Güncel Sayı

Cilt: 2 Sayı: 1, 30.07.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

2. Çocukların Gözünden Doğa

Kitap İncelemesi

EDUCATIONE Dergisi; öğrenme, öğretme, eğitim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili tartışma ve düşünce üretimi süreçlerinde anlamlı katkı sağlayabilecek bilim insanları için öğretmenlerin yetiştirilmesi ve sürekli olarak desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, öğretmen eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeydeki karmaşık sorunlarının belirlemesi ve bu sorunlara çözümler getirilebilmesi için özenli ve titiz araştırmalarla ortaya çıkarılan kanıtların kullanılabilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. EDUCATIONE Dergisi, birincil araştırma ve derlemelerin yayımlanması yoluyla öğrenme, öğretme ve öğretmen eğitimi ile ilgili kuram, araştırma ve uygulamayı geliştirmeyi amaç edinmiştir.

EDUCATIONE Dergisinde yer alan bölümler aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

Ampirik Araştırma
Kavramsal Araştırma
Örnek Olay Çalışması
Derleme
Görüş
Geçmişe Bakış
Editöre Mektup
Kısa Rapor
Kitap İncelemesi

Aşağıdaki alanlarda ve konu başlıklarındaki çalışmalar davet edilmektedir:


Öğretim programları ve öğretim
Program geliştirme ve değerlendirme
Eğitimde yeni yaklaşımlar / yöntemler / uygulamalar
Eğitim uygulamaları
Yetişkin eğitimi
Eğitim yönetimi / politikası / planlaması
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
Öğretmen eğitimi (hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi uygulamaları)
Eğitimde teknoloji kullanımı
EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmalar, içerik ve format bakımından uygun olmaması durumunda editör veya editör kurulu tarafından reddedilir/yazarlara geri gönderilir.

 EDUCATIONE dergisine gönderilecek çalışmaların aşağıdaki şablona uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yazarlar şablonda belirtilen alt başlıklarda ekleme-çıkarma işlemi yapabilir. 


EDUCATIONE Makale Şablonu  Yazım ve Yayın İlkeleri

EDUCATIONE Dergisinde çift körleme tekniği uygulanmaktadır. EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması ve hâlihazırda başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Yazar tarafından EDUCATIONE Dergisine makale takip sistemi aracılığıyla makalenin yüklenmesi yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
EDUCATIONE Dergisinde yayımlanan/yayımlanacak yazıların, evrensel ve ülkemiz hukuk sistemine uygunluğu, intial ve etik kurallar dahil, şekil ve içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Bu konuda EDUCATIONE Dergisi yasal sorumluluk kabul etmez. Yazının makale sistemine yüklenmesi ile yazar(lar) bunu kabul etmiş sayılırlar. Derginin makale takip sistemine çalışma yüklendiği andan itibaren çalışmanın içeriğinden doğacak maddi manevi bütün yasal sorumlulukların yazarlara ait olduğu yazarlarca kabul edilmiş sayılır. EDUCATIONE Dergisine gönderilen yazılarda dergi hakemleri, editörleri gerekli görülmesi halinde düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmalar editör kurulu tarafından biçim ve şekil özellikleri ile kapsam bakımından incelenir. Gerekli şartları taşımayan çalışmalar düzeltme yapılmak üzere ilgili yazarlara geri gönderilirken uygun bulunan çalışmalar değerlendirme sürecine alınır.

EDUCATIONE Dergisi, akademik dergilerin yayınlanmasında kritik bir adım olan dış değerlendirme sürecini de benimsemektedir. Bir yazar çalışmasını sunduktan sonra, çalışma dergiyle ilişkisi olmayan bir uzman ekibi tarafından incelenir. Bu dış değerlendirme süreci, araştırmanın yüksek kalitede olduğunu ve akademik toplumun standartlarını karşıladığını garanti etmek açısından önemlidir. Genellikle, hakemler araştırmanın içeriği, metodolojisi ve önemi hakkında geri bildirim sağlar ve yazar bu geri bildirime dayanarak çalışmasını düzeltmek ve yeniden sunmak için bir fırsat verilir. Dış değerlendirme süreci anonim olarak yürütülür, tarafsızlık ve objektiflik sağlanır.

Bilimsel değerlendirme sürecine giren makaleler, alanında uzman iki hakeme gönderilir.

Değerlendirme sürecindeki makaleler,

Her iki hakem tarafından “yayımlanabilir” raporu verildiği takdirde yayımlanır.
Hakemlerden biri ya da her ikisinin “düzeltilerek yayımlanabilir” raporu vermesi durumunda ilgili çalışma hakem/hakemlerin belirtmiş olduğu düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri gönderilir.
Hakemlerden biri “yayımlanabilir” diğeri “yayımlanamaz” raporu vermesi durumunda ilgili çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilir ve bu hakemin raporu doğrultusunda değerlendirme süreci şekillendirilir.


Yayın Etiği Beyanı

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.


Araştırma Etiği

Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

- Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
- Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
- Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
- Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
- Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
- Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
- Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
- İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Yazarların Sorumluluğu

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.


Editör ve Hakem Sorumlulukları

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.