Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği

• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide iletişim bilimleri alanıyla ilgili derleme, araştırma makaleleri, teorik ve kuramsal makaleler yayımlanmaktadır. Akademik ve hakemli bir dergi olan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisinin kısa adı “e-gifder”dir.
• Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Bu konudaki etik ihlal veya sorumluluk yazara/yazarlara aittir. Ancak yazının kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması yayınlanması için engel değildir. Bu gibi durumlar, yazım kurallarındaki gibi dipnotta belirtilmelidir ve bu konu yazarların sorumluluğundadır. Yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz.
• Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 2 hafta içinde yapılması gerekmektedir. Makale kabulü ilgili sayı yayınlandıktan sonra başlar. Dergimizin yayın kurulu veya editör kurulu, başvuru durumuna bağlı olarak veya gerekli görmeleri halinde yayın kabulü sürecini sonlandırabilir veya başlatabilir.
• Makaleler en az iki hakemin olumlu raporuyla yayınlanır. İki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde eser üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin raporu belirleyici nitelik taşır. Ancak baş editör, eserin yayımlanması veya yayımlanmaması konusunda ön inceleme aşamasından düzenleme aşamasına kadar tüm süreçlerde, bilimsel etik ilkelere uygun olarak gerekçesini belirtmek koşuyla her türlü tasarruf hakkına sahiptir. E-gifder’e çalışmasını gönderen her yazar veya eser sahibi, bu kuralı peşinen kabul etmiş sayılır.
• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergis’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine (e-gifder’e) gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır.
• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder) dergiye gönderilen makaleler ve bu kaynaklara erişim için herhangi bir abonelik bedeli, yayın ücreti ya da benzeri bir ödeme talep etmemektedir.
• Yayınlanan makalelerin her türlü telif hakkı, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine aittir. Bir eserin telif hakları, çalışmanın dergi sistemine yüklenmesinden itibaren e-gifder’e devredilmiş olur. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmez.
• Aşağıda dergi editörlerinin, hakemlerin ve yazarların etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır.


Baş Editör ve Editör Yardımcıları Etik Sorumlulukları• Dergiye gönderilen bir makalenin ilgili sayıda yayınlanması veya yayınlanması tamamen baş editörün tasarrufundadır. Baş editörler gerek gördükleri hallerde süreçleri tamamlanmış makaleleri sonraki sayılarda yayınlama tasarrufuna sahiptirler. Yazarlar, bu dergiye makalesini göndermekle bu kuralı peşinen kabul etmiş sayılır.
• Makale sürecindeki tüm gelişme ve sonuçları online olarak birinci yazara bildirilir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri esaslarına göre hazırlanmış çok başarılı çalışmalar baş editör kararıyla da yayınlanabilir.
• Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makale önce editör tarafından incelenir, daha sonra yayın kurulunun görüşüne sunulur ve yayın kurulunun olumlu görüşünden sonra değerlendirilmesi için hakemlere gönderilir. Hakem değerlendirmelerinden geçmiş, yazarı tarafından gerekli eksiklikleri giderilmiş makaleler yayın sırasına alınır ve ardından yayınlanır.
• Editörler, yazarların, hakemlerin, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
• Editörler makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalenin özgün değeri, iletişim bilimi alanına katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
• Editörler, başvuru yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı ve derginin yayın ve yazım kurallarına uygun olduğu sürece ön değerlendirme aşamasına alır. Ön değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü düzeltmeler için yazarla iletişime geçer ve makale değerlendirmeye alınmadan önce gerekli görülen düzeltmelerin yapılmasını isteyebilir.
• Baş editörler, başvuru yapılan makalenin iletişim bilimleri alanına girmemesi, bilimsel yazım ve yayın esaslarına uymaması, makalenin özgün değerinin olmaması, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliğinin yeterli olmaması, anlatımın açıklığının olmaması ve derginin amaç ve kapsamına uymaması durumunda makaleyi reddedebilir.
• Editörler olumlu hakem önerilerine göz önünde bulundururlar.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Editörler, gerekli gördüğü durumlarda makale yayın ve yazım kurallarını güncellerler.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir.
• Editörler, yayın sürecinde görev alan herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı olmadığında makaleyi reddedebilirler.
• Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; yazarlardan makale gönderme sürecinde benzerlik raporunu isterler.
• Editörler, dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazarına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler, Dergiye iletilen öneri, istek, mesaj ve yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları• Makale değerlendirme sürecinde yazarların hakemleri, hakemlerin de yazarları tanımadıkları kör hakemlik ilkesi uygulanır.
• Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramazlar.
• Makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergipark yönetim sistemi üzerinden editörlere iletilir. Editörler de bunları yazarlara iletir.
• Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makaleleri değerlendirmek üzere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
• Hakemlerin çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde bu durumu editörlere bildirmeleri ve gerektiğinde makalenin hakemliğini yapmayı reddetmeleri beklenir.
• Hakemler makaleleri yansız, nesnel, gizlilik ve bilimsel esaslara uygun olarak değerlendirmelidirler.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de hakem değerlendirme formunda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumları yeniden gözden geçirmeleri için editörler tarafından hakemlerle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde (15 gün) değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine gönderilen makalelerin iletişim bilimleri alanında özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
• E-gifder’e, yayınlanması için gönderilen makaleler, dergi yayın ve yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir. E-gifder yayın ve yazım kurallarına uygun olmayan çalışmalar, değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Editörlerin yazım ve yayın kurallarına uymayan makaleyi reddetme hakkı bulunmaktadır. 

• Dergiye gönderilen yazıların tüm hukuki sorumlulukları yazarlara aittir. Dergi sorumluluk kabul etmez. Dergiye gönderilen yazılarla birlikte, "Formlar" linkinde bulunan "Yazar telif hakkı devri " formunun da doldurularak gönderilmesi gerekir. Yazar telif hakkı devri formunu göndermeyen yazarlar da, tüm sorumlulukları üstlenmiş sayılırlar. Yazar telif hakkı devri formunu göndermemiş olması, yazar veya yazarları sorumluluktan kurtarmaz.
• Yazarların çalışma alanlarını da içeren ve en fazla 75 kelimeden oluşan özgeçmişlerini, iletişim bilgileri (e-mail ve telefon numarası zorunludur) ekli şekilde göndermeleri gerekmektedir. Hazırlanan özgeçmişler word ya da pdf formatında olmalıdır. Makale gönderim esnasında ek dosyalar bölümüne yüklenmelidir.
• Yayınlanması için gönderilen makalelerin, akademik yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir.
• Makalelerin inceleme süreci kör hakem tekniğine göre yürütülmesi nedeniyle yükleme yapılacak makalelerde yazarlara ait ya da çalışmanın yazarını açığa çıkaracak nitelikte çalışma başlığına ait her hangi bir bilgiye yer verilmemelidir. İlgili makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar ya da makale ile ilgili bilgiler eklenmelidir. Çalışmanın tez özeti, sunulmuş bir bildiri vb. olması durumunda editör mesajla bilgilendirilmelidir.
• Yazarlar, başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine gönderemez.
• Yazarlar, makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri editörlere sunmalıdırlar.
• Yazarlar, değerlendirme ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir. Bir çalışma yayımlandıktan sonra en geç 3 gün içerisinde yazar veya yazarlar tarafından kontrol edilerek olası hatalar, editöre bildirilmelidir. Bu süreyi geçen hataların düzeltilmesi mümkün değildir. Sorumluluk yazara/yazarlara aittir.
• Yazarlar etik kurul izni gerektiren makalelerde, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. İlgili bilgiler, hakem süreçlerinin tamamlanmasından sonra yazım kuralları şablonundaki dipnot kısmında belirtildiği yere eklenecektir
• Yazarlar, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.

İntihal• Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisine gönderilen tüm makaleler, yayınlanmadan önce yazar tarafından IThenticate (http://www.ithenticate.com/), Turnitin (https://www.turnitin.com/) vb. intihal yazılım programları ile taranmalıdır. Benzerlik raporları dergiye makale gönderi aşamasında, yazar tarafından sisteme yüklenmelidir.. Benzerlik oranı en fazla %20 oranında olmalıdır. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse yayımlanması reddedilir. Kaynakça dahil edilmeden rapor alınmalıdır. Raporlar sisteme 2 farklı aşamada yüklenmelidir: (1) Makale sisteme ilk yüklendiğinde, 2) Makale kabulünden sonra yayına hazırlık aşamasında son yükleme esnasında.


Etik ilkeler ve yayın politikası hazırlanırken yararlanılan kaynaklar:
• 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Etik İlkeler (http://www.tisej.com/page.php?p=etik_ilke)
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Etik İlkeler ve Yayın Politikası, https://dergipark.org.tr/tr/pub/auebfd/page/4662