Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi ve Mesleki Uyum

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 38 - 48, 30.06.2022

Öz

Günümüzde hızla küreselleşen teknoloji ve bilgi çağı aktif olarak kendini yenilemektedir. Yenilenen çağın geri dönüşü ise insanların isteklerinin, ihtiyaçlarının ve çevresel sorunlarım artmasıdır. Ekonominin küreselleşmesi ile uluslararası şirketlerin farklı ülkelerdeki şirketlerle ortak yatırımları, birleşmeleri, mal ve hizmet dağıtımlarının her geçen gün sayısı artmaktadır. Artan ihtiyaç ve çevresel sorunlara en iyi ve en hızlı hizmeti verebilmek için taşımacılık faaliyetleri yürütülmüş ve geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Hızlı hizmet sağlamak ve çevresel sorunlar ile rekabetin arttığı günümüz dünyasında lojistik yönetim uygulamaları daha önemli hale gelmiştir. Lojistik ve sürdürülebilirlik faaliyetleri son yıllarda önem kazanmış iki önemli konu olarak öne çıkmaktadır. Lojistik faaliyetlerin verimli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi son kullanıcılara zaman ve mekân açısından avantajlar sunmakla beraber sürdürülebilir bir çevre sağlanmasına da katkı sağlamaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik alanında başarılı olmak isteyen firmalar, bu kapsamda sadece sürdürülebilirlik faaliyetlerine odaklanırlarsa başarılı olamayacaklardır. Ekolojik olarak sürdürülebilir olmak ise temiz bir bilinç ve lojistik eğitiminin kalitesi ve yaygınlaştırılması ile mümkün olacaktır. Lojistik sektöründe üretim, malzeme planlama, antrepo yönetimi, nakliye, depolama, gümrük, müşteri hizmetleri, yurt içi ve yurt dışı satın alma, ithalat ve ihracat, elektronik ticaret, lojistik faaliyetler, satış, pazarlama, finans, yurt dışı ticaret, talep tahmini konularında nitelikli ve iyi yetişmiş çalışanlara olan ihtiyaç artmıştır. Lojistik alanında tecrübeli çok sayıda çalışan olmasına rağmen, meslek lisesi, meslek yüksekokulu, lisans ve lisansüstü mezunlarının sayısı diğer mesleklere göre düşük seviyededir. Bu çalışmanın temel amacı, sürdürülebilirlik kavramı ile lojistik eğitimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve lojistik eğitimi alan öğrencilerin mesleki uyumlarının mevcut durumunu kavramsal araştırma yoluyla belirlemek ve olası çıkarımlarını tartışmaktır. Çalışmanın giriş bölümünün ardından sürdürülebilirlik, lojistik eğitim ve mesleki uyum kavramları tartışılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. Çalışma sürdürülebilirlik ve mesleki uyum standartlarına uyulmamasının nedenlerini ve sonuçlarını göstererek lojistik eğitim konusuna katkı sağlamaktadır.

Kaynakça

 • Acat, B., Balbağ, Z., Demir, B., Görgülü, A. (2005). Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Algıları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 27-35.
 • Akalın, Ö. (2006). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Algıları İle Geleceğe Yönelik Umut Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akandere, G. (2016). Lojistik Sektörü Acısından Mesleklerinin Amaçlarını ve Sektöre Yönelik Sektöre Yönelik Beklentilerin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19 (41. Yıl Özel), 129-141.
 • Akça, E., Sürücü, Ş., Akbaş, M., Şenoğlu, A. (2019). Ebelik Öğrencilerinin Sosyal Zeka Düzeyleri ile Meslek Algıları Arasındaki İlişki. Cukurova Medical Journal, 44 (2), 621-631.
 • Akgöz, E., Samatova, G. (2020). Turizm Sektöründe Mesleki Algı ile Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişkinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (17), 5-13.
 • Akkoca, C., Hazır, K. (2013). Analysis of Logistics Programs in Turkish Universities. XI. International Logistics & Supply Chain Congress, 07-09.
 • Aldemir, A., & İlhan, T. (2018). Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Algıları Üzerine Bir İnceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(51), 53-80.
 • Ay, F., Keçe, M., İnci, İ., Alkan, N., Acar, G. (2018). Ebelik Öğrencilerinin Meslek Algıları ve Kariyer Planlarını Etkileyen Faktörler. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (2), 74-82.
 • Babacan, M. (2003). Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu. Ege Akademik Bakış, 3 (1), 8-15.
 • Bağçeci, B., Çetin, B., Ünsal, S. (2013). Öğretmenlerin Mesleki İmaj Ölçeği Occupational Image Scale of Teachers. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), 34-48.
 • Baki, B., Tanyaş, M., Özkök, M. (2004). The Logistics Education in the Universities of Turkey.
 • Bali, D., Enisoğlu, İ., Sezer, F. (2016). Türkiye'de Lisansüstü Lojistik Eğitimin İçerik Analizi ile İncelenmesi. Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (1), 21-36.
 • Birnbaum, D., Somers, M. (1989). The Meaning And Measurement Of Occupational Image For The Nursing Role. Work And Occupations, 16 (2), 200-213.
 • Bozyiğit, S., Özkan, R. (2020). Staj Algısının İşletmeyle İlgili Faktörler Bağlamında İncelenmesi: Lojistik Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (22), 562-596.
 • Carless, SA. (2005). The Influence of Fit Perceptions, Equal Opportunity Policies, and Social Support Network on Pre-entry Police Officer Career Commitment and Intentions to Remain. Journal of Criminal Justice, 33, 341-352.
 • Çalışkan, F., Öztürkoğlu, Y. (2014). Türkiye’de Lojistik Eğitiminde Temel Eğilimler. III. Ulusal Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi, 147-153.
 • Çekerol, GS. (2020). Senior Executives Opinions regarding Educational Competencies of University Graduate Young Labor Force: Logistics Education Case. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8 (3), 796-813.
 • Çekerol, G., Nalçakan, M. (2011). Lojistik Sektörü İçerisinde Türkiye Demiryolu Yurtiçi Yük Taşıma Talebinin Ridge Regresyonla Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (2), 321-344.
 • Çıkmak, S. (2016). Türkiye'de Lojistik Eğitiminin Durumu ve Lojistik Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), 1-13.
 • Dağlı, S. (2014). Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanların Kendi Mesleklerine İlişkin Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dinçer, B. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Karşı Algı ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Donohue, R. (2006). Person-Environment Congruence in Relation to Career Change and Career Persistence. Journal of Vocational Behavior, 68, 504-515.
 • Durusu, A. (2011). Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi ve Örnek Uygulamaların İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dutton, J., Dukerich, J., Harquail, C. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39 (2), 239–263.
 • Dündar, A., Üçler, Y., Başaran Alagöz, S. (2019). Lojistik Öğrencilerinin İş Başı Eğitiminden Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (2), 675-686.
 • Edwards, JR. (1996). An Examination of Competing Versions of the Person-Environment Fit Approach to Stress. Academy of Management Journal, 39 (2), 292-339.
 • Emanet, H., Kaynak, R. (2014). Üniversitelerin Lojistik Programlarında Verilecek Eğitim Müfredatının Bileşenlerine İlişkin Bir Araştırma. III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17.
 • Emiroğlu, N. (2000). Sağlık Personelinin ve Toplumun Hemşirelik İmajı. Hemşirelikte Araştırma Heliştirme Dergisi, 1, 9-18.
 • Erturgut, R. (2016). Logistics Education in Higher Education in 21st Century: New Trends and Opportunities. Proceedings of International Technology Education and Development Conference, 3144-3149.
 • Eşer, İ., Khorshid, L., Denat, Y. (2008). Hemşirelik Mesleğini Algılamada İlk Klinik Uygulamanın Etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24 (1), 15-26.
 • Gönenç, B. (2019). Lojistik Eğitiminde Karşılaşılan Problemler: Ortaöğretim Ulaştırma Hizmetleri Öğretmenlerine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Halıcı, A., Delil, Y. (2003). Büro Yönetimi Öğrencilerinin Mesleki Algılamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 22-37.
 • Hocaoğlu, S., Güner, S., Coşkun, E. (2015). Sektörün Lojistik Eğitimi Veren Üniversitelerden Beklentilerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Çalışma. 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Romanya, Romanya, 775-785
 • Hutcheson, JM. (1999). An Examination of Three Levels of PersonEnvironment Fit. PhD Thesis. Houston : University of Houston The Faculty of The Department of Psychology.
 • İlhan, S. (2015). Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 313-328.
 • İnce, M., Bozyiğit, S., Çelenk, İ. (2016). Lojistik Sektörünün Üniversitelerdeki Lojistik Eğitimini Değerlendirmesine Üzerine Nitel Bir Çalışma. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 288-306.
 • Karaman, N. (2008). Öğretmenlerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri Nelerdir? Yayınlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Anakara: Nobel Yayıncılık.
 • Karcıoğlu, R., Temelli, F. (2014). Türkiye’de Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Lojistik Eğitimi Veren Üniversiteler Üzerine Bir Değerlendirme (2012-2013 Yılları). III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17.
 • Keskin, H. (2011). Lojistik El Kitabı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kocaman, S., Koybu Rol, E. (2020). Öğrencilerin Mesleki Algı ve Beklentileri İle Gelecek Kaygılarının Sektörde Çalışma İsteği Üzerine Etkisi: Antalya Yükseköğretim Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), 3192-3217.
 • Koç, F., Alnıaçık, Ü., Çetin, O. (2017). Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (3), 1-7.
 • Kristof-Brown, A. (2000). Perceived Applicant Fit: Distinguishing Between Recruiters’ Perceptions of Person-Job and Person-Organization Fit. Personnel Psychology, 53 (3), 643-671.
 • Kristof-Brown, A., Zimmerman, R., Johnson, E. (2005). Consequences of Individuals’ Fit at Work: A Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor Fit. Personnel Psychology, 58, 281-342.
 • Küçüksolak, BT. (2006). Dünya Da Ve Türkiye De Lojistik Eğitimi. Doctoral dissertation. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Lauver, KJ., Kristof-Brown, A. (2001). Distinguishing between employees' perceptions of person–job and person–organization fit. Journal of vocational behavior, 59 (3), 454-470.
 • Lee, Y., John, A. (2012). When Preference is Not Satisfied but the Individual is: How Power Distance Moderates Person-Job Fit. Journal of Management, 20 (10), 1-35.
 • Lynagh, P., Murphy, P., Poist, R. (1999). Career Perspectives of Women in Distribution: Congruency or Contrast? International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 29 (3), 192-207.
 • Mazıoğlu, V., Kanbur, E. (2020). Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Gömülmüşlük Üzerine Etkisi: Kişi-İş Uyumunun Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1639-1654.
 • Oğuz, İ., Oğuz, D. (2020). Türkiye Ekonomisinde Lojistik. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 65-74.
 • O'Reilly, C., Chatman, J., Caldwell, D. (1991). People and Organizational Culture: A Profile Comparison Approach to Assessing Person-Organization Fit. Academy of Management Journal, 34 (3), 487-516.
 • Özdoğan, S. (2016). Lojistik Yönetimi ve Lojistik Köyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özoğlu , B., Senir, G., Büyükkeklik, A. (2020). Devlet Üniversitelerinde Lojistik Eğitimine Yönelik Bir Araştırma. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2), 19-35.
 • Özoğlu, B., Büyükkeklik, A. (2013). The Transportation and Logistics Sector in Turkish Economy: A Review about Growth Potential and Education Infrastructure. The International Journal of Transport & Logistics, 13, 1-10.
 • Polat Dede, N., Karasoy, EN., Çam, B. (2018). Türkiye’deki Lojistik Eğitimine Yönelik Bir Araştırma. The Second In Traders International Conference. Sakarya: Sakarya University 121-133.
 • Saltık, I., Avcı, U., Kaya, U. (2016). Mesleki Bağlılık ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey-Meslek Uyumu Ve Mesleğin Sosyal Statüsü: Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (3), 42-63.
 • San Turgay, A., Karaca, B., Çeber, E., Aydemir, G. (2005). Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılayışları. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (1), 54-62.
 • Sayın, A., Küçük, Ü. (2020). Lojistik Bölümünü Tercih Eden Öğrencilerin Lojistik Sektöründen Beklentileri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (28), 1342-1373.
 • Schneider, B. (1987). The People Make the Place. Personnel Psychology, 40 (3), 437-453.
 • Sezen, B. (2001). Dağıtım Kanallarında Lojistik Performans, Adalet Algısı ve Kanal Üyesi Memnuniyeti. İstanbul: Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Starks, GL. (2007). The Effect of Person–Job Fit on the Retention of Top College Graduates in Federal Agencies. Review of Public Personnel Administration, 27 (1), 59-70.
 • Şahin, E. (2018). Türkiye’de Lojistik Eğitimi, Lojistik Eğitim Standartları, Mesleki Yyeterlilik ve Bologna Süreci, AB Üye Ülkeleri ile Türkiye Kıyaslaması. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
 • Şener, D., Karaca, A., Açıkgöz, F., Süzer, F. (2011). Hemşirelik Eğitimi Mesleki Benlik Saygısını Değiştirir Mi? Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisİ, 1 (3), 12-16.
 • Taylor, K., Betz, N. (1983). Applications of Self-Efficacy Theory to the Understanding and Treatment of Career Indecision. Journal of Vocational Behavior, 22, 63-81.
 • TDK (2021). Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 11.05.2022).
 • Toksöz, D., Çapar, G. (2019). Birey-Meslek Uyumunun Meslek Seçimine Etkisi: Eğitim Gezilerine Katılan Turist Rehberi Adayları Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 257-278.
 • Tuzcuoğlu, S. (1994). Meslek Seçimi ve Önemi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (6), 265-280.
 • Uçkun, G., Latif , H., Uçkun, S., Pelit, E. (2004). Otel Organizasyonundaki İşlerin Yaratıcı ve Tutucu Kişilik Boyutunda Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 55-78.
 • Ünalp, Z. (2006). Türkiye' Nin Avrupa Birliği' Ne Tam Üyelik Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Üredi, L., Üredi, I. (2007). .Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 133-144.
 • Wong, C., Hui, C., Law, K. (1998). A Longitudinal s-Study of the Job Perception–Job Satisfaction Relationship: A Test of the Three Alternative Specifications. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 71 (2), 127-146.
 • Yangınlar, G. (2019). Lojistik Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ile Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (35), 273-293.
 • Yerxa, EJ. (1993). Occupational Science: A New Source of Power for Participants in Occupational Therapy. Journal of Occupational Science, 1 (1), 3-9.
 • Yıldıztekin, A. (2002). Lojistik veya Tedarik Zinciri Yönetimi - 1.bölüm. 2021 tarihinde Dünya Gazetesİ: http://www.atillayildiztekin.com/?p=61 (Erişim tarihi: 11.05.2022).
 • Yılmaz, A., Tanrıverdi, H. (2017). Aşçıların Meslek Uyumu ve Meslek Algısı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 621-639.
 • Yılmaz, T., Şen, T., Demirkaya, F. (2014). Hemşirelerin ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1 (3), 130-139.
 • YÖK (2022). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim tarihi: 11.05.2022).
 • Yücekaya, P., Gürol, P., Kara, K. (2016). Lojistik Bölümü Öğrencilerinin Staj Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yardımıyla Tespit Edilmesi. Journal of Life Economics, 3 (4), 235-254.
 • Yücel, Ş., Güler, E., Khorshıd, L. (2011). İki Farklı Eğitim Sistemi ile Öğrenim Gören Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 27 (3), 1-8.

Logistics Education and Professional Compliance from the Sustainability Perspective

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 38 - 48, 30.06.2022

Öz

Today, the rapidly globalizing technology and information age actively renews itself. The return of the renewed era is the increase in people’s desires, needs and environmental problems. With the globalization of the economy, the number of joint investments of international companies with companies in different countries, mergers, distribution of goods and services is increasing every day. In order to provide the best and fastest service to the growing needs and environmental problems, transportation activities have been carried out and their development is made mandatory. Logistics management applications have become more important in today’s world where there is an increase in competition to provide fast service and environmental problems. Logistics and sustainability activities stand out as two important issues that have become important in recent years. Efficient planning and execution of logistics activities offers advantages to end users in terms of time and space but also contributes to ensuring a sustainable environment. Companies that prefer to be successful in the field of environmental sustainability will not be successful if they focus only on sustainability activities in this context. Being ecologically sustainable will be possible with a clean consciousness and the quality and dissemination of logistics education. In the logistics industry production, material requirement planning, warehouse management, transportation, warehousing, customs, customer service, domestic and international purchases, import and export, e-commerce, logistics, operations, sales, marketing, finance, foreign trade, demand forecasting also qualified and well-trained employees has increased the need for. Although there are many employees with experience in the field of logistics, the number of graduates of vocational high schools, vocational schools, undergraduate and graduate programs is low compared to other professions. The main purpose of this research is to illustrate the relationship between the concept of sustainability and logistics professional logistics education adaptation of education students through research and determine the current status of possible conceptual implications are discussed. After the introductory part of the study, the concepts of sustainability, logistic training and professional adaptation are discussed. In the last part of the study, suggestions were made for future research. The study should contribute to the issue of logistics education by showing the reasons and consequences of non-compliance with sustainability and professional compliance standards.

Kaynakça

 • Acat, B., Balbağ, Z., Demir, B., Görgülü, A. (2005). Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Algıları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 27-35.
 • Akalın, Ö. (2006). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Algıları İle Geleceğe Yönelik Umut Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akandere, G. (2016). Lojistik Sektörü Acısından Mesleklerinin Amaçlarını ve Sektöre Yönelik Sektöre Yönelik Beklentilerin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19 (41. Yıl Özel), 129-141.
 • Akça, E., Sürücü, Ş., Akbaş, M., Şenoğlu, A. (2019). Ebelik Öğrencilerinin Sosyal Zeka Düzeyleri ile Meslek Algıları Arasındaki İlişki. Cukurova Medical Journal, 44 (2), 621-631.
 • Akgöz, E., Samatova, G. (2020). Turizm Sektöründe Mesleki Algı ile Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişkinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (17), 5-13.
 • Akkoca, C., Hazır, K. (2013). Analysis of Logistics Programs in Turkish Universities. XI. International Logistics & Supply Chain Congress, 07-09.
 • Aldemir, A., & İlhan, T. (2018). Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Algıları Üzerine Bir İnceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(51), 53-80.
 • Ay, F., Keçe, M., İnci, İ., Alkan, N., Acar, G. (2018). Ebelik Öğrencilerinin Meslek Algıları ve Kariyer Planlarını Etkileyen Faktörler. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (2), 74-82.
 • Babacan, M. (2003). Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu. Ege Akademik Bakış, 3 (1), 8-15.
 • Bağçeci, B., Çetin, B., Ünsal, S. (2013). Öğretmenlerin Mesleki İmaj Ölçeği Occupational Image Scale of Teachers. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (1), 34-48.
 • Baki, B., Tanyaş, M., Özkök, M. (2004). The Logistics Education in the Universities of Turkey.
 • Bali, D., Enisoğlu, İ., Sezer, F. (2016). Türkiye'de Lisansüstü Lojistik Eğitimin İçerik Analizi ile İncelenmesi. Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (1), 21-36.
 • Birnbaum, D., Somers, M. (1989). The Meaning And Measurement Of Occupational Image For The Nursing Role. Work And Occupations, 16 (2), 200-213.
 • Bozyiğit, S., Özkan, R. (2020). Staj Algısının İşletmeyle İlgili Faktörler Bağlamında İncelenmesi: Lojistik Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (22), 562-596.
 • Carless, SA. (2005). The Influence of Fit Perceptions, Equal Opportunity Policies, and Social Support Network on Pre-entry Police Officer Career Commitment and Intentions to Remain. Journal of Criminal Justice, 33, 341-352.
 • Çalışkan, F., Öztürkoğlu, Y. (2014). Türkiye’de Lojistik Eğitiminde Temel Eğilimler. III. Ulusal Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi, 147-153.
 • Çekerol, GS. (2020). Senior Executives Opinions regarding Educational Competencies of University Graduate Young Labor Force: Logistics Education Case. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8 (3), 796-813.
 • Çekerol, G., Nalçakan, M. (2011). Lojistik Sektörü İçerisinde Türkiye Demiryolu Yurtiçi Yük Taşıma Talebinin Ridge Regresyonla Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (2), 321-344.
 • Çıkmak, S. (2016). Türkiye'de Lojistik Eğitiminin Durumu ve Lojistik Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), 1-13.
 • Dağlı, S. (2014). Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanların Kendi Mesleklerine İlişkin Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dinçer, B. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Karşı Algı ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Donohue, R. (2006). Person-Environment Congruence in Relation to Career Change and Career Persistence. Journal of Vocational Behavior, 68, 504-515.
 • Durusu, A. (2011). Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi ve Örnek Uygulamaların İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dutton, J., Dukerich, J., Harquail, C. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39 (2), 239–263.
 • Dündar, A., Üçler, Y., Başaran Alagöz, S. (2019). Lojistik Öğrencilerinin İş Başı Eğitiminden Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (2), 675-686.
 • Edwards, JR. (1996). An Examination of Competing Versions of the Person-Environment Fit Approach to Stress. Academy of Management Journal, 39 (2), 292-339.
 • Emanet, H., Kaynak, R. (2014). Üniversitelerin Lojistik Programlarında Verilecek Eğitim Müfredatının Bileşenlerine İlişkin Bir Araştırma. III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17.
 • Emiroğlu, N. (2000). Sağlık Personelinin ve Toplumun Hemşirelik İmajı. Hemşirelikte Araştırma Heliştirme Dergisi, 1, 9-18.
 • Erturgut, R. (2016). Logistics Education in Higher Education in 21st Century: New Trends and Opportunities. Proceedings of International Technology Education and Development Conference, 3144-3149.
 • Eşer, İ., Khorshid, L., Denat, Y. (2008). Hemşirelik Mesleğini Algılamada İlk Klinik Uygulamanın Etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24 (1), 15-26.
 • Gönenç, B. (2019). Lojistik Eğitiminde Karşılaşılan Problemler: Ortaöğretim Ulaştırma Hizmetleri Öğretmenlerine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Halıcı, A., Delil, Y. (2003). Büro Yönetimi Öğrencilerinin Mesleki Algılamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 22-37.
 • Hocaoğlu, S., Güner, S., Coşkun, E. (2015). Sektörün Lojistik Eğitimi Veren Üniversitelerden Beklentilerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Çalışma. 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Romanya, Romanya, 775-785
 • Hutcheson, JM. (1999). An Examination of Three Levels of PersonEnvironment Fit. PhD Thesis. Houston : University of Houston The Faculty of The Department of Psychology.
 • İlhan, S. (2015). Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 313-328.
 • İnce, M., Bozyiğit, S., Çelenk, İ. (2016). Lojistik Sektörünün Üniversitelerdeki Lojistik Eğitimini Değerlendirmesine Üzerine Nitel Bir Çalışma. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 288-306.
 • Karaman, N. (2008). Öğretmenlerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri Nelerdir? Yayınlanmamış Yüksek Lisans Dönem Projesi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Anakara: Nobel Yayıncılık.
 • Karcıoğlu, R., Temelli, F. (2014). Türkiye’de Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Lojistik Eğitimi Veren Üniversiteler Üzerine Bir Değerlendirme (2012-2013 Yılları). III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17.
 • Keskin, H. (2011). Lojistik El Kitabı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kocaman, S., Koybu Rol, E. (2020). Öğrencilerin Mesleki Algı ve Beklentileri İle Gelecek Kaygılarının Sektörde Çalışma İsteği Üzerine Etkisi: Antalya Yükseköğretim Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), 3192-3217.
 • Koç, F., Alnıaçık, Ü., Çetin, O. (2017). Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (3), 1-7.
 • Kristof-Brown, A. (2000). Perceived Applicant Fit: Distinguishing Between Recruiters’ Perceptions of Person-Job and Person-Organization Fit. Personnel Psychology, 53 (3), 643-671.
 • Kristof-Brown, A., Zimmerman, R., Johnson, E. (2005). Consequences of Individuals’ Fit at Work: A Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor Fit. Personnel Psychology, 58, 281-342.
 • Küçüksolak, BT. (2006). Dünya Da Ve Türkiye De Lojistik Eğitimi. Doctoral dissertation. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Lauver, KJ., Kristof-Brown, A. (2001). Distinguishing between employees' perceptions of person–job and person–organization fit. Journal of vocational behavior, 59 (3), 454-470.
 • Lee, Y., John, A. (2012). When Preference is Not Satisfied but the Individual is: How Power Distance Moderates Person-Job Fit. Journal of Management, 20 (10), 1-35.
 • Lynagh, P., Murphy, P., Poist, R. (1999). Career Perspectives of Women in Distribution: Congruency or Contrast? International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 29 (3), 192-207.
 • Mazıoğlu, V., Kanbur, E. (2020). Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Gömülmüşlük Üzerine Etkisi: Kişi-İş Uyumunun Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 1639-1654.
 • Oğuz, İ., Oğuz, D. (2020). Türkiye Ekonomisinde Lojistik. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 65-74.
 • O'Reilly, C., Chatman, J., Caldwell, D. (1991). People and Organizational Culture: A Profile Comparison Approach to Assessing Person-Organization Fit. Academy of Management Journal, 34 (3), 487-516.
 • Özdoğan, S. (2016). Lojistik Yönetimi ve Lojistik Köyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özoğlu , B., Senir, G., Büyükkeklik, A. (2020). Devlet Üniversitelerinde Lojistik Eğitimine Yönelik Bir Araştırma. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2), 19-35.
 • Özoğlu, B., Büyükkeklik, A. (2013). The Transportation and Logistics Sector in Turkish Economy: A Review about Growth Potential and Education Infrastructure. The International Journal of Transport & Logistics, 13, 1-10.
 • Polat Dede, N., Karasoy, EN., Çam, B. (2018). Türkiye’deki Lojistik Eğitimine Yönelik Bir Araştırma. The Second In Traders International Conference. Sakarya: Sakarya University 121-133.
 • Saltık, I., Avcı, U., Kaya, U. (2016). Mesleki Bağlılık ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey-Meslek Uyumu Ve Mesleğin Sosyal Statüsü: Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (3), 42-63.
 • San Turgay, A., Karaca, B., Çeber, E., Aydemir, G. (2005). Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılayışları. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (1), 54-62.
 • Sayın, A., Küçük, Ü. (2020). Lojistik Bölümünü Tercih Eden Öğrencilerin Lojistik Sektöründen Beklentileri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (28), 1342-1373.
 • Schneider, B. (1987). The People Make the Place. Personnel Psychology, 40 (3), 437-453.
 • Sezen, B. (2001). Dağıtım Kanallarında Lojistik Performans, Adalet Algısı ve Kanal Üyesi Memnuniyeti. İstanbul: Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Starks, GL. (2007). The Effect of Person–Job Fit on the Retention of Top College Graduates in Federal Agencies. Review of Public Personnel Administration, 27 (1), 59-70.
 • Şahin, E. (2018). Türkiye’de Lojistik Eğitimi, Lojistik Eğitim Standartları, Mesleki Yyeterlilik ve Bologna Süreci, AB Üye Ülkeleri ile Türkiye Kıyaslaması. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
 • Şener, D., Karaca, A., Açıkgöz, F., Süzer, F. (2011). Hemşirelik Eğitimi Mesleki Benlik Saygısını Değiştirir Mi? Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisİ, 1 (3), 12-16.
 • Taylor, K., Betz, N. (1983). Applications of Self-Efficacy Theory to the Understanding and Treatment of Career Indecision. Journal of Vocational Behavior, 22, 63-81.
 • TDK (2021). Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 11.05.2022).
 • Toksöz, D., Çapar, G. (2019). Birey-Meslek Uyumunun Meslek Seçimine Etkisi: Eğitim Gezilerine Katılan Turist Rehberi Adayları Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 257-278.
 • Tuzcuoğlu, S. (1994). Meslek Seçimi ve Önemi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (6), 265-280.
 • Uçkun, G., Latif , H., Uçkun, S., Pelit, E. (2004). Otel Organizasyonundaki İşlerin Yaratıcı ve Tutucu Kişilik Boyutunda Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 55-78.
 • Ünalp, Z. (2006). Türkiye' Nin Avrupa Birliği' Ne Tam Üyelik Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Üredi, L., Üredi, I. (2007). .Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 133-144.
 • Wong, C., Hui, C., Law, K. (1998). A Longitudinal s-Study of the Job Perception–Job Satisfaction Relationship: A Test of the Three Alternative Specifications. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 71 (2), 127-146.
 • Yangınlar, G. (2019). Lojistik Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ile Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (35), 273-293.
 • Yerxa, EJ. (1993). Occupational Science: A New Source of Power for Participants in Occupational Therapy. Journal of Occupational Science, 1 (1), 3-9.
 • Yıldıztekin, A. (2002). Lojistik veya Tedarik Zinciri Yönetimi - 1.bölüm. 2021 tarihinde Dünya Gazetesİ: http://www.atillayildiztekin.com/?p=61 (Erişim tarihi: 11.05.2022).
 • Yılmaz, A., Tanrıverdi, H. (2017). Aşçıların Meslek Uyumu ve Meslek Algısı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 621-639.
 • Yılmaz, T., Şen, T., Demirkaya, F. (2014). Hemşirelerin ve Ebelerin Mesleklerini Algılama Biçimleri ve Gelecekten Beklentileri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1 (3), 130-139.
 • YÖK (2022). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr/ (Erişim tarihi: 11.05.2022).
 • Yücekaya, P., Gürol, P., Kara, K. (2016). Lojistik Bölümü Öğrencilerinin Staj Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yardımıyla Tespit Edilmesi. Journal of Life Economics, 3 (4), 235-254.
 • Yücel, Ş., Güler, E., Khorshıd, L. (2011). İki Farklı Eğitim Sistemi ile Öğrenim Gören Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 27 (3), 1-8.
Toplam 78 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre ve Kültür
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Nur Karasoy 0000-0001-8697-6829

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 24 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karasoy, E. N. (2022). Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi ve Mesleki Uyum. Sürdürülebilir Çevre Dergisi, 2(1), 38-48.
AMA Karasoy EN. Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi ve Mesleki Uyum. Çevre. Haziran 2022;2(1):38-48.
Chicago Karasoy, Elif Nur. “Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi Ve Mesleki Uyum”. Sürdürülebilir Çevre Dergisi 2, sy. 1 (Haziran 2022): 38-48.
EndNote Karasoy EN (01 Haziran 2022) Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi ve Mesleki Uyum. Sürdürülebilir Çevre Dergisi 2 1 38–48.
IEEE E. N. Karasoy, “Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi ve Mesleki Uyum”, Çevre, c. 2, sy. 1, ss. 38–48, 2022.
ISNAD Karasoy, Elif Nur. “Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi Ve Mesleki Uyum”. Sürdürülebilir Çevre Dergisi 2/1 (Haziran 2022), 38-48.
JAMA Karasoy EN. Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi ve Mesleki Uyum. Çevre. 2022;2:38–48.
MLA Karasoy, Elif Nur. “Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi Ve Mesleki Uyum”. Sürdürülebilir Çevre Dergisi, c. 2, sy. 1, 2022, ss. 38-48.
Vancouver Karasoy EN. Sürdürülebilirlik Perspektifinden Lojistik Eğitimi ve Mesleki Uyum. Çevre. 2022;2(1):38-4.