Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2, 234 - 249, 30.12.2019

Öz

Sınıf öğretmenlerinin 2015 İlkokul 1-4 Matematik Öğretim Programının Geometri Öğrenme Alanı kazanımlarına ilişkin görüşlerini incelemesinin amaçlandığı bu çalışmada betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini seçkisiz yöntem çeşitlerinden tabakalı örnekleme ile belirlenen 317 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak İlkokul Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi istatistik programıyla yapılmıştır. Bağımsız t-testi ve ANOVA testiyle analiz edilmiştir. Öğretmenlerin kıdemi arttıkça programa yaklaşımları daha olumludur. İl merkezinde görev yapan öğretmenler,  programın geometri kazanımlarını daha olumlu bulmuştur. Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumu düşük olan okullarda görev yapan öğretmenler, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan orta ve iyi düzeydeki okullara göre kazanımları daha olumsuz yönde değerlendirmişlerdir. Öğretmenlerinin önemli bir kısmı, 2015 İlkokul 1-4 Matematik Öğretim Programı Geometri Öğrenme Alanı kazanımlarını olumlu, öğrenci seviyesine uygun, günlük hayatla ilişkili, tutarlı, açık ve anlaşılır bulmuşlardır. Öğretmenler ölçekteki 21 maddenin 17’si için olumlu, 4’ü için kararsız düzeyde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler, 2009 programının geometri öğrenme alanı kazanımları ile 2015 programının geometri öğrenme alanı kazanımlarını karşılaştırdıklarında ilkokuldaki tüm sınıf düzeyleri için; bilişsel, duyuşsal, psiko-motor beceriler ve kazanımlara ayrılan süre anlamında olumlu görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 2015 geometri programı kazanımlarını olumlu bulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • 1- Alım, M. (2003). Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, (Yayımlanmış Doktora Tezi), Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erişim Tarihi: 10.06.2017, Saat:19:02.
 • 2- Aydoğdu, O. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanının Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • 3- Avcu, T. (2009).Yedinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi.( Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi,), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 4- Bako, M. (2003). Different Projecting Methods In Teaching Spatial Geometry. http://www.dm.unipi.it/~didattica/CERME3/proceedings/Groups/TG7/TG7_Bako_cerme3.pdf , Erişim Tarihi: 05.05.2016.
 • 5- Bal, A. P. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri Ve Tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), ss. 97-115.
 • 6- Bal, A. P. (2012). Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Geometriye Yönelik Tutumları .Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (1), ss. 17–34. http://ebad-jesr.com/
 • 7- Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.
 • 8- Duatepe, A. (2000). An Investigation on the Relationship Between Van Hiele Geometric Level of Thinking and Demographic Variables for Preservice Elementary School Teachers. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 9- Dursun, D. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), ss. 217-230.
 • 10- Ekizoğlu, N. ve Tezer, M. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarı Puanları Arasındaki İlişki. Cypriot Journal of Educationa l Sciences, 2 (1), ss. 43-57
 • 11- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.G., & Buchner, A. (2007). G-Power 3: A Flexible Statistical Power Analysis Program For The Social, Behavioral, And Biomedical Sciences. Behavior Research Methods, 39, ss. 175-191.
 • 12- Gökbulut, Y. ve Aslan, O. (2016). 2015 İlkokul 1-4 Matematik Öğretim Programının 2009 1-5 Matematik Öğretim Programı İle Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No: 2857076) Erişim Tarihi: 17.04.2017, Saat:23:57.
 • 13- Handal, B. ve Herrington A. (2003). Mathematics Teachers’ Beliefs And Curriculum Reform. Mathematics Education Research Journal, 15 (1), ss. 59-69
 • 14- İnan, A. (2006). 9. Sınıf Matematik Dersi İçin 2005 Yılında Uygulanan Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 15- Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 16- Oral, B. ve İlhan, M. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6 (1) ss. 201-219.
 • 17- Öksüz, C. (2015). İlkokul Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (1), ss. 21-33.
 • 18- Peker, M.ve Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları Ve Başarıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), ss. 157-166.
 • 19- PISA (2003).Ulusal Nihai Rapor:http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/PISA-2003-Ulusal-Nihai-Rapor.pdf Erişim Tarihi: 13 ‎Mart ‎2016 ‎Pazar, ‏‎13:12:27.
 • 20- PISA (2012) Ulusal Nihai Raporu: https://drive.google.com/file/d/0B2wxMX5xMcnhaGtnV2x6YWsyY2c/view?pref=2&pli=1 Erişim Tarihi: 13 ‎Mart ‎2016 ‎Pazar, ‏‎13:12:54.
 • 21- Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A.R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını Ka-bullenmeye Ve Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2 (2), ss. 23-37.
 • 22- Toluk, Z., Olkun, S. ve Durmuş, S. (2002). Problem Merkezli ve Görsel Modellerle Destekli Geometri Öğretiminin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 1118-1123. Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 16-18 Eylül 2002.
 • 23- Tonta,Y. (2008). Varyans analizi, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2007/sb5002/sb5002-10-varyans-analizi.pdf Erişim Tarihi: 04.06.2017 Pazar, 22:04.
 • 24- Yenilmez, K. ve Duman, A. (2008). İlköğretim Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, ss. 251-268.
 • 25- Yenilmez, K. ve Yaşa, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Geometrideki Kavram Yanılgıları Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), ss. 461-483.
 • 26- Yıldız, S. ve Turanlı, N. (2010). Öğrenci Seçme Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, ss. 361-377
 • 27- Yüksel, S. (2003). Türkiye'de Program Geliştirme Çalışmaları ve Sorunları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:159.

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2, 234 - 249, 30.12.2019

Öz

Kaynakça

 • 1- Alım, M. (2003). Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, (Yayımlanmış Doktora Tezi), Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erişim Tarihi: 10.06.2017, Saat:19:02.
 • 2- Aydoğdu, O. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersi Geometri Öğrenme Alanının Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • 3- Avcu, T. (2009).Yedinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi.( Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi,), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 4- Bako, M. (2003). Different Projecting Methods In Teaching Spatial Geometry. http://www.dm.unipi.it/~didattica/CERME3/proceedings/Groups/TG7/TG7_Bako_cerme3.pdf , Erişim Tarihi: 05.05.2016.
 • 5- Bal, A. P. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri Ve Tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), ss. 97-115.
 • 6- Bal, A. P. (2012). Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Geometriye Yönelik Tutumları .Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (1), ss. 17–34. http://ebad-jesr.com/
 • 7- Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.
 • 8- Duatepe, A. (2000). An Investigation on the Relationship Between Van Hiele Geometric Level of Thinking and Demographic Variables for Preservice Elementary School Teachers. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 9- Dursun, D. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), ss. 217-230.
 • 10- Ekizoğlu, N. ve Tezer, M. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ile Matematik Başarı Puanları Arasındaki İlişki. Cypriot Journal of Educationa l Sciences, 2 (1), ss. 43-57
 • 11- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.G., & Buchner, A. (2007). G-Power 3: A Flexible Statistical Power Analysis Program For The Social, Behavioral, And Biomedical Sciences. Behavior Research Methods, 39, ss. 175-191.
 • 12- Gökbulut, Y. ve Aslan, O. (2016). 2015 İlkokul 1-4 Matematik Öğretim Programının 2009 1-5 Matematik Öğretim Programı İle Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No: 2857076) Erişim Tarihi: 17.04.2017, Saat:23:57.
 • 13- Handal, B. ve Herrington A. (2003). Mathematics Teachers’ Beliefs And Curriculum Reform. Mathematics Education Research Journal, 15 (1), ss. 59-69
 • 14- İnan, A. (2006). 9. Sınıf Matematik Dersi İçin 2005 Yılında Uygulanan Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 15- Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 16- Oral, B. ve İlhan, M. (2012). İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6 (1) ss. 201-219.
 • 17- Öksüz, C. (2015). İlkokul Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (1), ss. 21-33.
 • 18- Peker, M.ve Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları Ve Başarıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), ss. 157-166.
 • 19- PISA (2003).Ulusal Nihai Rapor:http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/PISA-2003-Ulusal-Nihai-Rapor.pdf Erişim Tarihi: 13 ‎Mart ‎2016 ‎Pazar, ‏‎13:12:27.
 • 20- PISA (2012) Ulusal Nihai Raporu: https://drive.google.com/file/d/0B2wxMX5xMcnhaGtnV2x6YWsyY2c/view?pref=2&pli=1 Erişim Tarihi: 13 ‎Mart ‎2016 ‎Pazar, ‏‎13:12:54.
 • 21- Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A.R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını Ka-bullenmeye Ve Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2 (2), ss. 23-37.
 • 22- Toluk, Z., Olkun, S. ve Durmuş, S. (2002). Problem Merkezli ve Görsel Modellerle Destekli Geometri Öğretiminin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 1118-1123. Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 16-18 Eylül 2002.
 • 23- Tonta,Y. (2008). Varyans analizi, http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2007/sb5002/sb5002-10-varyans-analizi.pdf Erişim Tarihi: 04.06.2017 Pazar, 22:04.
 • 24- Yenilmez, K. ve Duman, A. (2008). İlköğretim Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, ss. 251-268.
 • 25- Yenilmez, K. ve Yaşa, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Geometrideki Kavram Yanılgıları Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), ss. 461-483.
 • 26- Yıldız, S. ve Turanlı, N. (2010). Öğrenci Seçme Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, ss. 361-377
 • 27- Yüksel, S. (2003). Türkiye'de Program Geliştirme Çalışmaları ve Sorunları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:159.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat BAŞAR> (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6635-4563
Türkiye


Doğan YALÇIN>

0000-0001-6645-8434

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed641602, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, number = {2}, pages = {234 - 249}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Başar, Murat and Yalçın, Doğan} }
APA Başar, M. & Yalçın, D. (2019). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 234-249 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51286/641602
MLA Başar, M. , Yalçın, D. "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 234-249 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51286/641602>
Chicago Başar, M. , Yalçın, D. "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 234-249
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ AU - Murat Başar , Doğan Yalçın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 249 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-5975 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %A Murat Başar , Doğan Yalçın %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2146-5975 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Başar, Murat , Yalçın, Doğan . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 234-249 .
AMA Başar M. , Yalçın D. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. DÜSOBED. 2019; 9(2): 234-249.
Vancouver Başar M. , Yalçın D. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(2): 234-249.
IEEE M. Başar ve D. Yalçın , "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 2015 YILI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ GEOMETRİ KAZANIMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 234-249, Ara. 2019