Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 12, 1 - 22, 01.02.2022

Öz

Bu çalışmada, ilköğretim 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, öğrenme stilleri açısından eleştirel düşünme eğiliminin farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında veriler 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Şırnak il merkezi, Cizre ve Silopi ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarında öğrenim gören 687 öğrenciden toplanmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemek için California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği, öğrenme stillerini tespit etmek için Kolb’un Öğrenme Stilleri Envanteri-III kullanılmıştır. İstatistiksel analizler olarak Mann-Whitney-U, Ki-Kare, Kruskal Wallis testleri, Spearman Korelasyon Katsayısı ve lineer regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %42,6’sı 6. sınıfa gitmekte, %47,6’sı ilçede yaşamakta ve yaşlarının ortanca değeri 13,0(1,0) yıldır. Öğrenciler sınıf düzeyine göre California Eleştirel Düşünme Ölçeği ve Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri-III ile değerlendirildiğinde anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmuştur(p<,05). Sonuç olarak öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine ve eğilimlerine sahip olması yaşamın her alanına katkı sağlayacağı için öğrencilere eleştirel düşünme beceri ve eğilimlerinin kazandırılması ile birlikte öğrencilerin öğrenme stilinin belirlenerek buna yönelik öğretimin yapılması önemli bir gerekliliktir.

Kaynakça

 • Altun, H., ve Yılmaz, S. (2016). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin türev konusundaki akademik başarıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 161-182.
 • Arslan, N., ve Durukan, E. (2015) Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Yazma Eğilimleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1251-1267.
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme sitili envanteri. Eğitim ve Bilim, (87), 37-47.
 • Aydın, B. (2005). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bahar, H. H. ve Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
 • Başbay, A., Bıyıklı, C., Demir E.K. (2018). Öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. Elementary Education Online, 17(2).
 • Biçer, M. (2010). İlköğretim 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin sınıf düzeyleri, cinsiyetleri, akademik başarıları ve ders grupları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Coşkun, N. ve Yıldız Demirtaş, V. (2015). Öğrenme stillerine göre ortaokul öğrencilerinin matematik dersi başarı ve kaygı düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 549-564.
 • Demirel, Ö. (2020). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (27.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğanay, A. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Ekici, G. (2003). Öğrenme stiline dayalı öğretim ve biyoloji ders öğretimine yönelik ders planı örnekleri. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Ersoy, E., & Başer, N. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 113-122.
 • Gencel, İ. E. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-III’ü Türkçe’ye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.
 • Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayınları
 • Güven, M. ve Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 75-90.
 • Gyeobg, J. A. & Myung, S. Y. (2008). Critical thinking and learning styles at the baccalaurate nursing program in Korea. Contemporary Nurse, 29(1), 100-109. Işık, G. (2011). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kaya, B. (2009). İlköğretim 6-7-8. sınıf öğrencilerinin düşünme stilleri ile matematik akademik başarılarının okul türüne, cinsiyete ve sınıf düzeyine göre incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Kaya, F. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine dayalı fen ve teknoloji dersi öğretim düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Keefe, J. W. & Ferrell, B. G. (1990). Developing a defensible learning style paradigm. Educational Leadership, 48(2): 56–61.
 • Kepenekçi, Y. K. (2000). İnsan hakları eğitimi. Ankara: Kozan Ofset.
 • Koca, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı, tutum ve kaygılarının öğrenme stillerine göre farklılığının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiental Learning: experiencies as the source of learning and development. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall.
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kökdemir, D. (2003). Eleştirel düşünme ve bilim eğitimi. 2(4), 3-5. http://vizyon21y.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_Insanlari/Bil_Ins_Ol mak/Elestirel_Dusunme_ve_Bilim_Egitimi.html sayfasından erişilmiştir.
 • Kraft, H. G. (2007). "Effect of EMS Admission Test On Kalb's Learning Style: Relation to Gender Effect", 3-5 Mai, Poster 11, Grazer Konferenz, Salzburg.
 • Ok, E. G. (2009). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme biçimlerinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve akademik başarı ile ilişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Palas Aktaş, İ. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin okul başarıları, beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve demografik özellikleriyle ilişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bolu.
 • Profetto-Mcgrath, J. (2003). The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing student. Journal of Advanced Nursing, 43(6), 569-577.
 • Taşcı, S. (2005). Hemşirelikte problem çözme süreci [Hemşirelik Özel Sayısı]. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (14), 73-78.
 • Tümkaya, S., Çelik, M. ve Aybek, B. (2011). Lise öğrencilerinde boyun eğici davranışlar, otomatik düşünceler, umutsuzluk ve yaşam doyumunun incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2): 77-94.
 • Vural, B. (2004). Öğrenci merkezli eğitim ve çoklu zeka. İstanbul: Hayat Yayıncılık. Yapıcı, İ. Ü. ve Hevedanlı, M. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile biyoloji öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Electronic Journal of Education Sciences, 1(1).

EVALUATION OF THE LEARNING STYLES AND CRITICAL THINKING DISPOSITIONS OF 6TH, 7TH AND 8TH GRADE STUDENTS

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 12, 1 - 22, 01.02.2022

Öz

In this study, it is aimed to evaluate the relationship between learning styles and critical thinking dispositions of 6th,7th and 8th-grade students, and to determine whether critical thinking tendencies differ in terms of learning styles. The study was carried out with the participation of 687 students attending secondary schools in Şırnak province, Cizre and Silopi districts in the 2018-2019 academic year. The California Critical Thinking Disposition Inventory was used to determine students' critical thinking dispositions, and Kolb's Learning Styles Inventory-III was used to determine learning styles. Mann-Whitney-U, Chi-square, Kruskal Wallis tests, Spearman Correlation Coefficient and linear regression analysis were used as statistical analyses. 42,6% of the students who participated in the research consisted of 6th-grade students, 47,6% of the students living in the district and the median value of the students age was 13,0(1,0) years. The students were evaluated by the California Critical Thinking Disposition Inventory and Kolb's Learning Styles Inventory-III according to gender and grade level and significant differences were found(p<,05). As a result, students' critical thinking skills and tendencies contribute to all areas of life, as well as gaining students' critical thinking skills and tendencies to determine the teaching style of students' learning style is an important requirement.

Kaynakça

 • Altun, H., ve Yılmaz, S. (2016). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin türev konusundaki akademik başarıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 161-182.
 • Arslan, N., ve Durukan, E. (2015) Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Yazma Eğilimleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1251-1267.
 • Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme sitili envanteri. Eğitim ve Bilim, (87), 37-47.
 • Aydın, B. (2005). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bahar, H. H. ve Sülün, A. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri, cinsiyet öğrenme stili ilişkisi ve öğrenme stiline göre akademik başarı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 379-386.
 • Başbay, A., Bıyıklı, C., Demir E.K. (2018). Öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıklarının incelenmesi. Elementary Education Online, 17(2).
 • Biçer, M. (2010). İlköğretim 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin sınıf düzeyleri, cinsiyetleri, akademik başarıları ve ders grupları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Coşkun, N. ve Yıldız Demirtaş, V. (2015). Öğrenme stillerine göre ortaokul öğrencilerinin matematik dersi başarı ve kaygı düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 549-564.
 • Demirel, Ö. (2020). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (27.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğanay, A. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Ekici, G. (2003). Öğrenme stiline dayalı öğretim ve biyoloji ders öğretimine yönelik ders planı örnekleri. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Ersoy, E., & Başer, N. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 113-122.
 • Gencel, İ. E. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-III’ü Türkçe’ye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.
 • Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayınları
 • Güven, M. ve Kürüm, D. (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 75-90.
 • Gyeobg, J. A. & Myung, S. Y. (2008). Critical thinking and learning styles at the baccalaurate nursing program in Korea. Contemporary Nurse, 29(1), 100-109. Işık, G. (2011). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kaya, B. (2009). İlköğretim 6-7-8. sınıf öğrencilerinin düşünme stilleri ile matematik akademik başarılarının okul türüne, cinsiyete ve sınıf düzeyine göre incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Kaya, F. (2007). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerine dayalı fen ve teknoloji dersi öğretim düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Keefe, J. W. & Ferrell, B. G. (1990). Developing a defensible learning style paradigm. Educational Leadership, 48(2): 56–61.
 • Kepenekçi, Y. K. (2000). İnsan hakları eğitimi. Ankara: Kozan Ofset.
 • Koca, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı, tutum ve kaygılarının öğrenme stillerine göre farklılığının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiental Learning: experiencies as the source of learning and development. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall.
 • Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kökdemir, D. (2003). Eleştirel düşünme ve bilim eğitimi. 2(4), 3-5. http://vizyon21y.com/documan/Egitim_Ogretim/Onemli_Insanlari/Bil_Ins_Ol mak/Elestirel_Dusunme_ve_Bilim_Egitimi.html sayfasından erişilmiştir.
 • Kraft, H. G. (2007). "Effect of EMS Admission Test On Kalb's Learning Style: Relation to Gender Effect", 3-5 Mai, Poster 11, Grazer Konferenz, Salzburg.
 • Ok, E. G. (2009). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme biçimlerinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve akademik başarı ile ilişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Palas Aktaş, İ. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin öğrenme stillerinin okul başarıları, beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve demografik özellikleriyle ilişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bolu.
 • Profetto-Mcgrath, J. (2003). The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing student. Journal of Advanced Nursing, 43(6), 569-577.
 • Taşcı, S. (2005). Hemşirelikte problem çözme süreci [Hemşirelik Özel Sayısı]. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (14), 73-78.
 • Tümkaya, S., Çelik, M. ve Aybek, B. (2011). Lise öğrencilerinde boyun eğici davranışlar, otomatik düşünceler, umutsuzluk ve yaşam doyumunun incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2): 77-94.
 • Vural, B. (2004). Öğrenci merkezli eğitim ve çoklu zeka. İstanbul: Hayat Yayıncılık. Yapıcı, İ. Ü. ve Hevedanlı, M. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile biyoloji öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Electronic Journal of Education Sciences, 1(1).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2759-4916
Türkiye


Mustafa GÜZEL> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-8742-2956
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 12

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ebed798973, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-6467}, eissn = {2146-6467}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {10}, number = {12}, pages = {1 - 22}, title = {İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kılınç, Yrd. Doç. Dr. Mustafa and Güzel, Mustafa} }
APA Kılınç, Y. D. D. M. & Güzel, M. (2022). İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (12) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebed/issue/68340/798973
MLA Kılınç, Y. D. D. M. , Güzel, M. "İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2022 ): 1-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebed/issue/68340/798973>
Chicago Kılınç, Y. D. D. M. , Güzel, M. "İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2022 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Yrd. Doç. Dr. MustafaKılınç, MustafaGüzel Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 10 IS - 12 SN - 2146-6467-2146-6467 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç , Mustafa Güzel %T İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2022 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-6467-2146-6467 %V 10 %N 12 %R %U
ISNAD Kılınç, Yrd. Doç. Dr. Mustafa , Güzel, Mustafa . "İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 / 12 (Şubat 2022): 1-22 .
AMA Kılınç Y. D. D. M. , Güzel M. İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MAKÜ EBED. 2022; 10(12): 1-22.
Vancouver Kılınç Y. D. D. M. , Güzel M. İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2022; 10(12): 1-22.
IEEE Y. D. D. M. Kılınç ve M. Güzel , "İLKÖĞRETİM 6, 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 12, ss. 1-22, Şub. 2022