Cilt: 10 Sayı: 2, 7.12.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makalesi

Yayın Değerlendirme

  • Başta Bartın ve yöresinin tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, dilsel ve dinsel özellikleri hakkında hazırlanmış teorik ve/veya uygulamalı çalışmalar olmak üzere, sosyal ve beşeri bilimlere dair, alanına özgün katkılar yapan akademik çalışmaları yayımlamak.
  • Uluslararası akademik bir dergi olarak bilimsel birikime katkı sağlamak.
  • Yazarlara eserlerini bilim dünyasına sunma olanağı veren kaliteli bir platform sağlamak.

Dergide akademik makaleler yanında rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap inceleme, olgu sunumları, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru gibi makale dışı yazılara da yer verilebilir. 

Yayım İlkeleri

1. Çeşm-i Cihan yılda iki kez (Temmuz ve Aralık aylarında) yayımlanır bir elektronik dergidir. Gerek görüldüğünde çeşitli konularda özel sayılar da yayımlanır. Dergide başta Bartın ve yöresi hakkında olan çalışmalar olmak üzere, sosyal ve beşeri bilimler alandaki bütün bilimsel araştırmalara yer verilmektedir.

2. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

3. Dergide yayımlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayımlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazarına aittir.

4. Sunulmuş bildirilerin tam metinlerinin yayımlanması, bu durumun makalede açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır. Sunulmuş bildirilerden üretildiği hâlde bu durumun açıkça belirtilmediği makaleler, yayım sırasından kaldırılacaktır.

5. Lisansüstü tezlerden üretilmiş makalelerin yayımlanması, bu durumun makalede açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır. Bu tür makaleler, hakem sürecinin bitiş tarihine göre sıraya konulacak ve bir sayıda en fazla iki makale yayımlanacaktır. Lisansüstü tezden üretildiği hâlde bu durumun açıkça belirtilmediği makaleler, yayım sırasından kaldırılacaktır.

6. Aynı yazarın bir sayıda en fazla iki çalışmasına yer verilebilir.

7. Makalelerin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) derginin yazım kurallarına ve yayım ilkelerine uyma mecburiyeti vardır. Yazar, hakemlerin veya yayım kurulunun belirttiği düzeltme önerilerini yerine getirmek zorundadır. Yayın Kurulu gönderilen makale üzerinde şekil yönünden her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8. Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazar(lar)a aittir. Dergi Yayın Kurulunun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “hakem değerlendirme süreci"ne sokmadan “reddetme” hakkı bulunmaktadır.

9. Yayında esas alınan sıralama, tüm değerlendirme işlemlerinin bitiş tarihine göre yapılır. Makale kabulüne başlandığı tarihten itibaren, dergiye gönderimin erken yapılması ve hakem sürecinin erken başlatılması ile değerlendirmenin erken sonuçlanması yayın sırasını etkilemektedir.

10. Mizanpaj çalışmasının başlamasından sonra hakem süreci biten makaleler (kış sayısı için en geç 1 Aralık, yaz sayısı için en geç 1 Haziran) bir sonraki sayıya bırakılır.

11. Yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.

12. Yayımlanmış çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez. Yazarlar dergide basılan yayınlarını istediği platformlarda yayımlayabilir veya çoğaltabilir.

13. Yayımlanmış çalışmalardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.


Başvuru Kontrol Listesi
Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.

Gönderi dosyası Open Office, Microsoft Word, RTF veya Word Perfect dokümanı dosyası biçimindedir.

Metin tek satırlı, Cambria 11 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir.

Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemliğe uygun olarak hazırladığınızdan emin olunuz. 


Yazım Kuralları


Öz

Makalenin “öz”ü araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde, 150 ilâ 300 sözcük olarak hazırlanmalıdır.

Özün metni Cambria fontuyla 8 puntoda yazılmalıdır.

Anahtar sözcükler: Çalışmayı tanımlayacak 5 ilâ 7 anahtar sözcük, ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.


Birinci Düzey Ana Başlık (Giriş)

Birinci düzey ana başlıklar Cambria 12 punto, kalın (bold) ve düz (regular) olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalı ve metne ortalanmalıdır.


İkinci Düzey Alt Başlık
İkinci düzey alt başlıklar Cambria 12 punto, kalın ve düz olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük harfle, ilk paragraf ile aynı hizada (sola dayalı) yazılmalıdır.


Üçüncü Düzey Alt Başlık: Üçüncü düzey alt başlıklar Cambria 12 punto, kalın ve düz olmalı, her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalı; metin, başlıktan sonra iki nokta kullanılarak aynı satırda devam etmelidir.


Makale metni Cambria fontuyla 11 puntoda yazılmalıdır.

Paragraflar 1 cm girintiyle başlamalıdır. Paragraflardan sonra enter tuşuyla fazladan boşluk verilmemelidir.


Tablolar
Tablo numarası ve açıklaması tablonun üzerinde verilmelidir. Tablo yazısı ve numarası Cambria 10 punto, bold ve düz olmalıdır. Tablo açıklamaları 10 punto ve düz olarak yazılmalıdır. Tablo verilerindeki açıklamalar (varsa) tablonun altında Not olarak yazılmalıdır. Tablo göndermeleri mutlaka metin içerisinde (Tablo 2) yapılmalıdır. Tablonun kaynağı tablonun altında verilmeli ve 10 punto, bold ve düz olmalıdır.

Örnek:


Tablo 1: Tablo numarası ve açıklaması tablonun üzerinde verilmelidir

  
Kaynak:Şekiller
Makalede grafik, harita, resim, fotoğraf, vb. şekiller kullanılacaksa, açıklaması şeklin altına yazılmalı ve tümü şekil adı altında verilmelidir. 'Şekil' yazısı, numarası ve açıklamaları 10 punto, bold ve düz olmalıdır.

Şekil kaynağı mutlaka şekil açıklamasının altında verilmeli ve kaynak bilgisi, kaynakça bölümünde, kurallara uygun bir şekilde mutlaka yer almalıdır.

Şekillere metin içinde yer verilebilir.


Alıntılar
Üç satırdan veya 50-55 kelimeden kısa alıntılar, metin dâhilinde ve tırnak içerisinde italik olarak verilmelidir. Örneğin; “Üç satırdan veya 50-55 kelimeden kısa alıntılar, metin dâhilinde ve tırnak içerisinde verilmelidir.” Üç satırdan veya 50-55 kelimeden uzun alıntılar ise blok alıntı olarak; tırnak işareti kullanılmadan ve italik yapılmadan, 10 punto ile soldan 1,5 cm girintili ve iki yana yaslı olarak verilmelidir. 

KAYNAK VE ATIF KULLANIMI

Yazım kurallarının detayları için İSNAD ATIF SİSTEMİNİ yararlanabilirsiniz. Kaynak ve atıf kullanımının detayları için lütfen tıklayınız.

KİTAP

Tek Yazarlı Kitap

Metin İçi Atıf: (Demir, 2018).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demir, 2018).

Doğrudan Alıntı: (Demir, 2018, 19-23).

Kaynakça:Demir, Abdullah. Ebû İshak es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Ankara: İSAM Yayınları, 2018.

 

İki Yazarlı Kitap

Metin İçi Atıf: (Barkan – Ayverdi, 1973).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Barkan – Ayverdi, 1973).

Doğrudan Alıntı: (Barkan – Ayverdi, 1973, 45).

Kaynakça: Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli.  İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

 

Üç ve Daha Çok Yazarlı Kitap

Metin İçi Atıf: (Topaloğlu, v.dğr., 1998).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Topaloğlu, v.dğr., 1998).

Doğrudan Alıntı: (Topaloğlu, v.dğr., 1998, 17).

Kaynakça: Topaloğlu, Bekir – Yavuz, Y. Şevki – Çelebi, İlyas. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

 

Yazarsız Kitap

Metin İçi Atıf: (İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı,1998).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (İş Kanunları,1998).

Doğrudan Alıntı: (İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı,1998, 19-60).

Kaynakça:İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.

 

Kurum ve Komisyon Yayını Kitaplar

Metin İçi Atıf: (Sahil Güvenlik Komutanlığı [SGK], 2014).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (SGK, 2014).

Doğrudan Alıntı: (Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2014, 15).

Kaynakça:Sahil Güvenlik Komutanlığı.Damlaya Damlaya Kirlenir. Ankara: Sahil Güvenlik Komutanlığı Yayınları, 2014.

 

Kurum Yayını Raporlar

Metin İçi Atıf: (“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”, 2016).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”, 2016).

Doğrudan Alıntı: (“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”, 2016, 10-22).

Kaynakça:“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”. Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. Ankara: TBMM Yayınları, 2016.

 

Editöryal Kitap

Metin İçi Atıf: (Kaynar, 2015).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Kaynar, 2015).

Doğrudan Alıntı: (Kaynar, 2015, 19-50).

Kaynakça:Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

 

 

Seri Kitapları

Metin İçi Atıf: (Faroqhi, 2011).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Faroqhi, 2011).

Doğrudan Alıntı: (Faroqhi, 2011, 97).

Kaynakça:Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. 3 Cilt. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.

 

Çeviri Kitap

Metin İçi Atıf: (Dvornik, 1990).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Dvornik, 1990).

Doğrudan Alıntı: (Dvornik, 1990, 34).

Kaynakça:Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. çev. Mehmet Aydın. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.

 

Kitap Bölümü

Metin İçi Atıf: (Rudolph, 2003).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Rudolph, 2003).

Doğrudan Alıntı: (Rudolph, 2003, 290).

Kaynakça: Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. Haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

 

E-Kitaplar

Metin İçi Atıf: (Şahin, 2004).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Şahin, 2004).

Doğrudan Alıntı: (Şahin, 2004, 99).

Kaynakça:Şahin, Derya. Amisos Mozaiği. b.y.: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/38967,amisos-mozaigi.pdf?0

 

MAKALE

Akademik Dergi

Metin İçi Atıf: (Çiftci, 2015).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Çiftci, 2015).

Doğrudan Alıntı: (Çiftci, 2015, 23).

Kaynakça: Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23-46.

 

Süreli Yayın (Hakemli Olmayan Matbu Dergi)

Metin İçi Atıf: (Arslan, 2017).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Arslan, 2017).

Doğrudan Alıntı: (Arslan, 2017, 12).

Kaynakça: Arslan, Mustafa. “Sanal Dünya ve Değişen Toplumsal/Bireysel İlişkiler”. Diyanet Aylık Dergi, 315 (Mart 2017): 12-30.

 

Gazete Yazısı – Yazarlı

Metin İçi Atıf: (Donat, 2018).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Donat, 2018).

Doğrudan Alıntı: (Donat, 2018, 17).

Kaynakça:Donat, Yavuz. “Suçlu Medya!”.Sabah (9 Ağustos 2018): 17.

 

Gazete Yazısı – Yazarlı (İnternet Sitesinden)

Metin İçi Atıf: (Birand, 2012).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Birand, 2012).

Doğrudan Alıntı: (Birand, 2012, 12).

Kaynakça:Birand, M. Ali (2012, 14 Eylül). “Yetti artık, darbe beklemekten vazgeçin…” Hürriyet(14 Eylül 2012). Erişim: 11 Temmuz 2018.  http://www.hurriyet.com.tr

 

Gazete Yazısı – Yazarsız

Metin İçi Atıf: (“Yetki Kanunları,” 1971).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (“Yetki Kanunları,” 1971).

Doğrudan Alıntı: (“Yetki Kanunları,” 1971, 1).

Kaynakça:“Yetki Kanunları”. Milliyet (17 Eylül 1971): 1.

 

Süreli Yayın (Hakemli Olmayan E-Dergi)

Metin İçi Atıf: (Demiröz, 2017).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demiröz, 2017).

Doğrudan Alıntı: (Demiröz, 2017, 30).

Kaynakça:Demiröz, Sevim. “Uyku Çiçeği”. Kirpi Edebiyat Dergisi(Ocak 2017). Erişim: 22 Temmuz 2018. http://www.kirpiedebiyat.com/uyku-cicegi-sevim-demiroz/

 

Kişisel Sayfa

Metin İçi Atıf: (Tarakçı, 2018).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Tarakçı, 2018).

Doğrudan Alıntı: (Tarakçı, 2018).

Kaynakça: Tarakçı, Muhammed. “Papaz, Rahip, Pastör”. Prof. Dr. Muhammet Tarakçı.

Erişim: 31 Temmuz 2018. http://muhammettarakci.blogspot.com/2018/07/papaz-rahip-pastor.html

 

TEZ (Yayınlanmamış Doktora ve Yüksek Lisans Tezi)

 Metin İçi Atıf: (Demir, 2006).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demir, 2006).

Doğrudan Alıntı: (Demir, 2006, 55-57).

Kaynakça:Demir, Abdullah. Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2006.

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

Metin İçi Atıf: (Akün, 1989).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Akün, 1989).

Doğrudan Alıntı: (Akün, 1989, 2: 416).

Kaynakça: Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

 

BİLDİRİ

Basılmış Bildiri

Metin İçi Atıf: (Demir, 2017).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demir, 2017).

Doğrudan Alıntı: (Demir, 2017, 1: 651).

Kaynakça:Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”.IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik – Mâturîdîlik (05-07 Mayıs 2017). ed. Cengiz Cuhadar – Mustafa Aykaç – Yusuf Koçak. 1: 643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.


Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi’nin Yayın Etiği ve Aykırı Eylem Beyanı


Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi, bilimsel araştırma ile ilgili olarak yayımlanan bağımsız bir yayındır ve yayın politikasını editör belirlemektedir. Bu bildirge dergi imtiyaz sahibi, editör, hakemler ve yazarların etik davranışlarını içermektedir. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi’nin etik beyanı, COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors esaslarına dayanmaktadır ve bu kaynaklar www.publicationethics.org web adresinde ücretsiz olarak paylaşılmaktadır. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından yayımlanan etik yayıncılık ilkelerini benimsemektedir.

Açık Erişim Politikası

Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi açık erişim politikası izlemekte ve yayımlanan tüm içeriği ücretsiz olarak paylaşmaktadır.

1. Dergi İmtiyaz Sahibinin Sorumlulukları:

1.1. Editoryal Bağımsızlık
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi, herhangi bir kimse veya ticari ortaklarının etkisi olmadan editoryal kararların bağımsızlığının sağlanmasını taahhüt etmektedir.

1.2. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi, dergide yayımlanan makalelerin mülkiyet ve telif haklarını korur ve her makalenin yayımlanmış versiyonunun kaydını sağlamaktadır. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi, yayımlanmış her makalenin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamaktadır.

1.3. Bilimsel Suiistimal
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi, hileli yayın veya yayıncı intihali ile ilgili olarak daima uygun tedbirleri almaktadır.

2. Editörün Sorumlulukları:

2.1. Yayın ve Sorumluluk Kararı
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi editörü, dergideki her şeyi kontrol altında tutmaktadır ve okuyucuların ile yazarların ihtiyaçlarına cevap vermek için çaba göstermektedir. Editör ayrıca, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin dergide yayınlanacağının ve hangilerinin onur kırıcı yayın, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal gerekliliklere tabi politikalarla karar verilmesinden sorumludur. Editör, yayın kararı verilirken hakemler ile müzakere edebilir. Editör, içerik ve genel olarak yayın kalitesinden sorumludur. Editör adil ve uygun bir hakem süreci sağlamalıdır.

2.2. Tarafsızlık
Dergiye gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın değerlendirilmektedir.

2.3. Gizlilik
Dergiye gönderilen bir makale ile ilgili herhangi bir bilgi, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmemelidir.

2.4. Çıkar Çatışmaları ve İfşa Etme
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi editörü yazarlar, hakemler ve editörler gibi taraflar arasındaki herhangi çıkar çatışmalarına izin vermez. Dergiye gönderilen bir makaledeki yayınlanmamış materyaller, yazarın sarih bir yazılı onayı olmadan herhangi biri tarafından kullanılmamalıdır.

3. Hakemlerin Sorumlulukları:

3.1. Değerlendirme
Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmektedirler. Hakemler ayrıca, dergiye gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci sağlamaktadırlar.


3.2. Gizlilik
Dergiye gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler gizli tutulmaktadır. Hakemler, editör tarafından yetkilendirilmiş olanlar dışında başkaları müzakere etmemelidir.

3.3. İfşa Etme ve Çıkar Çatışması
Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat çatışması bulunmamaktadır.

3.4. Editöre Destek
Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım ederler ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmektedirler.

3.5. Tarafsızlık
Objektif bir karar değerlendirmesi, daima hakemler tarafından yapılmaktadır. Hakemler, uygun destekleyici iddialarla, açık bir şekilde görüşlerini ifade etmektedirler.

3.6. Kaynakların Referansı
Hakemler ayrıca, kendi bilgileri dahilindeki yayınlanmış diğer herhangi bir makale ile dergiye gönderilen metin arasında herhangi önemli bir benzerlik veya örtüşme ile ilgili olarak editörü bilgilendirmelidir.

4. Yazarların Sorumlulukları:

4.1. Bildirme Standartları
Dergiye gönderilen bir metin özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmasını sağlamalıdırlar. Araştırmanın verileri, makalede tam olarak belirtilmelidir. Dergiye gönderilen bir metin, başkalarının çalışmayı türetmesine izin vermek üzere yeterli detay ve referansları içermelidir.

4.2. Özgünlük
Çalışmalarını dergiye göndermek isteyen yazarlar, çalışmalarının tamamen özgün olmasını sağlamalıdır ve literatürden elde edilen kelimeler ile cümleler uygun bir şekilde alıntılanmalıdır.

4.3. Birden Fazla Yerde Yayın
Yazarlar, aynı çalışmayı herhangi bir başka dergide yayınlanmak üzere göndermemelidirler. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eş zamanlı gönderilmesi etik olmayan bir davranış teşkil etmektedir ve kabul edilemez.

4.4. Kaynakların Referansı
Başkalarının çalışmalarıyla ilgili olarak uygun referanslar verilmelidir. Yazarlar, çalışmalarının belirlenmesinde etkili olmuş yayınlara referans vermelidirler. Çalışma sürecinde kullanılan kaynakların tümü belirtilmelidir.

4.5. Makale Yazarlığı
Makale yazarlığı, çalışmaya kayda değer katkıda bulunan kişilerle sınırlı olmalıdır. Araştırma sürecine katılan başkaları var ise, bu kişiler katkıda bulunanlar olanlar listelenmelidir. Yazarlık ayrıca, derginin editörü ile iletişim halinde olan yazışmadan sorumlu olan bir yazar içermelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, tüm yardımcı yazarların makaleye dahil olmasını sağlamalıdır.

4.6. İfşa Etme ve Çıkar Çatışmaları
Finansal destek ile ilgili tüm kaynaklar açıklanmalıdır. Tüm yazarlar, çalışmalarının oluşturulması sürecinde yer alan çıkar çatışmasını ortaya koymalıdırlar.

4.7. Yayınlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar
Yazarlar göndermiş oldukları çalışmalarında dikkat çekici bir hata bulduklarında, bu hata ile ilgili olarak derhal dergiyi bilgilendirmek zorundadırlar. Yazarların, hataların düzeltilmesini sağlamak üzere editör ile birlikte çalışma yükümlülükleri vardır.

Dergimiz açık erişim politikası izlemektedir. Hiç bir süreçte ücret talep etmez. Bilimsel yetkinliğe odaklanmış ücretsiz bir dergidir.

Creative Commons Lisansı
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

23357 23356 23355 23358 61804267d9f84.png