Yazım Kuralları

BİLİMSEL SORUMLULUK

Bilimsel yayıncılık standartları açısından, gönderilecek makaleler, Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE, http://icmje.org/recommendations/), Dünya Tıbbi Editörler Birliği (WAME, https://www.wame.org/policies) ve Yayın Etiği Komitesi (COPE, https://publicationethics.org/guidance/Guidelines) kriterlerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

 • Gönderilecek makalelerin araştırma ve yayın etiğine uygun olması zorunludur. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Gönderilecek makalelerin daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve/veya yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.
 • Değerlendirme sürecinin başlaması için makaleler, tüm yazarlar tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte gönderilmelidir. Yazar sıralaması için Telif Hakkı Devir Formu’ndaki imza sırası dikkate alınır.
 • Sorumlu yazar, tüm yazarlar adına makalenin son halinin sorumluluğunu taşır.ETİK SORUMLULUK

 • “İnsan” öğesini içeren tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uyulması zorunludur. Bu tip çalışmalarda yazarların, GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde çalışmayı bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
 • Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarların, GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals.pdf) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmeleri gerekmektedir.
 • Olgu sunumlarında hastalardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) alınmalıdır.
 • Etik kurul onay bilgisi GEREÇ ve YÖNTEMLER bölümünde kurul adı, onay tarihi ve sayısı ile birlikte belirtilmelidir.
 • İnsan öğesini içeren tüm araştırmalar için Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/) uygun olarak tüm katılımcılardan (veya 18 yaşından küçük çocuklar ve yerel mevzuat uyarınca reşit olmayan kabul edilen hastalar söz konusu olduğunda bir ebeveyn/yasal vasiden) çalışmaya katılım veya dokularının kullanımı için bilgilendirilmiş olur alındığı belirtilmelidir. Tüp bebek çalışmalarında gamet donörleri de dahil olmak üzere kök hücre araştırmaları ve translasyonu için biyomateryallerin tedariği için de onam gereklidir. Zorlama veya istismar potansiyeli olan (örneğin, mahkumlar veya bilinci kapalı hastalar) veya rızanın tam olarak bilgilendirilemeyebileceği (örneğin, bir dil engeli nedeniyle) savunmasız/hassas grupları (yani, kötü muamele veya zarar görme riski daha yüksek olan bireyler) içeren çalışmalar, istisnai durumlarda Editörün takdirine bağlı olarak değerlendirilecektir. Savunmasız/hassas grupları içeren bilimsel araştırmalar, yalnızca amaçları ve kapsamı bu gruplara fayda sağlıyorsa ve onların özel ihtiyaçlarını karşılıyorsa gerçekleştirilebilir ve yazarlar, makalelerinin yayınlanmak üzere değerlendirilmesi için bunu gösterebilmelidir.
 • Eğer çalışmada direkt-indirekt ticari bağlantı veya maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmelidirler.
 • Yazarlar çalışma ile ilgili kişisel ve finansal tüm ilişkilerin bildirilmesinden sorumludur. Makalenin başvurusu ve/veya değerlendirmesi ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığının açıkça beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.Lütfen makale hazırlama ve gönderme işleminden önce Etik İlkeler ve Yayın Politikası'nı detaylı olarak inceleyiniz. Gönderim sırasında, Etik İlkeler ve Yayın Politikası ile ilgili tüm bildirimleri detaylı olarak okuyup kabul ettiğinizi onaylamanız istenecektir. Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.BAŞVURU DOSYALARI                    (ŞABLONLAR: BAŞVURU MEKTUBU, BAŞLIK SAYFASI, ANA METİN)

Makaleler aşağıda belirtilen şekilde ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir.

Telif Hakkı Devir Formu: Başvuru sırasında sistemden alınacak Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlar tarafından yazar sıralamasına uygun şekilde imzalanmış olmalıdır. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu olmayan başvurular değerlendirme sürecine alınmaz.

Benzerlik Raporu: Yazarların iThenticate vb. bir intihal programlarından elde ettikleri benzerlik raporunu başvuru aşamasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. İntihal saptanan durumlarda benzerlik oranına bağlı olarak editörlerin makaleyi reddetme ve/veya yazarlardan düzeltme isteme hakkı saklıdır.

Başvuru Mektubu: Makalenin türü, daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve/veya yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmadığı, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri (yoksa olmadığı) belirtilmelidir. Makalenin konusuyla ilgili olarak önerilen, yazarlarla ve kurumlarıyla ilgisi olmayan en az iki hakemin adları, akademik unvanları, kurumları, iletişim bilgileri ve e-posta adresleri yazılmalıdır. Editörlerin hakemleri seçme hakkı saklıdır.

Başlık Sayfası: Makalenin başlığını (İngilizce ve Türkçe), 40 karakteri geçmeyen kısa başlık, tüm yazarların adlarını, akademik unvanlarını, ORCID® numaralarını, kurumlarını, e-posta adreslerini ve ayrıca sorumlu yazarın adını, yazışma adresini, telefon numarasını, e-posta adresini içermelidir. Makale daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise toplantı adı, tarihi ve yeri (yoksa sunulmadığı) belirtilmelidir.

Ana Metin: Makalenin başlığı (İngilizce ve Türkçe), 40 karakteri geçmeyen kısa başlık, Öz (İngilizce ve Türkçe), Anahtar kelimeler (İngilizce ve Türkçe), Ana Metin (gönderilen makalenin türüne uygun olarak bölümlere ayrılmış), Kaynaklar, Tablolar ve Şekiller yer almalıdır.

Etik Kurul Onay Belgesi: Tüm araştırma makaleleri için Etik Kurul Onay Belgesi ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.

Not: Makalede şekil, resim veya fotoğraf varsa bunların da her biri ayrı birer dosya olarak yüklenmelidir.


Başvuru mektubu, başlık sayfası ve ana metinde yer alması gereken bilgi ve başlıklar şablonlarda görüntülenebilir. Şablonlar indirilerek doğrudan kullanılabilir. Şablon kullanmak istemeyen yazarların hazırladıkları başvuru dosyalarının bu bilgileri ve başlıkları içermesi gerekmektedir.


        ŞABLONLAR: BAŞVURU MEKTUBU, BAŞLIK SAYFASI, ANA METİNMAKALE TÜRÜNE GÖRE KULLANILMASI GEREKEN BÖLÜMLER


Araştırma Makalesi

BAŞLIK (İngilizce ve Türkçe), KISA BAŞLIK (40 karakteri geçmeyen), ÖZ (İngilizce ve Türkçe), Anahtar kelimeler (İngilizce ve Türkçe), GİRİŞ, GEREÇ VE YÖNTEMLER, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ, KAYNAKLAR

Her iki dildeki (İngilizce ve Türkçe) ÖZ birbiriyle tam uyumlu ve her biri 200 ile 250 kelime arasında olmalıdır.

ÖZ, "Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç" şeklinde yapılandırılmalıdır.


Derleme (Sadece Davetli)

BAŞLIK (İngilizce ve Türkçe), KISA BAŞLIK (40 karakteri geçmeyen), ÖZ (İngilizce ve Türkçe), Anahtar kelimeler (İngilizce ve Türkçe), GİRİŞ, Konu ile İlgili Alt Başlıklar, SONUÇ, KAYNAKLAR

Her iki dildeki (İngilizce ve Türkçe) ÖZ birbiriyle tam uyumlu ve her biri 200 ile 250 kelime arasında olmalıdır.

ÖZ yapılandırılmamış olmalıdır.


Olgu Sunumu

BAŞLIK (İngilizce ve Türkçe), KISA BAŞLIK (40 karakteri geçmeyen), ÖZ (İngilizce ve Türkçe), Anahtar kelimeler (İngilizce ve Türkçe), GİRİŞ, OLGU SUNUMU, TARTIŞMA, KAYNAKLAR

Her iki dildeki (İngilizce ve Türkçe) ÖZ birbiriyle tam uyumlu ve her biri 100 ile 150 kelime arasında olmalıdır.

ÖZ yapılandırılmamış olmalıdır.


Diğer

Bu üç temel makale türü dışındaki (editöre mektup, editöryal yorum/tartışma vb.) yazıların hazırlanmasında da genel yazım kuralları geçerlidir. Bu tür yazılarda başlık veya öz bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. İthaf olunan makale sayı ve tarih verilerek belirtilmelidir. Yazının sonunda yazarın ismi, kurumu ve adresi yer almalıdır. Mektuba cevap, editör veya ithaf olunan makalenin yazarları tarafından, yine dergide yayınlanarak verilir.YAZIM KURALLARI

 • Makaleler Microsoft Word® belgesi olarak hazırlanmalıdır.
 • Sayfa kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesine yerleştirilmelidir.
 • Tüm metinler 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak çift satır aralığı ile sola hizalanmış olarak yazılmalıdır.ANAHTAR KELİMELERİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

 • Tüm araştırma makaleleri biyoistatistik açıdan değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir. Bu makalelerde, GEREÇ VE YÖNTEMLER bölümünün son alt başlığı “İstatistiksel Analiz” olmalıdır.
 • Bu bölümde çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemler ne amaçla kullanıldığı belirtilerek yazılmalı, istatistiksel analiz için kullanılan paket programlar ve sürümleri belirtilmelidir.
 • Tüm p değerleri ondalık üç basamaklı (p=0,038; p=0,810 vb.) olarak verilmelidir.
 • Makalelerin biyoistatistik açıdan uygunluğunun kontrolü için ek bilgi www.icmje.org adresinden temin edilebilir.KISALTMALAR

 • Terim ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmayla birlikte açık olarak yazılmalı ve tüm metin boyunca aynı kısaltma kullanılmalıdır.
 • Uluslararası kullanılan kısaltmalar Bilimsel Yazım Kurallarına uygun şekilde kullanılmalıdır.TABLO VE ŞEKİLLER

 • Metinde ilgili cümlenin sonunda (Tablo 1) ve/veya (Şekil 1) şeklinde belirtilmelidir.
 • Tablolar (başlıklarıyla birlikte) ve şekiller (açıklamalarıyla birlikte) kaynaklardan sonra ve her biri ayrı bir sayfada olacak şekilde metnin sonuna eklenmelidir.
 • Tablo başlıkları tablo üstünde (Tablo 1. Tablo başlığı), şekil açıklamaları ise şeklin altında (Şekil 1. Şekil açıklaması), ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Tablolarda ve şekillerde kısaltma veya sembol kullanılmış ise altında dipnot olarak açıklanmalıdır.
 • Şekiller ve fotoğraflar, .png, .jpg vb. formatta ve en az 300 dpi çözünürlükte ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.
 • Şekil ve fotoğraf alt yazıları, son tablonun olduğu sayfadan sonra, ayrı bir sayfada sırasıyla verilmelidir.
 • Daha önce basılmış şekil, resim, tablo, grafik vb. kullanılmış ise yazılı izin alınmalı ve bu durum şekil, resim, tablo veya grafik açıklamasında belirtilmelidir. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazarlara aittir.TEŞEKKÜR

 • Eğer çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer bütün editöryal (İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, bu bölümde, KAYNAKLAR bölümünden önce belirtilmelidir.KAYNAKLAR

 • Kaynaklar, kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metin içinde ilgili cümlenin sonunda parantez içinde numaralarla (1) veya (1,2) veya (3-5) şeklinde verilmelidir.
 • Kaynaklar dizini, metin içinde kaynakların kullanıldığı sıraya göre oluşturulmalıdır.
 • Yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 yazar belirtildikten sonra “et al.” eklenmelidir.
 • Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar, tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilmemelidir.
 • DOI tek kabul edilebilir online referanstır.


Makale:

Al-Habian A, Harikumar PE, Stocker CJ, Langlands K, Selway JL. Histochemical and immunohistochemical evaluation of mouse skin histology: comparison of fixation with neutral buffered formalin and alcoholic formalin. J Histotechnol. 2014;37(4):115-24.


Aho M, Irshad B, Ackerman SJ, Lewis M, Leddy R, Pope T, et al. Correlation of sonographic features of invasive ductal mammary carcinoma with age, tumor grade, and hormone-receptor status. J Clin Ultrasound. 2013;41(1):10-7.


Kitap:

Buckingham L. Molecular diagnostics: fundamentals, methods and clinical applications. 2nd ed. Philadelphia: F.A. Davis; 2012.


Kitap Bölümü:

Altobelli N. Airway management. In: Kacmarek R, Stoller JK, Heuer AJ, editors. Egan’s fundamentals of respiratory care. 10th ed. St. Louis: Saunders Mosby; 2013. p.732-86.

Creative Commons Lisansı
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.