Cilt: 2 Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

İnsanlar ve diğer tüm canlıların ömürleri boyunca karşılıklı etkileşimde bulunduğu fiziki, biyolojik, kimyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal ortam çevre olarak adlandırılmaktadır. Çevre canlı ve cansız pek çok öğeyi içerisinde bulundururken çeşitli dengeler ve döngüler temelinde kurulmuştur. Tüm canlılar için yaşanabilir bir çevrenin oluşması amacıyla bu doğal dengelerin korunması veya bozulan dengelerin iyileştirilmesi gerekmektedir. 1999 yılında kurulan, akademik ve eğitici çalışmalar vasıtasıyla sürdürülebilir bir çevrenin oluşması ve yaşam kalitesinin artması için insanlarda farkındalık oluşturmayı kendisine misyon edinen Çevre Vakfı öncülüğünde Sürdürülebilir Çevre Dergisi'nin 2018 yılında yayın hayatına başlaması kararlaştırılmıştır. Sürdürülebilir Çevre Dergisi'nin amacı yaşanabilir bir çevre için farkındalığın oluşmasına, bilginin ve tecrübelerin paylaşılmasına katkı sağlayacak çok yönlü bir platform oluşturmaktır. Platform; amacına uygun yayınlar vasıtasıyla, konu ile ilgili kamu idarecileri, özel sektör yöneticileri, akademisyenler, meslek profesyonelleri ve gönüllüler arasında bilimsel temelli bir iletişim ve bilgi paylaşımının sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Sürdürülebilir Çevre Dergisi'nin amaçları çerçevesinde derginin kapsamını aşağıdaki konuların oluşturmasına karar verilmiştir.


- Bilim : Temel bilim, mühendislik, mimarlık, sağlık, ormancılık, tarım

- Toplum : Din, ahlak, sosyoloji, eğitim, antropoloji, tarih, felsefe

- Ekonomi : Sürdürülebilirlik, kalkınma, yeşil ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, gıda güvenliği

- Politika : Su, uluslararası ilişkiler, hukuk, yönetim, şehircilik

Belirlenen bu kapsamda çevre ile ilgili tüm konularda orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleleri, kitap incelemeleri ve konferans bildirileri kabul edilmektedir.

Makale Yazım Kuralları

Sayfa boyutu, sayısı ve kenar boşlukları

A4 formatında, Sol: 3, Sağ: 2cm, Üst: 3 ve Alt: 2 cm.

Sayfa numaraları

Sayfa numaraları sayfanın ortasında verilmelidir.

Satır boşlukları

Satır boşluklarında 0 nk (pt) ile 1 satır boşluk kullanılmalıdır.

Metin

Times New Roman (TNR) karakterinde 12 punto ile sağa ve sola dayalı (iki yana yaslı) olarak tek aralıklı yazılmalıdır. Noktadan ve virgülden sonra 1 karakter boşluk bırakılmalıdır.

Paragraf

Her paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalı, paragraf başlarında Tab tuşu kullanılmamalıdır. Paragraf başı yapılmamalıdır.

Makale başlığı

Sayfanın en üst satırında ortalanmış, koyu, Times New Roman, 14 punto ile her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.

Yazarlar

Makale başlığı ile yazarlar, yazarlar ile adres arasında 1’er satır boşluk bırakılmalıdır. Yazarların katkı sırası üst simge ile verilmelidir. Yazarların yazımında TNR 12 punto karakter kullanılmalı ve ad/soyad ilk harf büyük olacak şekilde ortalı yazılmalıdır.

Adres

Yazarların katkı sırasına göre adresler TNR 10 punto karakter ile ortalı verilmedir.

Türkçe/İngilizce Özet

Adreslerden 1 satır boşluk bırakıldıktan sonra, Özet kelimesi TNR yazı karakterinde, 12 punto, koyu ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Özet metni TNR yazı karakterinde, 12 punto yazılmalıdır. Özet metni en az 250, en fazla 400 kelime içermelidir. Özet kelimesi ile özet metni arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Türkçe makaleler İngilizce, İngilizce makaleler Türkçe özet içermelidir. Türkçe özet verildikten sonra 2 satır boşluk bırakılarak makalenin İngilizce başlığı Türkçe başlığın yazımındaki gibi verilmeli ve 1 satır boşluk bırakılarak Abstract ilk harf büyük olacak şekilde TNR 12 punto koyu yazılarak sola dayandırılmalıdır. Abstract başlığından sonra 1 satır boşluk bırakılarak makalenin İngilizce özeti verilmelidir. İngilizce özet en az 250, en fazla 400 kelime içermelidir.

Anahtar Kelimeler

Keywords

‘Anahtar Kelimeler’ ve ‘Keywords’ sırasıyla Türkçe özetin ve İngilizce özetin altına 1 satır boşluk bırakılarak, Times New Roman, 12 punto yazılmalıdır. En fazla 6 adet anahtar kelime kullanılmalı, anahtar kelimeler küçük harfle ve aralarına virgül konularak alfabetik sıraya göre verilmelidir.

Ana başlıklar

Ana Başlıklar sırasıyla numaralandırılmalıdır (1. Giriş 2. Materyal ve Yöntem gibi). Tüm başlıklar sola dayalı Times New Roman, 12 punto, koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlıklardan önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Alt başlıklar

Alt başlıklar sırasıyla numaralandırılmalıdır (2.1. Materyal ve yöntem gibi). Tüm alt başlıklar sola dayalı Times New Roman, 12 punto, koyu ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Bir üst metin ile alt başlık arasında 1 satır, alt başlık ile kendi metin yazısı arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Çizelgeler

Çizelge başlıklarının ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Çizelge numaraları ait olduğu bölüme göre numaralandırılmalıdır (2. Bölüme ait ilk çizelge Çizelge 2.1 olmalıdır). Çizelgede sütun  çizgileri olmalıdır. Çizelge numarası ve açıklaması ile çizelge arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Çizelge numarası ve açıklaması iki yana yaslı olarak verilmelidir.

Şekiller

Şekil başlıklarının ilk harfi büyük, diğer harfler küçük yazılmalıdır. Şekil numaraları ait olduğu bölüme göre numaralandırılmalıdır (2. Bölüme ait ilk şekil Şekil 2.1 olmalıdır). Şekil numarası ve açıklaması ile şekil arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Şekil numarası ve açıklaması iki yana yaslı olarak verilmelidir.

Metin İçerisinde Kaynağa Atıf

Metin içerisinde kaynak gösterirken, yazarın sadece soyadı yazılmalı ve belgenin yayın tarihi belirtilmelidir. Örnek: (Holtz, 1968) veya Holtz (1968). Metin içinde birden fazla kaynağa atıf yapılacak ise her bir kaynak arasına noktalı virgül (;) konmalıdır. Ör. (Holtz, 1968; Holtz, 1968). İkiden fazla yazarlı bir kaynağa atıf yapılacak ise ilk yazarı verip “vd.” ya da “et al. ”  (İngilizce makaleler için) kullanılmalıdır.

Kaynakça

Kaynakça bölümü yazarların soyadı harf sıralamasına göre yazılmalıdır. Birden fazla yazar var ise, yazarlar arasında “ve”/”and” yerine (,) kullanılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra parantez içinde yayının yılı kullanılmalı ve parantezden sonra (.) kullanılmalıdır. Yayın yılından sonra yayın adı ve kaynağı verilmelidir. Kaynak italik harflerle yazılmalı ve kaynağın başlığı yazılırken her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Kaynak internet tabanlı ise erişim tarihi en sonda parantez içinde ve düz metin olarak kullanılmalıdır. Kaynak dergide yayınlanan bir makale ya da kitaptan bir bölüm ise sayfa numaraları kaynakça yazımının en sonunda verilmelidir. Örnekler:

Gude VG. (2016). Desalination and Sustainability – An Appraisal and Current Perspective, Water Research, 89, 87-106.
Lee H., Tan. TP. (2016). Singapore’s experience with reclaimed water: NeWater, International Journal of Water Resources Development, 32 (4), 611-621.
OECD statistics, (2017). http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-outlook-to-2050_9789264122246-en, (Erişim tarihi: 11.10.2018).
URL-1. https://www.pub.gov.sg/watersupply/singaporewaterstory, (Erişim tarihi: 3.4.2019).

Yayın için etik ilkeler; yüksek kaliteli bilimsel yayınlar sağlamak, bilimsel bulgulara okuyucunun güvenini sağlamak ve kişilerin fikirlerinin/çalışmalarının değerli olmasını sağlamak için gereklidir.

İntihal
Sürdürülebilir Çevre Dergisi, başka bir yerde yayınlanmamış olan makaleleri yayınlamayı taahhüt eder. Basılmış veya basılmamış olsun, yazarlar tarafından bir makaleden intihal yapıldığı tespit edilen yazılar, intihal sonuçlarına tabi olacaktır. Bütün yazıların intihal kontrolü yapılmakta olup intihal oranı yüksek olan makaleler reddedilmektedir.

Yinelenen Gönderim
Başka bir yerde yayınlandığı veya başka bir yerde değerlendirmede olduğu tespit edilen makaleler, mükerrer yayın olarak ifade edilmektedir. Yazarlar; gönderilmiş bir makalenin temeli olarak, daha önce yayınlanmış kendi çalışmalarını veya halihazırda değerlendirilmekte olan çalışmalarını kullanmışlarsa, önceki çalışmalarına atıfta bulunmaları ve gönderdikleri makalenin önceki çalışmaya göre yeni katkılar sunduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

Atıf Manipülasyonu
Öncelikli amacı belirli bir yazarın çalışmasına veya belirli bir dergide yayınlanan makalelere yapılan atıfların sayısını artırmak olan referanslar içerdiği tespit edilen makaleler, atıf manipülasyonu yapıyor olarak değerlendirilmekte olup yazıların reddi gerçekleşmektedir.

Veri Uydurma ve Yanıltma
Görüntülerin manipülasyonu dahil olmak üzere, deneysel sonuçların uydurulmuş veya tahrif edilmiş olduğu tespit edilen makaleler, veri üretimi ve tahrifat sebepleriyle reddedilir.

Uygunsuz Yazar Katkısı veya Atıf
Tüm yazarların makaledeki araştırmaya önemli bir bilimsel katkı yapmış olması beklenmektedir. Öğrenciler ve laboratuvar teknisyenleri de dahil olmak üzere önemli bilimsel katkılarda bulunan kişileri yazar olarak göstermek gerekmektedir.

Çalışmanın Bölünmesi
Daha fazla yayın yapmak maksadıyla, bir çalışmanın sonuçlarının uygun olmayan şekilde birkaç makaleye bölünmesi uygun görülmemektedir.
Yukarıdaki hususların oluşması halinde, yayıncı yukarıda açıklananların ötesinde ek yaptırımlar uygulama hakkını saklı tutar.

Sürdürülebilir Çevre Dergisi'ne makaleler ücretsiz olarak kabul edilmekte ve açık erişimle yayınlanmaktadır.