Yazım Kuralları

ÇÜ Eğitim Fakültesine gönderilecek çalışmalar, metin içinde kaynak gösterme ve kaynakça düzenleme açısından Amerikan Psikologlar Derneği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Ayrıca kaynakça yazımında dergi sayfasında yer alan kaynak gösterme ve kaynakça düzenleme ilkelerine başvurulmalıdır.


Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilecek çalışmaların yazım ve biçimlendirilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler şablon dosyada yer almaktadır. Yazar(lar) bu şablon dosyaya göre çalışmalarını düzenleyebilirler. Dergimizde kör hakem değerlendirme sistemi olduğu için yazarların hiç bir şekilde şablon dosya içerisinde yazar/kurum bilgilerine yer vermemeleri gerekmektedir.


MAKALE ŞABLONU


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ ÖN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ÇÜ Eğitim Fakültesi dergisinde;

Eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar,

Sınıf veya okul ortamında belirli konu alanlarında gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar (deneysel, eylem araştırması gibi),

Öğretmen ve öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine yönelik yapılan uygulamalı çalışmalar (deneysel, eylem araştırması gibi),

Örgün eğitim kapsamında belirlenen eğitimle ilgili güncel sorunlara ve bu sorunlara çözüm üretmeye yönelik çalışmalar,

Öğretmen adayları ile gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar (deneysel, eylem araştırması gibi),

Ölçme araçlarının geliştirildiği ve kullanışlılığının sınandığı ve değerlendirildiği (hem açımlayıcı hem doğrulayıcı faktör analizi içeren) çalışmalar,

Araştırma yöntemleri ve kullanılan ölçme araçlarının araştırmanın konu ve amacına uygun olduğu çalışmalar,

İntihal yazılımları doğrultusunda benzeşim oranı %15’in altında olan çalışmalar,  

Değerlendirmeye alınacaktır.

Ayrıca değerlendirilmeye alınacak çalışmaların;

Nicel araştırmalarda ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliğinin açıklanmış olması,

Nicel araştırmalarda örneklem seçiminin araştırmanın konu ve amacına uygun ve yeterli sayıda katılımcıdan oluşacak şekilde yapılmış olması,

Nicel araştırma yöntemiyle yapılan çalışmaların özellikle çok değişkenli istatistik analizleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olması,

Ölçek geliştirme çalışmalarında ilgili konudaki ölçeğin orijinal olması ya da daha önce çalışılmamış bir boyutuyla ele alınması,   

Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmalarda yöntem, örneklem, geçerlik ve güvenirlik, araştırmacının rolü ve analiz aşamaları hakkında ayrıntılı bilgilerin verilmesi,

Karma araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmaların nitel ve nicel boyutlarının burada değişik maddelerde açıklanan ilkeler dikkate alınarak düzenlenmiş olması,

Alanyazın taraması şeklindeki çalışmaların daha önceki araştırmalar ve yeni araştırmaların analiz ve sentezi doğrultusunda bir model ya da örüntü ortaya koyması,

Üzerinde çok çalışma yapılmış konuların yeni bir boyut, farklı bir bakış açısı ve farklı yöntemlerle ele alınmış olması,

Araştırmalar yürütülürken alınan etik önlemlerin açıklanmış olması,

Gerekmektedir.