Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Somut İşlem Dönemi Dil Kullanıcılarının Dil Bilgisi Hakkındaki Bilgi, Metafor ve Yansımaları

Yıl 2021, Cilt: 172 Sayı: 2, 96 - 132, 31.07.2021
https://doi.org/10.33690/dilder.895419

Öz

Araştırmada ilkokul öğrencilerinin dil bilgisi hakkındaki bilgi, metafor ve yanılsamalarını tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (case study) yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma grubunu İstanbul ilinde yaşayan 250 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 21 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde MAXQDA 2020 nitel veri analiz programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Görüşme formuna verilen yanıtlar “Biliyorum”, “Bilmiyorum Öğrenmek İstiyorum”, “Bilmiyorum Öğrenmek İstemiyorum” doğrultusunda analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler “isim, fiil, sıfat, zarf, bağlaç, fiilde zaman, sözcükte anlam, yapı bakımından kelimeler (basit-türemiş-birleşik), yüklemin yerine göre cümleler (kurallı-devrik), anlamına göre cümleler (olumlu-olumsuz-soru) ve noktalama işaretleri” konularına “Biliyorum” biçiminde; “zamir, edat, fiilde kişi, cümlenin ögeleri, kök-ek, fiilimsi, ses olayları ve anlatım bozuklukları” konularına ağırlıklı olarak “Bilmiyorum Öğrenmek İstiyorum” biçiminde yanıt vermiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda öğrencilerin dil bilgisi kurallarını uygulama becerisinin dil bilgisi testleri ve yazılı anlatım çalışmalarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Andrews, R., Togerson, C., Beverton, S., Freeman, A., Locke, T., Low, G., Robinson, A. ve Zhu, D. (2006). Effect of grammar teaching on writing development. British Educational Research Journal, 32(1), 39-55.
 • Baldwin, R. S. and Coady, J. M. (1978). Psycholinguistic approaches to a theory of punctuation. Journal of Reading Behavior, 10(4), 363-375.
 • Barrs, M. (2000). The reader in the writer. Reading, 34(2), 54-60.
 • Batur, Z., Akar, C., Sezgin Tufan, B. ve Topbaşoğlu, N. (2016). İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini kullanma becerisi. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, 2, 46-60.
 • Berk, L. E. (2000). Child Development (5th Edition). Massachusetts: Allyn & Bacon by Pearson.
 • Berko Gleason, J. and Weintraub, S. (1976). The acquisition of routines in child language. Language in Society, 5(2), 129-136.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Bozavlı, E. (2016). İlkokul çağındaki çocuklarda bağlaçların söylemsel değerleri. Turkish Studies, 11(10), 137-150.
 • Brown, R., Fraser, C. ve Bellugi, U. (1964). Explorations in grammar evaluation. Monographs of the Society for Research in Child Development, 29(1), 79-92.
 • Bulut, P. (2015). İlkokul öğrencilerine dil bilgisi öğretiminde bir yöntem önerisi: Yaratıcı drama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 719-725.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri (3. bs.). Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Crystal, D. (2005). How Language Works: How Babies Babble, Words Change Meaning and Languages Live or Die. New York: Penguin Groups.
 • Gentner, D. (1978). On relational meaning: The acquisition of verb meaning. Child Development, 49, 998-998.
 • Graves, D. H. (1980). When children want to punctuate: Basic skills belong in context. Language Arts, 57(5), 567-573.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi- Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Güneş, F. (2013). Yapılandırıcı yaklaşımla dil bilgisi öğretimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 171-187.
 • Halliday, M.A.K. (2004). The Language of Early Childhood (J. J. Webster, Yay. Haz.) London: Continuum.
 • Kabadayı, A. (2012). Okulöncesi çocuklarının Türkçe ediniminde yaptıkları kurallaştırma hatalarının incelenmesi. Turkish Studies, 7(3), 1561-1573.
 • Kalfa, M. (2000). Noktalama işaretlerinin türkçenin öğretimindeki yeri ve önemi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Lennenberg, E. H. (1969). On explaining language. Science, 164, 635-643.
 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı.
 • MEB (2013). Dil Gelişimi. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dil%20Geli%C5%9Fimi.pdf adresinden erişildi.
 • MEB (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı.
 • Merriam, S. B. (2001). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Moskowitz, B. A. (1978). The acquisition of language. Scientific American, 239(5), 92-109.
 • Myhill, D., Lines, H.ve Watson, A. (2011). Making meaning with grammar: A repertoire of possibilities. English in Australia, 47(3), 29-38.
 • Myhill, D. (2012). The role for grammar in the curriculum, in meeting high expectations: Looking fort he heart of English. https://heartofenglishblog.wordpress.com/meeting-high-expectations/the-role-for-grammar-in-the-curriculum-debra-myhill/ adresinden erişildi.
 • Nisbett, R. (2003). Düşüncenin Coğrafyası (G. Çağalı Güven, çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Piaget, J. ve Inhelder, B. (2016). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Piaget, J. (2017a). Çocukta Dil ve Düşünme (Çev. Sabri Esat Siyavuşgil). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Piaget, J. (2017b). Çocukta Karar Verme ve Akıl Yürütme (Sabri Esat Siyavuşgil, çev.). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Reedy, D. ve Bearne, E. (2013). Teaching Grammar Effectively in Primary Schools. London: UKLA.
 • Sever, E. ve Çetinkaya Özdemir, E. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarında kullandıkları sözcüklerin türleri üzerine bir değerlendirme. İlköğretim Online, 17(1), 440-449.
 • Temizyürek, F. ve Balcı, A. (2015). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe programları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tiryakiol, S., Sarıtaş, H. ve Benzer, A. (2018). Kuralavarım yaklaşımıyla Türkçe dil bilgisi öğretimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 372-393.
 • Ulaş, A. H., Epçaçan, C., Mutlu Aydın, S. ve Kurtlu Yasemin (2015). İlkokul 4.sınıf öğrencilerine cümlenin ögelerinin öğretiminde işbirlikli öğrenme tekniklerinden takım oyun turnuvanın akademik başarıya etkisi. Turkish Studies, 10(7), 935-950.
 • Vygotsky, L.S (2018). Düşünce ve Dil. İstanbul: Roza Yayınevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, Robert, K. (2003). Case Study Research: Design and Methods (3rd Ed.). CA: Sage Publication.
 • Waugh, D., Warner, C. and Waugh, R. (2013) Teaching Grammar, Punctuation, and Spelling in Primary Schools. London: Sage.
 • Wood, D. (2003). Çocuklarda Düşünme ve Öğrenme (Mine Özünlü, çev.). Ankara: Doruk Yayıncılık.

Knowledge, Metaphor, and Delusions about Grammar of Concrete Operational Stage Language Users

Yıl 2021, Cilt: 172 Sayı: 2, 96 - 132, 31.07.2021
https://doi.org/10.33690/dilder.895419

Öz

In the study, it was aimed to determine the knowledge, metaphor, and delusions of primary school students about grammar. The case study approach, one of the qualitative research methods, was adopted. The study group consisted of 250 primary school 4th-grade students living in Istanbul. A semi-structured interview form consisting of 21 questions was used as a data collection tool. MaxQDA 2020 qualitative data analysis program was used to analyze the data and content analysis was performed. The responses given to the interview form were analyzed according to “I know”, “I don't know, I want to learn”, “I don't know, I don't want to learn”. According to the results of the research, the students answered that “I know”: “noun, verb, adjective, adverb, conjunction, tenses, meaning in the word (synonyms, antonyms, e.t.c.) words in terms of structure (simple-derived-compound), sentences according to the place of the verb (regular-inverted), sentences according to the meaning (positive-negative- question) and punctuation marks.” And also the students answered that “I don't know, I want to learn”: “Pronoun, preposition, the person suffix in the verb, elements of the sentence (object, subject, verb), root word-suffix, gerundial, phonetic situations, and expression errors.” In this context, it is recommended to consider the ability of students to apply grammar rules compared to grammar tests and written expression studies.

Kaynakça

 • Andrews, R., Togerson, C., Beverton, S., Freeman, A., Locke, T., Low, G., Robinson, A. ve Zhu, D. (2006). Effect of grammar teaching on writing development. British Educational Research Journal, 32(1), 39-55.
 • Baldwin, R. S. and Coady, J. M. (1978). Psycholinguistic approaches to a theory of punctuation. Journal of Reading Behavior, 10(4), 363-375.
 • Barrs, M. (2000). The reader in the writer. Reading, 34(2), 54-60.
 • Batur, Z., Akar, C., Sezgin Tufan, B. ve Topbaşoğlu, N. (2016). İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini kullanma becerisi. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, 2, 46-60.
 • Berk, L. E. (2000). Child Development (5th Edition). Massachusetts: Allyn & Bacon by Pearson.
 • Berko Gleason, J. and Weintraub, S. (1976). The acquisition of routines in child language. Language in Society, 5(2), 129-136.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Bozavlı, E. (2016). İlkokul çağındaki çocuklarda bağlaçların söylemsel değerleri. Turkish Studies, 11(10), 137-150.
 • Brown, R., Fraser, C. ve Bellugi, U. (1964). Explorations in grammar evaluation. Monographs of the Society for Research in Child Development, 29(1), 79-92.
 • Bulut, P. (2015). İlkokul öğrencilerine dil bilgisi öğretiminde bir yöntem önerisi: Yaratıcı drama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 719-725.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri (3. bs.). Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Crystal, D. (2005). How Language Works: How Babies Babble, Words Change Meaning and Languages Live or Die. New York: Penguin Groups.
 • Gentner, D. (1978). On relational meaning: The acquisition of verb meaning. Child Development, 49, 998-998.
 • Graves, D. H. (1980). When children want to punctuate: Basic skills belong in context. Language Arts, 57(5), 567-573.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi- Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Güneş, F. (2013). Yapılandırıcı yaklaşımla dil bilgisi öğretimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 171-187.
 • Halliday, M.A.K. (2004). The Language of Early Childhood (J. J. Webster, Yay. Haz.) London: Continuum.
 • Kabadayı, A. (2012). Okulöncesi çocuklarının Türkçe ediniminde yaptıkları kurallaştırma hatalarının incelenmesi. Turkish Studies, 7(3), 1561-1573.
 • Kalfa, M. (2000). Noktalama işaretlerinin türkçenin öğretimindeki yeri ve önemi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Lennenberg, E. H. (1969). On explaining language. Science, 164, 635-643.
 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı.
 • MEB (2013). Dil Gelişimi. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dil%20Geli%C5%9Fimi.pdf adresinden erişildi.
 • MEB (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı.
 • Merriam, S. B. (2001). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Moskowitz, B. A. (1978). The acquisition of language. Scientific American, 239(5), 92-109.
 • Myhill, D., Lines, H.ve Watson, A. (2011). Making meaning with grammar: A repertoire of possibilities. English in Australia, 47(3), 29-38.
 • Myhill, D. (2012). The role for grammar in the curriculum, in meeting high expectations: Looking fort he heart of English. https://heartofenglishblog.wordpress.com/meeting-high-expectations/the-role-for-grammar-in-the-curriculum-debra-myhill/ adresinden erişildi.
 • Nisbett, R. (2003). Düşüncenin Coğrafyası (G. Çağalı Güven, çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Piaget, J. ve Inhelder, B. (2016). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Piaget, J. (2017a). Çocukta Dil ve Düşünme (Çev. Sabri Esat Siyavuşgil). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Piaget, J. (2017b). Çocukta Karar Verme ve Akıl Yürütme (Sabri Esat Siyavuşgil, çev.). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Reedy, D. ve Bearne, E. (2013). Teaching Grammar Effectively in Primary Schools. London: UKLA.
 • Sever, E. ve Çetinkaya Özdemir, E. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarında kullandıkları sözcüklerin türleri üzerine bir değerlendirme. İlköğretim Online, 17(1), 440-449.
 • Temizyürek, F. ve Balcı, A. (2015). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe programları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tiryakiol, S., Sarıtaş, H. ve Benzer, A. (2018). Kuralavarım yaklaşımıyla Türkçe dil bilgisi öğretimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 372-393.
 • Ulaş, A. H., Epçaçan, C., Mutlu Aydın, S. ve Kurtlu Yasemin (2015). İlkokul 4.sınıf öğrencilerine cümlenin ögelerinin öğretiminde işbirlikli öğrenme tekniklerinden takım oyun turnuvanın akademik başarıya etkisi. Turkish Studies, 10(7), 935-950.
 • Vygotsky, L.S (2018). Düşünce ve Dil. İstanbul: Roza Yayınevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, Robert, K. (2003). Case Study Research: Design and Methods (3rd Ed.). CA: Sage Publication.
 • Waugh, D., Warner, C. and Waugh, R. (2013) Teaching Grammar, Punctuation, and Spelling in Primary Schools. London: Sage.
 • Wood, D. (2003). Çocuklarda Düşünme ve Öğrenme (Mine Özünlü, çev.). Ankara: Doruk Yayıncılık.
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Funda İnan Yıldız 0000-0003-4929-2254

Ahmet Benzer 0000-0003-3579-3699

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2021
Gönderilme Tarihi 11 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 172 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA İnan Yıldız, F., & Benzer, A. (2021). Somut İşlem Dönemi Dil Kullanıcılarının Dil Bilgisi Hakkındaki Bilgi, Metafor ve Yansımaları. Dil Dergisi, 172(2), 96-132. https://doi.org/10.33690/dilder.895419