Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 34, Sayfalar 447 - 464 2019-09-13

Measurement of Level of Local Development: An Empirical Study on the Perception of Trade Organizations in Çanakkale
Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Selçuk İpek [1] , Mehmet Öksüz [2]


As a paradox in fact, with the globalization that emerged in the 1980s, the phenomenon of localisation accelerated, however, policies prepared from the center to the local began to prepare from the local to the centre, thus the importance of the phenomenon of localisation increased over time. In addition, the term development, which includes complex structures in its essence, has begun shifting from national to local understanding at present time. The concept of local development, in its simplest form, means that local actors are in harmony and co-operation with each other and that the maximum added value is created using local resources in the most efficient manner possible.

The actors involved in local development are listed as municipality, Special Provincial Administration, University, Regional Development Agency and non-governmental organizations and professional organizations. The focus of the study is on commodities exchange and chambers of commerce and industry from professional organizations. The aim of this study is to determine the perceptions of members of the trade exchanges and the chambers of commerce and industry regarding the local development level of Çanakkale. In this context, commodities exchange, and chambers of commerce and industry operating in Çanakkale constitute the scope of this study. The survey method was used to collect the data, frequency analysis was applied to the collected data and some determination and suggestions were made to ensure the local development of the province of Çanakkale.

1980’li yıllarda ortaya çıkan küreselleşme akımıyla birlikte, aslında bir paradoks olarak,  yerelleşme olgusu da hızlanmış, bununla birlikte merkezden yerele doğru hazırlanan politikalar yerelden merkeze doğru hazırlanmaya başlanmış ve böylece yerelleşme olgusunun önemi zamanla artmıştır. Buna ek olarak özünde karmaşık yapılar içeren kalkınma terimi de günümüzde ulusal anlamdan yerel anlama doğru kaymaya başlamıştır. Yerel anlamda kalkınma kavramı, en basit şekliyle, yerel aktörlerin birbiriyle uyum ve işbirliği içinde olması ve yereldeki kaynakların mümkün olan en verimli biçimde kullanılarak maksimum katma değerin yaratılmasını ifade etmektedir.

Yerel kalkınmada rol alan aktörler; belediye, il özel idaresi, üniversite, bölgesel kalkınma ajansı ve sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşlar olarak sıralanmaktadır. Çalışmanın odak noktası mesleki kuruluşlardan olan ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarıdır. Çalışmanın amacı, Çanakkale’de faaliyette bulunan ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odaları meclis üyelerinin Çanakkale’nin yerel kalkınmışlık seviyesi ile ilgili algılarının belirlenebilmesidir. Bu kapsamda Çanakkale’de faaliyette bulunan ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odaları bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmada verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmış olup, toplanan verilere frekans analizi uygulanmış ve Çanakkale ilinin yerel kalkınmasının sağlanabilmesi için bir takım tespit ve önerilerde bulunulmuştur.

 • Ağcakaya, S. ve Armağan, A. (2012). Mesleki Parafiskal Kurumlar: Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 99-127.
 • Aydın, H.İ. ve Yıldırım, H. (2013). Kırsal Kalkınmanın Yeniden Yapılanması Sürecinde Yerel Aktörler: Bölgesel Kalkınma Ajansları – Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 2(4), 28-42.
 • Aydın, N. (2013). Yerel Yönetimlerin Bölgesel Kalkınmada Rolü: Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Başar, A. ve Oktay, E. (2001). Uygulamalı İstatistik – I, İstanbul: Aktif Yayınevi.
 • Bilgin, M. (2002). Yerel Yönetimlerin Bölgesel Kalkınmadaki Etkinliği: Göller Bölgesi Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 313-330.
 • Campero, C. and Barton, J.R. (2015). ‘You have to be with God and the Devil’: Linking Bolivia’s Extractive Industries and Local Development through Social Licences. Bulletin of Latin American Research, 34(2), 167–183.
 • Canzanelli, G. (2001). Overview and Learned Lessons on Local Economic Development, Human Development, and Decent Work, Universitas Working Papers, http://www.yorku.ca/ishd/LEDCD.SP/Links%20BQ/37_led1.pdf (Erişim Tarihi: 10.10.2018)
 • Eroğlu, H.T. (2006). Yönetime Katılma Biçimleri ve Yerel Yönetimlerde Demokratik Mekanizmalar. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, 191-206.
 • Kačar, B.; Curić, J. and Ikić, S. (2016). Local economic Development in Theories of Regional Economies and Rural Studies. Economics of Agriculture, 63, 231-246.
 • Kaypak, Ş. (2013). Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği). (Ed.: Buğra Özer, Güven Şeker). Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Matbaa Birimi.
 • Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri (2004-2019), https://muhasebat.hmb.gov.tr/iller-itibariyle-merkezi-yonetim-butce-istatistikleri-2004-2019, (16.04.2019)
 • Özsoy, O. (2010). İktisatçılar ve İşletmeciler İçin İstatistik, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Raszkowski, A. (2015). The Strategy of Local Development as a Component of Creative Human Capital Development Process. Research Papers of Wroclaw University of Economics, Paper Number 394.
 • Swinburn, G.; Goga, S. and Murphy, F. (2006). Local Economic Development: A Primer Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans, Washington, D.C.: World Bank.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0540-793X
Yazar: Selçuk İpek
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3298-0280
Yazar: Mehmet Öksüz
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası SBA-2018-1446
Teşekkür Bu proje Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından SBA-2018-1446 proje numarası ile desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne teşekkürü bir borç biliriz.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 13 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { comuybd571461, journal = {Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-5318}, eissn = {2147-9771}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {447 - 464}, doi = {10.35408/comuybd.571461}, title = {Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {İpek, Selçuk and Öksüz, Mehmet} }
APA İpek, S , Öksüz, M . (2019). Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yönetim Bilimleri Dergisi , 17 (34) , 447-464 . DOI: 10.35408/comuybd.571461
MLA İpek, S , Öksüz, M . "Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 447-464 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/48727/571461>
Chicago İpek, S , Öksüz, M . "Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 447-464
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma AU - Selçuk İpek , Mehmet Öksüz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35408/comuybd.571461 DO - 10.35408/comuybd.571461 T2 - Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 464 VL - 17 IS - 34 SN - 1304-5318-2147-9771 M3 - doi: 10.35408/comuybd.571461 UR - https://doi.org/10.35408/comuybd.571461 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilimleri Dergisi Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma %A Selçuk İpek , Mehmet Öksüz %T Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma %D 2019 %J Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1304-5318-2147-9771 %V 17 %N 34 %R doi: 10.35408/comuybd.571461 %U 10.35408/comuybd.571461
ISNAD İpek, Selçuk , Öksüz, Mehmet . "Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 / 34 (Eylül 2019): 447-464 . https://doi.org/10.35408/comuybd.571461
AMA İpek S , Öksüz M . Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2019; 17(34): 447-464.
Vancouver İpek S , Öksüz M . Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2019; 17(34): 464-447.