Cilt: 169 Sayı: 2, 28.09.2018

Yıl: 2018

Derleme Makale

Araştırma Makalesi

1988 yılında yayın hayatına başlayan Dil Dergisi, çift-kör hakem değerlendirilmesinin yapıldığı uluslararası bir dergidir. Dergide, Dilbilim ve Dil Öğretimi alanlarında farklı konuların ya da kuramsal yaklaşımların sunulduğu çalışmalar yer almaktadır. Dergiye yalnızca Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan makaleler kabul edilmektedir.

Dergi editörleri,
- Dilbilim ve dillere kuramsal, kavramsal ve yöntembilimsel yaklaşımlar getirebilen,
- Dilbilim ve dillerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacak görgül araştırmaların sonuçlarını sunabilen,
- İleride yapılabilecek araştırmalar için farklı stratejileri değerlendirebilen, betimleyebilen ve yenilikçi programlar ile politikalar öne sürebilen,
- Güncel araştırma alanlarını inceleyen
çalışmaları kabul etmektedir.


Dil Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir:

 • Dergi’ye gönderilecek çalışmalar, Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 • Dergi’de yer alacak çalışmalar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergi Yazım Kuralları’na uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz

Dergiye gönderilecek çalışmalar,

 • A4 dikey boyutunda, tek aralık, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Özet, Abstract, Anahtar Sözcükler, Keywords ve Kaynakça sayfası hariç, çalışmanın metin kısmı, 4000 sözcükten az olmamak ve 15000 sözcüğü aşmamak kaydıyla, Bookman Old Style 11 punto yazı karakteriyle bir buçuk aralıkla yazılmalı ve Microsoft Word dosyası olarak oluşturulmadır.

Çalışmalar, aşağıda belirtilen bölümlerden (sırasıyla) ve bu bölümlere yönelik düzenleme ilkelerine uyularak yapılandırılmalıdır:

 • Türkçe Başlık: Çalışmanın Türkçe başlığı, 12 Punto Koyu BÜYÜK HARFLERLE sayfanın ortasına yazılmalıdır.
 • İngilizce Başlık: İngilizce başlık, Türkçe başlıktan sonra, 12 Punto Koyu BÜYÜK HARFLERLE sayfanın ortasına yazılmalıdır.
 • Yazar / Yazarlar: Başlıklardan sonra, yazarın sadece adı (ilk harfi BÜYÜK) ve soyadı (BÜYÜK HARFLERLE) 12 Punto Koyu olarak yazılmalıdır. Ardından yazar ile ilgili bilgiler (unvan, kurum ve yazarın e-posta adresi) verilmelidir. Ayrıca yazar/yazarların fotoğraflarının sisteme yüksek çözünürlükte yüklenmesi ve yazar/yazarların "ORCID" bilgilerinin de sisteme girilmesi gerekmektedir.
 • Öz: Türkçe “Öz”, 10 Punto İtalik olarak, 1 satır aralığıyla yazılmalı ve 300 sözcüğü geçmemelidir.
 • Anahtar sözcükler: Çalışmaların konularını yansıtan en az dört, en fazla sekiz Türkçe anahtar sözcük eklenmelidir. Her bir anahtar sözcüğün sadece ilk harfleri büyük olmalı, her anahtar kelime noktalı virgülle ayrılmalı ve tüm sözcükler italik olarak verilmelidir.
 • Abstract: “Öz” kısmında yazılı olan metin İngilizce italik olarak verilmelidir.
 • İngilizce Anahtar sözcükler (Keywords): Çalışmaların konularını yansıtan en az dört en fazla sekiz İngilizce anahtar sözcükler (keywords), Türkçe verilen anahtar sözcüklerle aynı sırada ve aynı anlamda verilmelidir. Her bir anahtar sözcüğün sadece ilk harfleri büyük olmalı, her anahtar kelime noktalı virgülle ayrılmalı ve tüm sözcükler italik olarak verilmelidir.
 • Giriş: Çalışmanın “giriş” kısmında; çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel alanyazındaki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları ayrıntılandırılmalıdır. Bu bölüm, tek başlık veya alt başlıklarla yapılandırılabilir. Metin içerisinde koyu ya da altı çizili ifadeler kullanılmamalıdır.
 • Yöntem: Araştırmanın türü, modeli, soruları ve hipotez(ler)i, araştırma grubu, veri toplama teknikleri, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları, gerekli ise etik kurul onayı, yöntem kısmında yer almalıdır. Bu bölümde, Araştırma Soruları, Araştırma Modeli, Hipotez(ler), Veri Analizi, Veri Toplama Teknikleri alt başlıklar olarak yapılandırılabilir.
 • Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde, ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır. Kullanılan tablo, şekil, grafik veya resimlere mutlaka metin içerisinde yönlendirme yapılmalıdır. Grafik ya da Şekil olarak verilen bulgu sunumlarının yayın kalitesi ve okunabilirlik açısından yüksek kalitede verilmesi gerekmektedir. Tablo olarak verilen bulgular ise APA kurallarına uygun formatta yapılandırılmalıdır. Çalışmada kullanılan bütün tablo, grafik, şekil ve resimler başlıklandırılmalıdır. Bulgular bölümü, çalışmanın okunabilirliği ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla alt başlıklarla verilebilir.
 • Sonuç: Araştırma bulguları ışığında ortaya çıkan sonuçlar açıklanmalıdır.
 • Öneriler: Çalışmanın sonuçlarına uygun öneriler geliştirilmelidir. Ayrıca alanyazına katkı sağlayacak, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik önerileri de içermelidir.
 • Teşekkür: Araştırmaya katkı sağlayan kişi veya kurumlara teşekkür (gerekiyorsa), sayfa sonu dipnotu olarak verilmelidir.
 • Kaynak gösterme, kaynakça oluşturma ve göndermelerde, APA'nın 6.Sürümü dikkate alınmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar, metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe metin için Türkçe kaynak gösterme, İngilizce metin için İngilizce kaynak gösterme esasları dikkate alınmalıdır.
 • Ekler: Ek tablo, şekil, grafik ve resimler, Kaynakça’dan sonra yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek; Ek 1., Ek 2. gibi sıralanmalı ve her bir ek ayrı başlıklandırılmalıdır. Ek olarak kullanılan bir unsur var ise, bu unsura yönelik yönlendirmeler, metin içinde mutlaka verilmelidir.
  - Ana metinde alt başlıklar, sözcüklerin baş harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle 11 punto ve koyu yazılmalıdır.
  - Çalışmada, yapılan alıntıların ve yararlanılan kaynakların belirtilmesi gerekmektedir. Metin içinde yapılacak doğrudan kısa alıntılar, tırnak içinde (“…”) italik verilmelidir. Uzun alıntılar (40 sözcükten fazla) ise tırnak kullanılmaksızın, paragraf başı yapıldıktan sonra soldan 2 cm., sağdan 2 cm. bırakılarak, düz ve 10 punto yazılmalı, ardından nokta konulmalıdır.
  - Fotoğraf, şema vb. görsel malzeme kullanılması durumunda kaynak gösterilmesi gerekmektedir. İzin ya da telif konularındaki hukuki sorumluluk çalışmanın yazarlarına aittir.
  - Yazarlar, hakem değerlendirme süreci tamamlanmış çalışmaları üzerinde (hakem değişiklik önerileri hariç) herhangi büyük bir değişiklik (bölüm, paragraf, tablo, resim, grafik ekleme, başka bir yazarın/yazarların adının sonradan makaleye eklenmesi vb.) yapamazlar.

Hakemlik süreci
- Hakem değerlendirmesi, Dil Dergisi’ne gönderilen makalelerin ilgili alandaki uzmanlar tarafından incelenmesidir.
- Hakem değerlendirmesi, yazarların dergiye gönderdikleri makaleler ile ilgili eleştirel dönüt almalarını sağlamaktadır.
- Hakemler, dergiye gönderilen makaleleri yansız bir biçimde değerlendirip görüşlerini açıkça ifade etmekte ve görüşlerini yorumlarıyla birlikte sunmaktadır.
- Gönderilen tüm yazılar gizli tutulmaktadır. Hakemlerin bir makaledeki yayımlanmamış bilgileri paylaşmalarına ya da açığa çıkarmalarına izin verilmemektedir.
- Dil Dergisi’nin hakemleri, çıkar çatışması oluşturan makaleleri incelemekten kaçınmaktadır. Hakemler, bir makaleye ilişkin değerlendirmelerini etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması varsa editörlerle iletişime geçmekte ve bu durumda makaleyi incelemeyi reddetmektedir.
- Hakemler, makale içerisinde atıfta bulunulmayan her türlü ilgili çalışmayı yazarlara öneri olarak sunabilmektedir.


Hakemlik başvurusu
Hakem değerlendirme sürecine katılım, derginin başarısı ve saygınlığı için oldukça gereklidir. Hakemler ve editörler, hangi çalışmaların nitelikli ve önemli olduğunu belirlemektedir. Okur sayımızın hatırı sayılır bir düzeyde olması nedeniyle, hakemlerimiz tarafından seçilen araştırmalar ulusal ve uluslararası düzlemde sınıf içi ortamlarda okuryazarlık üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.
Dil Dergisi için hakem olmakla ilgileniyorsanız aşağıdaki mail adresinden bizimle iletişime geçiniz:
makaroglu@ankara.edu.tr


Yayın sıklığı
Dil Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


Açık erişim politikası
Bu dergi, araştırmaları insanlara ücretsiz olarak sunmanın küresel çapta daha büyük bir bilgi alışverişine katkıda bulunduğu ilkesini benimsemekte ve dergi içeriğine anında açık erişim olanağı sağlamaktadır.


Arşivleme Politikası:

Dil Dergisi, DergiPark tarafından sunulan LOCKSS sistemini kullanmaktadır. Böylece dergi ve içeriklerinin (Makaleler vb.) ömür boyu arşivlenmesi mümkün olmaktadır.
Lockss arşivleme sistemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen LOCKSS web sitesini ziyaret ediniz.


İndeksleme ve Özetleme

 • MLA Uluslararası Kaynakça (MLA International Bibliography)
 • TRDizin
 • Orta ve Doğu Avrupa Çevrimiçi Kütüphanesi (Central and Eastern European Online Library - CEEOL)
 • BRILL Dilbilim Kaynakçası (BRILL Linguistic Bibliography)
 • SOBİAD İndeksleme (SOBİAD Indexing)
 • UlrichsWeb: Küresel dizin (UlrichsWeb: Global serials directory)


Danışma Kurulu
Alfabetik Sırayla
Ayşe Kıran (Hacettepe Üniversitesi)
Ayşe Sumru Özsoy (Boğaziçi Üniversitesi)
Belma Haznedar (Boğaziçi Üniversitesi)
Fatma Hülya Özcan (Anadolu Üniversitesi)
Hatice Sofu (Çukurova Üniversitesi)
İlknur Keçik (Anadolu Üniversitesi)
Kamil İşeri (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Kutlay Yağmur (Tilburg Üniversitesi)
Mustafa Aksan (Toros Üniversitesi)
Nalan Büyükkantarcıoğlu (Çankaya Üniversitesi)
Nermin Yazıcı (Hacettepe Üniversitesi)
Nevin Özkan (Ankara Üniversitesi)
Ümit Deniz Turan (Anadolu Üniversitesi)
Yeşim Aksan (Toros Üniversitesi)

Yayın etiği
Dil Dergisi, en yüksek etik standartları benimsemektedir. Yazarların (https://publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors) bağlantı adresinde yer alan Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics – COPE) oluşturduğu yazarlar için uluslararası standartları incelemelerini öneriyoruz. Etik bir konu ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa, lütfen makaroglu@ankara.edu.tr adresinden Dergi Baş Editörü ile iletişime geçiniz.Yazarların sorumlulukları
Yazarlar dergiye makale göndermeden önce aşağıdaki ölçütleri yerine getirdiklerinden emin olmalıdır:

 • Yazarlar, makalenin daha önce yayımlanmadığından, değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmediğinden (ya da yorumlar bölümünde editöre bir açıklama sunulduğundan) emin olmalıdır. Yazarlar makalelerini başka bir dergiye göndermeye karar verirlerse, makalelerini Dil Dergisi'nden geri çekmelidir.
 • İlgili yazar, çalışmaya katkıda bulunan tüm ortak yazarların makalenin son halini onaylamalarının ve yayın için göndermelerinin kabulünü sağlamalıdır. Yalnızca gönderilen çalışmaya önemli bir katkıda bulunan yazarlar sürece dahil edilmelidir.
 • Yazarlar; makalelerinin özgün olduğundan emin olmalı, başka kaynaklardan alınan bilgiler için kaynaklar bölümünü sunmalıdır.
 • Yazarlar, çalışmaya destek olan ya da fon sağlayan bir kişi ya da kurum varsa bunu belirtmelidir. Yazarlar, aldıkları tüm mali destek kaynaklarını ve fon sağlayıcıların rolünü belirtmelidir.
 • Yazarlar, telif hakkı beyanını dikkatlice okumalı ve makale gönderim işlemi sırasında gerekli bilgileri verme sorumluluğunu kabul etmelidir.
 • Yazarlar, çalışmalarında sundukları verilerin kendilerine ait olduğundan emin olmalıdır. Yazarlar çalışmalarında yer verdikleri verilere sahip değillerse, verileri kullanma iznine sahip olduklarını belirtmelidir.
 • Yazarlar, özellikle de araştırmalarında insan ya da hayvan deneklere yer vermişlerse, tüm araştırma etiği kurallarına uyduklarından ve katılımcılardan onam formu aldıklarından emin olmalıdır.
 • Yazarlar, makalelerini gönderirken olası çıkar çatışmalarını belirtmelidir.
 • Yazarlar, gönderdikleri makalelerin hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdür. Hakemlerin tüm yorumlarına ve önerilerine verilen son tarihten önce yanıt vermelidir.
 • Çalışmaya katkıda bulunan tüm yazarların, makalenin gönderilmesinden ya da makalenin yayımlanmasından sonra herhangi bir hata ya da yanlışlık ortaya çıkması halinde, Dil Dergisi Editörü’nü acilen bilgilendirme sorumluluğu vardır.
 • Telif Hakkı Devir Formu imzalanmalı ve makale ile birlikte gönderilmelidir.
 • Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 • Sözü edilen kurallara göre yazılan makaleler https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilder üzerinden çevrimiçi olarak gönderilmelidir.

Hakemlerin sorumlulukları
 • Hakemler, makale değerlendirme sürecini gizli tutmalıdır.
 • Hakemler, olası bir rekabet çıkarından şüphelendikleri durumlarda Dergi Editörü’nü bilgilendirmelidir.
 • Hakemler, makale değerlendirme sürecinde tüm makaleleri yansız ve profesyonel bir biçimde değerlendirmelidir.

Editörlerin sorumlulukları

 • Editörler, makalelerin derginin etik politikalarına uygun olmasını sağlamalıdır.
 • Editörler, yazarlara cinsiyet, ırk, renk, din, ulusal köken ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmamalıdır.
 • Editörler, yazarların şikayetlerini ele almalı ve şikayetlerle ilgili tüm belgeleri saklamalıdır.
 • Editörler, makalelerin gizli bir biçimde incelenmesini sağlamalıdır.
 • Editörler, yayın etiği ve politikaları ile hakemlik sürecine ilişkin olarak yazarların ve hakemlerin uygun bir biçimde bilgilendirilmesini sağlamalıdır.
 • Editörler, makale gönderim sürecinde ortaya çıkan her türlü uygunsuz durumu ele almalıdır. Editörler, araştırmanın kötüye kullanıldığını ya da araştırmada sahte verilerin kullanıldığını fark ederlerse, çalışmaları yayına uygun bulmayacak ve bu tür uygunsuz durumları desteklemeyecektir. Editörler, hata ya da uygunsuz durumlar nedeniyle bulguların güvenilir olmadığına ilişkin herhangi bir kanıt edinirlerse, makale izinsiz olarak başka bir yerde yayımlanmışsa, makalede intihal yapılmışsa ve makale etik olmayan araştırmalar içeriyorsa makaleyi geri çekme bildirimi yayımlayacaktır.
 • Editörler, çalışmaya katkıda bulunan bir yazarın adının çalışmadan çıkarıldığı ya da çalışmaya katkıda bulunmayan bir yazarın yazar listesine dahil edildiği durumlarda düzeltme isteyecektir. Makalede bir hata ya da yanlış tespit edilirse, düzeltmeler editörler ve tüm yazarlar düzeltmeler üzerinde anlaştıktan hemen sonra yapılacaktır. Editörler, gerektiğinde yazarlar tarafından sunulan geri çekme, düzeltme ve açıklamaları kabul edip yayımlayacaktır.


İntihal politikası
Dil Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen her makale, Turnitin programı kullanılarak intihal açısından kontrol edilecektir. Editörler ya da hakemler tarafından intihal tespit edilirse, editör yazarları derhal bilgilendirecek ve yazarlardan metni yeniden yazmalarını ya da metinde gerekli alıntılara yer vermelerini isteyecektir. Yazar(lar) yararlandıkları asıl kaynaktaki bilgilerin en az 15%'inden fazlasını intihal etmişse, makale hakem değerlendirme süreci ve yayın için uygun görülmeyecektir.


Telif hakkı ve erişim

 • Yazarlar, yayımlanan makalelerin telif haklarını Dil Dergisi yayıncısının elinde bulundurduğunu kabul eder.
 • Makalede yer verilen görseller ve şekiller ile ilgili gerekli izinleri almak yazarın sorumluluğundadır.


* Bu beyan, Journal of Language and Linguistic Studies web sitesinde yer alan yayın etiği ve uygunsuzluk beyanı temel alınarak hazırlanmıştır.


Creative Commons Lisansı

Dil Dergisi’nde yayımlanan makaleler için gönderim ve/veya yayın ücreti alınmaz. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olduğundan, yayımlanması kabul edilen makalelerin yazarlarının, tüm editörlük ve hakem değerlendirme süreçleri tamamlandıktan sonra makalelerinin redaksiyonunu yapmaları gerekmektedir.