Son Sayı

Cilt: 3 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Economics, Business and Organization Research (EBOR) dergisi, makale yayınlamak için çift kör hakem değerlendirmesini benimseyen uluslararası bir akademik dergidir. EBOR, işletme, iktisat ve maliye, kamu yönetimi, iletişim ve diğer ilgili alanları da içeren organizasyon bilim alanına ilişkin kavramsal, kuramsal ve araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlar. 

EBOR, metodolojik mükemmeliyeti sahip ve literatüre katkı sunan yüksek kaliteli çalışmaları değerlendirmektedir. EBOR bir yılda iki sayı yayınlanır ve ilk sayı Aralık 2019 sayısıdır. 

Not: Makale sisteme yüklendikten sonra intihal tarama programı aracılığı ile kontrol edilecek olup, benzerlik oranı %20 nin altında olması durumunda hakemlik süreci başlatılacaktır. Economics, Business and Organization Research (EBOR) dergisi intihal tespit yazılımı olarak ITHENTICATE kullanmaktadır. 

EBOR Yazım Kuralları

Makale uzunluğu: Makaleler, 3000 ve 7000 kelime arasında bir uzunlukta olmalıdır. Bu, referans ve ekleri de içeren tüm yazıyı içermektedir. Lütfen her bir şekil ya da tabloya 200 kelime ayırınız.
Makale Başlığı: 10 kelimeden fazla olmayan bir başlık olmalıdır.

Araştırma Fonu: Yazarlar, makalelerinde tüm dışsal araştırma kaynaklarını beyan etmelidir ve bunu gösteren bir açıklama Teşekkürler kısmında görünmelidir. Yazarlar, araştırma tasarımından yüklemeye kadar bütün araştırma sürecinde fonlayıcılarını ve finansal sponsorlarının rollerini tanımlamalıdır.

Özet: Toplamda Maksimum 200 kelime (anahtar kelimeler de dahil).• Yazarların göndermiş olduğu makale dosyasında yazar bilgileri yer almamalıdır.
• Bölüm başlıkları birinci düzey (Ana başlıklar) için büyük harfle ve kalın (Ör; 1. GİRİŞ ), ikinci düzey (Alt başlıklar) için İlk harfler büyük ve kalın olmalıdır (Ör; 3.1. Birim Kök Testleri).
• Kaynak gösterimi ya da atıf yöntemi metnin içi atıf yöntemi ile yapılmalıdır. Açıklama gerektiren durumlarda dipnot yöntemi kullanılabilir. Ör, (Ceylan, 2018: 87), (Akın ve Demir, 2010: 5), (Ekinci vd., 2016: 24).
• Aynı yazara ait, aynı yıl içinde birden fazla çalışmaya atıf yapılıyor ise yıldan sonra a, b şeklinde harfler kullanılarak yapılmalıdır. Ör, (Aydın, 1996a:53; Aydın, 1996b)
• Metin içinde atıfı olan her çalışma kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer alan her çalışmanın da metin içinde atıfı olmalıdır.
• Kaynakça, 12 punto, iki yana yaslı tek satır aralıklı ve 6nk boşluk değeri verilerek yazılmalıdır.Kaynakça aşağıdaki örneklerde olduğu gibi yapılmalıdır:

Makale

Alexander, W.R.J. (1997). Inflation and economic growth: Evidence form a growth equation. Applied Economics, 29(2), 233-238.


Alessandri, P. & Nelson, B. D. (2015). Simple Banking: Profitability and the Yield Curve. Journal of Money, Credit and Banking, 47(1), 143–175.


Kremer, S., Bick, A. & Nautz, D. (2013). Inflation and Growth: New Evidence from a Dynamic Panel Threshold Analysis, Empirical Economics, 44(2), 861-878.


Konferans Bildirisi

KUO, T. C. (2003). Green Product Development in Quality Function Deployment by Using Fuzzy Logic Analysis, IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, USA, 88-93.


Çeviri Kitap


Long, D. (2012). Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, (Çev. M. Tanyaş, M. Düzgün), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.


Kitap içi Bölüm


Yüksel, H. (2013). Application of Theory of Constraints’ Thinking Processes in a Reverse Logistics Process, Reverse Supply Chains Issues and Analysis, (Ed. S.M.Gupta), Taylor & Francis Group CRC Press, USA, 22-26. 


Kitap


Kenen, P.B. (1989). The International Economy, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.

Hakemli bir dergide bir makalenin yayınlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesinde önemli bir yapı taşıdır. Bu, yazarların çalışma kalitesinin ve onları destekleyen kurumların doğrudan bir yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel yöntemi desteklemekte ve somutlaştırmaktadır. Bu nedenle, yayınlama sürecine tüm taraflar (yazar, editörler, akran hakemler ve dergiye sahip olan toplum) beklenen etik davranış standartları üzerinde anlaşmaya varmak önemlidir. Economics, Business and Organization Research dergisine gönderilen bir makalenin yayınlanması için onaylanması aşağıdaki etik ve yasal koşullara bağlıdır.

• Her yazari makalenin içeriğini ve bu içeriğin dergiye sunulmasını kabul eder.
• Makalenin içeriği yetkili ve sorumlu hakemler tarafından incelenir ve onaylanır.
• Makale, kısmen veya tamamen daha önce herhangi bir dilde yayınlanmamış olmalıdır.
• Economics, Business and Organization Research dergisine yayınlanmak için gönderilen bir makale inceleme sürecindeyken başka bir dergiye gönderilmemelidir.
• Economics, Business and Organization Research dergisine gönderilen bir çalışma, daha önceden daha önce yayınlanmış rakamlar, tablolar veya uzun metin bloğu içeriyorsa, yazar telif hakkı sahiplarinden izin almalıdır. Telif hakkıyla korunan tüm unsurlar Economics, Business and Organization Research dergisine sunulan çalışmada uygun bir şekilde belirtilmelidir. Dergideki tüm makaleler, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. 


Gerekli Bilgileri Aktarma

Özgün çalışmalarını makaleleştirmiş yazarlar, yaptıkları araştırmayı ayrıntısıyla anlatmalı ve çalışmalarının önemini belirtmelidir. Makale elde edilen verileri doğru bir şekilde aktarmalı, başkalarının çalışmayı tekrar edebilmesine olanak verecek kadar ayrıntı ve referansı içermelidir. Gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak çarpıtılmış ifadeler araştırma etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Derleme ve diğer mesleki makalelerde de doğruluk ve nesnellik çok önemlidir. Bir görüş yansıtan editör yazıları da bu doğrultuda ele alınır.

Veri Erişimi ve Koruması

Yazarlardan, yayım esnasındaki düzeltmeler için yazılarında kullandıkları kaynakları göstermeleri istenebilir ve yazarlar, böylesi bir talep söz konusu olduğunda bahsedilen kaynaklara erişimi sağlamak zorundadırlar. Bununla beraber yazarların makaleleri yayımlandıktan sonra bile bir süreliğine bu kaynakları ve verileri saklamaları, onların yararına olacaktır.

Özgünlük ve İntihal

Yazarlar yaptıkları çalışmaların kendi özgün eserleri olduğunu kanıtlamak zorundadır ve eğer diğer kişilerin eser ya da tümcelerini kullanmışlarsa, bunu düzgün bir şekilde alıntılamalı ve aktarmalıdır.

İntihalin, bir başkasının çalışmasını kendi çalışması gibi göstermekten yine bir başkasının çalışmasının temel bileşenlerini (herhangi bir atıfta bulunmaksızın) farklı kelimelerle yeniden yazmaya ve başkalarının yaptığı veya ulaştığı çıkarımları kendi çıkarımlarıymış gibi göstermeye kadar uzanan birçok formu vardır. İntihalin her türlüsü etik olmayan bir davranış olup kesinlikle kabul edilemezdir.

Dergimizde intihal kontrolü için Turnitin programı kullanılmaktadır.

Çoklu, Tekrarlanan ve Eşzamanlı Yayım

Yazarların genel manada aynı araştırmayı baz alan çalışmalarını ilk yayımlarından sonra bir daha yayımlatmaması, yani çalışmaların birden fazla dergide yayımlanmaması gerekir. Aynı çalışmanın eşzamanlı olarak birden fazla yayımlatılması, etik olmayan bir yayımlama davranışı olup kesinlikle kabul edilemezdir.

Aynı şekilde, yazarlardan daha önce yayımlattıkları çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunmamaları da beklenmektedir. Ancak, yine de çeviriler, sağlık alanı ile alakalı belgeler gibi bazı makale türlerinin birden fazla dergide yayımlanmaları, gerekli koşullar sağlandığı takdirde, kimi vakit kabul edilebilir bir tutumdur. Bunun içinse ilgili derginin yazar ve editörlerinin ilk yayımın kaynaklarını ve yorumunu da içeren ikinci bir yayım üzerinde hemfikir olmaları gerekmektedir. İlk yayıma yapılan referanslar, ikinci yayımda düzgün bir biçimde alıntılanmalıdır.


Kaynakların Tanımı

Diğer yazarların çalışmalarının tanımı düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Kaynak gösterilen eserin temel çeperini belirleyen yayımlar alıntılanmalıdır. Bir konuşmadan, mektuplaşmadan ya da üçüncü şahıslarla yapılan bir tartışmadan elde edilen özel bilgiler, kaynağın yazılı izni olmadan kullanılmamalı veya aktarılmamalıdır. Resmî yazışmalar ve başvurular gibi gizli servislerden elde edilen özel bilgiler, bu servislere içkin çalışmaların yazarlarının yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

Patent ve Görüş Ayrılıkları/Çıkar Çatışmaları

Bütün yazarlar, araştırmalarına başlamalarını takip eden üç yıl içinde çalışmalarını uygunsuz olarak etkileyebilecek ya da bu doğrultuda algılanabilecek kişi ya da kurumlarla olan mali, kişisel ve benzeri diğer ilişkilerini ya da olası çıkar çatışmalarını ifşa etmek zorundadır.

Söz konusu çatışma güncel olabilir veya potansiyel olarak var olabilir; bu sebeple bunun Economics, Business and Organization Research dergisine açıkça belirtilmesi en güvenli tutumdur. Tüm başvurular potansiyel çıkar çatışması/görüş ayrılığı olarak görülebilecek her türden ilişki ve bağlantının beyanını da içermelidir. Economics, Business and Organization Research Dergisi, bu tür bilgileri yazı işlerinde gereken kararları vermek için temel alabilir ve bu beyanları, okurların söz konusu çalışmayı değerlendirmesi açısından önemli olduğuna kanaat getirdiği takdirde yayımlayabilir. Bahsedilen çatışma/ayrılık uyarınca Economics, Business and Organization Research Dergisi makalenin yayımlanmaması yönünde bir karara varabilir. Tüm yazarların, çalışmalarının sonunda “Patent Beyanı” alt başlığıyla, olumsuz şekilde etkilenebilecek ya da etkilenme ihtimali bulunan çalışmalarının arz edilmesinden başlayarak üç yıl içerisinde hâlihazırda vuku bulan ya da böyle bir potansiyele sahip, finansal, kişisel veya diğer insanlarla ya da kurumlarla olan ilişkileri içeren olası herhangi bir çıkar çatışmasını/görüş ayrılığını açıkça belirtmesi gerekir.

Açıkça belirtilmesi gereken potansiyel çıkar çatışmaları/görüş ayrılığı örnekleri, iş verme, danışmanlık, sermaye sahipliği, hizmet ücretleri, noter tasdiki, patent başvurusu ve kaydı, hibeler veya diğer finans kaynakları gibi birimleri de içermelidir. Potansiyel çıkar çatışmaları, mümkün olan en erken evrede tescil edilmelidir.

Projenin tüm finansal kaynakları da açıkça belirtilmelidir. Bu beyanname (Finans kaynakları listesi başlığıyla) çalışmanın ayrı bir bölümünde, Referanslar’dan hemen önce yer almalıdır. Yazarların; kendilerine finans kaynağı sağlayan birim(ler)in, eğer varsa, çalışma tertibindeki, bilgi toplama ve analiz etme ve verilerin yorumlanmasındaki, raporların yazımındaki ve çalışmanın yayımlanmak üzere arz edilme kararındaki rolünü belirtmeleri gerekmektedir.

Yayımlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar

Yazarlar yayımı yapılmış eserlerinde önemli bir hata veya yanlışlık fark ettikleri takdirde bunu zaman geçirmeden Economics, Business and Organization Research editörü veya yayımcısına bildirip çalışmalarını düzeltmek veya geri geçmek üzere editörle iş birliği yapmakla yükümlüdür. Eğer editörün veya yayımcının basılan çalışmanın önemli hatalar içerdiğinden üçüncü şahıslar vesayetiyle haberi olursa, çalışmayı derhâl geri çekmek ya da düzeltmek veya editöre orijinal çalışmanın doğruluğunu belirten kanıtlar sunmak tamamen yazarın sorumluluğundadır.

Çalışmanın Yazar Kadrosu

Yazar kadrosu, söz konusu çalışmanın fikriyatına, tasarısına, oluşturulmasına veya tercümesine önemli katkılarda bulunmuş kişilerle sınırlı tutulmalıdır. Bu önemli katkılarda bulunan kişiler, yardımcı yazarlar olarak listelenmelidir. Araştırma projesinin yalnızca belirli yerlerine yardımı dokunan kişiler ise katkıda bulunanlar olarak belirtilmelidir.

Yazışmayı yürüten yazar, çalışmada tüm yardımcı yazarların doğru bir biçimde beyan edildiğini ve tüm yardımcı yazarların çalışmanın son şeklini görüp onayladıklarını ve yayımlanmak üzere arz edilmesi konusunda hemfikir olduklarını kesin olarak iletmelidir.