Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 12, 23 - 39, 01.02.2022

Öz

Görme yetersizliği, bireylerde potansiyel olarak sosyal, motor, dil ve bilişsel gelişim alanlarında normal öğrenme dizisini ve doğal olarak akademik başarıyı etkileyebilir. Bu nedenle, bu bireyler alternatif formatta geliştirilen etkinlik, materyal ve dokümanlara gereksinim duyarlar. Bu çalışmada görme yetersizliği olan öğrenciler için geliştirilen ve yoğunluk kavramının öğretimini amaçlayan bir etkinliğin verimliliği analiz edilmiştir. Durum çalışması kullanılarak yürütülen bu araştırmada yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak total kör öğrencinin kütle, hacim, özkütle kavramlarını öğrenme durumu incelenmiştir. Ön-görüşmede ilgili kavrama dair hiçbir bilgisi olmayan öğrencinin son-görüşmede kavramla ilişkili tüm soruları cevaplayabildiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ataman, A. (2003). Görme yetersizliğinin çocuklar üzerindeki etkileri. Ü. Tüfekçioğlu (Ed.), İşitme konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi içinde(s. 235-256). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ataman, A. (2012). Özel eğitime muhtaç olmanın nedenleri anlamı ve amaçları. A. Ataman (Ed.), Temel eğitim öğretmenleri için kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim içinde(s. 3-53). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Özbek, D. (2017). Okul Öncesi Dönemde Bilimin Doğasının Eğitimi. (Ed.) Hasan Şevki Ayvacı, Suat Ünal. Kuramdan Uygulamaya Okul Öncesinde Fen Eğitimi. Ankara: PegemA.
 • Baba, M., ve Öksüz, Y. (2015). The effect of the use of concept cartoons in gaining of citizenship consciousness of primary school students. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(15), 119-136. doi.org/10.7827/TurkishStudies.8866
 • Cavkaytar, A., & Diken, İ. H. (2012). Özel eğitim: Özel eğitim ve özel eğitim gerektirenler (1.baskı). Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Cattaneo, Z. & Vecchi, T.(2011). Blind vision the neuroscience of visual impairment. London: Massachusetts Institute of Technology.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2009). İhtiyaç analizi ve delphi tekniği; öğretmenlerin eğitim ihtiyacını belirleme örneği. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale.
 • Demir,T., Şen,Ü. (2009). Görme engelli öğrencilerin çeşitli değişkenler açısından öğrenme stilleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 154-161.
 • Karamustafaoğlu, O.(2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: Amasya ili örneği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 90-101
 • Klingenberg, O. G. (2007). Geometry: Educational implications for children with visual impairment. Philosophy of Mathematics Education (Special Issue on Social Justice Part 1), 20, 1-15. Retrieved April 10, 2013, from http://people.exeter.ac.uk/PErnest/pome20/index.htm.
 • Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Zorluoğlu, S. L. (2019). Making Science Accessible to Students With Visual Impairments Insulation Materials Investigation. Journal Of Chemical Education, 2019(96), 1383–1388.
 • Kirby, M., & D’Anguilli, A. (2011). From inclusion to creativity through haptic drawing: Unleashing the “untouched” in educational contexts. The Open Education Journal, 4, 67–79.
 • Kohonová, I. (2007, 22-26 February). Comparison of observation of new space and its objects by sighted and non-sighted pupils. In D. Pitta-Pantazi and G. Philippou (Eds.), Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 5), (pp. 982-991). Larnaca, Cyprus
 • Küçükturan, G. (2017). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi ve Öğretmenin Rolü. (Ed.) Hasan Şevki Ayvacı, Suat Ünal. Kuramdan Uygulamaya Okul Öncesinde Fen Eğitimi. Ankara: PegemA
 • Lederman, S. J., & Klatzky, R. L. (2009). Haptic perception: A tutorial. Attention, Perception, & Psychophysics, 71, 1439 – 1459
 • Mayo, P. M., (2004). Assessment of the impact chemistry text and figures have on visually impaired students' learning (Unpublished dissertation). Purdue University, West Lafayette, Indiana.
 • McMillan, J. H., &Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-basedinquiry (7 th Edition). London: Pearson.
 • Okcu, B., & Sözbilir, M. (2016). 8. sınıf görme engelli öğrencilere “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinde “Elektrik Motoru Yapalım” etkinliği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(1), 23-48.
 • Okcu, B. ve Sözbilir, M. (2019). Designing a bulb to teach electric circuits to visually impaired students. The Physics Teacher, 57(2), 99-101.
 • Özkan, E. (2013). Kör ve az gören erişkin bireylerde öz yeterlilik, sosyal kaygı, baş etme becerileri ve çevrenin toplumsal katılıma etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Picard, D., Albaret, J.-M., & Mazella, A. (2013). Haptic identification of raised-line drawings by children, adolescents and young adults: An age-related skill. Haptics-e, 5, 24 –28
 • Sleezer, C. M., Russ-Eft, D., &Gupta, K. (2014). A practical guide to needs assessment. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
 • Sözbilir, M., Zorluoğlu, S. L., & Kızılaslan, A. (2019). Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Öğrenimine Etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(8), 172–192.
 • Taymaz, H. A. (1997). Hizmet içi eğitim. Ankara: Tapu ve Kadastro Vakfı Matbaası.
 • Tüfekçioğlu, Ü. (2003). İşitme engelliler. Ü. Tüfekçioğlu (Ed.). İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi içinde (s. 105-125). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Visscher-Voerman, I., & Gustafson, K. L. (2004). Paradigms in the theory and practice of education and training design. EducationalTechnology Researchand Development, 52(2), 69–91.
 • Van Doorn, G. H., Dubaj, V., Wuillemin, D. B., Richardson, B. L., & Symmons, M. A. (2012). Cognitive load can explain differences in active and passive touch. In P. Isokoski & J. Springare (Eds.), EuroHaptics 2012 (Part I, pp. 91–102). Berlin: Springer-Verlag.
 • Yılmazer, Ş. (2003). Resmi ve Özel İlköğretim Okullarının Anasınıfı ve Birinci Sınıflar Açısından Fiziksel Ortamın İncelenmesi ve Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Zorluoğlu, S. L., & Sözbilir, M. (2017). Birbiri içinde çözünmeyen sıvılarda yoğunluk kavramının görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilere öğretimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 211–231.
 • Withagen, A., Verloed, M. J., Janssen, N. M., Knoors, H., & Verhoeven, L. (2009). The Tactual Profile: Development of a procedure to assess the tactual functioning of children who are blind. The British Journal of Visual Impairment, 27, 221–238.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aydın KIZILASLAN> (Sorumlu Yazar)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3033-9358
Türkiye


Aslı ARSLAN>
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0003-3235-9096
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 12

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ebed934249, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-6467}, eissn = {2146-6467}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {10}, number = {12}, pages = {23 - 39}, title = {Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları}, key = {cite}, author = {Kızılaslan, Aydın and Arslan, Aslı} }
APA Kızılaslan, A. & Arslan, A. (2022). Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 10 (12) , 23-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebed/issue/68340/934249
MLA Kızılaslan, A. , Arslan, A. "Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2022 ): 23-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebed/issue/68340/934249>
Chicago Kızılaslan, A. , Arslan, A. "Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2022 ): 23-39
RIS TY - JOUR T1 - Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları AU - AydınKızılaslan, AslıArslan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 39 VL - 10 IS - 12 SN - 2146-6467-2146-6467 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları %A Aydın Kızılaslan , Aslı Arslan %T Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları %D 2022 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-6467-2146-6467 %V 10 %N 12 %R %U
ISNAD Kızılaslan, Aydın , Arslan, Aslı . "Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 / 12 (Şubat 2022): 23-39 .
AMA Kızılaslan A. , Arslan A. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları. MAKÜ EBED. 2022; 10(12): 23-39.
Vancouver Kızılaslan A. , Arslan A. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2022; 10(12): 23-39.
IEEE A. Kızılaslan ve A. Arslan , "Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ve Fen Öğretimi: Kütle, Hacim, Özkütle Kavramları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 12, ss. 23-39, Şub. 2022