Dergi Yazım Kuralları

Dergi Yazım Kuralları

1. Metin İçinde Kısaltmaların Kullanılması

Kısaltacağınız terimi ilk kullanışınızda mutlaka uzun uzun yazınız ve hemen arkasından ayraç açarak kısaltmayı gösteriniz. Metnin daha son­rasında kısaltmayı açıklamasını yapmadan kullanabilirsiniz.

2.Metin İçinde Sayıların Yazımıyla İlgili Kurallar 

Sayıların kullanımıyla ilgili APA stilindeki genel kural, 10 ve üstünde­ki sayıları rakamlarla, altındaki sayılarıysa sözcüklerle ifade etmektir.

Rakamlarla İfade Edilen Sayılar

Şu durumlarda rakam kullanınız:

a. 10 ve üstündeki tüm sayılar için rakam kullanınız.

b. 10'un altındaki sayılar, 10 ve üstündeki sayılarla karşılaştırılmak üzere bir araya getirilmişlerse (ve aynı paragrafta kullanılıyorlarsa), bu sayıları da rakamla gösteriniz (21 analizden 3'ü gibi).

c. Verilen sayıyı hemen arkasından bir ölçü birimi takip ediyorsa (5 mg'lık bir doz, 10,54 cm'lik bir uzunluk gibi) bu sayıyı rakamla gösteriniz.

d. İstatistiksel veya matematiksel fonksiyonları, kesirli veya ondalık sayıları, yüzdeleri, oran ve orantıları, yüzdelikleri ve dörtte birlik oranları (5'le çarpıldığında, 3 katı kadar fazla gibi) rakamla gösteriniz.

e. Zamanı, tarihleri, yaşları, örneklemi, alt örneklemi veya nüfus sayı­sını, bir deneydeki deneklerin ya da katılımcıların sayılarını, bir ölçekteki skor ve puanları, para toplamlarını ve sayısal ifadeleri temsil eden sayıları rakamla gösteriniz (yaklaşık 3 sene içinde, 2 hafta önce gibi).

f. Sayılarla gösterilmiş bir sıralamayı, kitapların ve tabloların kısımlarını ve dört veya daha fazla sayıdan oluşan bir listedeki her sayıyı rakamla gösteriniz (Derece 8, Tablo 3 gibi).

Sözcüklerle İfade Edilen Sayılar

Şu durumlarda sayıları sözcüklerle ifade ediniz:

a.Tam ölçümleri temsil etmeyen ve 10'dan küçük diğer bir sayıyla karşılaştırması yapılan 10'dan küçük sayıları sözcükle ifade ediniz (görevi üç kez tekrarlamışlardır, bunu yapan bir kişi vardıysa o da oydu gibi)

b. Sıfır ve bir sayıları sözcük olarak yazıldıklarında daha kolay anlaşılacaklarsa veya bu sayılar aynı bağlam içinde 10 veya daha büyük sayılarla birlikte kullanılmayacaklarsa bu sayıları sözcüklerle ifade ediniz (sıfır-taban bütçeleme, bir satırlık bir cümle).

c. Bir cümlenin, başlığın ya da alt başlığın başında sayı kullanılmışsa, bu sayı kaç olursa olsun sözcükle gösteriniz (On kişi bu anketin sorularını cevaplamıştır, Forty-eight percent of the sample showed an increase; 2% showed no change gibi).

d. Sık kullanılan kesirli ifadeleri sözcüklerle ifade ediniz (sınıfın beşte biri, üçte ikilik bir çoğunluk gibi).

e. İçinde sayı içeren, ancak sözcükle yazılmış halleri genel kabul görmüş ifadelerdeki sayıları sözcükle ifade ediniz. Dört Temmuz gibi.

Şu durumlarda sayıları hem rakam ve hem de sözcük kullanarak ifade ediniz:

a. Yuvarlanmış sayıları hem rakam, hem de sözcük kullanarak ifade ediniz (neredeyse 3 milyon kişi, 2,5 milyar dolarlık bir bütçe gibi)

b. Bir sözcüğü niteleyen birden fazla sayı üst üste geldiğinde sayıları hem rakam, hem de sözcük kullanarak ifade ediniz (2 iki-yönlü etkileşim, on adet 7 puanlık ölçek gibi)

3. Tablolar

Tablolar, karşılaştırılması gereken girdiler birbirlerinin yanında duracak şekilde düzenlenmelidir. Tablo 1 bu kuralları örneklerle göstermektedir.

 

 

Tablo 1

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Empatik Eğilim Düzeyleri ile İlgili Betimsel Değerler

 

SOSYO-EKONOMİK DÜZEY

N

s

 

Alt Sosyo-Ekonomik Düzey

307

67,87

9,20

 

Orta Sosyo-Ekonomik Düzey

230

66,27

8,84

 

Üst Sosyo-Ekonomik Düzey

218

67,17

10,46

Tablolarla Metnin İlişkisi

Metne koyduğunuz her tablodan bahsediniz ve okuyu­cuya tablolarda neyi araması gerektiğini anlatınız. Tabloları sadece ana özellikleriyle anlatınız. Her tablo, metni tamamlayan bir araç olsa da, metne bakılmadan kendi ba­şına anlaşılabilmelidir. Tüm kısaltmaları (X, SS ve sd gibi standart istatistiksel kısaltmalar dışında), özel olarak kullanılmış olan altı çizili ifadeleri, tireleri ve ayraçları açıklayınız. Ölçü birimlerini daima tanımlayınız. Metin içinde, tablolardan nu­maralarıyla söz ediniz:

Örneğin, Tablo 8'de gösterildiği gibi, sergilenen tepkiler.. ,

ön-eğitim almış çocuklar (Tablo 5'e bakınız). . .

Tablo Numaraları

Tablolara metinde söz edildikleri sıraya göre, Arap rakamlarıyla numara veriniz. Tablo numaraları yerine harf kullanmayınız; yani tabloları Tablo 5, 5a ve 5b gibi değil, Tablo 5, 6 ve 7 olarak etiketlendiriniz veya ilgili tabloları birleştiriniz.

Tablo Başlık İsimleri

Her tablo için kısa ancak anlaşılır ve açıklayıcı bir başlık ismi kullanınız.

Örnek: Farklı Ana Dallardaki Üniversite Öğrencilerinin Ortalama Performans Skorları

Başka bir Kaynaktan Alınan Tablolar

Yazarlar, yayın hakkı saklı olan bir tablonun (veya şeklin) tümünü ya da bir kısmını yayımlamak ya da uyarlamak için izin almalıdırlar. Başkasından alınarak kullanılmış tüm tablolarda (veya şekillerde) tab­lonun altına (veya şekil açıklamalarının altına) not ekleyip yayın hakkı sa­hibini ve yazarı belirtiniz. Tablo ve şekiller için aşağıdaki biçimi kullanınız.

Bir dergi makalesinden alınmış materyal için:

Not. [Sütun 1'deki veriler] A. N. Yazar ve C. 0. Yazar'ın, Yayın Hakkı Sa­hibi Kuruluşun İsmi tarafından yayımlanmış olan "Makale Başlığı" 2000, Dergi İsmi, sayı 50 s. 22, Yayın hakkı 2000 adlı çalışmasından alınmıştır. Yazarın izniyle kullanılmıştır [veya uyarlanmıştır].

Not: M. Atıcı ve F. Çekici’nin Pegem Akademi Eğitim Danışmanlık tarafından yayımlanmış olan“Ortaöğretimdeki Öğretmen ve Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarla Baş Etme Konusundaki Görüşlerinin Karşılaştırılması” (2009, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi dergisi, sayı 60, s.507. Yayın hakkı 2009)adlı çalışmasından alınmıştır.

4.Şekiller

APA dergilerinde, tablo dışındaki her türlü çizime şekil adı verilir. Bir şekil şemalardan, grafiklerden, fotoğraflardan, çizimler­den veya diğer tür çizimlerden oluşabilir.

Okuyucuya bilgi sunmak için birden fazla şekil türü kullanılabilir. Çizgileriniz yalın ve açık olmalı, konu dışı detaylar çıkarıl­malıdır. Yatay (veya x) ve dikey (veya y) eksenlerde sunulan bilgiler, dü­zenli (örn., küçükten büyüğe) ve tutarlı (örn., karşılaştırılabilir ölçü bi­rimleri kullanmak) olmalıdır.

5.Dipnotlar ve Notlar

Notlar, kullanıldıkları yere ve iletilecek bilgiye göre açıklayıcı, son de­recede önemli ya da kaynak gösterici olabilir.

Metin İçinde Dipnotlar

Metin içinde iki tür dipnot bulunur: İçerikle ilgili bilgi veren dipnotlar ve alıntı yapıldığında yayın hakkı sahibinden izin alındığını bildiren dipnotlar. İçerik dipnotları, metinde verilmiş önemli bir bilgiye ek bilgi vermek ya da bu bilgiyi genişletmek için kullanılır; İçerik dip notu, sadece tek bir fikri iletmeye odaklanmalıdır.

Yayın hakkı iznini bildiren dipnotlar, alıntıların kaynağını bildirmek için kullanılır. Makale boyunca kullanılan içerik ve yayın izni dipnotlarına, kullanıl­dıkları sıraya göre numara veriniz ve bu numaraları üstsimge olarak Arap rakamlarıyla yazınız.

6.Ekler

Ek Bölümlerin İsimlendirilmesi ve Metin İçinde Söz Edilmesi

Makalenizin sadece bir tane ek bölümü varsa buna Ek ismini veriniz; makalenizin birden fazla eki varsa her birine ana metinde söz edildikleri sı­raya göre büyük harf veriniz (örn., Ek A, Ek B). Her ekin başlık etiketi ol­malıdır.

7.Metin içinde Kaynak Gösterme

Makale metni boyunca araştırmanızda faydalandığınız çalışmaların yazar ve tarihlerini belirterek eserinizi belgelendiriniz. Bu tarz bildirimler okuyuculara kaynakları kısaca sunar ve onların bu bilgi kaynağını makale sonundaki alfabetik hazırlanmış kaynakçada kolayca bulmalarını mümkün kılar.

8.Alıntı Yapma

Bir Kaynaktan Alıntı Yapmak

Bir başka yazarın eserinden veya kişinin daha önce kendisinin yazmış olduğu bir eserden doğrudan alınmış yazılar, bir testten kopya edilen kı­sımlar ve katılımcılara verilmiş talimatlar kelimesi kelimesine verilmelidir. Kısa bir alıntı (40'tan az sözcük) yapacağınız zaman bu alıntıyı metin için­de kullanınız ve çift tırnak işaretleri içinde veriniz.

      40 veya daha fazla sözcükten oluşan bir alıntıyı tek başına bir blok ola­rak veriniz ve tırnak işaretlerini kaldırınız. Bu blok biçimdeki alıntıyı yazar­ken yeni bir satırdan başlayınız ve satırbaşında sekmeyle girinti oluşturu­nuz. Soldan girinti oluşturacak bu sekme yaklaşık 1.3 cm veya beş boşluk olmalıdır. Alıntının tümünde satırlar ara­sında bir satır boşluk olmalıdır.

Çatışmalar ortaya çıktıkları zaman çeşitli yollarla çözülmeye çalışılır. Çatışmaların çözülebilmesinde iki tarafın da büyük bir rolü vardır. Çünkü çatışmalar ancak iki taraf da olaya sağlıklı bakabildiğinde etkili olarak çözümlenebilir. Yaşamımızda çatışmaların sağlıklı olarak, başka bir deyişle iki tarafın da ikna olduğu, taviz de vermediği biçimde çözümlenebilme olasılığı oldukça düşüktür (Korkut, 2004, s.163). 

Bir yazarın söylemlerini ister doğrudan, ister kendi sözlerinizle aktarı­yor olun, kaynak göstermeniz gerekir. Metninizde doğrudan alıntı yaptığınız zaman kaynakla ilgili vermeniz gereken bilgi, kaynağın elektronik ya da basılı olup olmadığına göre değişir. Metninizde basılı bir yayının adı geçtiğinde ayraç içinde eserin yazarını, yılını ve sayfalarını belirtiniz.

Takip eden örnekler, bir kaynaktan doğrudan alıntı yapıldığında APA stilinin uygulanışını göstermektedir. Alıntı yaparken her zaman yazarı, yı­lı ve sayfa sayısını ifade ediniz ve kaynakçada kaynağı tam olarak gösteri­niz.

Alıntı 1:

O şöyle demişti: "Sözü geçen 'plasebo etkisi' . . . davranışlar bu şekilde incelendiğinde ortadan kaybolmuştur" (Miele, 1993, s. 276), ancak han­gi davranışların incelendiğini belirtmemiştir.

Alıntı 2:

Miele (1993) şunu bulmuştur ki "daha önceki çalışmalarda doğrulanmış olan 'plasebo etkisi', davranışlar [sadece ilk grubun davranışları] bu şe­kilde incelendiğinde ortadan kaybolacaktır" (s. 276).

Tek Eser, Tek Yazar

APA dergilerinde kaynak bildirirken yazar-tarih stili kullanılır.

Walker (2000), tepki sürelerini karşılaştırmıştır

Tepki süreleriyle ilgili yakın geçmişteki bir araştırmada (Walker, 2000)

Walker, 2000 yılında tepki sürelerini karşılaştırmıştır

Tek Eser, Birden Fazla Yazar

Bir çalışmanın iki yazarı varsa, kaynağa her gönderme yaptığınızda daima her iki yazarın da ismini belirtiniz.

Bir çalışmanın üç, dört ya da beş yazarı varsa, kaynağa ilk gönderme yapışınızda tüm yazarların ismini belirtiniz; daha sonraki göndermelerde sadece ilk yazarın soyadını verip arkasından "ve diğerleri" ifadesini kullanınız ve paragraf içinde bu çalışmaya ilk kez gönderme yapılıyorsa baskı yılını da belirtiniz:

Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman ve Rock (1994) şunu bul­muşlardır ki [Metinde kaynağa ilk gönderme yapıldığında bu formatı kullanınız.]

Wasserstein ve diğerleri (1994) şunu bulmuştur ki [Metinde kaynağa ilk gönder­me yapıldıktan sonra, ancak bir paragrafta gönderme yine ilk kez geçti­ğinde bu formatı kullanınız.]

Bir çalışmanın altı ya da daha fazla yazarı varsa, sadece ilk yazarın soyadını yazıp arkasından vd. (italik olmamalı ve "vd" ifadesinin arka­sından nokta konmalı) yazınız ve kaynağa ilk ve sonraki göndermeleri­nizde basım yılını belirtiniz.

Birden fazla yazarlı bir esere metin içinde gönderme yaparken yazar isimleri arasında ve bağlacını kullanınız. Ayraç içinde, tablolarda, şekil açıklamalarında ve kaynakçada yazar isimlerini ‘ve’ imiyle (&) bağlayınız: Nightlinger ve Littlewood'un (1993) gösterdiği üzere ancak yine gösterildiği üzere (Jöreskog & Sörbom, 1989)

Bir eserin yazarı "İsimsiz" olarak belirtilmişse metin içinde bu esere gönderme yaparken îsimsiz ifadesini kullanıp arkasından virgül koyup bu­nun arkasından yılı belirtiniz:

(İsimsiz, 1998)

Aynı Soyada Sahip Yazarlar

Kaynakçada aynı soyada sahip iki veya daha fazla birincil yazar tarafın­dan yazılmış eserler veriliyorsa, ilk yazarın ön adının baş harflerini kaynağa her gönderme yapışınızda kullanınız; eserlerin baskı yılları farklı olsa bile. Ön adlarının baş harflerini belirtmek, okuyucunun metin içinde kafasının karışmasını engeller ve kaynakça maddesinin bulunmasını kolaylaştırır

R. D. Luce (1959) ve P. A. Luce (1986) ayrıca şunu da bulmuşlardır ki

J. M. Goldberg ve Neff (1961) ve M. E. Goldberg ve Wurtz (1972) şunu araştırmışlardır

Aynı Ayraç İçinde iki veya Daha Fazla Eser Belirtme

Aynı ayraç içinde iki veya daha fazla eser ismi belirtirken, bunları kay­nakçada isimlerinin geçtiği sıraya göre veriniz ve aşağıdaki yönergelere uyunuz.

Aynı yazarlar (aynı sırada) tarafından yazılmış iki ya da daha fazla ese­re gönderme yaparken baskı yıllarını gözeterek sıraya koyunuz. Baskıdaki eserlere göndermeleri en sona saklayınız. Yazarların soyadlarını bir kez ya­zınız; daha sonra ifade edeceğiniz her eser için sadece tarih veriniz.

Geçmiş araştırması (Edeline & Weinberger, 1991, 1993). Geçmiş araştırması (Gogel, 1984, 1990, baskıda)

Aynı yazar tarafından aynı yılda basılmış eserleri tanıtırken yılı göster­dikten sonra arkasından a, b, c, şeklinde harflendirme kullanınız ve her se­ferinde yılı tekrar ediniz. Bu harflendirme, kaynakçada belirlenir. Kaynak­çada bu tip kaynaklar başlık isimlerinin (makale başlığı, bölüm başlığı ve­ya tüm eser) alfabetik sıralanması içinde verilir.

Birkaç araştırmada (Johnson, 1991a, 1991b, 1991c; Singh, 1983, baskıda-a, baskıda-b)

Aynı ayraç içinde farklı yazarların iki ya da daha fazla eserini belirtir­ken ilk yazarın soyadını gözeterek alfabetik sıraya sokunuz. Kaynakları ve­rirken aralarına noktalı virgül koyunuz:

Birkaç araştırmada (Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk, 1990)

9.Kaynakça

İsimleri alfabetik sıraya göre dizmek. İlk yazarın soyadının baş harfine göre yazarlar arasında alfabetik bir düzen oluşturunuz. Özel durumlar için aşağıdaki kuralları uygulayınız.

       Tek yazarın birden çok kaynağının kaynakçadaki düzeni. Tek bir ya­zardan birden çok kaynak verirken, yazarın adını yazarak başlayınız, ar­dından bütün kaynakları sıralayınız ve aşağıdaki kurallara uyunuz:

♦    Tek yazardan alınan birden çok kaynak mevcut ise sıralamayı en eski­si ilk olarak verilecek şekilde baskı senesine göre düzenleyiniz:

Hewlett, L S. (1996).

Hewlett, L. S. (1999).

     Tek yazarlı kaynakça maddesi, aynı yazarın içinde bulunduğu çok ya-
zarlı bir kaynakça maddesinden önce gelir:

Alleyne, R. L (2001).

Alleyne, R. L, & Evans, A. J. (1999).

♦   Eğer yazarların tümünün aynı olduğu çalışmalar kaynak olarak verilecek­
se, sıralama için baskı senesi kullanılmalıdır.

Cabading, J. R.,& Wright, K. (2000).

Cabading, J. R.,& Wright, K. (2001).

Aynı soyadlı farklı araştırmacıların çalışmalarının kaynak olarak veril­me düzeni. Aynı soyadlı yazarların sıralaması ön isimlerinin baş harfi alfa­betik sıralamaya sokularak yapılmalıdır.

Mathur, A. L. & WalIston, J. (1999).

Mathur, S. E. & Ahlers, R. J. (1998).

A. Süreli Yayınlar

Herman, L M., Kuczaj, S. A., III, & Holder, M. D. (1993). Responses to anomalous gestural seguences by a language-trained dolphin: Evidence for processing of semantic relations and syntactic information. Journal of Experimental Psychology: General, 122,184-194.

Süreli yayınlara verilen örnek kaynaklar

1. Tek yazarlı dergi makalesi

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924

Ekşi, H. (2006). Bilişsel ahlak gelişimi kuramı: Kohlberg ve sonrası. Abant İz­zet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 29-38.

2. İki yazarlı dergi makalesi, sayfa numaraları dergi sayısına göre

Klimoski, R.,& Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organiza-tions. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

Karadağ, E. ve öney, A. (2006). İlköğretim birinci kademesinde portfolyo dosyalarının değerlendirme aracı olarak kullanılabilirliği. Ahi Evran Üni­versitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 235-246.

3. 3-6 yazarlı dergi makaleleri

Sayvvitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L, & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049

Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A. ve Ekşi, H. (2007). Bir grup fen lisesi öğrencisi­ne verilen insani değerler eğitiminin insani değerler ölçeği ile sınanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7, 1221-1261.

4. Altı yazardan fazla yazarlı dergi makaleleri

       Yazım dili İngilizce olan makalelerde altıncı yazarın isminin baş harflerini yazdıktan sonra diğer yazarların­da dâhil olduğu bilgisini vermek için İngilizcede ve diğerleri anlamına gelen "et al." kullanınız.

       Yazım dili Türkçe olan makalelerde ise vd. olarak gösterilebilir.

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsvvorth, D., Lengua, L, et al. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

Aker, T., Sorgun, E., Mestçioğlu, Ö., Karakaya, I., Kalender, D., Acar, G. vd. (2008). İstanbul'daki bombalama eylemlerinin erişkin ve ergenlerdeki travmatik stres etkileri. Türk Psikoloji Dergisi, 23(61), 63-74.

5. Basımda olan dergi makaleleri

Zuckerman, M.,& Kiefer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology.

Baloğlu, N. ve Karadağ, E. (basımda). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel geli­şimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.

6. Popüler dergi makalesi

Kandel, E. R., Squire, L. R. (2000, November 10). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the study of brain and mind. Science 290, 1113-1120

Özbaşaran-Dede, N. (2008, Kasım). Küresel iklim savaşçıları: Solucanlar. Bi­lim ve Teknik, 492, 11-13.

7. Haber bülteni makalesi

Brown, L. S. (1993, Spring). Antidomination training as a central component of diversity in clinical psychology education. The Clinical Psychologist, 46, 83-87.

Demir, F. (2006, Haziran). Çevre mevzuatında kirlilik var. Yeditepe Haber, 23, 24-30.

8. Yazarı belirtilmemiş haber makalesi

The new health-care lexicon. (1993, August/September). Copy Editör, 4,1-2.

Bilgide çağdaş yapılanma (2008, Mart). Uludağ Postası, 71, 1-3.

9. Yazarı belirtilmemiş günlük gazete makalesi

New drug appears to sharply cut risk of cfeath from hearîh failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12.

Öğrencilerine matematiği sevdirmek için internet sitesi kurdu. (2008, 16 Ka­sım). Milliyet, s. 19.

10. Orijinal kaynak olarak öz

Woolf, N. J., Young, S. L, Fanselow, M. S., & Butcher, L. L (1991). MAP-2 expression in cholinoceptive pyramidal cells of rodent cortex and hippo-campus is altered by Pavlonian conditioning [Abstract]. Society for Neu-roscience Abstract, 77,480.

Korkut, Y., Müderrisoğlu, S. ve Tanık, M. (2006). Klinik psikoloji alanında kar­şılaşılan etik ihlal örnekleri ve nasıl ele alındıklarının değerlendirilmesi [Öz]. Türk Psikoloji Yazıları, 9(18), 49.

11. İkincil bir kaynaktan alınan öz (basılmış süreli yayın)

Nakazato, K., Shimonaka, Y., & Homma, A. (1992). Cognitive functions of centenarians: The Tokyo Metropolitan Centenarian Study. Japanese Jo­urnal of Developmental Psychology, 3, 9-16. Abstract obtained from PsycSCAN: Neuropsychology, 1993, 2,Abstract No: 604.

12. İkincil bir kaynakta yer alan bir çalışmadan alıntı

Metin içinde gönderme:

Seidenberg ve McClelland's çalışması (as cited in Collheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993)

Manger ve Başar'ın (Erden, 2005'te belirtildiği üzere).

Kaynakça maddesi:

Collheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608.

Erden, M. (2005). Sınıf yönetimi. İstanbul: Epsilon.

B. Kitaplar, Broşürler ve Kitap Bölümleri

Bir kitabın tamamını kaynak göstermenin öğeleri

Beck, C. A. J.,& Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myhts, and future prospects. Washington, DC: American Psychological Association.

Tekeli, Ş. (1995). 1980'ler Türkiye'sinde kadın bakış açısından kadınlar. İstan­bul: İletişim.

        Başlık ve alt başlıkların sadece ilk kelimelerine ve var ise özel isimlere büyük harfle başlayınız.

Eğer bir kitabın altıdan fazla yazarı varsa dergiler için belirtilmiş olan kuralları kullanınız. Geriye kalan yazarlar için ve diğerleri anlamına gelen et al. [bu ifadeyi italik yazmayınız ve "al" ifa­desinden sonra nokta koyunuz] veya Türkçe kaynaklar için vd. kısalt­masını kullanınız.

13. Kitap, yayıncı olarak grup yazar (devlet dairesi)

       Eğer yayıncı ve yazar aynı kişi ise, yayıncının yerine İngilizce için Aut­hor, Türkçe için Yazar yazınız.

Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population by age and sex in statistical local areas, New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra, Australian Capital Territory: Author.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Adım adım ÖSS tercih danışmanlığı kaynak ki­tabı. Ankara: Yazar.

14. Editörlü kitaplar

Gibbs, J. T.,& Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.

Çelebi, N. (Ed.). (1990). Kadınlarımızın cinsiyet rolü tutumları. Konya: Sebat.

15. Kitap: yazar veya editör olmayan

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Dilbilim açısından Türkçenin görünümü (2. bs.). (1995). İstanbul: Dil Derneği.

16. Kitap: gözden geçirilmiş baskı

Rosenthal, R. (1987). Meta-analytic procedures for social research (Rev. ed.). Newbury Park, CA: Sage.

Aydın, A. (2008). Eğitim psikolojisi (göz.gez.bs.). Ankara: Pegema.

17. Çok ciltli ve yeniden düzenlenip basılmış birden fazla cilt, bası­mın üzerinden bir seneden fazla süre geçmiş

Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York: McGraw-Hill.

Metnin içinde, ayraç kullanımı şöyle olmalıdır: (Koch, 1959-1963).

18. Ruh Hastalıkları Teşhis ve İstatistiksel Kılavuzları

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th Ed.). Washington, DC: Author

19. Ansiklopedi veya Sözlük

Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6th ed., Vols. 1-20). London: MacMillan.

Gürün, O. A. (2001). Psikoloji sözlüğü (2. bs., C.1-3). İstanbul: İnkılâp.

Editörlü bir kitapta yer alan bir makale veya bölümü kaynak gösterme­nin öğeleri

Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of per-ception. In H. L. Pick Jr., P. van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and methodological issues (pp. 51-84). Washington, DC: American Psychological Association.

20. Editörlü bir kitapta yer alan makale veya bölümler, iki editörlü

Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Yücel, C. ve Gülveren, H. (2006). Sınıfta öğrencilerin motivasyonu. M. Şişman ve S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 74-88). Ankara: Pegema.

21. Baskıda olan editörlü bir kitapta yer alan makale ve bölümler, çok ciltli bir çalışmada farklı başlıklar verilmiş ciltler

Auerbach, J. S. (in press). The origins of narcissism and narcissistic per-sonality disorder: A theoretical and empirical reformulation. İn J. M. Masling & R. F. Bornstein (Eds.), Empirical studies of psychoanalytic perspecîives on psychopathology. Washington, DC: American Psycho-logical Association.

22. Bir seri içindeki bir ciltte yer alan bölüm

Maccoby, E. E., Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family ; Parent-child interaction. In P.H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hethering-ton (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, per-sonality, and social development (4th ed., pp. 1-101). New York: Wiley.

C. Teknik Raporlar ve Araştırma Raporları

Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C, Checketts, K. T., & Muhlstein, A. (1991). Comparability of computer and paper-and-pencil scores tor two CLEP general examinations (College Board Rep. No. 91-5). Princeton, NJ: Educational Testing Service.

D. Toplantı ve Sempozyum Bildiri Kitapları

23. Yayınlanmış bildiri kitapları, sempozyuma katkıda bulunan yayınlar, editörlü yayınlanmış bir kitapta yer alan makale veya bölüm

Deci, E. L, & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to şelf: Integrati-on in personality. İn R. Dientsbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motiva-tion: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: Univer-sity of Nebraska Press.

Eyim, A. (2006). Universiter yapıda bilimsel özgürlük ve yönetsel özerkliğin yeri ve önemine sosyolojik bir bakış. R. Yıldız (Ed.), //. Sosyal Bilimler Eği­timi Kongresi içinde (s.52-64). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

24. Düzenli olarak basılan bildiri kitapları

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song discrimination. Proceedings ofthe National Academy of Sci­ences, USA, 89, 1372-1375.

25. Sempozyuma katkısı olmuş ama basılmamış yayınlar

Lichstein, K. L, Johnson, R. S., VVomack, T. D., Dean, J. E., & Childers, C. K. (1900, June). Relaxation therapy for polypharmacy use in elderly in somniacs and noninsomniacs. İn T. L. Rosenthal (Chair), Reducing medication in geriatric populations. Symposium conducted at the meeting of the First International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Sweden.

26. Bir toplantıda sunulmuş ama yayınlanmamış çalışmalar

Lanktree, C, & Briere, J. (1991, January). Early data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). Paper presented at the meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.

Karadağ, E. ve Öney, A. (2006, Eylül). Okul yöneticilerinin stres düzeyleri­nin öğretmenlerinin stres düzeylerine etkisinin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi'nde sunulan bildiri. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

26. Poster sunum (Görsel sunuş)

Ruby, J.,& Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editting softvvare that works. Poster session presented at the anuual meeting of the Society for Scholarly Publishing, Washington, DC.

Kındap, Y., Sayıl, M. ve Kumru, A. (2006, Aralık). Ergenlerin olumlu ve olum­suz arkadaşlıklarında anneden algılanan kontrol, akran ilişkilerinin niteliği ve benlik değerinin rolü. 11. Ergen Günleri Kongresinde sunulan poster, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

E. Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

27. Türkiye’deki Üniversiteden elde edilmiş ve YÖK’de yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri

Gökbulut, R.İ. (2009). Hissedar değeri ile finansal performans ölçütleri ilişkisi ve İMKB üzerine bir araştırma. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

28. UMl'den alınmış ve Uluslararası Tez Özlerinde (Dissertation Abstract International) özü verilmiş doktora tezleri

Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory refferals: Characteristics of referring and nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts International, 54 (01), 543B. (UMI No. 9315947)

29. DAI'de özü bulunan ve üniversiteden elde edilmiş doktora tezleri

Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a vvitness misidentifies a familiar and innocent person from a lineup (Doktora tezi, Corneli University, 1990). Dissertation Abstracts International, 51, 417.

30. Yayınlanmamış doktora tezleri

Wiffley, D. E. (1998). Interpersonalanalyses of buiimia: Normalweightand obe-se. Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia.

Yukay, M. (2003). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sosyal beceri programının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

31.ABD dışında üniversitelerin yayınlanmamış yüksek lisans tezleri

Almeida, D. M. (1990). Father's parîicipation in family work: Consequences for fathers' stress and father-child relaîions. Unpublished master's thesis, University of Victoria, Victoria, British Coiumbia, Canada.

Akalın, Ö. (2006). Okul Öncesi öğretmen adaylarının mesleki algıları ile gele­ceğe yönelik umut düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

F. Yayınlanmamış Çalışma veya Sınırlı Dolaşımda Olan Çalışmalar

32.Yayınlanmamış, henüz yayına teslim edilmemiş makale taslakları

Stinson, C, Milbrath C, Reidbord.,& Bucci, W. (1992). Thematic segmenta-tion of psychotherapy transcripts for convergent analyses. Unpublished manuscript.

Karadağ, E. (2003). Ruhsal liderlik ve örgüt kültürü: Bir yapısal eşitlik model-leme çalışması. Yayınlanmamış makale taslağı.

G. Değerlendirme Makaleleri

Mroczek, D. K. (2000). The emerging study of midlife [Revievv of the book Li­fe in the middle: Psychological and social development in middle age]. Contemporary Psychology: APA Review of Books, 45, 482-485.

33. Kitap değerlendirmeleri

Schatz, B. R. (2000). Learning by text or context? [Review of the book. The social life of information]. Science, 290, 1304.

Eğri, T. (2008). Marksist ahlak ve toplum teorisi [Marksizm, Ahlak ve Toplum­sal Adalet kitabının değerlendirilmesi], iş Ahlakı Dergisi, 1, 163-167.

34. Film incelemeleri

Kraus, S. J. (1992). Visions of psychology: A videotext of classic studies [Re-view of the motion Picture Discovering Psychology]. Contemporary Psychology, 37, 1146-1147.

Durak, E. Ş. (2007). Film analizi yönetimi ile Virginia satir aile terapisi yaklaşı­mına bir bakış [Annem Uğruna filminin değerlendirilmesi]. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 43-62.

H. Görsel-lşitsel Medya

35. Sinema Filmi

Scorsese, M. (Producer), & Lonergan, K. (Writer/Director). (2000). You can count on me (Motion picture]. United States: Paramount Pictures

Harrison, J. (Producer), & Schmiechen, R. (Director), (1992). Changing our minds: The story of Evelyn Hooker [Motion picture]. (Available from Changing Our Minds, Inc., 170 West End Avenue, Süite 25R, New York, NY 10023)

American Psychological Association (Producer). (2000). Responding therapeuticaiiy to patienî expressions of sexual atîraciion: A stimulus training tape [Motion picture], (Available from the American Psychological Asso­ciation, 750 First Street, NE, Washington, DC 20002-4242)

Deveci, S. (Yapımcı) ve Oğuz, A. (Yönetmen), (2006). Mutluluk [Sinema filmi]. Türkiye: ANS & Highway Film.

36. Televizyon Yayını

Crystal, L. (Executive Producer). (1993, October 11). The MacNeil/Lehrer news hour [Television broadcast]. New York and Washington, DC: Pub­lic Broadcasting Service.

Güçlü, A. (Yapım yöneticisi), (2004, 21 Şubat). Genç bakış [Televizyon yayı­nı]. İstanbul: Kanal D Company.

37.       Televizyon Dizileri

Miller, R. (Producer). (1989). The mind [Television series]. New York : VVNET.

Türkoğlu, A. (Yapımcı) ve Gürtop, H. (Yönetmen). (2005). Hayat törpüsü [Te­levizyon dizisi]. Ankara: Koliba Film.

I. Elektronik Medya

Süreli yayınlar

38. Basılı bir kaynak temel alınarak hazırlanmış internet makaleleri

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic Version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.

Çırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları [Elektronik versiyon]. Ha­cettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. Retrieved October 13, 2001, from http://jbr.org/article.html

Çırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eği­tim Fakültesi Dergisi, 34,27-40. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/CIRIK.pdf. Erişim tarihi: 18. 11. 2013

39. Sadece çevrimiçi dergilerde yayınlanan makaleler

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cuitivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment 3, Article 0001a. Retrie­ved November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volu-me3/pre0030001 a.html.

Yeşilyurt, S. (2008). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin dersha­neleri tercih etme sebepleri ve dershanelerdeki biyoloji öğretiminin durumu üzerine bir çalışma. Türk Fen Eğitim Dergisi, 5(2). http://www.tused.org/in-temet/tufed/default13.asp.  Erişim tarihi: 16. 08.  2008.

İnternette yer alan süreli olmayan yayınlar

40. Özel bir organizasyon tarafından hazırlanmış çoklu sayfaya sahip
dokümanlar, tarihi belirtilmemiş

Greater New Milford (Ct) Area Healthy Community 2000, Task Force on Te-en and Adolescent Issues. (n.d.). Who has time for a familty meal? You do! Retrieved October 5, 2000, from Hata! Köprü başvurusu geçerli değil.www.familymealtime.org

Türk Psikolojik Danışma Rehberlik Derneği (t.y.). Psikolojik danışma ve reh­berlik alanında çalışanlar için etik kurallar, http://www.pdr.org.tr. Erişim tarihi: 16.11.2008.

41. Devlet dairesi Web sitesinde yer alan devlet raporlan, yayın tari­
hi belirtilmemiş

United States Sentencing Commission. (n.d) 1997 sourcebook of federal sen-tencing statistics. Retrieved December 8. 1999, from http://www.ussc. gov/annrpt/1997/s btoc97.htm

Sosyal Sigortalar Kurumu (t.y.). 2001 yılı istatistikler kılavuzu. http://www.sgk.gov.tr/istatistikler.html. Erişim tarihi: 18.10.2008.

42. Özel bir organizasyon tarafından hazırlanmış ve organizasyona
ait Web sitesinde mevcut raporlar

Canarie, Inc. (1997, September 27). Tovvards a Canadian Health IWAY: Visi­on, opportunities and future steps. Retrieved November 8, 2000, from http://www.canarie.ca/press/publications/pdf/health/ healthvision.doc

Eğitim-Sen (2006). Okullarda şiddetin kaynağı. http://www.egitimsen.org.tr/down/siddet.pdf. Erişim tarihi: 18.11.2008.

43. Bir üniversite sayfasından alınmış teknik rapor özü

Kruschke, J. K.,& Bradley, A. L. (1995). Extensions to the delta rule ofasso-ciative learning (Indiana University Cognitive Science Research Report No. 14). Abstract retrieved October 21, 2000, from http://www.india-na.edu/~kruschke/deltarule_abstract.html

Uslu, A., Şakrak, M, Çinko, L, Akıl, G., Yurtkoru, S. E. ve Durmuş, B. (2008). Marmara Üniversitesi stratejik planı -2009-2013- (Marmara Üniversitesi Stratejik Planlama Merkezi Rapor No: 2008/01). http://www.marmara.edu.tr/dosya/duyuru/plan_sonsekli18[1].pdf. Erişim tarihi: 18.10. 2008.

Toplantı ve Sempozyum Bildirileri

44. Bir sempozyumda sunulan çalışmalar, üniversite Web sitesin­den alınmış öz

Cutler, L. D., Fröhlich, B., & Hanrahan, P. (1997, January 16). Two-handed direct manipulation on the responsive vvorkbench. Paper presented at the 1997 Symposium on Interactive 3D Graphics. Abstract retrieved June 12, 2000, from http://www.graphics.standford.edu/papers/twohanded/

Karadağ, E., Baloğlu, N., Korkmaz, T. ve Yüksel, S. (2008, 03 Eylül). Öğretmen adaylarındaki kontrol odağı yönelimlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi: Bir path analizi çalışması. Çalışma 17. Ulusal Eğitim Bi­limleri Kongresinde sunulmuş bildiri. Özü www.sakarya.edu.tr/17uebk/bil-diriler.karadag. Erişim tarihi: 19.09.2008

45. Sanal bir konferansta sunulmuş çalışmalar

Tan, G.,& l_ewandowsky, S. (1996). A comparison of operatör trust in hu-mans versus machines. Paper presented at the CybErg 96 virtual confe-rence. Retrieved May 16, 2000, from http://www.curtin.edu.au/conference/cyberg/centre/outline.cgi/frame?dir=tan

Diğer Elektronik Kaynaklar

46. Veri tabanından alınmış 3-5 yazarlı dergi makalelerinin elektronik kopyası

Borman, W. C, Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from the PsycARTICLES database.

47. İkincil bir veri tabanından alınmış öz, elektronik kopya

Fournier, M., de Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? Journal of Behavioral Medicine, 22, 303-326. Abstract retrieved October 23, 2000, from PsycINFO database

Kaynak

Amerikan Psikoloji Derneği. (2010). Amerikan psikoloji derneği yayım kılavuzu (6.yayım). Washington, DC