Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Hakemlik süreci
- Hakem değerlendirmesi, Dil Dergisi’ne gönderilen makalelerin ilgili alandaki uzmanlar tarafından incelenmesidir.
- Hakem değerlendirmesi, yazarların dergiye gönderdikleri makaleler ile ilgili eleştirel dönüt almalarını sağlamaktadır.
- Hakemler, dergiye gönderilen makaleleri yansız bir biçimde değerlendirip görüşlerini açıkça ifade etmekte ve görüşlerini yorumlarıyla birlikte sunmaktadır.
- Gönderilen tüm yazılar gizli tutulmaktadır. Hakemlerin bir makaledeki yayımlanmamış bilgileri paylaşmalarına ya da açığa çıkarmalarına izin verilmemektedir.
- Dil Dergisi’nin hakemleri, çıkar çatışması oluşturan makaleleri incelemekten kaçınmaktadır. Hakemler, bir makaleye ilişkin değerlendirmelerini etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması varsa editörlerle iletişime geçmekte ve bu durumda makaleyi incelemeyi reddetmektedir.
- Hakemler, makale içerisinde atıfta bulunulmayan her türlü ilgili çalışmayı yazarlara öneri olarak sunabilmektedir.


Hakemlik başvurusu
Hakem değerlendirme sürecine katılım, derginin başarısı ve saygınlığı için oldukça gereklidir. Hakemler ve editörler, hangi çalışmaların nitelikli ve önemli olduğunu belirlemektedir. Okur sayımızın hatırı sayılır bir düzeyde olması nedeniyle, hakemlerimiz tarafından seçilen araştırmalar ulusal ve uluslararası düzlemde sınıf içi ortamlarda okuryazarlık üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.
Dil Dergisi için hakem olmakla ilgileniyorsanız aşağıdaki mail adresinden bizimle iletişime geçiniz:
makaroglu@ankara.edu.tr


Yayın sıklığı
Dil Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


Açık erişim politikası
Bu dergi, araştırmaları insanlara ücretsiz olarak sunmanın küresel çapta daha büyük bir bilgi alışverişine katkıda bulunduğu ilkesini benimsemekte ve dergi içeriğine anında açık erişim olanağı sağlamaktadır.


Arşivleme Politikası:

Dil Dergisi, DergiPark tarafından sunulan LOCKSS sistemini kullanmaktadır. Böylece dergi ve içeriklerinin (Makaleler vb.) ömür boyu arşivlenmesi mümkün olmaktadır.
Lockss arşivleme sistemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen LOCKSS web sitesini ziyaret ediniz.


İndeksleme ve Özetleme

 • MLA Uluslararası Kaynakça (MLA International Bibliography)
 • TRDizin
 • Orta ve Doğu Avrupa Çevrimiçi Kütüphanesi (Central and Eastern European Online Library - CEEOL)
 • BRILL Dilbilim Kaynakçası (BRILL Linguistic Bibliography)
 • SOBİAD İndeksleme (SOBİAD Indexing)
 • UlrichsWeb: Küresel dizin (UlrichsWeb: Global serials directory)


Danışma Kurulu
Alfabetik Sırayla
Ayşe Kıran (Hacettepe Üniversitesi)
Ayşe Sumru Özsoy (Boğaziçi Üniversitesi)
Belma Haznedar (Boğaziçi Üniversitesi)
Fatma Hülya Özcan (Anadolu Üniversitesi)
Hatice Sofu (Çukurova Üniversitesi)
İlknur Keçik (Anadolu Üniversitesi)
Kamil İşeri (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Kutlay Yağmur (Tilburg Üniversitesi)
Mustafa Aksan (Toros Üniversitesi)
Nalan Büyükkantarcıoğlu (Çankaya Üniversitesi)
Nermin Yazıcı (Hacettepe Üniversitesi)
Nevin Özkan (Ankara Üniversitesi)
Ümit Deniz Turan (Anadolu Üniversitesi)
Yeşim Aksan (Toros Üniversitesi)

Yayın etiği
Dil Dergisi, en yüksek etik standartları benimsemektedir. Yazarların (https://publicationethics.org/resources/international-standards-for-editors-and-authors) bağlantı adresinde yer alan Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics – COPE) oluşturduğu yazarlar için uluslararası standartları incelemelerini öneriyoruz. Etik bir konu ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa, lütfen makaroglu@ankara.edu.tr adresinden Dergi Baş Editörü ile iletişime geçiniz.Yazarların sorumlulukları
Yazarlar dergiye makale göndermeden önce aşağıdaki ölçütleri yerine getirdiklerinden emin olmalıdır:

 • Yazarlar, makalenin daha önce yayımlanmadığından, değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmediğinden (ya da yorumlar bölümünde editöre bir açıklama sunulduğundan) emin olmalıdır. Yazarlar makalelerini başka bir dergiye göndermeye karar verirlerse, makalelerini Dil Dergisi'nden geri çekmelidir.
 • İlgili yazar, çalışmaya katkıda bulunan tüm ortak yazarların makalenin son halini onaylamalarının ve yayın için göndermelerinin kabulünü sağlamalıdır. Yalnızca gönderilen çalışmaya önemli bir katkıda bulunan yazarlar sürece dahil edilmelidir.
 • Yazarlar; makalelerinin özgün olduğundan emin olmalı, başka kaynaklardan alınan bilgiler için kaynaklar bölümünü sunmalıdır.
 • Yazarlar, çalışmaya destek olan ya da fon sağlayan bir kişi ya da kurum varsa bunu belirtmelidir. Yazarlar, aldıkları tüm mali destek kaynaklarını ve fon sağlayıcıların rolünü belirtmelidir.
 • Yazarlar, telif hakkı beyanını dikkatlice okumalı ve makale gönderim işlemi sırasında gerekli bilgileri verme sorumluluğunu kabul etmelidir.
 • Yazarlar, çalışmalarında sundukları verilerin kendilerine ait olduğundan emin olmalıdır. Yazarlar çalışmalarında yer verdikleri verilere sahip değillerse, verileri kullanma iznine sahip olduklarını belirtmelidir.
 • Yazarlar, özellikle de araştırmalarında insan ya da hayvan deneklere yer vermişlerse, tüm araştırma etiği kurallarına uyduklarından ve katılımcılardan onam formu aldıklarından emin olmalıdır.
 • Yazarlar, makalelerini gönderirken olası çıkar çatışmalarını belirtmelidir.
 • Yazarlar, gönderdikleri makalelerin hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdür. Hakemlerin tüm yorumlarına ve önerilerine verilen son tarihten önce yanıt vermelidir.
 • Çalışmaya katkıda bulunan tüm yazarların, makalenin gönderilmesinden ya da makalenin yayımlanmasından sonra herhangi bir hata ya da yanlışlık ortaya çıkması halinde, Dil Dergisi Editörü’nü acilen bilgilendirme sorumluluğu vardır.
 • Telif Hakkı Devir Formu imzalanmalı ve makale ile birlikte gönderilmelidir.
 • Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
 • Sözü edilen kurallara göre yazılan makaleler https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilder üzerinden çevrimiçi olarak gönderilmelidir.

Hakemlerin sorumlulukları
 • Hakemler, makale değerlendirme sürecini gizli tutmalıdır.
 • Hakemler, olası bir rekabet çıkarından şüphelendikleri durumlarda Dergi Editörü’nü bilgilendirmelidir.
 • Hakemler, makale değerlendirme sürecinde tüm makaleleri yansız ve profesyonel bir biçimde değerlendirmelidir.

Editörlerin sorumlulukları

 • Editörler, makalelerin derginin etik politikalarına uygun olmasını sağlamalıdır.
 • Editörler, yazarlara cinsiyet, ırk, renk, din, ulusal köken ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmamalıdır.
 • Editörler, yazarların şikayetlerini ele almalı ve şikayetlerle ilgili tüm belgeleri saklamalıdır.
 • Editörler, makalelerin gizli bir biçimde incelenmesini sağlamalıdır.
 • Editörler, yayın etiği ve politikaları ile hakemlik sürecine ilişkin olarak yazarların ve hakemlerin uygun bir biçimde bilgilendirilmesini sağlamalıdır.
 • Editörler, makale gönderim sürecinde ortaya çıkan her türlü uygunsuz durumu ele almalıdır. Editörler, araştırmanın kötüye kullanıldığını ya da araştırmada sahte verilerin kullanıldığını fark ederlerse, çalışmaları yayına uygun bulmayacak ve bu tür uygunsuz durumları desteklemeyecektir. Editörler, hata ya da uygunsuz durumlar nedeniyle bulguların güvenilir olmadığına ilişkin herhangi bir kanıt edinirlerse, makale izinsiz olarak başka bir yerde yayımlanmışsa, makalede intihal yapılmışsa ve makale etik olmayan araştırmalar içeriyorsa makaleyi geri çekme bildirimi yayımlayacaktır.
 • Editörler, çalışmaya katkıda bulunan bir yazarın adının çalışmadan çıkarıldığı ya da çalışmaya katkıda bulunmayan bir yazarın yazar listesine dahil edildiği durumlarda düzeltme isteyecektir. Makalede bir hata ya da yanlış tespit edilirse, düzeltmeler editörler ve tüm yazarlar düzeltmeler üzerinde anlaştıktan hemen sonra yapılacaktır. Editörler, gerektiğinde yazarlar tarafından sunulan geri çekme, düzeltme ve açıklamaları kabul edip yayımlayacaktır.


İntihal politikası
Dil Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen her makale, Turnitin programı kullanılarak intihal açısından kontrol edilecektir. Editörler ya da hakemler tarafından intihal tespit edilirse, editör yazarları derhal bilgilendirecek ve yazarlardan metni yeniden yazmalarını ya da metinde gerekli alıntılara yer vermelerini isteyecektir. Yazar(lar) yararlandıkları asıl kaynaktaki bilgilerin en az 15%'inden fazlasını intihal etmişse, makale hakem değerlendirme süreci ve yayın için uygun görülmeyecektir.


Telif hakkı ve erişim

 • Yazarlar, yayımlanan makalelerin telif haklarını Dil Dergisi yayıncısının elinde bulundurduğunu kabul eder.
 • Makalede yer verilen görseller ve şekiller ile ilgili gerekli izinleri almak yazarın sorumluluğundadır.


* Bu beyan, Journal of Language and Linguistic Studies web sitesinde yer alan yayın etiği ve uygunsuzluk beyanı temel alınarak hazırlanmıştır.


Creative Commons Lisansı