Son Sayı

Cilt: 10 - Sayı: 12

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILINÇ BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri
Doç. Dr. Selda BAKIR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilgisi Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Rafet AYDIN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 0000-0002-7613-3198
Eğitim Bilimleri

MAKÜ-EBED, eğitim bilimleri, alan eğitimi ve öğretmen yetiştirme alanlarında gerek ülkemizde ve gerekse dünyadaki gelişmelerin bilimsel bir zeminde, eğitimle ilgili tüm paydaşlarla paylaşılmasını sağlayarak bilime katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla MAKÜ-EBED, eğitim bilimleri, alan eğitimi ve öğretmen yetiştirme alanlarıyla ilgili tüm çalışmalara açıktır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MAKÜ-EBED), eğitim ile ilgili alanlardaki teorik ve uygulamalı, özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin, yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) online olarak yayımlandığı, ulusal hakemli, bilimsel bir dergidir. Ayrıca, yılda bir defadan fazla olmamak kaydıyla, ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olaylar ve kişilerle çalışmalar özel sayı şeklinde yayımlanabilir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergi sistemine değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmaların tam metni Türkçe ise İngilizce genişletilmiş uzun özet, İngilizce ise, Türkçe genişletilmiş uzun özet ekleme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Makaleler APA’7 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Dergi yazım kuralları için aşağıdaki linki tıklayınız.

 https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/22330 

Makale şablonu için:

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/22329

Düzeltme formu için:

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/22331 

Telif formu için;

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/22405 


Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
MAKÜ-EBED’e gönderilen aday makaleler intihal programı ile taranır. Editörler Kurulu kararınca benzerlik oranı üst sınırı %20 olarak belirlenmiştir. Bu değerin üzerinde benzerlik oranı olan aday makaleler doğrudan reddedilir.
Aday makale Editörler Kurulu veya Alan Editörü kararı ile hakem inceleme süreci başlamadan ya da MAKÜ-EBED’nin makale şablonuna, yazım kurallarına uymaması durumunda değerlendirmeye alınmadan reddedilebilir.
Yazarlar makaleleri ile ilgili “Telif Hakkı Devir Formunu” eksiksiz bir şekilde doldurup imzalanmış halini tarayıp sisteme yüklemek zorundalardır. Bu form ile birlikte MAKÜ-EBED’ne gönderilen makalelerin yayın hakları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne devredilmiş olur. 

Değerlendirme sürecinde kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi ile benimsenmekte olup, aday makaleler en az iki hakeme, gerekli görülürse de üçüncü bir hakeme gönderilir.

Editör, alan editörü, yazar ve hakemlerin bilimsel yayın etiği ilkelerine uyma zorunlulukları bulunmaktadır. TÜBİTAK Araştırma Ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliğine göre etik kurallara aykırı davranışlar şunlardır (TÜBİTAK, 2018):
MADDE 9 - (1) Etiğe aykırı başlıca davranışlar şunlardır:
a) Uydurma: Hayali veriler sunmak, rapor etmek veya yayımlamak,
b) Çarpıtma: Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma araç gereçleri, işlemleri veya kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek,
c) Aşırma: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine usulüne uygun atıf yapmadan kullanmak veya gerektiğinde sahiplerinden izin almadan kendisine aitmiş gibi kullanmak,
ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın sonuçlarını, daha önce yayımlanma durumunu belirtmeden birden fazla kez yayımlamak veya yayımlamak için girişimde bulunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak birden fazla sayıda yayın yapmak veya yayın yapmak için girişimde bulunmak,
e) Destekleyen kuruluşu belirtmeme: Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum veya yayınlarda destek veren kurum ya da kuruluşun desteğinin belirtilmesi gerekirken belirtmemek,
f) Haksız yazarlık: Birden fazla araştırmacıyla yapılan araştırmaların sonuçlarının sunum veya yayımında, yazarlık sıfatını hak edecek düzeyde katkısı bulunanın ismini çıkarmak, yazarlık sıfatını hak edecek düzeyde katkısı olmayanı yazar olarak eklemek veya yazar sıralamasını uygun olmayan bir biçimde düzenlemek,
g) Yayımlanmış veya yayına sunulmuş kendi çalışmasından usulüne uygun olarak kaynak göstermeden alıntı yapmak,
ğ) Kurumca sağlanan kaynakları amacına veya usulüne aykırı biçimde kullanmak,
h) Kabul ve taahhüt beyanlarına uymama: Kuruma sunulan araştırma, yayın ve diğer faaliyetlerde öngörülen kabul ve taahhüt beyanlarına uymamak, doğru olmayan, yanıltıcı veya eksik beyanda bulunmak,
ı) Görevi ihmal veya kötüye kullanma: Kurumun iş ve değerlendirme süreçlerinde yer alan hakem, danışman, uzman, editör, panelist, moderatör, izleyici, raportör, komite veya kurul üyeliği ve benzeri görevleri yerine getirirken usulüne uygun davranmamak, görevi ihmal etmek veya kötüye kullanmak,
i) Asılsız veya dayanaksız olarak etik kural ihlali iddiasında bulunmak.
j) (Mülga:12/05/2018-277BK)

MAKÜ-EBED ücretsiz bir dergidir.