Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

ÖNEMLİ NOT: Göndereceğiniz makale dosyası aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak yazılmalıdır. ANA MAKALE dosyası içerisine aşağıda belirtilenler haricinde YAZAR İSİMLERİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ gibi ek bilgiler KESİNLİKLE YAZMAYINIZ! Ayrıca hakem düzeltmelerine verdiğiniz yanıtlarda da kimlik bilgilerinizin yer almadığından emin olunuz! Yazar isimleri, iletişim bilgileri ek dosya olarak göndereceğiniz bilgiler makale ana metninden bağımsız olarak BAŞLIK SAYFASINDA (TITLE PAGE) ve YAYIN HAKLARI DEVİR FORMUNDA belirtilmelidir.


YAZI ÇEŞİTLERİ

A. Araştırma Yazıları:

Daha önce herhangi bir dergi vb. ortamda yayınlanmamış, toplanan özgün verilerin değerlendirildiği, dergi yazı düzenine uyarak hazırlanmış araştırmalardır. Ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 18 sayfayı geçmemelidir. Araştırmadaki veri seti daha önce başka bir araştırmada kullanılmış ise bu yazı kaynaklar bölümünde yer almalıdır.
Yapısı:
- Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)
- Giriş
- Gereç ve Yöntemler (Örnek şablonda yer alan alt başlıklar buraya eklenmelidir!)
- Bulgular
- Tartışma
- Sonuç (İsteğe bağlı olarak Tartışma ve Sonuç şeklinde de olabilir!)
- Teşekkür (isteğe bağlı)
- Kaynaklar

B. Derleme (Gözden Geçirme) Yazıları:

Beden eğitimi ve spor bilimleri alanında güncel bilgi ve kaynak içeren, hem yerli hem de yabancı kaynakların tarandığı ve yazar/yazarların bilgiyi en yüksek düzeyde işlediği (analiz ve sentez) yazılardır. Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Başlık sayfası, özetler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, tablo/şekil/resim ve kaynaklar bölümünü içerir. Ana metin konu ile bağlantılı alt başlıklara bölünebilir.
Yapısı:
- Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)
- Konu ile ilgili başlıklar
- Kaynaklar

YAZI DÜZENİ

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazılar Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygun olmalıdır. Türkçe özel terimlerin İngilizce karşılığı parantez içinde belirtilmelidir. İngilizce kullanılırken, İngilizce yazım kurallarına bağlı kalınmalıdır. Makalenizde sık kullanılan terim ya da ölçek isimleri yer alıyorsa, ilk gösterimde kullanılan terimin ilk harfleri büyük yazılmalı ve terimin sonunda parantez içerisinde kısaltmayı büyük harflerle yazıp diğer gösterimlerde sadece kısaltma kullanınız. Örneğin: Terim ilk kullanıldığında, Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), Telefon Bağımlılığı Ölçeği (TBÖ) örneklerinde olduğu gibi sonundaki parantezde kısaltması ile verilmelidir. Daha sonraki tüm kullanımlarda ise sadece büyük harfle yazılan kısaltma kullanılmalıdır (Kısaltmalardan sonraki eklerin kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre eklenmesine dikkat ediniz! Örn: TDK’nın).

Başlık ve Yazar İsmi: Başlık 10-12 kelimeyi geçmeyecek şekilde, 14 punto, bağlaçlar hariç ilk harfler büyük olacak şekilde, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlığa yer verilmelidir. Çalışmanın yazarının adı soyadı 11 punto, soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak, yazar birden fazla ise, adlar çalışmaya katkılarına göre yan yana sıralı yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı kurum ve e-posta adresi eklenmelidir. Eğer araştırma bildiri, tez çalışması veya bir projeden türetilmiş ise dipnotta özel imle (*) örnek şablondaki açıklama şekline uygun olarak belirtilmelidir.
Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet “Özet” başlığı altında, İngilizce özet “Abstract” başlığı altında yazılmalıdır. Özet, 9 punto büyüklüğünde, 200-250 kelime, Times New Roman karakteri ile tek satır aralığı ve tek sütun olarak yazılmalıdır. Hem Türkçe hem de İngilizce özet, amaç, çalışma grubu/örneklem hakkında bilgi, veri toplama araçları, verilerin analizi, bulgular ve sonuç ile ilgili bilgilere yer vermelidir. Türkçe özetin hemen altında “Anahtar Kelimeler”, İngilizce özetin hemen altında “Keywords” başlığı ile verilmelidir. Anahtar sözcüklerin 3 ile 5 adet olması yeterlidir. Anahtar sözcüler seçilirken başlıkta olmayan kelimelerin seçilmesi önemlidir.

A. Ana Metin:

Yazılar standart A4 boyutlarda MS Word programında 12 punto, Times New Roman karakteri ile yazılmalı, sayfanın her tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak ve 1.15 satır aralıklı yazılmalıdır. Tüm sayfalar başlık sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. Bir araştırma makalesinde, sırası ile Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma-Sonuç ve Öneriler bölümleri yer almalıdır. Gözden geçirme makalelerinde (Derleme) bu içeriğe dikkat edilmeyebilir. Ana metinde yer alacak tablo, grafik, şekil ve resimler metin içinde uygun yerlerde gösterilmeli ve numaralanmalıdır. Grafik, şekil ve resimler isimlendirilip, numaralandırılmalı ve altlarına gerekli açıklama içeren yazılar eklenmelidir. Tabloların üstüne tablo numarası ve başlığı yazılmalıdır. Tablo ve grafikler APA 7 stiline göre hazırlanmalıdır.


B. Teşekkür:

Zorunlu olmayan ancak yazar/yazarların araştırmaya katkısı yazarlık düzeyinde olmayan kişilere birkaç cümlelik teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları açık bir şekilde yazılmalıdır.
C. Kaynaklar:
Yazının son sayfası KAYNAKLAR başlığından oluşmalıdır. Kaynaklar 9 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Kaynaklar arasında bir boş satır bırakılmalıdır. Başvurusu yapılan yazıda; önemli, yeni ve/veya çalışmayı doğrudan ilgilendiren kaynaklara yer verilmelidir, ancak kaynak sayısı 60 adeti aşmaması tavsiye edilmektedir. Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere ait bildirimler (Yüksek Lisans ve Doktora tezleri hariç) kaynak olarak kullanılmamalıdır. Dipnot kullanılmamalıdır. Bütün kaynaklar alfabetik sıra ile yazılmalıdır.
Detaylı gösterimler için Dergi Örnek Şablonunu inceleyiniz.