOI: 10.18026/cbayarsos.669601