Sayı: 45, 3.07.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan bilimsel, açık erişimli bir süreli yayındır.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 2003 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin sadece internet üzerinden yayınlanan resmi yayınıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üç ayda bir yayınlanır. Dergi Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Dergi, eğitim ve öğretimle ilgili başta meta-analiz ve meta-sentez çalışmaları olmak üzere nitel ve nicel araştırma makaleleri, derlemeler ve çağdaş eğitim literatürü ile ilgili kuramsal çalışmalar yayınlar. Derginin temel amacı, eğitim alanında üretilen bilimsel bilgileri geniş bir platformda paylaşmaktır. Bu doğrultuda dergi, araştırmacıları, eğitim uygulayıcılarını ve eğitim politikacılarını ortak bir noktada buluşturmayı amaçlamaktadır. Dergi, eğitim sorunlarının çözümüne, eğitimde eğitimin kalitesine ve yeni bilgilerin üretilmesine yol açacak araştırmalara odaklanmaktadır. Dergiye öğretmen adayları ile yapılan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisinin editöryel ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından indekslenmektedir.

Derginin tüm masrafları Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler https://education-ataunipress.org/ sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Atatürk Üniversitesi "Educational Academic Research" dergisi yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine https://education-ataunipress.org/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi’nin içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır.

Baş Editör: Prof. Dr. Ali Osman ENGİN
Adres: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Türkiye
Tel: +90 442 231 35 50
E-posta: aliosman.engin@atauni.edu.tr

Yayıncı: AVES
Adres: Büyükderece Cad., 105/9 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 272 13 50
E-posta: info@cordus.com.tr
Web: www.avesyayincilik.com

Atatürk Üniversitesi "Educational Academic Research" dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan bilimsel, açık erişimli bir süreli yayındır.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 2003 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin sadece internet üzerinden yayınlanan resmi yayınıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında üç ayda bir yayınlanır. Dergi Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Dergi, eğitim ve öğretimle ilgili başta meta-analiz ve meta-sentez çalışmaları olmak üzere nitel ve nicel araştırma makaleleri, derlemeler ve çağdaş eğitim literatürü ile ilgili kuramsal çalışmalar yayınlar. Derginin temel amacı, eğitim alanında üretilen bilimsel bilgileri geniş bir platformda paylaşmaktır. Bu doğrultuda dergi, araştırmacıları, eğitim uygulayıcılarını ve eğitim politikacılarını ortak bir noktada buluşturmayı amaçlamaktadır. Dergi, eğitim sorunlarının çözümüne, eğitimde eğitimin kalitesine ve yeni bilgilerin üretilmesine yol açacak araştırmalara odaklanmaktadır. Dergiye öğretmen adayları ile yapılan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Değerlendirme ve Yayın Süreci
Derginin editöryel ve yayın süreçleri Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilmiştir. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisinin editöryel ve yayın süreçleri, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli bir makalenin yayına kabulü için en önemli kriterlerdir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce başka bir dergiye gönderilen ancak yayına kabul edilmeyen yazılar hakkında dergi önceden bilgilendirilmelidir. Bu bilgiler makalenin değerlendirme süresinin hızlanmasını sağlayacaktır. Daha önce toplantılarda sunulmuş olan çalışmalar için, sunum yapılan organizasyonun tam adı, tarihi, şehri, ülkesi ve yayın izni belirtilmelidir.

Atatürk Üniversitesi Educational Academic Research dergisine gönderilen tüm makaleler çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tarafsız değerlendirme sürecini sağlamak için her makale alanlarında uzman en az iki dış-bağımsız hakem tarafından değerlendirilir. Dergi Yayın Kurulu üyeleri tarafından gönderilecek makalelerin değerlendirme süreçleri, davet edilecek dış bağımsız editörler tarafından yönetilecektir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Baş Editördedir.

Etik İlkeler
Dergiye makale gönderen tüm yazarların hazırladıkları çalışmalarda evrensel etik ilkelere uymaları beklenmektedir. Bu ilkeler; bilimsel yöntemde doğruluk, veri ve analiz doğruluğu, kurumsal dürüstlük, tarafsızlık ve sosyal sorumluluk çerçevesinde şekillenmelidir.

Spor hekimliği alanında yürütülen klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için, World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects”, (amended in October 2013, www.wma.net) çerçevesinde hazırlanmış Etik Komisyon raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir. Hasta onamları, Etik Kurul raporunun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında yer alan Yöntemler başlığı altında yazılmalıdır. Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de gönderilmesi gereklidir.

Erratum
Yazarlar tarafından iletilen düzeltme talepleri Yayın Kurulu tarafından incelenmekte ve düzeltmeler Yayın Kurulu kararına istinaden uygulanmaktadır. Yayınlanan metinde düzeltme yapılması durumunda, düzeltmeyi takip eden sayıda Erratum metni yayınlanarak okurlar bilgilendirilmektedir. Düzeltilen makale dergi web sayfasında, derginin tarandığında dizinlerde de güncellenmektedir.

İntihal
Atatürk Üniversitesi Educational Academic Research dergisi, intihal konusunda son derece hassastır. Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada benzerlik tespiti için yazım taraması (CrossCheck tarafından iThenticate) yapılmaktadır. Cümleler ve ifadeler yazara ait olsa dahi, yazılan metnin daha önce yayınlanan verilerle kabul edilemez bir benzerliği olmamalıdır.

Başkalarının önceki çalışmalarını (veya kendi çalışmalarınızı) tartışırken, kullanılan materyalin her durumda doğru bir şekilde alıntılandığından emin olunmalıdır.

Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

Yazarlık
Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 kriteri karşılamasını önermektedir:
1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; VE
2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak; VE
3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; VE
4.Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, çalışmada katkı sağladığı kısımların sorumluluğunu almasına ek olarak, diğer yazarların çalışmanın hangi kısımlarından sorumlu olduğunu da teşhis edebilmelidir. Ayrıca, yazarlar birbirlerinin katkılarının bütünlüğüne güven duymalılardır.

Yazar olarak belirtilen her kişi yazarlığın dört kriterini karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir.

Yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet ya da lütuf yazarlığın önlenmesini sağlamak amacıyla sorumlu yazarlar makale yükleme sürecinde https://education-ataunipress.org/ adresinden erişebilen Yazar Katkı Formu’nu imzalamalı ve taranmış versiyonunu yazıyla birlikte göndermelidir. Yayın Kurulu’nun gönderilen bir makalede “lütuf yazarlık” olduğundan şüphelenmesi durumunda, söz konusu makale değerlendirme yapılmaksızın reddedilecektir. Makale gönderimi kapsamında; sorumlu yazar makale gönderim ve değerlendirme süreçleri boyunca yazarlık ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini bildiren kısa bir ön yazı göndermelidir.

Atatürk Üniversitesi Educational Academic Research dergisi; gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep ve teşvik eder.

Çıkar Çatışması
Bir çalışma için bir birey ya da kurumdan alınan her türlü finansal destek ya da diğer destekler Yayın Kurulu’na beyan edilmeli ve potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek amacıyla, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır. Editörler, yazarlar ve hakemler ile ilgili potansiyel çıkar çatışması vakaları derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında çözülmektedir.

Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikayet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri için doğrudan Editöryel Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör verecektir.

Telif ve Lisanslama Modeli
Atatürk Üniversitesi Educational Academic Research dergisi, ilk gönderim sırasında https://education-ataunipress.org/ adresinden indirilebilen Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı formunun imzalanarak makale ile birlikte derginin çevrimiçi değerlendirme sistemine yüklenmesini zorunlu tutar. Yazarlar, Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formunu imzalayarak, makalenin Atatürk Üniversitesi Educational Academic Research dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda telif hakkının kendilerinde kalacağını ve makalenin Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) kapsamında lisanslanacağını kabul ederler.

Şekiller, tablolar veya hem basılı hem de elektronik formatlardaki diğer materyaller dahil olmak üzere önceden yayınlanmış içeriği kullanırken, yazarların telif hakkı sahibinden izin almaları gerekir. Bu husustaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

Sorumluluk Reddi
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

MAKALE HAZIRLAMA
Makaleler ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2021 - http://www.icmje. org/icmje-recommendations.pdf) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

Makaleler sadece https://education-ataunipress.org/ adresinde yer alan derginin online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editöryel Ofis tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.

Yazarların; Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu ile ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu’nu (bu form, tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır) ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Bu formlara https://education-ataunipress.org/ adresinden erişilebilmektedir.

Başlık sayfası:Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;
- Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,
- Yazarların isimlerini, kurumlarını ve eğitim derecelerini,
- Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,
- Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil) ve e-posta adresini,
- Tüm yazarların ORCID numaralarını
-Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri içermelidir.

Özet: Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır. Özgün Araştırma makalelerinin özetleri alt başlıklar olmadan hazırlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Tüm makaleler en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar sözcükler özetin hemen altına yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) veritabanından seçilmelidir.

Makale Türleri
Özgün Araştırma: Ana metin “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma, Sonuç ve Öneriler” alt başlıklarını içermelidir. Özgün Araştırmalarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Sonucu desteklemek için istatiksel analiz genellikle gereklidir. İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, Gereç ve Yöntem bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır.

Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmadır.

Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Ana metin “Giriş” bölümüyle başlamalı ve “Sonuç” bölümüyle bitmelidir. Metnin geri kalan başlıkları çalışmanın içeriğine göre yazarlar tarafından belirlenebilir. Derleme türündeki yazılarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Tablolar
Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmadır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalılardır.

Resim ve Resim Altyazıları
Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de kör olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir; “Discovery St PET/CT scanner (General Electric, Milwaukee, WI, USA)”.

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden Sonuç paragrafı öncesi “Tartışma” bölümünde bahsedilmelidir.

Başlık Bölümleri
Birinci
Ortalanmış, kalın, ilk harfler büyük
Metin yeni bir paragrafla başlar.

İkinci
Sola yasla, kalın, ilk harfleri büyük
Metin yeni bir paragrafla başlar.

Üçüncü
Sola yasla, kalın, italik, ilk harfleri büyük
Metin yeni bir paragrafla başlar.

Dördüncü
Girintili, kalın, başlangıç harfleri büyük, nokta ile biten
Metin, başlık ile aynı satırda başlar ve standart bir paragraf olarak devam eder.

Beşinci
Girintili, kalın, başlangıç harfleri büyük, nokta ile biten
Metin, başlık ile aynı satırda başlar ve standart bir paragraf olarak devam eder.

Kaynaklar
Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir.Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hem metin içi kaynaklar hem kaynakça bölümü Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) 7. versiyona göre (Microsoft Word uygulamasında, Başvurular, Kayankları Yönet) hazırlanmalıdır. Metin içi referanslarda, parantez içerisinde yazar soy ismi ve yayın tarihi olacak şekilde atıf yapılmalıdır.

Örnek

25114

Dergi Makalesi: Antunes B. M. M., Cayres S. U., Lira F. S., & Fernandes R. A. (2016) Arterial thickness and Immunometabolism: the mediating role of chronic exercise. Current Cardiology Reviews, 12(1), 47-51.
Birden fazla yazarlı dergi makalesi: Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS One, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972
Türkçe Makale: Bayram, M., Keskin, B., & Kırandı, Ö. (2020). 2019-2020 Sezonu Hentbol Kadınlar 2. Lig A Grubunda Oynayan Takımların Müsabaka Analizleri [2019-2020 Season Handball Women’s Competition Analysis of Teams in the 2nd League]. Research in Sports Science, 10(2), 37-44.

Kitaplar
Tek Yazarlı Kitap: Kimmel, M. S. (2007). The gendered society. Oxford University Press.
İki veya Daha Fazla Yazarlı: DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.
Bir Şirket (Grup) Yazarlı: American Sociological Association. (1975). Approaches to the study of social structure. Free Press.
Düzenlenmiş Kitap: Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.
Editörlü Kitap Bölümü: McCormack, B., McCance, T., & Maben, J. (2013). Outcome evaluation in the development of person-centred practice. In B. McCormack, K. Manley, & A. Titchen (Eds.), Practice development in nursing and healthcare (pp. 190-211). John Wiley & Sons.
Tez: Valentin, E. R. (2019, Summer). Narcissism predicted by Snapchat selfie sharing, filter usage, and editing [Master's thesis, California State University Dominguez Hills]. CSU ScholarWorks.
https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/3197xm925?locale=en
Yazar Bilgisi Olmayan: The universal declaration of human rights. (1974). U.S. Catholic Conference, Division of Latin America.
Web Sayfası: Sparks, Dana. (2018, September 12). Mayo mindfulness: Practicing mindfulness exercises. Mayo Clinic.

Yedinci baskıda, şimdi bir referans listesi girişine en fazla 20 yazar dahil edilmelidir. 20'den fazla yazarı olan kaynaklar için, listede yer alan 19. yazardan sonra, ek yazarların adları bir üç nokta (…) ile değiştirilir ve ardından son listelenen yazarın adı gelir:
Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., . . . Author, Z. Z.

REVİZYONLAR
Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden dergiye iletmeleri gerekmektedir.

Yayına kabul edilen makaleler profesyonel dil editörleri tarafından dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir.

Baş Editör: Prof. Dr. Ali Osman ENGİN
Adres: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Erzurum, Türkiye
Tel: +90 442 231 35 50
E-posta: aliosman.engin@atauni.edu.tr

Yayıncı: AVES
Adres: Büyükderece Cad., 105/9 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 272 13 50
E-posta: info@cordus.com.tr
Web: avesyayincilik.com 

Etik İlkeler

Atatürk Üniversitesi Educational Academic Research dergisi, katı etik politikalarla yüksek standartları sürdürmeyi taahhüt etmekte ve yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanmaktadır. Akademik ve pratik kullanım için en iyi araştırma makalelerini sunmak için, sıkı bir meslektaş incelemesi yoluyla katı bir etik süreci benimsenmektedir. İntihal, üretim ve verilerin tahrif edilmesi gibi mesleki bilimsel etik yasaların ihlali, editörler tarafından tolerans gösterilmeden çok ciddiye alınır. Bu nedenle yazarlar evrensel olarak kabul görmüş bilimsel raporlama standartlarını takip etmelidir.

Etik İhlal

Yayın sürecinde, yazarların, okuyucuların, araştırmacıların, yayıncıların, hakemler ve editörlerin “Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından yayınlanan genel ve özel etik kurallara ve sorumluluklara dikkat etmesi gerekmektedir. Yine ilgili paydaşların yayım sürecinde YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler başlığı altında verilen intihal, sahtecilik, çarpıtma, mükerrer yayım, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlal türlerinden kaçınması beklenmektedir.

Herhangi bir araştırmada etik ihlal iddiası ortaya çıkması durumunda, editör ve yardımcıları iddiaları uygun şekilde ele alır. Gerekli durumlarda makalelerle ilgili yazarlardan düzeltme talep edilebilir. Etik ihlalin tespit edildiği durumlarda ilgili makale dergimizin internet sitesinden kaldırılır.

Gönderilen yazı orijinal olmalı ve başka bir yerde resmi olarak yayımlanmamalıdır. Ayrıca başka bir dergi veya konferans tarafından değerlendirilmemeli ve daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Ve mevcut herhangi bir telif hakkını veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemelidir.

Yazarlar, yayınladıkları eserlerde önemli bir hata veya yanlışlık görürlerse çalışmalarını düzeltmek veya iade etmek için editörle işbirliği yapmakla yükümlüdür. Sorumlu yazar çalışmada tüm yardımcı yazarların doğru bir biçimde beyan edildiğini ve tüm yardımcı yazarların çalışmanın son şeklini görüp onayladıklarını ve yayımlanmak üzere arz edilmesi konusunda aynı fikirde olduklarını kesin olarak iletmelidir.

Dergimize sunulan yayınlar elde edilen verileri doğru bir şekilde aktarmalı, çalışmanın tekrar edebilmesine olanak verecek kadar ayrıntı ve referans içermelidir. Gerçeği yansıtmayan, kasıtlı olarak çarpıtılmış ifadeler araştırma etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Dergimize gönderilen yayınlar, elde edilen verileri doğru bir şekilde iletmeli ve çalışmanın tekrarlanmasına izin verecek kadar detay ve referans içermelidir. Gerçeği yansıtmayan kasıtlı olarak çarpıtılmış ifadeler araştırma etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Yayın politikamıza uygun olarak, intihal önlenmesi için bu alanda değerli uzmanlara danışılmakta ve “IThenticate” programından yararlanılmaktadır. Benzerlik oranının %15'in altında olması gerekmektedir.

Kaynak gösterimi konusunda bilimsel dil ve üsluba dikkat edilmelidir. Bir konuşmadan, mektuplaşmadan ya da üçüncü şahıslarla yapılan bir tartışmadan elde edilen özel bilgiler, kaynağın yazılı izni olmadan kullanılmamalı veya aktarılmamalıdır.

Dergimiz, 2020 yılından itibaren Eğitim Bilimleri'nin tüm bilim dallarında insanla yapılan araştırmalar için etik kurul onayı istemektedir. Yazarların bunu makalelerinde belirtmeleri ve belgelendirmeleri gerekmektedir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında bilgilendirilmiş gönüllü olur/onama formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gerekmektedir. Araştırmada başka bir araştırmacı ya da araştırmacılar tarafından geliştirilen bir veya birden fazla ölçek kullanılmış ise ölçek sahiplerinden ölçeğin kullanılabileceğine yönelik olur beyanı alınmalıdır. (Mail yoluyla da alınabilir, iznin alındığını kanıtlamak yeterlidir).  

Ayrıca 2020 yılından itibaren makale sonunda, çok yazarlı makalelerde araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı verilmeli; makalelerin desteklendiği bir kurum veya kuruluş varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, çatışma durumu varsa da Çatışma Beyanı verilmelidir.

Hakem değerlendirme süreci

Tüm makaleler uzman hakem değerlendirilmesi için gönderilir. Dergimizde çift-kör hakem değerlendirme sistemini kullanılmaktadır. Tüm makaleler 2 hakem tarafından bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Hakemler makalelerin kabulü, revizyonu veya reddi açısından önerilerde bulunmaktadır. Hakemlerden biri red, biri kabul verirse makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve onun görüşleri yönünde kabul veya reddedilir. Dergimiz makale kabulü, değerlendirmeye alınma veya yayınlanma sırasında hiçbir şekilde ücret talep etmemektedir. 

Hakemler makalenin revize edilmesini belirtirse, yazarlar hakemler tarafından belirtilen sınırlar doğrultusunda makaleyi revize edeceklerdir. Nadiren, tekrar gönderilen makaleler ilave hakem değerlendirmesine maruz kalabilir. Revizyonlar tamamlanır ve sorumlu editör tarafından onaylanır onaylanmaz, iletişimde bulunan yazar makalenin yayın için kabul edildiği konusunda bilgilendirilir. Reddedilen makaleler için yazarlara dönülmez. Makalenin yayınlanması için kabul edildikten sonra geçen ortalama süre 6 aydır. Bu süre hakemlerin dönütüne göre uzayabilir veya kısalabilir.

Dergi makale yayımı için herhangi bir ücret almamaktadır.