Yazarlar İçin Bilgi

Dergiye Çalışma Gönderme

ÇÜ Eğitim Fakültesi dergisinde Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar değerlendirme süreçlerine alınmakta, yayınlanması kabul edilen makaleler İngilizce ve Türkçe dillerinin her ikisinde de yayımlanmaktadır. Çalışmaların İngilizce sürümünün hazırlanmasında İngilizce dil bilgisi, cümlelerin ifadesi, anlamı ve akıcılık açısından anadili İngilizce olan ya da İngilizceyi çok iyi bilen bir kişi tarafından incelenmesi gerekmektedir.

İngilizce olarak hazırlanan çalışmaların yayına kabul edilmesi durumunda yazarlardan 200 kelimelik Türkçe Özet sürümünün hazırlanması da istenmektedir.

ÇÜ Eğitim Fakültesi Dergisinde eğitim alanında güncel konularda yapılan nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar ile eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran ve model önerileri içeren çalışmalar yayımlanmaktadır.

Dergiye gönderilecek çalışmaların başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek çalışmaların sadece http://dergipark.gov.tr/journal/218/submission/start adresinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


Çalışma Değerlendirme Süreçleri

ÇÜ Eğitim Fakültesine gönderilecek çalışmalar, metin içinde kaynak gösterme ve kaynakça düzenleme açısından Amerikan Psikologlar Derneği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Ayrıca kaynakça yazımında dergi sayfasında yer alan kaynak gösterme ve kaynakça düzenleme ilkelerine başvurulmalıdır.

Gönderilen çalışmalar konusu dikkate alınarak editör tarafından alan editörlerine yönlendirilmektedir. Çalışmalar öncelikle alan editörleri tarafından benzerlik (ithenticate) programı ile incelenmekte, benzerlik raporu %15 ve altında olan çalışmalar dergide yayınlanması için değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmeden önce bir ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Eğer hakemlerin aday makale ile ilgili görüşlerinde farklılık var ise çalışma üçüncü bir hakeme gönderilmektedir. Hakemlere değerlendirme için bir ay süre verilmektedir. Bu süre aşıldığında hatırlatma yazısı gönderilmektedir. Bu nedenle bazen hakem değerlendirme süreci bir aydan fazla sürebilmektedir. Editör tarafından ön incelemesi yapılan çalışmaların alan editörlerince yapılan hakem ataması süreci de yaklaşık 20 gün sürmektedir.

Makalelerin değerlendirilme sürecinde çift kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Yazar(lar) çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu, hakemlerde değerlendirdikleri çalışmanın yazar(lar)ını bilmemektedirler.

Yazar(lar) hakemlerin, alan editörünün ve editörün eleştiri, öneri ve düzeltme isteklerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar(lar) istenen değişiklik ve düzeltmeleri yapıp yapmadıkları ve nasıl yaptıklarıyla ilgili bir açıklamayı da göndermelidirler.

Dergide yayıma kabul edilen makaleler için ücret talep edilmemekte ve yazar(lar)a ve hakemlere ücret ödenmemektedir.

Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına göre editör çalışmanın kabulüne, hakemlerin belirttiği düzeltme ve değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar incelenmesine ya da çalışmanın reddine karar verebilir.

Yayıma kabul edilen çalışmalarla ilgili hakem değerlendirmeleri yazar(lar)a gönderilir. Hakemlerin istediği değişiklik ve düzeltmeleri yaptıktan sonra düzenlenerek editöre gönderilen çalışma kontrol edilerek dizgi ve tasarım sürecine alınır. Dizgi ve tasarım süreci tamamlanan çalışmalar kontrol için son kez yazar(lar)a gönderilir.

Genel Biçim Özellikleri

Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilecek çalışmaların yazım ve biçimlendirilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler şablon dosyada yer almaktadır. Yazar(lar) bu şablon dosyaya göre çalışmalarını düzenleyebilirler. Dergimizde kör hakem değerlendirme sistemi olduğu için yazarların hiç bir şekilde şablon dosya içerisinde yazar/kurum bilgilerine yer vermemeleri gerekmektedir.

Çalışma metninde yazı karakteri olarak Times New Roman, 10 punto ve bir (1) satır aralığı kullanılmalıdır. Başlık 14 punto, ilk harfler büyük, ortalanmış ve kalın (bold) olmalıdır. Türkçe başlık Türkçe özün üst kısmına, İngilizce başlık ise İngilizce abstract’ın üst kısmına yazılmalıdır. Öz ve abstract 10 punto 150-200 kelime arasında, anahtar sözcükler ise 3-5 arası olmalıdır. Tüm yazılanlar tek sütun halinde ve iki yana yaslanarak yazılmalıdır. Her bir paragrafın ilk satırı beş-yedi karakter içeriden yazılmalıdır. Kelimeler satır sonlarında bölünmemelidir. Kağıt boşlukları sağ, sol, alt ve üst için 2,5 cm olmalıdır. Şablona göre hazırlanan bir çalışma 7000 kelimeyi geçmemelidir.

Çalışma metni giriş, yöntem, bulgular ve tartışma ve yorum bölümlerinden oluşmalıdır. Görgül bir araştırma ise yöntem kısmında katılımcılar/çalışma grubu/örneklemveri toplama araçları ve veri toplama süreci/işlem alt başlıklarına yer verilmelidir.

Çalışmanın başlığı ve temel başlıklar (Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Yorum) ortalı ve kalın (bold) yazılır. İkinci düzey başlık sola dayalı ve kalın (bold) yazılır. Üçüncü düzey başlık sola dayalı, beş-yedi karakter içeriden ve kalın (bold) yazılır. Sadece ilk kelime büyük harfle başlar; diğerleri küçük harfle devam eder. Dördüncü düzey başlık sola dayalı, beş-yedi karakter içeriden, kalın (bold) ve italik yazılır. Sadece ilk kelime büyük harfle başlar; diğerleri küçük harfle devam eder. Beşinci düzey başlık sola dayalı, beş-yedi karakter içeriden ve italik yazılır. Sadece ilk kelime büyük harfle başlar; diğerleri küçük harfle devam eder.